Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Dotace ›› detail/podstránka

Přehled vyhlášených dotací

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda

Výpis záznamů 17 z celkového počtu 7 vyhovujících záznamů.


Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 - 2022

[číslo:2021/016] [žádosti od: 09.09.2021 do: 18.10.2021]
Cílem městské části Praha 6 je nejen vydávat radniční časopis Šestka, ale i podporovat sublokální periodika, která vycházejí na jejím území a zabývají se děním v Praze 6. 

Cíle a priority dotačního programu:

 
Kategorie: kultura

Šestka kulturní I. - 2022

[číslo:2021/015] [žádosti od: 09.09.2021 do: 18.10.2021]
Cílem městské části Praha 6 v oblasti kultury je nabízet a podporovat kulturní programy, které reflektují potřeby obyvatel a poskytují pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny vyváženě a nediskriminačně.

MČ Praha 6 si ve své koncepci rozvoje kultury na roky 2021-2030 stanovila řadu priorit a cílů, kterým se chce věnovat a které bude aktivně podporovat.

Jedním z hlavních nástrojů, které bude MČ Praha 6 využívat pro rozvoj kultury a kulturně-komunitních aktivit na svém území, je dotační program Šestka kulturní I. – 2022.

Pro snadnější orientaci žadatelů v rámci této dotační výzvy obsahují následné řádky základní vizi a klíčové oblasti rozvoje kultury.

Celá ANALÝZA KULTURNÍHO PROSTŘEDÍ a KONCEPCE ROZVOJE KULTURY MČ PRAHA 6 (dále jen „KRK“) je dostupná online na www.praha6.cz/analyza.

MČ Praha 6 proto vyhlašuje program v rámci dotačního titulu Šestka kulturní I. – 2022 v tématech:

  1. Provoz kulturních zařízení na území MČ Praha 6 - Jednoleté dotace pro období leden – prosinec 2022 a víceleté dotace od ledna 2022 do konce roku 2026 (dále jen „Provoz kulturních zařízení“).
  2. Kulturní akce a projekty na území MČ Praha 6 - Jednoleté dotace pro období leden – srpen 2022 a víceleté dotace od ledna 2022 do konce roku 2024 (dále jen „Kulturní akce a projekty“).

Vize rozvoje kultury Prahy 6 – kýžený cílový stav

V Praze 6 je uspokojena kulturní a kulturně-komunitní poptávka obyvatel a zajištěno dostupné zázemí ve všech lokalitách atraktivní pro všechny cílové skupiny. Obyvatelé jsou hrdí na historii území, zároveň podporují inovace a jsou vstřícní k návštěvníkům. Městská část se ve vybraných tématech profiluje jako lídr inovativních řešení a inspiruje samosprávy i kulturní aktéry na úrovni hl. m. Prahy i České republiky.

Oblasti rozvoje, které bude MČ Praha 6 podporovat a rozvíjet:

1.  Kulturní identita

Městská část bude podporovat pocit sounáležitosti u místních obyvatel a rozvíjet svoji značku navenek. Využije k tomu témata spojená s historií a rozvojem území, aktivně uchopí trendy, v nichž má díky přirozenému charakteru území potenciál rozvíjet inovativní značku v oblasti kultury a umění. Zejména dějiny, architektura a urbanismus 20. století, krajina ve městě, interakce přírody, umění a městského designu. Bude partnerem institucím hl. m. Prahy, národním institucím i soukromým iniciativám, které rozvíjí projekty s potenciálem posílit identitu i značku Prahy 6. Městská část se bude také profilovat jako tahoun v prosazování inovativních nástrojů podpory kultury a komunit v Praze i v ČR a bude inspirovat ostatní.

Městská část bude klást větší důraz na nová témata a komunikaci hodnot Prahy 6 směrem k nově příchozím obyvatelům a k návštěvníkům. MČ bude také intenzivněji podporovat rozvoj identity okrajových lokalit městské části.

2.       Nabídka a spolupráce

Městská část bude podporovat rozvoj aktivit celého spektra kulturně-komunitních aktérů v lokalitách a vytvářet příležitosti pro jejich setkávání a spolupráci (každoroční neformální setkání kulturních aktérů v prostorách MČ; možnost účasti na vybraném zasedání kulturní komise). Vytvoří potřebné koordinační zázemí pro pořádání kulturně-komunitních aktivit zdola jak organizacemi, tak jednotlivci a podpoří tím i méně zkušené, kteří mohou vnímat úřední procesy jako překážku, která je brzdí v jejich iniciativě (pověření pracovníka MČ zodpovědného za komunikaci se stávajícími kulturními aktéry, ale i osobami zajímajícími se o případné zapojení do kulturního dění v Praze 6). Zajistí stabilní partnerství pro instituce v území, které rozvíjí špičkový kulturní program celopražského nebo národního významu (víceletá finanční podpora celoročního provozu daných institucí). Bude také cíleně podporovat inovativní umělecké počiny, aktivně s nimi seznamovat veřejnost a napomáhat tak jejich přijetí (za využití tradičních fyzických i online cest, městského mobiliáře, zapojení sítě firem MČ a jejich propagačních nástrojů, udělováním pravidelných ocenění a soutěží pro jednotlivce i kulturní subjekty apod.) Důraz bude kladen na podporu mladých umělců a jednotlivců i organizací, které se zaměřují na vytváření nabídky pro mladé publikum.

3.       Infrastruktura pro kulturní a komunitní dění

Městská část bude rozvíjet kulturně-komunitní infrastrukturu na celém území Prahy 6. Podpoří také její vznik v nově vznikajících čtvrtích v transformačních územích, aby se stávaly dobrým místem pro život v duchu trendu „města krátkých vzdáleností“. Základní školy budou promýšleny jako klíčová lokální infrastruktura pro 21. století. Fyzické zázemí stávajících škol i novostaveb bude vyhovovat trendům ve vzdělávání i kulturně-komunitním potřebám a sledovat současné trendy architektury a designu. Na rozvoji vnitřní kulturně-komunitní infrastruktury i veřejných prostranstvích bude spolupracovat jak s institucemi hl. m. Prahy, které spravují kulturně-komunitní a kulturně-vzdělávací infrastrukturu v lokalitách Prahy 6, tak s neziskovými organizacemi i s privátním sektorem. Do přípravy projektů bude efektivně zapojovat veřejnost, aby zajistila jejich přijetí.

Praha 6 bude aktivně podporovat vytváření kulturně-komunitní infrastruktury na celém svém území jak ve vlastním majetku, tak i ve spolupráci se soukromým sektorem.

Oblastmi dotačního programu jsou mimo jiné:

 
Kategorie: kultura

Podpora soutěží a běhů na Šestce I.

[číslo:2021/014] [žádosti od: 08.09.2021 do: 18.10.2021]
Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační program Podpora soutěží a běhů na Šestce I.

Témata:

1)    Soutěže - veškeré jednodenní a vícedenní turnaje, závody, poháry a jiné soutěže v jakémkoliv sportu (max. požadovaná částka 40 tis. Kč)

2)    Běhy - veškeré běžecké závody a akce (max. požadovaná částka 30 tis. Kč)

Cílem a prioritou programu je:
• Finančně podpořit otevřené jednorázové sportovní akce (soutěže, běhy) na území MČ Praha 6
• Rozšířit stávající nabídku sportovních akcí v Praze 6 nebo iniciovat vznik nových
• Podpořit organizace, které sportovní akce pořádají
• Nabídnout občanům Prahy 6 možnost účasti na jednorázových sportovních akcích, které mj. umožní:
• podpořit kladný vztah ke sportu
• upevňovat zdraví a zdravý životní styl
• rozvíjet talent a schopnosti


Cílové skupiny:
• Sportující veřejnost
• Rodiny s dětmi
• Děti a mládež
• Ostatní

Období realizace projektů a čerpání částky z dotace:
Projekty, které získají finanční podporu, mohou být realizovány v době od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022. Přidělené finanční prostředky je nutné využít od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022.
Kategorie:

Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce I.

[číslo:2021/013] [žádosti od: 08.09.2021 do: 18.10.2021]
Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační program Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce I.

Témata:

1)    Sport (max. požadovaná částka 300 tis. Kč)

2)    Volný čas - jedná se o akce spojené s využitím volného času dětí a mládeže do 18 let (max. požadovaná částka 300 tis. Kč)

Cílem a prioritou programu je:

            - smysluplně strávit volný čas
            - rozvíjet společenské kontakty
            - rozvíjet talent a schopnosti
            - podpořit kladný vztah ke sportu
            - upevňovat zdraví a zdravý životní styl.

Cílové skupiny:

Období realizace projektů a čerpání částky z dotace:

Projekty, které získají finanční podporu, mohou být realizovány pouze v době od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022.
Kategorie:

Podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací na Šestce (dříve Aktivní Šestka)

[číslo:2021/012] [žádosti od: 08.09.2021 do: 18.10.2021]
Městská část Praha 6 vyhlašuje jednoletý dotační program Podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací na Šestce  (dříve Aktivní Šestka) pro rok 2022.

 

Cílem a prioritou programu je nabídnout dětem a mládeži do 26 let sportovní nebo volnočasové aktivity, které mj. umožní:


Kategorie:

Zdravá Šestka 2022 - dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

[číslo:2021/017] [žádosti od: 13.09.2021 do: 01.11.2021]
Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování Zdravá Šestka 2022.

Pro rok 2022 jsou vyhlášeny programy
I. Podpora preventivních programů škol
II. Podpora rozvojových pobytů škol
III. Podpora organizací zaměřených na prevenci v komunitě
IV. Vzdělávání pedagogických pracovníků

Podmínky a veškerá pravidla dotačních programů jsou přílohou tohoto elektronického vyhlášení - název přílohy "Vyhlášení dotačního řízení Zdravá Šestka 2022_RMČ"

Informace a konzultace k předkládání projektů poskytne na odboru KT protidrogová koordinátorka Mgr. Lucie Kubičová, tel.: 220 189 776, e-mail: lkubicova@praha6.cz, Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, odbor Kancelář tajemníka, kancelář č. 207a, 2. patro.

O dotace se mohou ucházet subjekty, které působí v oblasti prevence rizikového chování na území městské části Praha 6, a to jak fyzické, tak i právnické osoby.
Žádosti musí být podány na Úřad MČ Praha 6 v elektronické podobě v termínu: od 13. 10. 2021 do 1. 11. 2021
Elektronická forma podání: http://www.praha6.cz, https://www.praha6.cz/granty/list.php
on-line služba: https://www.praha6.cz/system/
Kategorie: prevence rizikového chování

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 1.H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty žáků ZS

[číslo:2021/009] [žádosti od: 11.06.2021 do: 01.11.2021]
Cílem je rozvoj individuálních studijních předpokladů žáků ZŠ formou příspěvku na standardizované jazykové osvědčení.
Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. ročníků s trvalým pobytem v MČ Praha 6, kteří si plní povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.
Finanční příspěvek pro ZŠ na pokrytí nákladů souvisejících s úspěšným složením standardizovaných jazykových zkoušek, úrovně znalostí A2 nebo vyšší až do výše 100%.
Kategorie: školství a vzdělání

Konec výpisu.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/list.php?list=aktual&crc=d3a647897f2e82e842ca05f3f607ff60 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz