Referent dopravních přestupků

Náplň práce:

• Zajišťujete veškeré úkony prvoinstančního správního orgánu v řízení o dopravních přestupcích, projednávání dopravních přestupků a rozhodování o nich včetně vedení řízení o zadržení řidičského průkazu (dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v pl. znění, jakož i v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění a zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v pl. znění)
• Vedete přestupkové spisy
• Prověřujete došlá oznámení, zjišťujete podmínky pro zahájení přestupkového řízení
• Zahajujete správní řízení, zajišťujete účast osob na ústním jednání, vedete ústní jednání a sepisujete protokol o ústním jednání, protokol o výslechu svědka, provádíte dokazování apod.
• Vyhotovujete rozhodnutí (zejména o vině a správním trestu, zadržení řidičského průkazu apod.)
• Spolupracujete s policejními orgány, státními zastupitelstvími, soudy apod.
• Plníte další úkoly dle pokynu vedoucího

Bližší informace poskytne Mgr. Robert Ripa, DiS., vedoucí Odboru přestupkového řízení Telefon 220 189 761

Platové podmínky:

platový tarif v 10. platové třídě je stanoven ve výši od 23 390 do 34 370 Kč a bude určen podle délky praxe, doby péče o dítě a doby vojenské základní (náhradní) služby, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 34 370 Kč 1.

Požadované vzdělání:

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní věda, právo nebo bezpečnostně právní studia na vysoké škole v České republice vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu v jiné oblasti za podmínky následného prokázání odborné způsobilosti vykonáním zkoušky u Ministerstva vnitra ČR po přijetí do pracovního poměru2 nebo vyšší odborné vzdělání při splnění podmínek ustanovení § 112 odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich3.

Požadovné znalosti a dovednosti:

• vítána znalost zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v pl. znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v pl. znění
• vítána praxe v zajišťování a vyřizování agendy dopravních přestupků v rozsahu pravomoci příslušného územně samosprávního celku (orgánu prvního stupně)
• velmi dobré komunikační dovednosti, schopnost jednání s lidmi
• schopnost samostatné i týmové práce, pečlivost, zvládání psych. zátěže, schopnost pracovat pod tlakem a organizovat si svoji práci
• velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu v českém jazyce
• vítána úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností
• pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících, od 01.07.2024 při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech (povinnost složit zkoušky do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání4).