Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Výroční zprávy ÚMČ ›› Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 6 
vypracovaná v souladu s ustanovením § 18 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za období od 01.01.2008 do 31.12.2008.

 

Citace ustanovení zákona:

§ 18
Výroční zpráva

 (1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:  

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f)další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

 

(2)Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím".

 

Plnění:

§ 18 odst. 1 písm. a)

 Úřad městské části eviduje za období od 01.01.2008 do 31.12.2008 celkem 24 žádostí o informaci podaných ve smyslu shora uvedeného zákona.
Z tohoto počtu bylo k jedné žádosti vydáno rozhodnutí o úplném odmítnutí a k jedné žádosti o částečném odmítnutí.
Jedna žádost byla převedena k vyřízení podle režimu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění p.p.  

§ 18 odst.1 písm. b)

Proti rozhodnutí, která byla vydána v roce 2008 Úřadem městské části v rámci této agendy nebylo podáno žádné odvolání.  

§ 18 odst 1 písm. c)

V roce 2007 bylo v jednom případě vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí se žadatel odvolal k Magistrátu hl.m. Prahy, který rozhodnutí ÚMČ P6 potvrdil. Proti tomuto rozhodnutí žadatel podal žalobu. Příslušný soud rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy zrušil a vrátil k novému projednání. V rámci nového projednání byl žadatel požádán o upřesnění původní žádosti. Vzhledem k tomu, že žadatel v zákonné lhůtě původní žádost neupřesnil, byla odložena. Protože žaloba byla vedena proti rozhodnutí nadřízeného orgánu a nikoliv proti povinnému subjektu, nevznikly povinnému subjektu žádné náklady. Opis rozsudku: viz příloha  

§ 18 odst. 1 písm. d)

 V období od 01.01.2008 do 31.12.2008 Úřad městské části neposkytl ani jednu výhradní licenci.

 § 18 odst 1 písm. e)

 V období od 01.01.2008 do 31.12.2008 byly Úřadu městské části podány 2 stížnosti podle ustanovení § 16a.  

První stížnost byla odůvodněna skutečností, že „na dotaz ze dne ……. 2008 bylo odpovězeno neúplně a ani nebylo o zbytku žádosti vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti“. Stížnost byla postoupena nadřízenému orgánu Magistrátu hl.m. Prahy, který vydal rozhodnutí s tím, že stížnost zamítá jako nedůvodnou.

 

Ve druhém případě byla stížnost odůvodněna skutečností, že „na dotaz ze dne ……. 2008 bylo odpovězeno neúplně a ani nebylo o zbytku žádosti vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti“, konkrétně nebyly k odpovědi přiloženy citované přílohy. Na základě podané stížnosti byly chybějící přílohy žadatelce s omluvou dodatečně zaslány. Tím byla stížnost považována za vyřízenou.


§ 18 odst 1 písm. f)

Další informace, které se týkají citovaného zákona lze nalézt na internetových stránkách http://www.praha6.cz/informace106.html ahttp://www.praha6.cz/zivotnisituace.html

Struktura žádostí a lhůty vyřízení:

 

P.č. Oblast Počet žádostí Odpovězeno ve lhůtě Odpovězeno po lhůtě Max. počet dnů po lhůtě Pozn.
1. Výstavba 2 1 1 6 1,7
2. Reklamy 4 1 3 18 3,8,21,24
3. Privatizace 3 3 0 0 4,6,10
4. Pozemky 1 1 0 0 5
5. Nájmy 2 0 2 6 2,19
6. Územní plánování 1 0 1 3 9
7. WEB 4 4 0 0 11,12,14,15
8. Výběrové řízení 1 1 0 0 13
9. Veřejná zeleň 1 1 0 0 16
10. Doprava 2 1 1 5 17,20
11. Byty 2 2 0 0 18,22
12. Administrativa 1 1 0 0 23
13. C e l k e m 24 16 8  

V souladu s ustanovením § 17 zákona čís. 106/1999 Sb. ve znění p.p. byla požadována úhrada nákladů spojených s pořízením kopií v celkové výši 13,- Kč.


§ 18 odst. 2

 Úřad městské části nemá žádným zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu.  

V Praze dne 22. února 2009

 

za Úřad městské části
Lenka Pokorná, tajemnice, v.r.

  
KONTAKTY

Ústředna: 220 189 111

Infolinka: 800 800 001

E-mail: podatelna@praha6.cz

Datová schránka: bmzbv7c

© 2018 MČ Praha 6

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o ochraně soukromí | Mapa stránek | PŘIHLÁŠENÍ do systému

-->

--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/index.php?strana=vyrocni_zprava_2008 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz