Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Nezařazené stránky ›› Volby 2017 ›› Okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky

Okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky

Zájemci o práci ve volební komisi se mohou hlásit:

na oboru Kancelář městské části (odd. volených orgánů):

- tel. č. 220 189 146,  220 189 190,  220 189 161 nebo 775 415 806

(mklofacova{zavináč}praha6{tečka}czmdragounova{zavináč}praha6{tečka}cz).

- osobně v budově Úřadu MČ Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, patro, kancelář 403

Kontakt pro politické strany – tel. 220 189 190 (pí Vajshajtlová – ivajshajtlova{zavináč}praha6{tečka}cz)

 

1. ustavující zasedání okrskových volebních komisí

se bude konat v kongresovém sále Fakulty tělesné výchovy a sportu, Jose Martiho 31, Praha 6, v úterý  dne  26. září  2017

Na Městské části Praha 6 se bude volí ve 104 volebních místnostech. Členy okrskové volební komise delegují volební strany a na neobsazená místa členy jmenuje starosta z řad občanů.

Každá komise si na ustavujícím zasedání, zvolí předsedu  a místopředsedu. Minimální počet členů komise je ze zákona 5, ale komise budou většinou 7 členné, a to včetně zapisovatele, kterým je starostou jmenován pracovník Úřadu městské části a zajišťuje administrativní práce.

 

Odměna za práci v komisi

Výši odměny stanovuje vyhláška  č. 233/2000 Sb., část sedmá, § 12

Zvláštní odměna člena okrskové volební komise za výkon funkce činí v případě předsedy 1.600 Kč, v případě zapisovatele 1.500 Kč a v případě člena 1.300 Kč.

Z odměny je strhávána 15 % srážková daň, pokud si člen nepožádá o slevu na dani a nevyplní prohlášení poplatníka daně (viz příloha dotazníku člena komise)

Členství ve volební komisi končí 15 dnů po vyhlášení výsledků voleb.

V případě, že se člen okrskové volební komise některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně zkrátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise.

Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny i paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

Členství v okrskové volební komisi je jiným úkonem v obecném zájmu.

 

 

Členství ve volební komisi

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a který nekandiduje do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise, tj. nejpozději do 20. září 2016. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho podpis.

Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena či náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni a telefonické či elektronické spojení (e-mail nebo č. datové schránky).

 

Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje před jejím prvním zasedáním, členy na neobsazená místa starosta.

 

Členství vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.

 

Členství zaniká úmrtím, vzdáním se, odvoláním, pozbytím státního občanství a nevykonává-li ve dnech voleb svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá déle než 2 hodiny.

 

 

Vajshajtlová Ivana – tel. 220 189 190

4. patro ÚMČ, kancelář 403

E-mail: ivajshajtlova{zavináč}praha6{tečka}cz

 

  
KONTAKTY

Ústředna: 220 189 111

Infolinka: 800 800 001

E-mail: podatelna@praha6.cz

Datová schránka: bmzbv7c

© 2018 MČ Praha 6

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o ochraně soukromí | Mapa stránek | PŘIHLÁŠENÍ do systému

-->

--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/index.php?strana=okrskove-volebni-komise-pro-vo ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz