Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Dotace ›› detail/podstránka

Přehled realizovaných dotací

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda

Výpis záznamů 110 z celkového počtu 217 vyhovujících záznamů.


OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 1.B Studijní pobyty žáků ZŠ v letních jazykových táborech

[číslo:2018/004] [žádosti od: 01.02.2018 do: 01.06.2018]
Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků v letních jazykových táborech v období letních prázdnin.

Cílovou skupinou jsou žáci s trvalým pobytem v MČ Praha 6 plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Finanční příspěvek škole dle počtu účastníků na pokrytí nezbytně nezbytných nákladů k zajištění jazykového tábora až do výše až 90%.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

[číslo:2018/003] [žádosti od: 25.01.2018 do: 04.04.2018]
Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační program Sport a volný čas na Šestce II. – jednorázové akce pro 2. část roku 2018

Cílem a prioritou programu je:

            - smysluplně strávit volný čas
            - rozvíjet společenské kontakty
            - rozvíjet talent a schopnosti
            - podpořit kladný vztah ke sportu
            - upevňovat zdraví a zdravý životní styl.

Cílové skupiny:

Období realizace projektů a čerpání částky z dotace:

Projekty, které získají finanční podporu, mohou být realizovány v době od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018. Přidělené finanční prostředky je nutné využít od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie:

Kultura II. - 2018 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období květen - prosinec 2018 a Víceleté dotace v oblasti kultury od května 2018 do konce roku 2021

[číslo:2018/002] [žádosti od: 16.01.2018 do: 26.02.2018]
Cílem městské části Praha 6 (MČ Praha 6) v oblasti kultury je nabízet a podporovat kulturní programy, které reflektují potřeby obyvatel  a  poskytují pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny vyváženě a nediskriminačně.

MČ Praha 6 proto vyhlašuje program v rámci dotačního titulu Kultura II. - 2018 v  oblasti :

a)       Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období květen - prosinec 2018

b)       Víceleté dotace v oblasti kultury od května 2018 do konce roku 2021

 

Prioritami jsou projekty, které:

 

Oblasti zájmu dotačního titulu Kultura:

-          Divadlo

-          Hudba

-          Tanec a nonverbální umění

-          Výtvarné umění design a fotografie

-          Literatura

-          Audiovizuální díla a umění nových médií

-          Ostatní (mezioborové a víceoborové projekty)

-          Klubová a komunitní činnost (hudební klub, kino, kulturní centrum)

POZOR! Důležitá informace pro žadatele o víceleté dotace v programu Kultura II. - 2018!

Upozorňujeme žadatele, že položky rozpočtu  (Celkové náklady, Hrazeno žadatelem, Požadovaná výše dotace, Hrazeno jiným subjektem, Jiné příspěvky již přidělené, Jiné příspěvky žádané, tj. položky č. 20 - 25) se týkají celkových nákladů vynaložených na celou dobu trvání víceletého projektu, tj.mohou převýšit částku 500 000 Kč/tento program v roce 2018.

Přesné náklady specifikujte v tabulce Položkového rozpočtu.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: kultura

Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením

[číslo:2018/001] [žádosti od: 12.01.2018 do: 20.02.2018]

Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační program Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením.

 

Cílem a prioritou programu je:

 • Podpořit vznik a realizaci jednorázových i dlouhodobých sportovních aktivit určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Rozšířit stávající nabídku sportovních aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Přispět k integraci seniorů a osob se zdravotním postižením do společnosti
 • Nabídnout takové aktivity, které podpoří jejich začleňování, zvýší jejich společenské kontakty, poskytnou možnosti interakce napříč všemi věkovými skupinami
 • Nabídnout seniorům a osobám se zdravotním postižením z Prahy 6 možnosti sportovního vyžití, které jim umožní:
  • smysluplně strávit volný čas
  • rozvíjet mezilidské vztahy
  • rozvíjet talent a schopnosti
  • podpořit kladný vztah ke sportu
  • upevňovat zdraví a zdravý životní styl
  • integraci v rámci celé společnosti

 

Cílové skupiny:

-    osoby se zdravotním postižením s bydlištěm na území MČ Praha 6

-    senioři ve věku od 60 let s bydlištěm na území MČ Praha 6

 

Období realizace projektů a čerpání částky z dotace:

Projekty, které získají finanční podporu, mohou být realizovány v době od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Náklady, které budou z dotace hrazeny, musejí vzniknout pouze v tomto období.


Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie:

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

[číslo:2017/016] [žádosti od: 01.12.2017 do: 03.04.2018]
Cílem je podpora školních aktivit se zahraničními partnery, realizace společných projektů a účast v soutěžích a výměnných pobytech.

Cílovou skupinou jsoupedagogové MŠ a ZŠ, děti MŠ a žáci ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Finanční příspěvek pro MŠ a ZŠ zřízené MČ Praha 6 na pokrytí nákladů spojených s aktivitami školy v oblasti mezinárodní spolupráce do výše až 90%.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

[číslo:2017/017] [žádosti od: 01.12.2017 do: 03.04.2018]
Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.

Cílovou skupinou jsou žáci plnící si povinnou školní docházku na nižším stupni víceletých gymnázií se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, a pedagogický doprovod.

Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu až do výše až 90%. Maximální počet žáků pro příspěvek je stanoven počtem žáků v nejpočetnějším ročníku nižšího stupně dle údajů zahajovacího výkazu k 30.09.2016 a počtem členů pedagogického doprovodu, který je stanoven na 4 osoby pro 1 výjezd s celkovým počtem do 45 žáků a případně další 2 osoby na každou skupinu s počtem do 20 žáků. Max. příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč a na 1 pedagoga 3 000 Kč.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

[číslo:2017/024] [žádosti od: 01.12.2017 do: 03.04.2018]
Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.

Cílovou skupinou jsou žáci s trvalým pobytem v MČ Praha 6 plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a pedagogický doprovod.

Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu do výše až 90%. Max. příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč a na 1 pedagoga 3 000 Kč.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

[číslo:2017/023] [žádosti od: 01.12.2017 do: 03.04.2018]
Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.

Cílovou skupinou jsou žáci plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a pedagogický doprovod.

Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu do výše až 90%. Maximální počet žáků je stanoven počtem žáků v nejpočetnějším ročníku II. stupně dle údajů zahajovacího výkazu k 30.09.2016 a počtem členů pedagogického doprovodu, který je stanoven na 4 osoby pro 1 výjezd s celkovým počtem do 45 žáků a případně další 2 osoby na každou skupinu s počtem do 20 žáků. Max. příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč a na 1 pedagoga 3 000 Kč.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 -1.E Podpora podmínek pro učitele cizích jazyků dětí v mateřských školách

[číslo:2017/022] [žádosti od: 01.12.2017 do: 01.03.2018]
Cílem je zkvalitnění výuky cizího jazyka dětí v mateřských školách.

Cílovou skupinou jsou vyučující cizího jazyka v mateřských škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, z řad kvalifikovaných učitelů,  odborně způsobilých lektorů jazykových agentur nebo kvalifikovaných externích pracovníků včetně rodilých mluvčích.

Finanční příspěvek k navýšení osobního příplatku nebo poskytnutí odměny učitelům cílové skupiny, nebo na úplatu lektorům a externím pracovníkům, vyučujících cizí jazyk do výše až 250 Kč za 1 vyučovací hodinu.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 4.C Programy pro seniory

[číslo:2017/021] [žádosti od: 01.12.2017 do: 01.02.2018]
Cílem je podpora aktivního odpočinku a vzdělávacích programů pro seniory v součinnosti s mateřskými, základními a středními školami, včetně zapojení dětí a žáků.

Cílovou skupinou jsou mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a střední školy se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je Hl. m. Praha. Škola může v této oblasti podat nejvýše tři žádosti.

Finanční dotace pro mateřské , základní a střední školy cílové skupiny na realizaci aktivit a programů pro seniory do výše až 90% nákladů.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

 © 2018 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/list.php?list=archiv&crc=2b70f987919995e95cbe24ef48e97f32 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz