Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Koaliční smlouva ›› Koaliční smlouva 2010 ›› detail/podstránka

Koaliční smlouva 2010

mezi Občanskou demokratickou stranou (dále ODS) a Českou stranou sociálně demokratickou (dále ČSSD) o spolupráci v Městské části Praha 6 pro období 2010 – 2014 uzavřená v Praze 6 dne 11. listopadu 2010

čl.I. Předmět smlouvy

ODS a ČSSD (dále jen smluvní strany) mezi sebou tímto uzavírají tuto Koaliční smlouvu o spolupráci těchto stran ve všech orgánech Městské části Praha 6 ve volebním období 2010 až 2014 (dále jen Koaliční smlouva). Cílem této Koaliční smlouvy je vyjádřit jasně a bezvýhradně zájem smluvních stran a všech členů jejich zastupitelských klubů v Zastupitelstvu Městské části Praha 6 na společném úsilí o prosazení všech programových bodů, které vyvěrají z jednotlivých volebních programů těchto stran a jsou v rovině základních a nepodkročitelných pilířů upraveny v příloze č. 1 této smlouvy.

čl.II. Programové prohlášení

Smluvní strany se zavazují, že teze uvedené v příloze č. 1 této smlouvy se stanou základem Programového prohlášení Rady Městské části Praha 6, které po projednání v jednotlivých Zastupitelských klubech smluvních stran bude projednáno a schváleno Radou Městské části Praha 6 nejpozději do 31.3.2011

Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě všech orgánů Městské části Prahy 6, jakož i Hlavního města Prahy, Parlamentu ČR a ostatních ústavních institucí, a to i prostřednictvím orgánů svých stran na všech úrovních podporovat naplnění takto schváleného Programového prohlášení.

čl.III. Spolupráce

Smluvní strany se dohodly, že v Radě Městské části Praha 6 (dále jen RMČ), která bude mít 9 členů, bude uplatněno zastoupení jednotlivých smluvních stran vyplývající z výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha (dále jen ZMČ), a to v poměru 7 : 2 ve složení starosta, 2 zástupci starosty, 4 radní uvolnění pro výkon funkce, 2 neuvolnění radní a uvolněný člen zastupitelstva pro výkon funkce předsedy Výboru/Komise pro výchovu a vzdělávání. Konkrétní personální složení RMČ včetně kompetencí je uvedeno v příloze č.2 této smlouvy.

Smluvní strany se zavazují při ustavujícím zasedání ZMČ podpořit návrh na složení RMČ uvedený v příloze č.2 této smlouvy. Smluvní strany se zároveň zavazují nepodpořit jakýkoli jiný pozměňovací návrh či protinávrh, který by byl ve věci složení RMČ, výborů a Redakční rady listu Šestka na zasedání ZMČ vznesen.

Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy nevyvolají na půdě ZMČ hlasování o vyslovení nedůvěry RMČ, resp. odvolání RMČ či jejích členů a ani se k takovému hlasování nepřipojí. Smluvní strany respektují dohodu starosty s předsedou příslušné smluvní strany na úrovni Prahy 6 o případných změnách ve složení RMČ týkajících se této smluvní strany.

Smluvní strany se zavazují, že podpoří na půdě ZMČ přijetí návrhů předložených RMČ, které budou některou ze smluvních stran označeny jako důležité. Pozměňovací či doplňovací návrhy či protinávrhy podpoří smluvní strany jen po vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné iniciativní návrhy či protinávrhy předkládané na úrovni jednotlivých členů Zastupitelských klubů smluvních stran anebo připojení se k iniciativě zastupitelů z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran. Není-li dohodnuto jinak, budou zastupitelské kluby smluvních stran při hlasování respektovat stanovisko RMČ.

Smluvní strany se zavazují na úrovni projednávání návrhů v RMČ respektovat právo předsedy klubu každé ze smluvních stran uplatnit výhradu v případě, že se jedná o záležitost, která podle názoru dané smluvní strany odporuje principům a cílům uvedeným v příloze č.1 této smlouvy a na ní navazujícího Programového prohlášení. V případě takto vznesené výhrady představitelem jednotlivé smluvní strany bude další projednávání tohoto návrhu přerušeno a neprodleně bude svoláno dohodovací jednání předsedů Zastupitelských klubů smluvních stran a starosty.

Smluvní strany se zavazují, že pokud při projednávání návrhu usnesení ZMČ schváleného RMČ v Zastupitelském klubu některé ze smluvních stran bude ze strany člena či členů tohoto klubu vznesena taková připomínka, která by ve svém důsledku ohrozila jednotu představitelů a všech zástupců smluvních stran při procesu přijetí tohoto návrhu usnesení ZMČ, bude předseda tohoto klubu o této skutečnosti neprodleně, nejpozději pět dní předcházejících den zasedání ZMČ, informovat předsedu klubu druhé smluvní strany tak, aby bylo možné vyvolat dohodovací jednání předsedů Zastupitelských klubů smluvních stran a starosty.

Případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím nebo smírčím jednáním smluvních stran. Dohadovací řízení svolává z podnětu předsedy klubu zastupitelů starosta. Projednávání sporné věci bude přerušeno do doby ukončení dohodovacího, nebo smírčího jednání, nejdéle však na dobu 14 dní.

čl.IV. Dohoda o koordinovaném postupu v oblasti strategického rozvoje

Obě smluvní strany ve shodě deklarují svou připravenost v budoucnu uzavřít Dohodu o koordinovaném postupu v oblasti strategického rozvoje se třetím subjektem zastoupeným v Zastupitelstvu městské části Praha 6.

Předmětem Dohody smluvních stran a třetího subjektu je vzájemná koordinace postupu v oblasti strategického rozvoje Městské části Praha 6.

čl.V. Závěrečná ustanovení

Porušení závazků uvedených v této smlouvě bude považováno za důvod k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném smírčím jednání smluvních stran.

Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu.

Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních včetně dvou příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Každý z níže podepsaných představitelů smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Mgr. Tomáš Chalupa, předseda OS ODS Praha 6
Ing. René Pekárek, CSc, předseda OVV ČSSD Praha 6
MUDr. Luděk Fiala, 1.místopředseda OS ODS Praha 6
Petr Dolínek, místopředseda OVV ČSSD Praha 6

Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy a svobodné vůle být touto smlouvou vázán připojují svůj podpis členové Zastupitelských klubů v Zastupitelstvu Městské části Praha 6.

za klub ODS a               za klub ČSSD:

Ing. Jan Ascherl PhDr.
Miloš Balabán, Ph.D.
Petr Ayeboua
Jana Barochová
PhDr. Ondřej Balatka, Ph.D.
Petr Dolínek
Ing. Jana Blažíčková
Ing. René Pekárek, CSc
JUDr.Ivo Drážný
JUDr. Štěpán Stupčuk
MUDr. Věroslav Gebouský
Ing. Jan Šafr
Mgr. Tomáš Chalupa
Mgr. Jakub Štědroň
Ing. Kateřina Chalupová
Ing. Jaroslava Trnková, CSc.
Ing. Marie Kousalíková
JUDr. Jan Krouský
Ing. Marie Kubíková
Ing. Jiří Lála
Zdeněk Langr, Dis
Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D.
Bc. Hana Podubecká
Ing. Marie Pojerová
Anna Řehořová
Mgr. Jakub Stárek
Ing Jarmila Vohradská
Mgr. Veronika Vymětalová
Bc. Jan Záruba


Příloha č.1

Základní priority stran Koaliční smlouvy ze dne 11. listopadu 2010 pro Programové prohlášení Rady Městské části Praha 6 pro období let 2010 – 2014

1. Městská hromadná doprava

2. Automobilová doprava

3. Doprava v klidu

4. Bezpečnost dopravy, cyklistika

5. Rozvoj letiště

6. Zeleň, parky, květiny

7. Dětská hřiště

8. Bezpečnost

9. Čistota a pořádek

10. Nakládání s odpady

11. Sociální oblast

12. Zdravotnictví

13. Školství a vzdělávání

14. Kultura

15. Sport a volný čas

16. Památková péče

17. Radnice

18. Hospodaření, majetek, finance

19. Podpora služeb

20. Územní rozvoj

 

Personální složení zástupců stran koaliční smlouvy ze dne 11.listopadu 2010 v Radě Městské části Praha 6 pro období let 2010 – 2014

Smluvní strany se v souladu v čl. III. odst. 1 Koaliční smlouvy dohodly na tomto personálním a základních obrysech kompetenčního složení Rady Městské části Praha 6:

starosta: Mgr. Tomáš Chalupa, ODS

zástupce starosty: JUDr. Štěpán Stupčuk, ČSSD 

zástupce starosty: Bc. Jan Záruba, ODS

zástupce starosty: Petr Ayeboua, ODS

zástupce starosty: Ing. René Pekárek, ČSSD

radní uvolněný pro výkon funkce: PhDr. Ondřej Balatka, Ph.D., ODS

radní uvolněný pro výkon funkce: Mgr. Veronika Vymětalová, ODS

radní: JUDr. Ivo Drážný, ODS

radní: MUDr. Věroslav Gebouský, ODS

uvolněný předseda Výboru/Komise pro výchovu a vzdělávání: ………………., ČSSD  © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/koalicni_smlouva_2010_2014 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz