Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Potřebuji ›› Volby do Evropského parlamentu 2019 ›› Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do EP na území České republiky ›› detail/podstránka

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do EP na území České republiky

Občané členských států EU, kteří hlasují na území České republiky, volí do Evropského parlamentu kandidáty zaregistrované v České republice.

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že

 

Co je to „seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu“ a jak se do něj občan jiného členského státu zapíše?

 

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže:

  1. Občan jiného členského státu EU, který již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách. 

    Pokud takový volič nepožádal od minulých voleb obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nadále splňuje podmínky pro hlasování, tak je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit. Obecní úřad již disponuje všemi nezbytnými údaji na základě žádosti předložené v minulých volbách.

    (Těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili – v případě m.č. Praha 6:na odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6 – tel. č.  220 189 772 nebo 750, popř. lhaskova{zavináč}praha6{tečka}cz.) 

  2. Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí.                                                                        Takový volič je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. Volič pouze požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento volič proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.  Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin
  3. Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí. Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

Žádosti podle bodu B) i C)

 

Úřad žadatele nejpozději do 9. května 2019 informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

 

Kde lze hlasovat?

  1. Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu. Je-li v obci více volebních okrsků, hlasuje volič v té volební místnosti, kam podle místa svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději do 9. května 2019 způsobem v místě obvyklým (většinou na úřední desce obce), které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a uvede adresy volebních místností.
  2. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Na základě žádosti vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
  3. Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky – v takovém případě  musí  ve volební místnosti (kromě prokázání své totožnosti a občanství) odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz (viz níže).

 

Jak si může volič opatřit voličský průkaz?

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb (od 17.ledna 2019), a to:

Obecní úřad může předat voliči voličský průkaz až od 9. května 2019, a to buď:

 

Co učiní volič po příchodu do volební místnosti?

Hlasovací lístky obdrží voliči na adresu pobytu nejpozději 21. května 2019. V případě ztráty apod. je možné si hlasovací lístky vyžádat ve volební místnosti.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem, občanským průkazem nebo potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

 

Jak volič hlasuje? 

 

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat.

 

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

 

Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.

 

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

 

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

 

ikonka typu souboru application/pdf JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 [ PDF • 2045kB ]

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/informace-obcane-mimo-cr ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz