Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Dotace ›› detail/podstránka

Detail dotace

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda


Název:
Dotační program v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2022

Číslo:
2021/018

Vyhlášeno usnesením:
RMČ 2893/21 Vyhlášení dotačního programu v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2022 (19.10.2021)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 18kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 1 [DOC 57kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 2 [DOC 104kB], ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document příloha 3 [DOCX 49kB]

Datum vyhlášení:
01.11.2021

Datum ukončení žádostí:
31.12.2021

Datum zveřejnění výsledků:
30.04.2022

Kategorie:
zdravotnictví, sociální péče a služby

Úvod:
Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační řízení - Sociální a návazné služby pro rok 2022
1. sociální služby na podporu registrovaných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovaných občanům m.č. Praha 6 v návaznosti na Pravidla pro udělení dotace MČ Praha 6 v oblasti sociálních a návazných služeb
2. návazné služby na podporu nejen seniorů a osob se zdravotním postižením m.č. Praha 6 v oblasti sociálních a návazných služeb

Podmínky účasti:
1. O dotaci se mohou ucházet nestátní neziskové právnické osoby, vzniklé v souladu s právním řádem ČR, které působí v oblasti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 6.
2. O dotaci se subjekty ucházejí na základě předloženého projektu, který tematicky odpovídá některému z vyhlášených dotačních programů a bude realizován v roce 2022.
3. Přidělení dotace není nárokovatelné a je závislé na výši schválených finančních prostředků pro předmětnou oblast v rámci rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2022. Poskytnutí dotace v daném roce nezakládá nárok na financování služby v dalších letech.
4. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků ro rok 2022 je dle návrhu rozpočtu.
V případě, že finanční prostředky na dotace nebudou schváleny ZMČ Praha 6, dotace z rozpočtu MČ Praha 6 nebudou rozděleny.
5. Jestliže výpočet navržené dotace poklesne pod 10 tis. Kč, žádost o dotaci nebude finančně podpořena.

Kontakt na zadavatele:
pí Jitka Vaňková, vedoucí oddělení sociální péče a prevence tel:  220 189 615 e-mail:


Úspěšné žádosti

Celkem rozděleno 4 502 100,- Kč mezi 47 žadatelů.


Název: Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením na území Prahy 6
Raná péče nabízí rodinám podporu v těžké situaci po narození dítěte s postižením, posiluje intuitivní vazby mezi rodičem a dítětem, které mohou být ohroženy krizovou situací v rodině a častými hospitalizacemi dítěte. Obsahem projektu je podpora vývoje dítěte ve všech oblastech s cílem minimalizovat dopad postižení jak na život dítěte, tak na funkci celérodiny. Podporujeme rodičovské kompetence a sociální vazby na jejich okolí. Pomocíprogramu „Rozvoj zrakového vnímání“ učíme rodiče, jak upravit prostředí svému dítěti, půjčujeme jim speciální hračky a pomůcky a zacvičujeme rodiče ve způsobech stimulace zraku jejich dítěte. Služby jsou poskytovány kvalifikovanými poradci rané péče a dalšími odborníky (instruktorem stimulace zraku, sociálním pracovníkem, konzultantem pro pohybový vývoj a krizovým interventem nebo psychoterapeutem) a jsou zejména terénního charakteru – tj. odehrávají se v domácím prostředí klientů. Naše mnohaleté zkušenosti ověřily tento způsob jako nejvhodnější pro práci s dětmiraného věku, které mají navíc závažné zdravotní problémy. Ve svém domácím prostředí se děticítí nejen bezpečně, ale mnohem lépe přijímají stimulující programy a učí se novýmdovednostem.

Metodologie pro práci s cílovou skupinou:

Východisko naší práce je založeno na přesvědčení, že rodiče jsou nejlepšími odborníky na péči o své děti – princip partnerství je uplatňován od prvního okamžiku kontaktu po celou dobuposkytování služeb rané péče. Naše služba je terénního charakteru, naši poradci tudíž pracují v přirozeném prostředí rodin. Pojetí poskytování služeb rané péče je založeno navýcviku rodičů v uplatňování metod stimulace psychomotorického vývoje dítěte a podporovánívazeb na přirozené sociální prostředí rodiny. Rodiče se tak stávají kvalitními spolupracovníky a aktivními aktéry při snižování následků postižení vlastních dětí.

Metody práce s cílovou skupinou:

1. Depistáž – vydávání a distribuce letáků, aktivní účast na akcích lékařů a zdravotníků – informování o službě, zviditelnění naší služby s důrazem na její společenský přínos

2. Realizace individuálního plánu podpory rodiny klientů

3. Realizace individuálního plánu podpory vývoje dítěte klientské rodiny

4. Sociální práce a organizování služeb

5. Udržení vysokého standardu vzdělanosti zaměstnanců, tudíž i zajištění vysoké kvality služby

6. Pomoc při integraci dětí z klientských rodin v předškolním zařízení (překrývání služby a spolupráci se speciálně pedagogickými centry)

7. Osvěta nejširší veřejnosti a spolupráce s odbornou veřejností

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 51000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
EDA cz, z. ú.
Filipova 2013/1
Praha 4 148 00
IČO: 24743054
tel: 224826860
fax: 224826860
Web: http://www.eda.cz
Email:


Název: Sociální rehabilitace - Zvyšování sociálních dovedností
Služba určená k dosažení cílů sociálního začlenění a získání sociálních dovedností klade důraz na individuální přístup ke klientovi a jeho vlastní rozhodnutí.

Sociální služba je poskytována v provozovně organizace ambulantní a terénní formou.

OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

a. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a další činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování – práce s mobilním telefonem (nejrůznější aplikace), PC (email, sociální sítě atd.), vyhledávání informací, porozumění informacích v úředních a jiných písemnostech, nácvik samostatného pohybu, nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik používání bankomatu, práce s internetovým bankovnictvím, podpoříme klienty například při výběru služby mobilního operátora, věnujeme se získání a udržení pracovního místa, klienty učíme pracovat s nabídkou práce, tvorbu CV a motivačního dopisu, připravit se na pracovní pohovor, jak postupovat při jednání se zaměstnavatelem a při úředním jednání, apod.

b. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – připravujeme klienty na jednání v nejrůznějších oblastech, jak postupovat v běžných i krizových životních situacích, například v oblasti bydlení, zdravotní péče, komunikace s úřady, zaměstnavatelem, náplně volného času apod.) Učíme je využívat návazné služby, např. tlumočení a přepis. Také pomůžeme klientům najít jinou vhodnou sociální službu. Tyto činnosti probíhají především v terénu, přímo u zaměstnavatele, na úřadě, atd. formou asistencí. Pořádáme workshopy pro osoby se sluchovým postižením i pro slyšící, účastníme se akcí, kde máme prostor věnovat se těmto situacím, aby následně docházelo k vzájemnému respektu a porozumění těchto dvou skupin.

c. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti-pomáháme klientům při zajištění rekvalifikačních a dalších kurzů, které vedou k sociálnímu a pracovnímu uplatnění ve společnosti 

d. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – klienty seznamujeme s možnostmi a postupy při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a pomáháme s nácvikem jejich používání. Dále pracujeme na uvědomění si práv a povinností, které má klient vůči zaměstnavateli, úřadu práce, apod. pomáháme mu s uplatněním těchto práv.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 49800.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Tichý svět, o. p. s.
Staňkovská 378
Praha 9 198 00
IČO: 26611716
tel: 739245189
Web: http://www.tichysvet.cz
Email:


Název: Eliášův obchod

Sociální službu ve formě pracovní a sociální rehabilitace, pracovních konzultací a osobní asistence poskytují sociální pracovníci každému uživateli individuálně. Uživatelé služby se v Eliášově obchodě pod vedením sociálního pracovníka a pracovníků v soc.službách učí základním sociálním a pracovním dovednostem a návykům spojeným s prací prodavače nebo pomocné síly v obchodě. Nácvik pracovních dovedností vychází z praktických požadavků na tyto pracovní pozice, směřuje od zvládnutí jednodušších činností po činnosti složitější, reflektuje potřeby a individuální možnosti každého uživatele.Po společném zvážení důvodů pro poskytování sociální služby, a to jak ze strany zájemce, tak ze strany poskytovatele, je se zájemcem o službu uzavřena Dohoda o poskytování sociální služby. V případě, že zájemce nepatří do cílové skupiny nebo mu nabízené podmínky poskytování služby nevyhovují, jsou mu předány informace a kontakty na jiné poskytovatele sociálních služeb. Sociální služba v Eliášově obchodě je uživatelům poskytována na základě individuálních plánů, které sestavují pracovníci společně s uživateli. Cíle, které si uživatelé ve svých individuálních plánech stanoví, jsou pak naplňovány během provozu obchodu. Uživatelé si v chráněném prostředí za přímé podpory sociálního pracovníka a pracovníků v soc.službách osvojují potřebné pracovní a sociální dovednosti a návyky. V rámci pracovních konzultací se uživatelé učí, jak si najít a udržet zaměstnání nejen na chráněných pracovištích, ale i na volném trhu práce. Seznamují se s pravidly pracovně-právních vztahů, popř. získávají informace o konkrétních možnostech dalšího pracovního uplatnění. Dalším cílem sociální služby je zvyšování úrovně samostatnosti uživatelů v oblasti péče o vlastní osobu, uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
Obchod zároveň prodává výrobky chráněných a terapeutických dílen a přispívá tak k jejich samofinancování a propagaci. V současné době spolupracujeme s více než 100 organizacemi, z nichž některé jsou z Prahy 6 - např. Sdružení Atlant, středisko pro nevidomé Dědina, Fokus Praha, Dílna Eliáš.
Maximální denní kapacita služby jsou 4 uživatelé. V roce 2021 byla služba poskytována celkem 11 uživatelům. Vzhledem k epidemiologické situaci došlo ke snížení celkového počtu hodin přímé péče.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 80700.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Via Roseta o.p.s.
Bubenečská 382/43
Praha 6 160 00
IČO: 24124516
tel: 235314134
Web: http://www.viaroseta.cz
Email:


Název: Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené
Projekt obsahuje následující aktivity:

Denní péče

Zahrnuje sociální a ošetřovatelskou péči zabezpečenou odborným personálem stacionáře a je poskytována s ohledem na individuální potřeby každého uživatele.

Rehabilitace, aktivizace a nácvik soběstačnosti 

Cílem péče o naše uživatele je jejich aktivizace, znovunabytí soběstačnosti alespoň v běžných denních úkonech nebo udržení schopností sebeobsluhy. K tomu využíváme aktivizační techniky (nácvik chůze, cvičení pohyblivosti, protahování těla, koordinace pohybů).

Cvičení paměti 

Tato činnost zahrnuje hry, a to jak individuální, tak skupinové, společná posezení, poslech rádia a hudby, společnou četbu, diskusi a arteterapii.

Kulturní péče

Je zajišťována celoročním programem. Zahrnuje koncerty, vystoupení a představení. Velké oblibě se těší oslavy Velikonoc, Mikuláše, Vánoc a Tří králů, kdy se do programu zapojují i odsouzené ženy a dobrovolníci. Časté návštěvy s kulturním programem zajišťují i děti ze základních škol a zdravotní klauni. V období pandemie onemocnění Covid 19 byly tyto aktivity omezeny a konány v souladu s aktuálně platnými nařízeními a pravidly.

Duševní péče

Je zajišťována návštěvami psychologa a psychiatra. V oblasti psychosociální pomoci školíme i ostatní personál, aby byl schopen uživatelům účinně pomáhat.

Pastorační péče

Duchovní péči zajišťuje duchovní, řádová sestra, asistentka duchovní péče a dobrovolníci. Pastorační péče je určena uživatelům, kteří o ni sami projeví zájem.

Podpora pečujících rodin

Denní stacionář se snaží odlehčovat rodinám, které se starají o svého nesoběstačného člena. Ošetřující personál pravidelně kontaktuje a informuje rodinné příslušníky o stavu jejich příbuzného. Velký důraz klademe na to, aby naši zaměstnanci s rodinou vstřícně komunikovali a respektovali její požadavky.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 80000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50/6
Praha 17 163 00
IČO: 65400143
tel: 235323248
fax: 235302720
Web: http://www.domovrepy.cz
Email:


Název: Podpora sociálně terapeutické dílny Gawain
Naším posláním je podporovat lidi s postižením v rozvoji pracovních a sociálních návyků soběstačnosti, zodpovědnosti a schopnosti žít vlastní smysluplný život.

Hlavní činnosti:

Provozujeme dvě rukodělné řemeslné dílny – textilní a dřevařskou.

Dílny slouží jako nácvikové místo pro naše uživatele, kde si osvojují pracovní postupy tak, aby byli lépe vybaveni pro práci na chráněném nebo otevřeném trhu práce. Někteří naši uživatelé si práci skutečně nalezli, jiní ji teprve hledají, nebo se potýkají s problémy ji nalézt. U nás dostávají prostor na sobě pracovat jak po stránce pracovní, tak po stránce osobnostní a sociální

V současnosti poskytujeme službu celkem 27 lidem s handicapem.

Denní kapacita služby je 17 lidí, z toho je 11 míst v textilní dílně a 6 ve dřevodílně.

 V rámci naší sociální služby se věnujeme těmto činnostem:

-         nácvikovým aktivitám v textilní a dřevařské dílně, které slouží k rozvoji pracovních a sebeobslužných schopností uživatelů naší služby a tím ke zvyšování možností jejich uplatnění na otevřeném nebo chráněném trhu práce a ke zvyšování samostatnosti v běžném životě

-         terapeutickým aktivitám na podporu psychického stavu uživatelů a na rozvoj jejich motorických a sociálních dovedností:

1) hudební aktivity - naše dílna má vlastní Gawain ansámbl, v němž hrají a zpívají naši uživatelé,

2) výtvarné aktivity – skupinová arteterapie, integrační řemeslný kroužek pro uživatele a veřejnost,

3) pohybové činnosti - program Řeč a divadlo, který se zaměřuje na pohybové aktivity a také na dramatickou tvorbu, v rámci které si uživatelé nacvičují dvakrát ročně vánoční a velikonoční představení,

4) vzdělávací aktivity.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 50000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Dílna Gawain, z.s.
Tusarova 1216/49
Praha 7 170 00
IČO: 26604655
tel: 774918886
Web: http://www.gawain.cz/
Email:


Název: Horizont - denní stacionář pro seniory
DS Horizont využívají nejčastěji senioři se syndromem demence. V současné podobě funguje od roku 2006.

Uživatelé zde nacházejí bezpečné, co nejméně stresující  prostředí s přiměřeným množstvím aktivit a podnětů a také společenský kontakt s ostatními klienty i personálem.

Péče o osoby se syndromem demence je časově i psychicky velmi náročná, zvláště pro jejich příbuzné, kteří jsou v situaci emočně angažováni a musí sledovat, jak nemoc člověka  mění a starvuje.  Přitom je chtějí mít u sebe co nejdéle a v péči jsou velmi motivovaní. Dlouhodobá péče o člověka s demecí  je však vyčerpávající a může se negativně projevit na zdraví pečujícího i na jejich vzájemném vztahu. Využívání DS může podobným negativním dopadům zabránit. Společnou snahou uživatele, pečujících příbuzných i DS je umožnit uživateli zůstat co nejdéle doma mezi svými blízkými. V mnoha případech by lidé bez využívání této služby museli odejít do specializovaného pobytového zařízení.

Pokud senior využívá DS, tak v době, kdy není ve stacionáři, je doma mezi svými blízkými, v prostředí, které dobře zná a dokáže se v něm orientovat i v období středně těžké demence. Jeho příbuzní při tom mají čas na regeneraci a obstrávání vlastních záležitostí, mohou chodit do práce, k lékařům atd.

Pobyt v DS napomáhá uživatelům udržovat denní režim. Každý den i celý týden má svou ustálenou strukturu. Personál pomáhá uživatelům v celkové orientaci, snaží se udržovat je v realitě (která se jim stále více rozvolňuje), stará se o přiměřený přísun podnětů (které už si často nedokáží obstarat sami), pomáhá vytvářet denní program, pomáhá se sebeobsluhou atd.

V poskytování péče se snažíme o posilování soběstačnosti, dbáme na to, aby co nejvíce činností mohli vykonávat uživatelé sami, zvl. pokud jde o péči o vlastní osobu. Personál je k dispozici pro případ, že některou (pro zdravého člověka mnohdy běžnou) činnost nezvládají. Snažíme se však nedělat tyto činnosti za ně, pokud je (byť s dopomocí) zvládají. Pomoc se snažíme stupňovat úměrně k tomu, jak u jednotlivých klientů nemoc postupuje. Snaha o zachování co nejvíce schopností (zvl. těch, které mají lidé běžně zautomatizované, ale u osob s demencí přestávají být samozřejmé) je jednou z mála věcí, kterými se dá nemoc zpomalovat. 

V přípravě programu se personál snaží dbát na to, aby se mohlo zapojit co nejvíce klientů, kteří právě skupinu tvoří - samozřejmě pokud oni sami chtějí. 

Personál je poskytování v péče kvalifikovanější a má více zkušeností než pečující příbuzní. Pro ty je situace  často nová, nemají zkušenosti ani teoretický základ a kontakt se personálem pro ně může být inspirací.  Snažíme se být s příbuznými v průběžném kontaktu, poskytovat informace o dalších službách, poskytnout písemné materiály, publikace atd.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 110000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Horizont - centrum služeb pro seniory, Husitská diakonie
Na Vrchmezí 8/231
Praha 6 160 00
IČO: 73632813
tel: 233101421
fax: 220921242
Web: http://centrumhorizont.cz
Email:


Název: Adopce seniorů
Dobrovolníci různého věku a vzdělání, kteří mají chuť ve svém volném čase zadarmo pomáhat, docházejí pravidelně jednou týdně na 2 hodiny za seniorem domů, do domova seniorů či domova s pečovatelskou službou. V rámci své návštěvy dělají seniorovi společnost, povídají si, můžou mu číst časopisy nebo knihy, hrát spolu společenské hry, pomoct mu s počítačem nebo mobilem, zařídit běžné záležitosti, pomoct s vařením, jít spolu na procházku, na výstavu nebo do kavárny. Dobrovolník je často jeho jediným kontaktem s vnějším světem, výjimkou není ani to, že jen díky svému dobrovolníkovi se dostane ven z bytu, někdy i po několika letech.

Vzhledem k povaze služby se mezi klientem a dobrovolníkem vytváří bližší, důvěrnější vztah, než je žádoucí či běžné v různých formách placených sociálních služeb. Osamocenost nemohou zaplnit lékaři, sociální pracovnice ani pečovatelky, se kterými jsou senioři nejčastěji v kontaktu, protože ti mají své pracovní povinnosti a nemají čas se individuálně věnovat jednomu člověku a třeba si s ním jen popovídat. Podle vyjádření většiny našich klientů je přitom pro starého člověka samota to nejhorší. Prostřednictvím navázání vztahu mezi dobrovolníkem a osamělým starým člověkem a jejich pravidelného kontaktu dosahujeme také sociální aktivizace a začlenění seniorů zpátky do společnosti. Díky dobrovolnickému programu dochází také k podpoře růstu zdravé občanské společnosti a pocitu vzájemné sounáležitosti.

Docházení za klienty v průběhu roku 2021 bohužel stejně jako v roce předchozím významným způsobem ovlivnila pandemie koronaviru. Někteří naši klienti na Praze 6 měli stále obavy setkávat se s dobrovolníkem osobně, a tak si většinu roku jen telefonovali. U některých klientů ale, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, byly telefonáty velmi krátké.   Přestože naši dobrovolníci byli v těchto případech s klientem v kontaktu i několikrát týdně, při přepočtu na hodiny to vychází výrazně méně než při osobních návštěvách. Pravidelné návštěvy a společnost dobrovolníků jsou pro seniory velmi důležitou a neoddělitelnou součástí jejich života, věříme proto, že se brzy budou moci obnovit v podobě, v jaké byly před pandemií.   

 

Náklady:
Celkové náklady: 402500.00,-Kč
Výše dotace: 87000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2
Praha 118 00
IČO: 26708451
tel: 257534935
Web: http://www.maltezskapomoc.cz
Email:


Název: Osobní asistence v Praze 6
Podporujeme seniory se sníženou soběstačností v jejich oprávněném a přirozeném přání zůstat doma, jak nejdéle je to možné. Službu poskytujeme převážně v domácím prostředí, případně docházíme za klientem do pobytového zařízení. Osobní asistent poskytuje podporu a pomoc klientovi v těch činnostech, které by klient zvládl sám, kdyby mohl. Pokud je to možné, neděláme činnosti za klienta, ale asistujeme mu při výkonu těchto činností. Podporujeme tak rozvíjení a zachování schopností a dovedností klienta.

Zakládáme si na kvalitě poskytovaných služeb. Pečlivě vybíráme nové zaměstnance, důkladně je školíme a průběžně s nimi reflektujeme zavedení poznatků ze školení do praxe. Usilujeme o to, aby ke klientovi dlouhodobě docházela jedna osobní asistentka, případně stabilní tým asistentek. Jedinečný a zároveň profesionální vztah mezi osobní asistentkou a klientem považujeme za jeden ze základních pilířů poskytování naší služby. V rámci péče o klienty se řídíme motem: Pomáháme s úctou a s laskavostí.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 245000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2
Praha 118 00
IČO: 26708451
tel: 257534935
Web: http://www.maltezskapomoc.cz
Email:


Název: Terénní program Letiště Praha
Terénní sociální práce s osobami bez přístřeší je realizována v přirozeném sociálním prostředí, tedy se terénní pracovníci pohybují po lokalitách pěšky. S sebou mají pouze omezené množství věcí (potraviny, hygienu, zdravotnický materiál).

Uživateli se mohou stát muži a ženy starší 18 let, kteří jsou bez přístřeší nebo jsou touto nepříznivou situací ohroženi a jsou ochotni spolupracovat s terénními sociálními pracovníky na řešení vlastní sociálně nepříznivé sociální situace.

Služba podle § 69 Zákona o Sociálních službách č. 108/2006 Sb. a § 34 Vyhlášky 505/2006 Sb. obsahuje tyto základní činnosti:

 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních    záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 Podpora a pomoc při orientaci v situaci uživatele služby.

Nabídka spolupráce, zejména v oblasti základního sociálního poradenství a možnosti doprovodu.

 Odkaz na odborné sociální poradenství a další odborné služby, které mohou pomoci při podpoře změny výchozí sociálně nepříznivé situace uživatele služby.

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 Rozhovor jako zdroj zpracování základní sociální anamnézy uživatele služby.

 Podpora ve zmapování rodinných vztahů. V případě zájmu uživatele služby podpora při nalezení rodinných vazeb s možností nabídky zprostředkování kontaktu s výslovným souhlasem.

 Nabídka služeb denních center pro osoby bez přístřeší, zabydlování, možnosti zapojit se do místních participačních skupin s cílem podpořit sociální začleňování lidí bez přístřeší.

 Nácvik komunikace s klientem k podpoře jeho sociálního začleňování.

 3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,

 4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.

 

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 200000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
K srdci klíč, o.p.s.
U Jezera 1, Dolní Jiřetín
Horní Jiřetín 434 01
IČO: 27000222
tel: 775731725
Web: http://www.ksrdciklic.cz
Email:


Název: Sociální rehabilitace pro osoby s těžkým zrakovým postižením
Jedná se o činnosti a nácvik prostorové orientace, nácvik samostatného pohybu s bílou holí, sebeobslužných činností, nácvik psaní a čtení Braillova bodového písma, nácvik vlastního podpisu a nácvik klávesnice PC po paměti. Dále jsou rozvíjeny v rámci kompenzace zrakového postižení náhradní smysly. V rámci reedukace se stimulují zbytkové zrakové funkce.

Při všech aktivitách v rámci sociální rehabilitace jsou využívány specifické pomůcky pro zrakově postižené. Uživatelé služby se s nimi učí zacházet a používat. Následně si je kupují a používají v běžném životě. 

Prostory rehabilitačního a rekvalifikačního střediska jsou bezbariérové z hlediska zrakové nedostačivosti. Všechny chodby jsou vybaveny vodícímiliniemi, kliky dveří do všech místnosí sjou opatřeny braillskými popiskami a hmatovými piktogramy. Na budově je instalován zvukový majáček. Kolem střediska je vybudovaná specifická zahrada pro zrakově postižené se cvičnou křižovatkou, zvukovým semaforem, různé typy povrchů chodníků a varovných pásů, je zde simulované nástupiště metra.

Cíle jsou realizovány dle potřeb jednotlivých uživatelů služby a jejich individuálích plánů sestavovaných s klíčovými pracovníky. Uživatelé služby dochází do výukových bloků na základě rozvrhu, který je dle úrovně získaných dovedností pravidelně obměňován. Hodnocení úspěšnosti služby je na závěr pobytu prováděno formou hodnotícího dotazníku. Obsahem dotazníků je zhodnocení dosaženého pokroku uživatelů služby oproti výchozí situaci a dále je nastíněna i další cesta k minimalizaci důsledků zrakového postižení.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 25000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.
Šmolíkova 866/1
Praha 6 Ruzyně 161 00
IČO: 26200571
tel: 235325353
Web: http://www.dedina.cz
Email:


Název: Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením
Cílovou skupinou služby jsou děti s různými druhy i mírou postižení, z čehož plyne individuální přístup jak ze strany osobních asistentů, tak sociálních pracovníků.

Základem pro kvalitní poskytování služby je individuální plán, který je pro každého uživatele služby vytvářen přesně podle jeho potřeb a požadavků. Osobní asistenti jsou odborně vedeni sociálními pracovníky a jsou přidělováni konkrétním dětem tak, aby zajistili potřebnou odbornou péči.

Specifikem služby je skutečnost, že každý uživatel má svého osobního asistenta, který mu je vybrán s ohledem na jeho potřeby a požadavky rodiny. Před zahájením poskytování služby proběhne seznamovací proces uživatele a asistenta, který vede a vyhodnocuje sociální pracovník. Pokud je rozhodnuto o zahájení asistence, je asistent odborně zaškolen pro poskytování osobní asistence u tohoto konkrétního uživatele.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 43300.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Hornomlýnská, o.p.s.
Filipova 2013/1
Praha 4 148 00
IČO: 01615939
tel: 272657590
Web: http://www.hornomlynska.cz
Email:


Název: Centrum duševního zdraví pro Prahu 6
Služba sociální rehabilitace klientům se závažným duševního onemocněním je poskytována multidisciplinárním týmem buď v domácnosti/v terénu nebo v prostorách pracoviště CDZ 6  - Nad Alejí 29. Tým pracuje metodou Case managementu, jejíž podstatou je dlouhodobá individuální podpora klienta case managerem, který zná klientův životní příběh, potřeby a přání a koordinuje spolupráci s rodinou či partnery v řešení případu - pracovníky sociálních a zdravotních služeb, zaměřuje se na komplexní řešení potíží a problémů vč. zapojování sociálního okolí, využívá specializací jednotlivých členů multidisciplinárního týmu, kdy každý má na starost oblast spolupráce dle své specializace, tým společně plánuje postup spolupráce s klientem a pružně reaguje na aktuální vývoj.

Způsob práce vychází z principu Recovery, tj. principu zotavení / úzdravy. Úzdravou není myšlena jen absence symptomů nemoci, ale udržení či znovunaplnění rodinných, sociálních,  společenských i pracovních rolí klienta; úzdrava je hluboce osobní, unikátní proces změny přístupu, hodnot, pocitů, cílů, schopností a rolí člověka; znamená žití spokojeného, nadějného a přínosného života navzdory omezením způsobeným nemocí. Základem práce je respekt a partnerský přístup, zplnomocňování a zaměření na silné stránky klienta.

K zajištění hlavního cíle, maximální společenské integrace a klinického i sociálního zotavení klientů, spolupracuje CDZ ve svém regionu s dalšími potřebnými subjekty a službami jak specializovanými, tak běžnými službami v komunitě – ÚMČ, ÚP, zdravotnickými službami – praktický lékař, ambulantní psychiatr, případně další ambulantní či lůžková zařízení, podle situace klienta. Spolupracuje také s dalšími poskytovateli sociálních služeb v oblasti Prahy 6 a Prahy. Jedná se zejména o pečovatelskou službu, služby chráněného bydlení, služby podpory zaměstnávání, peer kluby a zájmové aktivity.

Služba CDZ je poskytována také asertivní formou, tedy spolupráce a podpora je nabízena také osobám z MČ Prahy 6, které o ni v současném psychickém stavu nejeví zájem nebo podporu odmítají, ale bez podpory se jejich situace nadále zhoršuje a oni se propadávají do sociální exkluze, jsou ohroženi dekompenzací duševního stavu a hrozí závažné zhoršení životní situace.

Tým poskytuje podporu také osobám, které jsou hospitalizované v psychiatrickém lůžkovém zařízení (PNB, UVN) s cílem urychlení a usnadnění přechodu do domácnosti, případně nalezení vhodného typu pobytové služby.

Spolupráce vždy začíná mapováním životní situace klienta služby a jeho potřeb. Pokud klient spadá do cílové skupiny služby z hlediska duševního onemocnění a potřeb, klientovi je poskytována služba sociální rehabilitace ambulantní a terénní formou. S klientem je uzavřena Smlouva o poskytování služby a sestavován individuální plán spolupráce.

Důraz je kladen na budování důvěryhodného podpůrného vztahu mezi pracovníkem – case managerem a klientem. Spolupráce s klientem probíhá podle cílů spolupráce, obvykle po dobu od 3 měsíců do několika let. Tým Centra duševního zdraví při řešení klientovy životní situace spolupracuje s rodinou a blízkými osobami.

Cílem služby ze společenského hlediska je snížení množství hospitalizací osob s duševním onemocněním, prevence zhoršení psychického stavu, prevence rizikového jednání a předcházení krizovým a ohrožujícím situacím. Za tímto účelem je s klienty sestavován protikrizový plán.

Cílem služby je zplnomocňovat klienta služby a podporovat klienta k samostatnosti, aby převzal role a zopdovědnost za své chování a jednání v co nejvyšší  možné míře.

Členy týmu Centra duševního zdraví je také peer konzultant, neboli pracovník se zkušeností s duševním onemocněním a pracovní konzultant IPS, který poskytuje podporu při získání a udržení práce na běžném pracovním trhu.

Služba je klientům poskytována po dobu nutnou k řešení jejich nepříznivé sociální situace a k zajištění stabilizace. Služba je postupně ukončována, když je klient dlouhodobě stabilizovaný v domácím prostředí, v případě potřeby jsou před ukončením služby klientovi zprostředkovány další návazné služby. V případě ukončení spolupráce ze strany klienta je možnost službu pružně znovu poskytovat při zhoršení zdravotního stavu. V případě, že se klient stěhuje do jiné oblasti Prahy či ČR je spolupráce navázána se službou péče o duševní zdraví v novém místě bydliště.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 92800.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Fokus Praha, z.ú.
Dolákova 536 /24
Praha 8 181 00
IČO: 45701822
tel: 777800387
fax: 777800395
Web: http://www.fokus-praha.cz
Email:


Název: Sociálně terapeutické dílny pro osoby s těžkým zrakovým postižením
 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování a pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování: nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností: nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností, pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Jedná se o činnosti sociálně terapetucikých dílen v těchto dílnách: keramická dílna, tkalcovská dílna, kartonážní dílna, dílna drátování, košíkářská dílna a dílna práce s PC. Dále jsou rozvíjeny v rámci kompenzace zrakového postižení náhradní smysly. V rámci reedukace se stimulují zbytkové zrakové funkce.

Prostory rehabilitačního a rekvalifikačního střediska jsou bezbariérové z hlediska zrakové nedostačivosti. Všechny chodby jsou vybaveny vodícímiliniemi, kliky dveří do všech místnosí sjou opatřeny braillskými popiskami a hmatovými piktogramy. Na budově je instalován zvukový majáček. Kolem střediska je vybudovaná specifická zahrada pro zrakově postižené se cvičnou křižovatkou, zvukovým semaforem, různé typy povrchů chodníků a varovných pásů, je zde simulované nástupiště metra.

Cíle jsou realizovány dle potřeb jednotlivých uživatelů služby a jejich individuálích plánů sestavovaných s klíčovými pracovníky. Uživatelé služby dochází do výukových bloků na základě rozvrhu, který je dle úrovně získaných dovedností pravidelně obměňován. Hodnocení úspěšnosti služby je na závěr pobytu prováděno formou hodnotícího dotazníku. Obsahem dotazníků je zhodnocení dosaženého pokroku uživatelů služby oproti výchozí situaci a dále je nastíněna i další cesta k minimalizaci důsledků zrakového postižení.

Následně se v našem středisku uživatelé služby ve vybraném oboru  rekvalifikují.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 25000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.
Šmolíkova 866/1
Praha 6 Ruzyně 161 00
IČO: 26200571
tel: 235325353
Web: http://www.dedina.cz
Email:


Název: Služba osobní asistence Komplexní domácí péče EZRA
KDP EZRA poskytuje integrovanou formu sociální a zdravotní péče Služby jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  Komplexnost služby (osobní asistence vč. základního sociálního poradenství, domácí zdravotní péče a ergoterapie vč. půjčovny kompenzačních pomůcek) vnímáme jako zásadní výhodu služby. Nejen že umíme saturovat většinu potřeb cílové skupiny v domácím prostředí. Zároveň v mnoha případech s jedním klientem pracují  2-4 profesionálové různých odborností, což má pro naši práci významné výhody. Služby jsou poskytovány dle individuálních potřeb klienta se zvláštním zřetelem ke specifickým potřebám přeživších holocaust. Práce s klienty přeživšími holocaust je specifická v mnoha ohledech. Robinson (in Vizinová D., Preiss M.: Psychické trauma a jeho terapie, Praha, Portál 1999) zkoumal vliv holocaustu na současný psychický stav 103 seniorů, kteří prožili válku jako děti do 13 let. Výsledkem je, že ještě 50 let po této traumatické události trpí klienti posttraumatickou stresovou poruchou, která se během jejich života objevuje s různou intenzitou a může jim způsobovat problémy v mnoha oblastech života. Důvodem takto dlouhodobého přetrvávání onemocnění je výjimečná intenzita a závažnost traumatu, kterou tyto osoby prožily.  Zároveň je také mnoho našich klientů izolováno v domácnostech, často jsou nedůvěřiví a je obtížné s nimi navázat kontakt. I na naši službu, přestože k nim přichází ze „známého prostředí“ Židovské obce v Praze, si pomalu zvykají. Často ji testují, aby si ověřili její kvalitu a navázali vztah s osobami, které ji poskytují.

Obsahem projektu je poskytnutí registrované sociální služby osobní asistence a základního sociálního poradenství potřebným klientům k usnadnění jejich života a umožnění žití důstojným způsobem ve vlastním domácím prostředí.

OSOBNÍ ASISTENCE

Osobní asistent v aktivní součinnosti s klientem pomáhá se zvládnutím běžných úkonů. Pomáhá tam, kde není možné využít ani zbytků zachovaných schopností klienta. Tam, kde je možné podpořit či znovu vybudovat schopnosti, asistent podporuje. Nedílnou součástí práce asistenta je komunikace. Na aktivitách, které spolu klient a asistent provádějí, se musí dohodnout, musí umět respektovat názory jiných a musí umět pracovat s kompromisem.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Podpora při sociálním začleňování osob společensky znevýhodněných, poradenství a konzultace - předání informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech, o různých možnostech řešení jejich situace a pomoc tyto možnosti realizovat, zprostředkování finanční pomoci (dávky státní sociální podpory, dávky osobám se zdravotním postižením apod.) a přímých služeb dle potřeb klienta.

Služby jsou poskytovány 12 hodin/den, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce. Možnost objednání služeb na kontaktní adrese: Po-Pá: 8-16 hod., e-mailem, telefonicky, možnost zanechat také vzkaz na záznamníku.

A.)  Hlavní cíl a efektivita projektu spočívá v:

- podpoře maximální možné nezávislosti klientů, svobodě volby, kontrole nad svým životem

- podpoře v aktivní účasti na rozhodování o sobě a způsobu poskytovaných služeb

- podpoře soběstačnosti seniorů a respekt k jejich vůli

- oddálení umístění klientů v institucionální péči, pokud si přejí setrvat ve svém domácím prostředí

Zjišťování a hodnocení efektivity projektu je realizováno pravidelně formou anonymních dotazníků pro klienty, kteří svobodně vyjadřují svou spokojenost či nespokojenost se službami a poskytují tak možnost kontroly kvality služeb a následného operativního řešení.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 51700.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
Praha 1 110 00
IČO: 00445258
tel: 224800831
fax: 222318664
Web: http://www.kehilaprag.cz
Email:


Název: Osobní asistence pro osoby s PAS na Praze 6
Služba osobní asistence je poskytována po celý rok, zejména pondělí až pátek 6:00 - 19:00 hod., po domluvě s uživatelem kdykoliv i o víkendu a svátcích. Služby také poskytujeme nepřetržitě během odlehčovacích pobytů, vzdělávacích aktivit pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra (PAS), tématických setkání a 15 týdenních turnusů letních rekondičních pobytů pro děti a mladé lidi s PAS. Služby poskytujeme na území hl. města Prahy (cca 70 % klientů) a ve Středočeském kraji (cca 30 % klientů).

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 47500.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Národní ústav pro autismus, z.ú.
V Holešovičkách 593/1a
Praha 8 182 00
IČO: 26623064
tel: 284684959
Web: http://www.nautis.cz
Email:


Název: Raná péče pro děti s autismem
Posláním služby je poskytovat ucelenou podporu rodinám s dětmi s PAS v jejich nepříznivé životní situaci tak, aby mohly o své děti pečovat ve svém prostředí, s dostatkem informací a dle svých preferencí. Službaje poskytována ambulantně i terénní formou. Rodina s poradci rané péče spolupracuje na naplňování těchto cílů: zlepšení vzájemného porozumění a komunikace mezi dětmi a nejbližšími, pozitivní změny voblasti vztahů s lidmi, integrace do vzdělávacích zařízení, pozitivní změny při vykonávání nejrůznějších činností, zvýšení samostatnosti, rozšíření prostředí, zvýšení kompetencí rodiny, psychická podpora rodičů,podpora k umožnění odpočinku, podání potřebných informací, předání kontaktů na návazné soc. služby adalší pracoviště, setkávání rodičů s odborníky, vzdělávací kurzy pro rodiče, aj.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 50000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Národní ústav pro autismus, z.ú.
V Holešovičkách 593/1a
Praha 8 182 00
IČO: 26623064
tel: 284684959
Web: http://www.nautis.cz
Email:


Název: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi z Prahy 6
Sociálně aktivizační služby jsou v ambulantní i terénní formě poskytovány celoročně od pondělí do pátku v čase 9:00 – 17:00. Po předchozí dohodě i o víkendu či v jiném časovém rozmezí.

Ročně poskytujeme služby přibližně 400 osobám s PAS a jejich osobám blízkým.

POSLÁNÍM SLUŽBY je podporovat osoby s PAS v rozvoji psychických a sociálních dovedností a osoby jim blízké v nalézání řešení situací spojených s péčí a získávání potřebné psychosociální odolnosti.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 50000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Národní ústav pro autismus, z.ú.
V Holešovičkách 593/1a
Praha 8 182 00
IČO: 26623064
tel: 284684959
Web: http://www.nautis.cz
Email:


Název: Senioři Prahy 6 v pohybu
Projekt vytváří rozmanitou infrastrukturu pohybových aktivit pro seniory na území MČ Prahy 6.

Projekt vychází ze situace, kdy celá populace velmi rychle stárne a je třeba vytvořit síť pohybových aktivit určených právě pro seniory a preseniory.

Pohybová aktivita je vysoce účinným faktorem v prevenci zdravotních oslabení, ale také sociáního vyloučení. Je prokázáno, že pohyb má pozitivní vliv na fyzické potažmo na psychické zdraví osob bez ohledu na věk.

Pro rok 2022 budou v provozu následující aktivity:

1) Cvičení v tělocvičnách.

- Sauna Hadovka, Evropská 35 - cvičení s prvky jógy, čtv.: 9.00 -10.00, cvičitelka Táňa Dutkevičová

- Stadion Mládeže, Na Kotlářce 1, po.: 10.00 -11.00, stř.: 11.00 - 12.00, cvičitelka Eva Šimonková

- Tatran Střešovice, Sibeliova 51, po.: 8.50 - 9.50, čtv.: 14.00 - 15.00, cvičitel Jan Šiml

- FTVS UK, José Martího 31, út.: 11.00 - 12.00, cvičitelka Jitka Hlaváčková

- Sokol Dejvice I., Bubenečská 4 - cvičení s prvky Pilates, čtv.: 9.00 - 10.00 a 10.00 - 11.00, cvičitelka Marcela Borgesová

- ÚMČ Suchdol, Suchdolské námestí 3, po.: 13.30 - 14.30, cvičitelka Marie Holá

- Gamnázium Jana Keplera, Parléřova 2, stř.: 16.00 - 17.00, cvičitelka Dana Linkeová

- TJ Sokol Liboc, Ruzyňská 55 - cvičení s prvky jógy, čtv.: 10.00 - 11.00, cvičitelka Petra Holubová

2) Fotbal v chůzi

Aktivita zaměřená hlavně na seniory/muže.

- Aritma Vokovice, Nad Lávkou 5, stř.: 14.00 - 15.30, trenér Miroslav Rod.

3) Cvičení na židlích

- Kulturně komunitní centrum Senior fitnes, Uralská 6, čtv.: 14.30 - 15.30, cvičitelka Iva Hoffmannová

4) Cvičení v bazénu

-Bazén Strahov, Vaníčkova 6, po.: 11.30 - 12.30, cvičitelka Liliana Tylšová

Náklady:
Celkové náklady: 530650.00,-Kč
Výše dotace: 147100.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Senior fitnes z.s.
Uralská 770/6
Praha 6 160 00
IČO: 22724770
tel: 732802345
Web: http://www.seniorfitnes.cz
Email:


Název: Sociální rehabilitace
V rámci jednotlivých základních činností (a-d) sociální rehabilitace poskytujeme tyto úkony:
a) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu
začleňování

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

d) Pomoc při uplatňování práv a zájmů

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 72200.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú.
Londýnská 81
Praha 120 00
IČO: 61383783
tel: 604112379
fax: 224251610
Web: http://rytmus.org
Email:


Název: Osobní asistence pro občany MČ Praha 6
HEWER, z. s. zajišťuje nepřetržitou profesionální a dostupnou terénní službu osobní asistence dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Klient si službu objednává a využívá podle svých vlastních časových možností. Obsahem služby přímé péče je zejména:

Cílovou skupinou projektu jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečujeme o osoby od jednoho roku života, přičemž horní věková hranice klientů není určena. Největší procentuální zastoupení počtu klientů organizace zaujímají senioři. Jsme schopni poskytnout pomoc i osobám, u kterých je obstarání služby náročné. Pomáháme tak například klientům:

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 350000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
HEWER, z.s.
Černokostelecká 2020/20
Praha 10 - Strašnice 100 00
IČO: 66000653
tel: 274781341
Web: http://www.hewer.cz/
Email:


Název: Hodinový ajťák pro seniory na Praze 6
Projekt „Hodinový ajťák“ vznikl v roce 2014 na základě potřeb starších lidí, kteří navštěvovali počítačové kurzy. Mnozí z nich na podobných kurzech všemu rozumí, ale po skončení kurzu si opět neví rady. Vyhledávají pomoc hodinového ajťáka, se kterým společně řeší konkrétní potíže přímo na jejich zařízení. Výstupem setkání je nejen vyřešení požadavku, ale i vysvětlení a sepsání postupu (manuálu). Služba Hodinový ajťák je proto vhodná i jako důležitý doplněk k počítačovým kurzům. Na základě potřeb a zájmu o službu, byl v roce 2015 založen spolek Moudrá Sovička z.s., který se stal platformou pro spojení mladých a starších lidí při používání informačních technologií.

Jsme tým mladých odborníků nadšených do nových technologií a služeb jako jsou chytrý telefon, tablet, dotykový notebook, skype, facebook, whatsapp, truephone a další speciální aplikace a služby. Rádi poradíme těm, kteří (zatím) tak nadšení do těchto zařízení nejsou, ale přesto je chtějí používat. Baví nás setkávat se se zajímavými lidmi, hledat řešení na jejich různorodé IT potíže a pomáhat jim lépe rozumět digitálnímu světu a ukázat jim, jak využít technologie při komunikaci, zábavě a vzdělávání.

Moudrá Sovička z.s. je neziskový spolek, který pomáhá nejen seniorům s efektivním a bezpečným používáním počítačů, tabletů, telefonů a internetu. Předsedou spolku Moudrá Sovička je Tomáš Hubálek, který vystudoval Geoinformační systémy a pracoval 5 let jako IT specialista u středně velké počítačové firmy. Celý život se zajímá o nové informační technologie a kdykoli bylo potřeba, pomáhal svým blízkým řešit výzvy spojené s prací na počítači. To, co dělal vždy pro své nejbližší, nyní s radostí vykonává pro všechny, kteří to potřebují. Nejenže má Tomáš znalosti v oblasti IT, ale také rád pracuje s lidmi a dokáže jim s trpělivostí vše vysvětlit, proto je pro tuto práci opravdu jako stvořený. Postupně se do týmu připojují další lidé, kteří chtějí pomáhat a sdílet své IT znalosti s ostatními.

Od vzniku spolku v únoru 2015 jsme již pomohli více než 8000 seniorům. Působíme nyní hlavně v Praze a Brně. Nejvíce vyhledávanou službou spolku je Hodinový ajťák – specialista, který přijede za vámi na domluvené místo a poradí s IT problémem. Spolek také pořádá kurzy Jak na tablet, Jak na telefon a další počítačové kurzy. Jezdíme po celé České republice, kde realizujeme kurzy a individuální poradenství např. Příbram, Zlín, Olomouc, Nový Jičín a další města a získáváme nové podněty. Nově nabízíme projekt Mobilní komunitní centrum pro seniory a Spojení na dálku. Spolupracujeme s MČ P4, P3, P11, P13, P10, Brno a další města a obce po celé ČR.

Náklady:
Celkové náklady: 55100.00,-Kč
Výše dotace: 45700.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Moudrá Sovička z.s.
243
Žichlínek - Žichlínek 563 01
IČO: 03757170
tel: 730141072
Web: http://www.moudrasovicka.cz
Email:


Název: Distanční vzdělávání seniorů na Praze 6
Je určen pro všechny, kdo se chce společně naučit/zopakovat si jak pracovat s počítačem, notebook, tabletem, chytrým telefon a s nimi spojenými službami (internet, email, vyhledávání na internetu, bezpečnost, vzdálená pomoc, apod.) Seminář je určen pro 6 účastníků. Je rozdělen na zájemce, kteří mají pc/notebook nebo tablet/chytrý telefon. Účastník musí mít k dispozici zařízení, které umožňuje připojení k internetu, má mikrofon a reprobedny (např. sluchátka s mikrofonem). Semináře jsou v délce 120 minut a téma je zvolena podle aktuální potřeby nebo podle účastníků. Důležitým tématem je ukázat zájemcům, jak si nastavit/připravit jejich zařízení pc/notebook/tablet/chytrý telefon pro možnost vzdálené pomoci resp. připojení se na jejich zařízení a pomoc s jeho nastavení kdekoliv. Pro semináře využíváme služby Google Meet. V případě, že situace bude příznívá realizovali by se semináře prezečně.

Náklady:
Celkové náklady: 32700.00,-Kč
Výše dotace: 23800.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Moudrá Sovička z.s.
243
Žichlínek - Žichlínek 563 01
IČO: 03757170
tel: 730141072
Web: http://www.moudrasovicka.cz
Email:


Název: Raná péče na území MČ Praha 6
Projekt se vztahuje na poskytování služby rané péče rodinám dětí se zrakovým či kombinovaným postižením na území MČ Prahy 6. Cílem naší činnosti je poskytovat rodinám zázemí informací, komplex programů a služeb, které umožní minimalizovat následky postižení pro dítě, jeho rodinu i celou komunitu, pomáhají rodičům být kompetentními, nezávislými a zodpovědnými při výchově a stimulaci jejich dětí v raném věku. Služby rané péče jsou rodině poskytovány od zjištění rizika do doby, kdy pominou důvody pro poskytování služeb rané péče, maximálně však do dosažení věku 7 let. Poskytujeme terénní služby, které nevytrhují dítě ani rodinu z jejich přirozeného prostředí a komunity. Tým pracoviště poskytuje služby formou konzultací v rodině (75% služeb je poskytováno v přirozeném prostředí rodiny), ambulantních programů, seminářů a setkávání rodin a formou kurzů pro rodiny. Služby jsou pro klientské rodiny bezplatné.

Klientským rodinám poskytujeme zejména tyto služby:

- aktivizace a informování rodičů

- poradentství (sociálně-ůprávní, psychologické, výchovné aj.)

- instruktáž rodičů v oblasti rozvíjení schopností dítěte, podpora svépomoci 

- půjčovna liteeratury a spoeiálních pomůcek

- pomoc při řešení obtížné životní situace v rodině, krizová intervence

- sitmulace zraku a zrakový trénink dítěte

- podpora psychomotorického vývoje dítěte

- podpora smyslové integrace dítěte

- podpora komunikace a rozvoje sociálních dovedností dítěte

- rozvoj dalších kompenzačních mechanizmů dítěte

- doprovázení do zdravotnických zařízení, na úřady atd.

- vyhledávání dalších odborníků či návazných zařízení 

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 48700.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
SPRP, z.s.
Klimentská 1203/2
Praha - Nové Město 110 00
IČO: 67363610
tel: 777234036
Web: http://www.ranapece.cz/praha
Email:


Název: Mezigeneračně na Praze 6
Mezigenerační setkání v programu „Povídej" se konají pravidelně jednou za 3-4 týdny a jejich náplní jsou společné aktivity zaměřené na aktivizaci seniorů a poznávání dětí a vzájemnou interakci a komunikaci. Skupinu vždy tvoří senioři z domů/klubů pro seniory a děti z mateřské školy či nižších ročníků základní školy. Jednoho setkání se účastní průměrně 30 osob. Společné činnosti jsou různorodého charakteru a vztahují se například k ročnímu období, programu školky a specifikům dané mezigenerační skupiny. Mezi námi, o.p.s. spojuje seniorská a školská zařízení a dává odborným pracovníkům potřebnou podporu a metodické vedení při aktivitách spojených s propojováním generací.  Naším cílem je přispět ke změně nahlížení generací na sebe navzájem. Chceme, aby se poznávali i ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby si rozuměli a společně objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. 

Na území Prahy 6 funguje 8 mezigeneračních skupin Centrin Liboc a MŠ Sbíhavá, Centrum sociálních služeb Nebušice a ZŠ Nebušice, Klub seniorů a MŠ Nebušice, DPS Šlejnická a MŠ Čínská, MŠ Meziškolská a DS Elišky Purkyňové-objekt Eliška, MŠ Bílá a DS Elišky Purkyňové-Thákurova, MŠ Montessori Hvězda a DPS Libocká. Mateřská škola Sbíhavá a základní škola Nebušice byly oceněny značkou Mezigeneračně, kterou udělujeme školským a seniorským zařízením, která dlouhodobě a aktivně napomáhají sbližování mezi nejmladšími a nejstaršími generacemi. Značka Mezigeneračně je oceněním za vynaloženou práci a energii škol, školek či seniorských zařízení v mezigenerační oblasti. Znamená také prestiž a výjimečnost. 4 nové skupiny vznikly v průběhu roku 2021, hlavním cílem tedy bude úspěšně stabilizovat spolupráci  nově zapojených zařízení (v období pandemie nebylo vždy možné realizovat osobní setkávání dětí se seniory, proto některé skupiny zafungovaly zatím pouze distančně).

V Praze 6 realizujeme již od roku 2015 také náš program "Přečti" - do MŠ dochází cca 1x týdně senior a předčítá dětem pohádky. Do programu jsou zapojeny MŠ Čínská, MŠ Na Okraji, MŠ Bílá, MŠ Tetty, MŠ Sbíhavá, MŠ Velvarská, MŠ Bubeníčkova, MŠ Motýlek, MŠ Šmolíkova a MŠ Meziškolská. Předpokládáme, že se v roce 2022 zapojí další mateřské školy. Předčítání ve školkách umožní setkávání nejmladší a nejstarší generace a posílí mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot v rámci komunity. Senior zapojený do programu "Přečti" se stane pro děti "pohádkovou babičkou" či "pohádkovým dědečkem", tedy někým kouzelným a výjimečným. Kontaktem s dětmi a jejich pohádkovými hrdiny se senior přirozeně přiblíží současnému světu dětí a tím může zmírnit svůj případný pocit odcizení od společnosti. Program "Přečti" je samozřejmě velice důležitý i pro děti, neboť přirozenou formou naslouchání a dialogu rozvíjí u předškolních dětí znalosti mateřského jazyka - slovní zásobu, porozumění slovům i celému příběhu, ale i schopnost vyjadřování a interpretace slyšeného. Čtením rozličných příběhů se děti učí rozpoznávat realitu a svět fantazie. Navíc je možné dětem ihned objasnit, co je a co není v příběhu slušné a morální. Pomáháme tím dětem tvořit jejich hodnotový žebříček.

Dalším programem jsou Mezigenerační dílny pro širokou veřejnost. Společné kreativní dílny seniorů, dětí a jejich rodin se uskuteční na různých veřejných místech (dle aktuální nabídky, poptávky a možností). Dílny budou vedeny zkušenými pracovníky Mezi námi, o.p.s. a využijeme také facilitátorů z řad seniorů. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet rozmanité výtvarné a rukodělné aktivity vhodné pro všechny generace. V roce 2021 jsme organizovali tyto dílny například v rámci festivalu Fresh senior ve ville Pellé.

Jednotlivá setkání ve všech programech jsou dokumentována. Fotografie jsou určeny pro prezentaci projektu a pro účastníky setkání (děti, rodiče dětí, seniory, děti seniorů). Fotografie z téměř všech mezigeneračních setkání lze shlédnout na facebookovém profilu Mezi námi, o.p.s. nebo na Instagramu mezi.nami.

Náklady:
Celkové náklady: 115700.00,-Kč
Výše dotace: 35700.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Mezi námi, o.p.s.
Nad Želivkou 903
Praha 6 164 00
IČO: 02267217
tel: 604356300
Web: http://www.mezi-nami.cz
Email:


Název: Dílna Eliáš funguje už 24 let
Dílna Eliáš vznikla na podzim roku 1997 za účelem zřízení keramické dílny, ve které by mohli lidé s postižením uplatnit své dovednosti, dále se rozvíjet a najít sociální začlenění. V současnosti je Dílna Eliáš spolkem a poskytovatelem sociální služby sociálně terapeutická dílna s názvem Keramická dílna Eliáš.

Hlavní činností je výroba dárkové a užitkové keramiky a svíček z pravého včelího vosku, doplňkově vyrábíme také dřevěné výrobky.

Heslem naší dílny je "Každý něco dokáže", protože každý člověk může svoji krásu a osobitost vtisknout do svého jedinečného výrobku.

Pro rok 2022 plánujeme udržet provoz ve stávajícím, plném rozsahu, tzn. pro 8 lidí s postižením denně a celkem pro 23 lidí týdně.

Žádáme finanční prostředky na mzdové náklady, provozní náklady a výrobní materiál. Konkrétně žádáme na mzdy pracovníků v sociálních službách (celkem 120 000 Kč), na pronájem prostor, ve kterých probíhá sociální služba (20 000 Kč) a výrobní materiál (včelí vosk), který potřebujeme jako prostředek k pracovní terapii, konkrétně k výrobě svíček (13 000 Kč). 

 

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 131600.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Dílna Eliáš, z.s.
Eliášova 393/20
Praha 6 160 00
IČO: 26517132
tel: 224311432
Web: http://www.dilnaelias.cz
Email:


Název: Domov Sedlec SPMP o.p.s. - denní stacionář
Umožňuje lidem s mentálním postižením po skončení  školní docházky zapojit se dle vlastních schopností a možností v co nejširší možné míře do společnosti, samostatného života a na trh práce, případně se uplatnit v pracovním procesu či v pracovních skupinách stacionáře.

- maximální snaha navázet na vzdělání uživatelů tam, kde skončilo (ve škole, v předchozím zařízení...)

- vzdělávání uživatelů probíhá dlouhodobě a kontinuálně bez ohledu na změny v zařízení, dle individuálních potřeb uživatelů (rozvoj klienta dle individuálního plánu, který je navázán na dlouhodobý vzdělávací plán zařízení)

- snaha o přizpůsobení možností klienta co nejvíce ,,běžným“ podmínkám společnosti, příprava uživatele, prostředí (rodina, společnost) a zároveň poskytnutí podpory

- míra podpory uživatele je upravována podle aktuálních potřeb, možností, schopností se snahou tuto podporu v čase minimalizovat a vést uživatele k maximální možné samostatnosti

- poskytnutí komplexní podpory a spolupráce s dalšími institucemi v okolí uživatele - rodina, lékař, sociální odbor, další organizace (Progrespo, Rytmus, Nezávislý život, SŠ Rooseveltova...)

- funkce spojovacího článku či jednotícího prvku v zájmu klienta bez snahy nahrazovat rodinu

- snaha o provázanost jednotlivých služeb Domova Sedlec SPMP o.p.s. - nabídka jednotlivých zájmových aktivit, pokud je to možné, pro všechny uživatele

- nabídka přetrvávajícího kontaktu pro uživatele, kteří již sociálních služeb nevyužívají a zapojili se do společnosti jinde a jinak

- podpora snahy uživatelů hledat si mimopracovní aktivity v ,,běžném“ prostředí a začlenit se tak v nejvyšší možné míře do společnosti

- snaha o maximální otevřenost okolí a kontakt se společenským prostředím (,,dovnitř i ven“) - dny otevřených dveří, plesy, účast na festivalech a společenských akcích

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 190000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Domov Sedlec SPMP o.p.s.
Roztocká 33/13
Praha - Sedlec 160 00
IČO: 24252999
tel: 233324363
fax: 233324363
Web: http://sdmsedlec.cz
Email:


Název: Domov Sedlec SPMP o.p.s. – Chráněné bydlení
Práce s klienty probíhá dlouhodobě a kontinuálně bez ohledu na změny v zařízení dle individuálních potřeb uživatele (rozvoj klienty je nastaven dle jeho individuálního plánu, který je navázán na dlouhodobý vzdělávací plán zařízení).

- snaha o přizpůsobení možností klienta co nejvíce "běžným" podmínkám společnosti, příprava uživatele, prostředí (rodina, společnost) a zároveň poskytnutí podpory

- míra podpory uživatele je nastavena dle aktuálních potřeb, možností a schopností, se snahou tuto podporu v čase minimalizovat a vést uživatele k maximální možné samostatnosti

Sociální službu pro lidi s mentálním postižením poskytujeme nepřetržitě od roku 1993.

Principy služby:

Dodržování práv uživatelů, respektování volby uživatele, individualizace podpory, flexibilita a komplexnost služby.

CHB má formu skupinového bydlení ve dvou lokalitách, nabízí dvě tréninková lůžka, plynule časově i systémově navazuje na službu denního stacionáře a na externí zprostředkování možnosti zaměstnávání. Uživatelům zůstávají přirozené vazby v lokalitě, čímž nedochází k sociálnímu vyloučení člověka s MP, a vede k přirozené deinstitucionalizaci.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 80000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Domov Sedlec SPMP o.p.s.
Roztocká 33/13
Praha - Sedlec 160 00
IČO: 24252999
tel: 233324363
fax: 233324363
Web: http://sdmsedlec.cz
Email:


Název: Polovinanebe o.p.s - služby osobní asistence
Polovina nebe o.p.s.  podporuje a zkvalitňuje terénními službami život osobám se zdravotním postižením a seniorům, aby mohli zůstat v jejich přirozeném prostředí. Hlavním cílem je oddálit nutnost jejich umístění do ústavní péče. Jedná se především o osoby osamělé, nebo osoby, kde rodina z různých příčin nemůže zabezpečit všechny potřeby jejich příbuzného během dne. Uživatelům naší služby pomáháme a podporujeme je především při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, přesunu na lůžko nebo vozík, při osobní hygieně, zajištění chodu domácnosti. Služby se nám v posledním pár letech daří poskytovat i v pozdních večerních hodinách a o svátcích. Specifickou službou je stále rostoucí poptávka po jednohodinových  službách 2x denně, což se snažíme v rámci našich personálních možností zajistit s patřičným lidským nasazením. V rámci Osobní asistence zaměstnáváme kvalifikované osobní asistenty s dlouhodobou praxí. V případě poptávky poskytujeme také dopravu bezbariérovým vozidlem například k lékaři apod. Našim klientům taktéž napomáháme se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Jedná se zejména o doprovod k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity. Pomáháme též při uplatňování práv klientů či obstarávání jiných osobních záležitostí, nebo nácvikem dovedností, popř. pomoc v nouzi prostřednictvím veřejné sbírky. 

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 19400.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Polovina nebe, o. p. s.
K dolům 73/65
Praha 4 143 00
IČO: 27035271
tel: 603836710
Web: http://www.polovinanebe.cz
Email:


Název: Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - azylový dům
Služba si klade za cíl pomoci uživatelům řešit jejich nepříznivou sociální situaci a dočasnou ztrátu bydlení. Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice je zároveň specifický svou snahou o udržení celistvosti rodin a o obnovení jejich narušených funkcí. Proto nabízí své služby oběma rodičům či partnerům a s rodinou následně pracuje komplexně. Individuální sociální práce klade u matek důraz na podporu rodičovských kompetencí a adekvátní  péči o dítě či děti.  U otců zpravidla cílí na prohlubování pracovních návyků a na schopnosti finančně zaopatřit rodinu. A právě v rámci sociálního poradenství nachází v posledních letech téměř 90% otců ubytovaných v azylovém domě uplatnění na trhu práce. Sociální poradenství a individuální práce se dále věnuje i problematice finanční gramotnosti, hospodaření s penězi a znalosti vlastních práv a povinností ve vztahu ke společnosti. Organizace koncepčně pracuje i s nezletilými uživateli azylového domu. V rámci těchto pravidelných volnočasových aktivit pro předškolní i školní děti jsou podporovány zdravé životní návyky, pravidelná školní docházka, osobní individuální rozvoj, kulturní rozvoj (návštěvy divadel, filmových představení, hudebních koncertů). Přijetí nových rodin či jednotlivců se uskutečňuje vždy na základě příjímacího pohovoru a po vyhodnocení jejich rodinné či osobní situace. Základem individuální spolupráce je navázání vztahu klíčové sociální pracovnice s danou rodinou, respektive s jejími jednotlivými členy. V prvním měsíci po nástupu do azylového domu spolupracuje uživatel s klíčovou sociální pracovnicí na mapování vlastních potřeb a cílů. Na základě získaných informací je následně s uživatelem vytvořen individuální plán, který se každý měsíc reviduje.  Aktivizační program azylového domu se zaměřuje mimo jiné i na nácvik dovedností potřebných pro získání a udržení následného bydlení. V tomto směru se nám velmi osvědčuje vytvořený program spoření ve spolupráci s potravinovou bankou, kdy díky darovaným potravinám si uživatelé služby generují finanční úspory pro následné bydlení. Aktivizační program také podporuje spoluzodpovědnost a péči o sdílené prostory,  vztah k hygieně a zdravé výživě, vytváření funkčních vztahů v rodině i mimo ní. Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice pracuje se systémem komunitního bydlení, který posiluje dovednosti potřebné pro samostatný život. Uživatelé azylového domu sdílejí společné toalety, sprchy, kuchyň i ledničky. Rovněž zajišťují úklidové služby, na kterých se domlouvají (nácvik komunikace). Každý dospělý uživatel má minimálně jednou měsíčně na starosti samosprávu a s ní spojené povinnosti (vybírání financí a koupě společných hygienických prostředků, vedení jednoduchého účetnictví, rozpis odpoledních úklidů, spoluorganizování komunitních setkání). O víkendu probíhá generální úklid, který je povinný pro všechny uživatele služby. Areál azylového domu Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice je dobře využitelný pro volnočasové aktivity jak pro dětské, tak i dospělé uživatele. Jsou zde k dispozici tři venkovní hřiště, zahrada, hudebna, sportovní herna, počítačová učebna, dětská knihovna, sportovní náčiní, hračky a společenské hry. Azylový dům nabízí i služby psychologické a duchovní, které jsou poměrně hojně využívány.       

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 20000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Křovinovo náměstí 11/16
Praha 9 193 00
IČO: 69780145
tel: 281927191
fax: 281091712
Web: http://www.skphopo.cz
Email:


Název: DOZP pro nemocné roztroušenou sklerózou
Dlouhodobé pobyty (DOZP)  jsou určeny nemocným roztroušenou sklerózou, kteří nemají sociální zázemí nebo se o ně jejich rodinní příslušníci nemohou postarat.

Jedná se o sociální službu určenou zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §48 domov pro osoby se zdravotním postižením.

Kapacita služby v DSJ je 29 lůžek. Klienti jsou ubytováni v jedno až dvoulůžkových pokojích v Domě sv. Josefa (bývalá jezuitský rezidence) a Domě sv. Damiána (bývalý barokní pivovar), který byl v letech 2015 - 2016 rekonstruován pro potřeby této služby.

Veškeré služby jsou poskytovány tak, aby mohl klient žít co nejsamostatněji a aby se co možná nejvíce jeho život podobal běžnému životu jeho vrstevníků.

Jak probíhá pobyt v Domově sv. Josefa

Po přijetí na základě lékařského spisu a vstupní prohlídky vytvoří lékař Domova, sociální pracovník a vedoucí fyzioterapie individuální plán na míru přímo pacientovi dle jeho aktuálních možností a schopností. V něm je určen časový harmonogram a zastoupení jednotlivých prvků fyzioterapie a doporučení pro aktivizační činnosti a volnočasové aktivity.

Uživatelům služeb poskytujeme vysokou úroveň standardní péče (ubytování, stravování, pomoc s každodenními úkony), která má u vážnějších případů charakter osobní asistence. Níže popsané nadstandardní služby v podobě přidané hodnoty poskytujeme jako jediní v republice. 

1) Specializovaná fyzioterapie

- aktivní cvičení (8-12h.): Kabatova metoda, overball, gymball, theraband, parapodium a další metody, které neustále rozvíjíme, pasivní cvičení (12-15h.): vodoléčba, přístrojová lymfodrenáž, magnetoterapie, elektroléčba, ultrazvuk, masáže, cvičení na motomedech, transportní zařízení, robotická ruka

-společné fyzioterapeutické aktivity ve cvičebním sálu

2) Psychoterapie a duchovní doprovázení

- individuální či skupinová terapie, duchovní doprovázení s knězem či řádovými sestrami

3) Ergoterapie, logopedie, centrum alternativní komunikace, aktivizační činnost

- pomoc nemocným procvičovat ochablé svaly hlasivek a zmírnit tak ztrátu hlasových schopností

- výtvarná a keramická dílna, bylinkové a zahradní terapie, aromaterapie

- CITAK – centrum alternativní komunikace – využití „MouseMouth“ – ovládání elektronických zařízení jazykem, pohybem hlavy/tváře, fouknutím, sáním

4) Široká nabídka volnočasových aktivit (výlety, nákupy, kultury) a společenských akcí

- pravidelné měsíční kulturní menu (koncert, divadlo, výlet, nákup, odborné semináře, besedy, …

- možnost relaxace v přilehlé Bylinkové zahradě Josefa Kamela, ve 3 relaxačních zónách, nebo v parku

5) Odborné poradenství

- poradenství pro nemocné jak v DSJ, tak doma, poskytované i pečujícím osobám, online prostředí, hot linka

Poradna (domovsvatehojosefa.cz)

6) Vzdělávání, stáže a dobrovolnictví

- v rámci odborných seminářů a konferencí o RS vzděláváme naše klienty, personál i veřejnost a informujeme o aktuálním dění na poli léčby RS a péče o takto nemocné

- stáže pro studenty, kteří se v praxi setkají s problematikou RS

- dobrovolníci dělají společnost našim pacientům v Domově i na výletech a kulturních akcích a pomáhají nemocným lépe se začlenit do společnosti

Profesionální a laskavý personál pomáhá vytvářet pro naše pacienty atmosféru opravdového domova v duchu našeho motta:

"Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde Ti rozumějí."

Ch. Morgenstern

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 65000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Oblastní charita Červený Kostelec
5.května 1170
Červený Kostelec 549 41
IČO: 48623814
tel: 491610600
fax: 491420886
Web: http://www.ochck.cz
Email:


Název: Modrý klíč o.p.s. - týdenní stacionář
Týdenní stacionář poskytuje služby svým uživatelům každý pracovní den v roce, vyjma plánovaných dnů volna, v časovém rozmezí od pondělí 7 hodin do pátku 17 hodin. Každý z 22 uživatelů v rámci programu týdenního stacionáře je vřazen do některé ze 7 samostatných skupin, a to dle charakteru postižení, věku a preference zájmů a možností naplnění potřeb. Každá z těchto skupin má své prostorové zázemí, které se skládá z několika místností. Denní program těchto skupin (např. kuchařská, zahradnická skupina, zelená, oranžová, červená a modrá „dílna“) se liší dle svého zaměření i věkové kategorie uživatelů, stejně tak i program (rozvrh) jednotlivých uživatelů v téže skupině se liší v závislosti na naplňování individuálních potřeb. Uživatelé v rámci svého rozvoje mohou přecházet i do jiných skupin.

Mezi samozřejmé základní činnosti poskytování sociální služby pro všechny uživatele patří nezbytná pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí stravy. Podporou rozvoje samostatnosti či spolupráce v této oblasti dosahujeme rozvoje sebepoznání a sebedůvěry i u uživatelů s nejtěžším postižením. Pro cílovou skupinu uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením jsou však velmi důležité následující činnosti, na které je v rámci individuálního plánování kladen hlavní důraz a sociální služba zde plní nezastupitelnou roli v návaznosti na péči v rodině. K těmto činnostem patří výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a další sociálně terapeutické činnosti. Sem patří především rozvoj komunikace a vyjadřování vlastních potřeb, nácvik sociální interakce uvnitř i vně vrstevnické skupiny, postupný nácvik a procvičování jednoduchých pracovních postupů, orientace v prostředí, udržování již nabytých znalostí a jejich další obohacování prostřednictvím aktuální zkušenosti apod.

V praxi to znamená, že denní program uživatele je plánován směrem k dosažení předem společně stanoveného cíle a je úměrně k věku a fyzickému a psychickému stavu uživatele strukturován do částí aktivizačních, výchovně vzdělávacích i relaxačních, které se mohou vzájemně také prolínat, a tak reagovat na měnící se aktuální stav uživatele.

Uživatelé jsou vedeni k postupnému osamostatňování, osvojování si základních návyků v sebeobsluze, jsou vedeni k soužití v kolektivu a k nácviku přizpůsobení se novým sociálním zkušenostem. Při výtvarných a rukodělných činnostech uživatelů vzniká množství krásných a praktických předmětů např. jako dekorace pro sváteční příležitosti: Vánoce, Velikonoce... Své výrobky uživatelé rádi prezentují v prostorách galerie, která je součástí zařízení. Zde se pravidelně každý měsíc scházejí s veřejností, pro kterou připraví zábavný program, napečou moučníky a těší se z možnosti pochlubit se životem v našem zařízení. Často si uživatelé mezi sponzory a podporovateli naleznou své přátelé a těší se z jejich návštěvy.

Aktivizační i výchovně vzdělávací činnosti se soustředí na upevňování sebeobslužných dovedností a na činnosti, které v budoucnu mohou uživatelé uplatnit ve svém životě jak v procesu přirozeného osamostatňování, tak v případném budoucím hledání pracovního uplatnění. V rámci programu se tedy seznamují a zdokonalují v běžných praktických činnostech jako je úklid, nakupování, vaření, používání hromadné dopravy, rozvíjejí komunikační schopnosti. Součástí sociálních služeb je nabídka aktivit pro smysluplné využití volného času v odpoledních hodinách. Cílem těchto aktivit je soužití v jiném kolektivu než přes den a navazování kamarádských vztahů. Oblíbené aktivity jsou např. diskotéka, plavání, výlety po Praze i mimo Prahu, výtvarné i kulinářské tvoření, tkaní, šití apod. Ve večerních hodinách se jedná o návštěvy sportovních utkání, kulturních a společenských akcí.  V týdenním stacionáři jsou uživatelé vedeni k samostatnosti ve všech úkonech běžného života, jako jsou nákupy či péče o vlastní osobu. Vychází se vstříc uživateli, který požádá o vlastní televizi či počítač nebo naopak touží po zajištění klidu.

Ubytování uživatelů týdenního stacionáře je realizováno ve dvou formách.

První formou je společné bydlení pro 9 osob v samostatném pavilonu v areálu poskytovatele. Druhou formou ubytování je zajištění provozu malých komunitních buněk rodinného charakteru v 5 samostatných bytech celkem pro 13 osob.

Způsob vlastního hodnocení projektu a jeho dokumentace: Každý uživatel služby je včleněn do konkrétní „domovské“ skupiny, jejíž odborný personál zodpovídá za vypracování a naplňování individuálního plánu rozvoje uživatele směřujícího k formulování a uskutečňování osobního cíle. Vychází ze zájmů a potřeb uživatele služby. Měsíční individuální plány se pravidelně hodnotí, aktualizují se a 2x do roka je zpracována komplexní zpráva, která je hodnocením všemi pracovníky, kteří v rámci aktivit pracují s konkrétním uživatelem služby, a také samotným uživatelem. Pro každého uživatele je dále zpracována metodika poskytované péče, která má formu komentované fotodokumentace. Pravidelně se provádí konzultace s uživatelem služby, popř. s jeho zákonnými zástupci nebo opatrovníky. O těchto konzultacích je proveden zápis.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 40000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Modrý klíč o.p.s.
Smolkova 567/2
Praha 4 142 00
IČO: 29139376
tel: 241715375
fax: 241714255
Web: http://modry-klic.cz
Email:


Název: Dům tří přání - centra podporující rodiny s dětmi
Centra, ve kterých nabízíme naše služby:

CENTRUM PRO RODINY DELTA - provázíme rodiny na cestě změny a zvládání náročné životní situace. Nabízíme bezpečný prostor mluvit otevřeně o tom, co rodiny trápí a co jim pomáhá. Ambulantní forma: pondělí 13:00 – 16:00, úterý 9:00 – 12:00 , středa 11:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, Terénní forma: úterý 13:00 – 16:00, čtvrtek 13:00 – 16:00, pátek 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00, v ostatním čase poskytujeme pouze předem domluvené konzultace.

CENTRUM PRO DĚTI MEZIPATRO - podporujeme zdravý vývoj osobnosti dětí. Umožňujeme dětem hravě a tvořivě poznávat samy sebe, bezpečně vyjadřovat svá přání, myšlenky a pocity a rozvíjet zdravé vztahy v rodině i mimo ni. Provozujeme skupinové (různé formy pobytových výjezdů, pravidelného setkávání) i individuální aktivity (konzultace). Provázíme děti při zvládání náročných situací a životních změn. Ambulantní forma: pondělí, úterý 10:00-15:00, terénní forma: středa 10:00 – 15:00, v ostatním čase poskytujeme pouze předem domluvené konzultace.

CENTRUM RODINNÉ TERAPIE HORIZONT - Podporujeme děti a rodinu ve vzájemné komunikaci, soudržnosti a zdravých vztazích. Rodinám pomáháme samostatně a úspěšně překonávat běžné i náročné životní situace. Ambulantní forma pondělí 13 – 16, úterý 9 – 12, středa 9 – 16, v ostatním čase poskytujeme pouze předem domluvené konzultace. Terénní forma pondělí, úterý 13 – 16, pátek 9 – 16.

DŮM PŘEMYSLA PITTRA PRO DĚTI ( ZDVOP) - provoz nepřetržitý, sociální pracovník ZDVOP: pondělí až pátek 8:00— 15:00, rodiče hradí příspěvek na úhradu pobytu a péči daný zákonem č. 359/1999 Sb.

KRIZOVÁ POMOC DĚTEM ŠESTKA - pomáháme dětem překonat krizovou nebo náročnou životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo silami své rodiny. Ambulantní forma: pondělí 12:00 – 18:00, čtvrtek 12:00 - 16:00, terénní forma úterý 8:30 – 15:30, středa 8:30 – 12:30. Doba poskytování služby na adrese Vltavská 24/3101 pondělí a středa od 14:00 – 18:00.

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ - multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty (MTDZ) poskytuje svým klientům/pacientům a jejich rodinám komplexní podporu v oblasti duševního zdraví. Denní služby (ambulantní) pondělí až pátek 8,00 – 16,00 h ( až 19 h dle potřeby), mobilní služby (terénní) pondělí až pátek 9,00 – 17,00.

 

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 100000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Dům tří přání
Karlovarská 337/18
Praha 6 - Ruzyně 164 00
IČO: 26544431
tel: 607830643
fax: 233931310
Web: http://www.dumtriprani.cz
Email:


Název: Půjčovna 3P Praha, z.s.
V bodě 5 byly stručně popsány aktivity realizované v hlavní činnosti spolku, naše žádost se týká pouze vedlejší činnosti spolku, tj. půjčovny pomůcek a přepravy osob a pomůcek. Pro klienty máme k dispozici 2 auta, jedno z aut je vybaveno zařízením pro přepravu osob na invalidním vozíku, jimž handicap neumožňuje přesun z vozíku na sedadlo spolujezdce. Naše služby jsou vyhledávány zejména proto, že řidiči nabízejí i řadu nadstandardních služeb, které zohledňují zdravotní postižení, či vyšší věk přepravovaných osob. Na klienty nespěchají, respektují jejich aktuální stav, vyšší únavnost a další aspekty. Pomohou klientům při vyzvednutí léků, s odnosem nákupu, hlídají věci odložené u lékařů, na přání zkontrolují správné uzamčení dveří u domu, v létě pomáhají klientům dodržovat pitný režim při dlouhém čekání u lékařů.  Často na žádost stálých klientů zajistí přepravu před i po pracovní době, nebo v době víkendů, či svátků (doprovod na sportovní události, přeprava do lázní, na rehabilitační pobyty, na plavání aj.). Snadná dostupnost naší provozovny pro občany Prahy 6 nám zajišťuje stálou klientelu. Díky nadstandardním službám, které klientům při přepravě poskytujeme, není tato služba vůbec rentabilní. Jízdy jsou většinou na krátké vzdálenosti s dlouhými čekacími dobami. Bez půjčovny pomůcek a další pomoci, bychom nemohli tuto službu vůbec nabízet. V půjčovně máme k dispozici více než 450 pomůcek (elektrická polohovací lůžka, vanové zvedáky, schodolezy, mechanické vozíky, chodítka a další). Tato služba je určena pro krátkodobé využívání – poúrazové stavy nebo při čekání na přidělení vlastní pomůcky, ale i pro osoby se zdravotním postižením a seniory, kde je předpoklad dlouhodobého využívání. Zajišťujeme dovoz pomůcek ke klientovi, montáž ev. demontáž větších pomůcek, zácvik v jejich používání. Snažíme se příznivě ovlivnit i situaci osob pečujících např. doporučením a výběrem vhodné rehabilitační nebo kompenzační pomůcky, přepravou potřebné osoby do stacionářů, na rehabilitační pobyty aj. Pečující osobu se často stává partner, který sám překonává problémy spojené s vyšším věkem. O tom, jak jsou naše služby využívány, svědčí počet klientů: za rok 2021 přepravu využilo 130 osob, výpůjčky pomůcek 674 osob (viz příloha Seznam jízd, výpůjčky pomůcek 2021).

Náklady:
Celkové náklady: 994000.00,-Kč
Výše dotace: 263500.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Půjčovna 3P Praha, z.s.
Wuchterlova 11/362
Praha 160 00
IČO: 22853332
tel: 731488390
Web: http://www.3P-os.cz
Email:


Název: Psychosociální podpora seniorů s onkologickým či jiným závažným onemocněním
V rámci předkládaného projektu poskytujeme psychosociální podporu seniorům, kteří jsou hospitalizovaní ve spolupracující nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Zde navštěvujeme především oddělení Léčby dlouhodobě nemocných a oddělení paliativní péče. Díky pandemické situaci se velká část naší práce soustředí také na covidové oddělení, kde pracujeme s pacienty různého věkového složení. Senioři jsou však k hospitalizaci nejnáchylnější při onemocnění touto chorobou a právě oni často končí na oddělení intenzivní péče. Na základě doporučení zdravotnického personálu nebo na přání pacienta přicházíme a navazujeme první kontakt přímo u lůžka pacienta. Nemocní, a o to více senioři, často velmi těžko snáší izolaci od svých blízkých, navíc nyní v období zakázaných návštěv, je pro ně sociální kontakt v nemocnici velmi důležitý. Projekt reaguje na nedostatečnou kapacitu zdravotnického personálu v této oblasti. 2x týdně slouží 2 terapeuti 6ti hodinové služby v nemocnici, kdy dochází za pacienty k lůžku. Formou podpůrného rozhovoru poskytují psychosociální podporu pacientům, kteří bojují se závažným onemocněním, smiřují se s novou diagnźou nebo musí opakovaně čelit náhlé hospitalizaci. Toto jsou chvíle, kdy prostor při ventilaci emocí, pocitů zoufalství nebo řešení konkrétních praktických věcí může těmto pacientům velmi ulevit a motivovat je k dalším krokům v životě (pokud je to potřeba). Pokud to situace vyžaduje, navazujeme spolupráci také s osobami pečujícími nebo blízkými těchto pacientů. Po ukončení hospitalizace má pacient či jeho rodinný příslušník/pečující osoba možnost navázat na spolupráci v podobě ambulantních konzultací, které se již domlouvají individuálně dle časových možností klienta a konkrétního terapeuta.

 

Náklady:
Celkové náklady: 1377716.00,-Kč
Výše dotace: 69700.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
PRO Gaudia, z.ú.
Jeseniova 1164/47
Praha 3 Žižkov 130 00
IČO: 26641135
tel: 774458183
Web: http://progaudia.cz
Email:


Název: Ateliér Via Roseta
Ateliér Via Roseta poskytuje službu sociálně terapeutické dílny osobám s duševním onemocněním a s mentálním a kombinovaným postižením. Po společném zvážení důvodů pro poskytování sociální služby, a to jak ze strany zájemce, tak ze strany poskytovatele, je se zájemcem o službu uzavřena Dohoda o poskytování sociální služby. V případě, že zájemce nepatří do cílové skupiny nebo mu nabízené podmínky poskytování služby nevyhovují, jsou mu předány informace a kontakty na jiné poskytovatele sociálních služeb. Sociální služba v Ateliéru Via Roseta je uživatelům poskytována na základě individuálních plánů, které sestavují pracovníci v přímé péči společně s uživateli. Dohodnuté cíle jsou pak naplňovány během práce v Ateliéru. Uživatelé služby si pod vedením pracovníků v přímé péči a za podmínek přizpůsobených jejich zdravotnímu stavu a individuálním potřebám a možnostem nacvičují potřebné pracovní a sociální dovednosti a návyky v rámci práce v dílně zaměřené na textilní a papírenskou výrobu a v rámci práce v přilehlém obchodě. Konkrétně se učí ručnímu šití, šití na šicím stroji, tkaní a filcování, vyrábějí dárkové taštičky a krabičky, přání, sešity, bloky a zrcátka a v obchodě pomáhají s prodejem výrobků Ateliéru i jiných dílen. Dále si uživatelé služby pod vedením pracovníků v přímé péči nacvičují dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti, které mohou uplatnit v běžném životě, v komunikaci s ostatními lidmi, v péči o domácnost, v jednání s úřady a při vyřizování a obstarávání osobních záležitostí (např. úklid, mytí nádobí, žehlení, obsluha elektrospotřebičů, nakupování, pochůzky na poštu, na úřady, do banky, základy práce na PC a práce s internetem). Uživatelé služby se účastní i výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně uměleckých terapií jako eurytmie, arteterapie nebo muzikoterapie.  Kapacita sociální služby je 10 uživatelů denně. V roce 2021 byla služba poskytována 20 uživatelům.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 92200.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Via Roseta o.p.s.
Bubenečská 382/43
Praha 6 160 00
IČO: 24124516
tel: 235314134
Web: http://www.viaroseta.cz
Email:


Název: Měsíc pro lehčí život

Projekt Měsíc pro lehčí život příjemnou formou společného vaření a cvičení předává lidem s duševním onemocněním informace o zdravém životním stylu, buduje jejich zdravější dlouhodobé návyky v oblasti sebepéče a sebepodpory - jak se o sebe dobře postarat, úsporně a přitom zdravě nakoupit, získat a udržet nové dovednosti v přípravě zdravých pokrmů, získat a udržet si nižší hmotnost, dostatečnou fyzickou kondici a tím dosáhnout lepšího tělesného zdraví, lepší duševní pohody a vědomí větších kompetencí, samostatnosti, schopností, sebejistoty.

Forma společných setkání rozvíjí sociální dovednosti, v nichž jsou si mnozí z našich klientů - lidí s duševním onemocněním - nejistí až bezradní. Díky projektu zažívají kooperaci, rozdělení činností a jejich koordinaci, participaci na společném postupu a výsledku. Procvičí si rozumné hospodaření s financemi, které je pro mnohé z nich obtížné.

Během 4 setkání projektu si účastníci skupiny osvojují nové dovednosti pod vedením zkušené psychoterapeutky, zaměřené na práci s tělem a zdravý životní styl. Účastníci projektu jsou podporováni v tom, aby i po skončení projektu neztratili motivaci a udrželi si zdravé návyky získané nácvikem, samostatně (případně s dopomocí praktických brožur) si poradili v přípravě zdravých jídel, nebyli lhostejní ke svému zdraví a monitorovali nejen tělesnou hmotnost, ale mysleli i na skladbu potravin a své pohybové aktivity.

Projekt se koná z důvodu vybavenosti v psychoterapeutickém centru Fokusu Praha (Meziškolská 2, Praha 6), nikoli v Centru duševního zdraví pro Prahu 6 (Nad Alejí 29, Praha 6), jehož sociální pracovníci spadají také pod Fokus Praha.

Náklady:
Celkové náklady: 36242.00,-Kč
Výše dotace: 11700.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Fokus Praha, z.ú.
Dolákova 536 /24
Praha 8 181 00
IČO: 45701822
tel: 777800387
fax: 777800395
Web: http://www.fokus-praha.cz
Email:


Název: Služba pro rodinu a dítě
Služba pro rodinu a dítě poskytuje pomoc a podporu ambulantní a terénní formou.

Ambulantní forma poskytování služby slouží zejména ke zvládání sociálních dovedností a rodičovských kompetencí rodičů, k podpoře rodiny v ekonomické oblasti a k nácviku a upevňování motorických a sociálních dovedností dítěte.Terénní forma je poskytována v přirozeném prostředí rodiny nebo na půdě spolupracujících organizací (pracovníci OSPOD, Úřadů práce, školských a zdravotnických zařízení). Jde zejména o rozvoj kompetencí rodičů, aby jejich výchova měla na dítě pozitivní dopad. Za tímto účelem nacvičuje klíčový pracovník s klientem potřebné modelové situace a praktické úkoly, a to co nejreálnějším způsobem, aby je byl klient schopen uplatňovat. Nácviky, podpora a zpevňování nově naučených dovedností jsou základem terénní práce. Jedná se nejvíce o rodičovské kompetence, vedení hospodaření a udržování domácnosti. Dále jde o podporu při vyřizování záležitostí a uplatňování zákonných nároků a právních vztahů.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 146300.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Diakonie ČCE - SKP v Praze
Bruselská 4
Praha 120 00
IČO: 45248842
tel: 777734172
fax: 222520589
Web: http://skp.diakonie
Email:


Název: Asistence POHODA
POHODA, z.ú. ve službě osobní asistence aplikuje přístup zaměřený na člověka. Tím, že uživatele, třeba jen v minimální míře, zapojujeme do dohodnutých činností asistence, odlišujeme se od pečovatelských služeb. Také uživatele s vyšší mírou postižení lze aktivně zapojit do péče o vlastní osobu. Pravidelným opakováním stále stejných postupů lze u uživatele dosáhnout osvojení alespoň části základních dovedností. Tím snižujeme jeho pasivitu a naopak podporujeme jeho účast na svém životě a vědomí sebe sama. V bezpečném prostředí jim umožňujeme na věci a postupy přicházet samostatně nebo s nezbytnou mírou podpory. Uživatele vedeme k tomu, aby uměli nakládat se svými právy a také, aby si byli vědomi svých povinností.

Asistence probíhá v domácím prostředí nebo jinde podle předem dohodnutého programu, který si náš uživatel sjedná již během domlouvání podpisu smlouvy. Obsah asistencí se obvykle týká oblastí, ve kterých uživatel potřebuje podporu například při jednáních na úřadech, u lékaře, při cestování po městě, doprovodu do školy nebo návštěvě kulturních zařízení apod.

Terénní odlehčovací službou poskytujeme prostor pro sebe lidem, kteří pečují o dospělého člověka s mentálním a kombinovaným postižením. Mnozí, si potřebují udržet zaměstnání, zařídit své úřední záležitosti, jít k lékaři, nebo relaxovat s vědomím, že je v jejich nepřítomnosti o člena rodiny dobře postaráno. Naši asistenti zastoupí pečující osobu tak, aby zajistili člověku s postižením potřeby spojené s hygienou, stravováním, sebeobsluhou. V rámci služby nabízíme také své zkušenosti z osobní asistence lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Snažíme se člověka s postižením do všech činností zapojit tak, aby se rozvíjel k větší soběstačnosti. 

Osobní asistenti mají odborné zázemí a vedení uvnitř POHODY. Pravidelně se účastní týmových porad, individuálních konzultací a supervizí za účasti specialisty. Jeho práci, dodržování etického kodexu POHODA, z.ú. přístup zaměřený na uživatele a komunikaci s rodinou uživatele sleduje manažer služby.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 10500.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
POHODA-společnost pro normální život lidí s postižením
Roškotova 1737/6
Praha 4 140 00
IČO: 68380216
tel: 296202022
Web: http://www.pohoda-help.cz
Email:


Název: Fresh Senior Program 2022
Projekt Fresh senior si za období své existence (od roku 2011) vydobyl významné místo v nabídce volnočasových a kulturních aktivit pro seniorskou populaci v Hlavním městě Praze. Zakladatelem projektu a jeho výhradním organizátorem byl do roku 2021 spolek Porte, který se zabývá též produkcí kulturních programů, převážně pořádáním výstav v prostorách Galerie Villa Pellé, ale i v dalších významných výstavních prostorech. S ohledem na potřebu maximální ekonomické transparentnosti  byly účetně odděleny aktivity, organizované pro seniory, od  ostatních aktivit spolku Porte. Z tohoto důvodu byl založen  spolek nový, který má ve svém názvu jméno celého projektu  Fresh senior. Činnost spolku Fresh Senior bude tudíž zaměřena výhradně na rozvíjení dosavadních aktivit a programů pro seniorskou populaci s výhledem na ještě užší spolupráci s ostatními organizacemi, které pro tuto cílovou skupinu působí na území hlavního města i celorepublikově. 

Fresh senior se od svého počátku zaměřuje na populaci starších dospělých ve věku 60+, tedy na stále se rozrůstající skupinu obyvatel která  čelí problémům v souvislosti se změnami životního stylu a společenských preferencí.  Dle současných vědeckých zjištění jsou těmito změnami ovlivňováni především senioři žijící v městském prostředí. Tento fakt je výsledkem rozvíjejícího se urbanismu, který mnohdy opomíjí skupiny obyvatel, kterým častěji hrozí sociální vyloučení způsobené změnou zdravotního stavu a dalšími omezeními například omezením mobility. Zrychlující se doba a nároky na výkon pak mohou znesnadňovat životní kontinuitu včetně osobnostní uplatnění, kvality rodinných vazeb a kvality života vůbe

Vycházíme z osvědčeného formátu střídání charakterově různorodých akcí a aktivit tak, abychom oslovili  co nejširší spektrum návštěvníků. Díky intenzivní a dlouho budované vzájemné interakci máme zcela jasnou představu o tom, jaké žánry a jaká témata naši návštěvníci preferují, zároveň sledujeme současné trendy a přináším často nečekanou, avšak vždy oceňovanou nabídku novinek.

Pro příští ročník jsme opět zvolili multižánrový koncept, který obsahově vždy drží tematickou linii, ale pracuje s různými typy akcí: koncerty a hudební pořady, přednášky spojené s projekcí, besedy, komentované vycházky a exkurze s odborným výkladem. Tyto dlouhodobě velmi preferované akce, byť s limitovaným počtem účastníků byly ostatně jediné svého druhu, které přiblížily seniory zpět k normálnímu životu během koronavirové krize.

Dramaturgický plán pracuje s následujícími tematickými okruhy/cykly – Koncerty, Setkání s operou, Poznáváme svět a přírodu, Divadlo žije, Toulky za historií a uměním.  Pravidelně rovněž zařazujeme  komentované vycházky, exkurze, tréninky paměti a různé typy tvůrčích dílen. Charakter a tematická náplň našeho programu  reaguje na bezprostřední ohlasy  a počty návštěvníků . Celkový počet plánovaných akcí, včetně poraden na aktuální témata, je 45. Pro jejich realizaci angažujeme respektované osobnosti z kulturního a společenského života i renomované odborníky na aktuální témata. V nabídce volnočasových aktivit nechybí ani pravidelné kurzy, které můžeme organizovat díky spolupráci s Galerií Villa Pellé v jejích prostorách. Jedná se o výtvarné, rukodělné, fyzioterapeutické a jazykové lekce, tréninky paměti a nově  hudebně relaxační kurz a lekce nordic walking. V letním období pak pro zájemce připravujeme podobně zaměřené mimořádné semináře a sérii koncertů.

Průměrná návštěvnost našich akcí v rámci projektu Fresh senior v Praze 6 za měsíc, včetně nabídky kurzů, se pohybuje okolo 550 návštěvníků. Úspěšná realizace programové nabídky je neodmyslitelně spojena s aktivní spoluprací ze strany dalších subjektů jako například Villa Pellé a Písecká  brána. Shrnutí našeho snažení a prezentace fungující spolupráce s respektovanými subjekty a organizacemi s podobně orientovaným programem pak představuje již pravidelně podzimní Fresh Senior festival, pro příští rok s mottem "Vaše srdeční záležitost".

 

 

 

Náklady:
Celkové náklady: 520500.00,-Kč
Výše dotace: 265800.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Fresh senior z.s.
Matějská 2739/24
Praha - Dejvice 160 00
IČO: 10844368
tel: 224326180
Web: http://freshsenior.cz
Email:


Název: Návštěvní služba - osobní asistence pro seniory a OZP
Služby osobní asistence poskytujeme v domácím prostředí klientů na celém území hl. města Prahy a to 24 hod. denně, 7 dní v týdnu (i v době nouzového stavu). Převážnou část našich klientů tvoří senioři v pokročilém věku. V posledních letech přibívá počet uživatelů trpících různými formami demence nebo upoutaných na lůžko. Jedná se převážně o dlouhodobější péči (4 hod. a více u jednoho klienta). Snažíme se o individuální přístup ke každému klientovi a vhodný výběr osobního asistenta pro daného klienta. Služba probíha dle zákona č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů v platném znění, standardů sociálních služeb a vnitřních předpisů organizace. 

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 50000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z.s.
Křivatcová 416/3
Praha 5 - Zličín 155 21
IČO: 70822301
tel: 774429111
Web: http://www.osmartin.cz
Email:


Název: Rodina (k) sobě
V průběhu téměř 30 let, během kterých se naše organizace zaměřuje na podporu dospívajících, pozorujeme, že potřeba podpory v řešení náročných životních situacích se neukazuje jen u dětí a mladých lidí (na které se Lata v počátku zaměřovala),  ale podpořit potřebují celé rodiny. V souladu s postmoderními psychoterapeutickým směry chápeme jedince především jako součást sociálního systému a pohlížíme na něj právě skrze tento sociální kontext. Systemická práce s rodinou, která nás inspiruje, pracuje stejně jako my nejen s jednotlivcem, ale celým systémem (rodinou) a usiluje o změnu ve vztazích mezi členy rodiny i v celém rodinném dění.

Vnímáme souvislost s probíhající tzv. krizí rodiny, kdy rodina pomalu ztrácí některé své funkcea to mimo jiné díky ztrátě vlivu příbuzenských vztahů. Kvalita těchto vztahů má pak nezpochybnitelný vliv i na rozvoj rodičovských kompetencí. Již z výzkumu Prof. Matějčka již v druhé polovině 90. let vyplývá, že vzájemná komunikace a čas s rodinou, v jehož rámci je možné řešit náročné rodinné situace, je to, co odlišuje šťastné a spokojené rodiny od těch nešťastných a nespokojených.

Rodiny vstupují do našeho programu s cílem zlepšit svou životní situaci v některé z oblastí materiálního a finančního zabezpečením rodiny, bydlení, zvládání výchovy dětí z hlediska nastavení hranic, vzájemného vztahu a očekávání, školní přípravy dětí a zajištění jejich volného času případně zajištění nezbytné zdravotní či jiné péče a to proto, že nepříznivá situace v těchto oblastech neumožňuje rodinám plně zajistit zdravý vývoj dítěte.

Pokud rodiny zlepší svou situaci v některé z těchto oblastí, bude zajištěn zdravý vývoj dětí v těchto rodinách, rodina získá zpět či posílí své oslabené funkce a díky tomu nebude nutné přistupovat k opatřením určeným k ochraně těchto dětí (např. výchovná opatření či náhradní rodinná péče) ze strany státu, protože rodiny zvládnou tuto náročnou životní situaci vyřešit samostatně. Díky našemu programu tedy bude více spokojených rodin, šťastnějších dětí a kompetentnějších rodičů.

Působíme tedy na rodiny samotné, prostředí a systém, ve kterém se rodiny pohybují, a to prostřednictvím sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a prostřednictvím spolupráce s dalšími odborníky a organizacemi.

Spolupráce s rodinou spočívá ve formulaci a realizaci individuálních cílů rodiny. O konkrétním obsahu služby rozhoduje uživatel, poskytování však musí být v souladu s ochranou práv dítěte v rodině. Služba je poskytována v terénu prostřednictvím pravidelných setkání klíčového pracovníka Laty a rodiny, zpravidla jednou za 14 dní po dobu 6 měsíců - 2 let. Zpravidla každé tři měsíce probíhá zhodnocení průběhu poskytování služby. Schůzky probíhají nejčastěji v domácnosti uživatele, v prostorách organizace nebo jiných místech (úřad) s ohledem na naplňování individuálních cílů uživatele.

Ročně podpoříme v programu min. 15 rodin.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 26400.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.
Senovážné nám. 24
Praha 1 116 47
IČO: 60447800
tel: 234621361
Web: http://www.lata.cz
Email:


Název: Osobní asistence Global Partner
Obsahem projektu je poskytnutí registrované sociální služby osobní asistence a základního sociálního poradenství klientům, především seniorům, kterým usnadňuje jejich život a umožňuje žít důstojným způsobem ve vlastním domácím přostředí. Klient si službu objednává a využívá podle svých vlastních časových možností a také si sám určuje, jakou péči a v jakém rozsahu potřebuje a jakou chce využít. Osobní asistent poskytuje podporu a pomoc klientovi v těch činnostech, které by klient dělal sám, kdyby mohl, pomáhá mu řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám s ohledem na své postižení nezvládl. Naši osobní asistenti jsou klientovi partnerem, jejich vzájemný vztah je velmi osobní. Podporujeme i neméně důležitý vztah a to je vztah klient-rodina klienta-asistent. Optimální je, aby klient mohl mít dva asistenty, aby tak byla zajištěna jejich zastupitelnost. Osobního aistenta vybírá spolu s klientem nebo rodinným příslušníkem náš case manažer, který na základě zjištěných potřeb vytvoří komplexní plán pomoci na míru. Obsah asistencí se týká především podpory a pomoci při osobní hygieně, zajištění stravy, udržení si dovedností potřebných pro každodenní činnosti. Naši osobní asistenti mají odborné zázemí a vedení urnitř Global Partner Péče, z.ú., pravidelně se účastní týmových porad, individuálních konzultací a supervizí. Práci osobního asistenta, dodržování etického kodexu Global Partner Péče, z.ú. - přístup zaměřený na klienta a komunikaci s rodinou klienta sleduje case manažer.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Global Partner Péče, z.ú.
Pobřežní 665/21
Praha 8 - Karlín 186 00
IČO: 09903046
tel: 604182443
Web: http://www.gp.cz
Email:


Název: Odlehčovací služby Global Partner
Obsahem projektu je poskytnutí registrované sociální terénní odlehčovací služby uživatelům, především seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost, ale přejí si zůstat ve svém domácím prostředí. Naše služba přináší úlevu rodinným a dalším neformálním pečujícímkteří dlouhodobě pečují o svého blízkého a poskytne jim tak čas na nezbytný odpočinek. Péče vychází z přání klienta a aktuální situace v rodině, péči plánujeme společně s respektem, že jsme v domácím prostředí klienta. Podporujeme sociální vazby mezi uživatelem služby, jeho rodinou a blízkými osobami. Poskytujeme podporu a motivaci k udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti uživatele službyV rámci projektu podporujeme neformální pečující i tak, že jim zajišťujeme psychosociální podporu. V případě potřeby jsme schopni uživatelům služby zprostředkovat i specializovanou paliativní péči v jeho domácím prostředí. V roce 2021 byla započata spolupráce s domácím hospicem Cesta domůNaši zaměstnanci se pravidelně účastní týmových porad, individuálních konzultací a supervizí. Jejich práci, dodržování etického kodexu Global Partner Péče, z.ú. - přístup zaměřený na klienta a komunikaci s rodinou klienta sleduje case manažer. 

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 40000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Global Partner Péče, z.ú.
Pobřežní 665/21
Praha 8 - Karlín 186 00
IČO: 09903046
tel: 604182443
Web: http://www.gp.cz
Email:


Název: Arcidiecézní charita Praha
Domov svaté Rodiny je církevní zařízení v Praze 6, které provozuje Arcidiecézní charita Praha a které poskytuje celoroční pobytové služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 459700.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Arcidiecézní charita Praha
Londýnská 13/44
Praha 2 - Vinohrady 120 00
IČO: 43873499
tel: 739002906
Web: http://www.praha.charita.cz/
Email:


Název: Osobní asistence Petrklíč
Cílem projektu Osobní asistence Petrklíč je poskytování osobní asistence seniorům a osobám se sníženou schopností pohybu terénní formou - tedy v domácím prostředí.

Předmětem projektu je zajištění domácí péče pro seniory, kteří nejsou schopni vlastními silami ani s dopomocí rodiny či blízkého okolí zajistit naplňování základních životních potřeb tak, aby mohli zůstat žít v domácím prostředí. Jsou to osoby, které z důvodu nedostupnosti, kapacity nebo nepřizpůsobivosti doposud nemohly mít služby obstarány jinou organizací.

Služba je poskytována v domácím prostředí uživatelů, výjimečně v určitém zařízení s cílem pomoci připravit daného člověka na návrat domů. Službu je proto možno poskytovat celodenně včetně víkendů a svátků. Záměrem je orientovat se na všechny cílové skupiny seniorů potřebující pomoc jiné fyzické osoby, tj. na seniory omezené v soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního mentálního, duševního stavu apod. Strategickým cílem je navazování spolupráce se zdravotnickými službami, městskými částmi, stávajícími sociálními službami a podpora blízkých pečujících osob.

Projekt bude realizován na území MČ Praha 6. Činnost v terénu řídí regionální koordinátor, který zodpovídá za činnosti jednotlivých terénních a sociálních pracovníků. Cílem je dosáhnout ročního výkonu služby ve výši 3 000 hodin přímé práce s klienty z Prahy 6. Předpokládaná kapacita pro Prahu 6 je 12 klientů.

V rámci činnosti naší pražské pobočky tvoří aktivity na Praze 6 okolo 20 % kapacity a toto číslo postupně roste. Evidujeme velké množství zájemců z řad občanů Prahy 6, a tak když nám to růst kapacit v rámci krajské sítě dovolí, v následujících letech chceme volné kapacity využívat právě pro Prahu 6. Pro rok 2022 počítáme s nárůstem kapacity pro Prahu 6 o 1 000 hodin, což je nárůst o polovinu stavu roku 2021. Reagujeme tak na rozhodnutí magistrátu o navýšení kapacity naší služby v rámci celé Prahy.

Projekt směřuje k tomu, aby potřebné osoby mohly mít zajištěnu zejména osobní hygienu a další péči o vlastní osobu, samostatný pohyb, zajištěno stravování, péči o domácnost, zajištěn kontakt s blízkými i společností a obstarány osobní záležitosti.

Cílem služby je rozvinout možnosti klienta služby, podpořit a maximalizovat jeho soběstačnost a nezávislost. Zároveň také podpořit jeho nejbližší, aby převzali maximální část péče a zodpovědnosti, kterou jim jejich vnitřní i vnější okolnosti dovolí. Etickým cílem služby je zachovat a podpořit důstojnost člověka v jeho vlastním vnímání i v tom, jak je vnímán svým okolím.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 51700.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Komunitní centrum Petrklíč, z.s.
Nové náměstí 1746
Česká Třebová - Česká Třebová 560 02
IČO: 03776395
tel: 734363639
Web: http://www.petrklice.cz
Email:


Název: Služby osobní asistence střediska U sv. Vojtěcha Praha 6 v roce 2022
V průběhu celého roku 2021 bude poskytována registrovaná sociální služba osobní asistence obyvatelům Prahy 6 (a dalším v rámci HMP i Středočeského kraje, kde CHSK působí)

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 271600.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Charita Starý Knín
nám. Jiřího z Poděbrad 47
Nový Knín 262 03
IČO: 47068531
tel: 777047076
fax: 318593381
Web: http://www.socialnipece.cz
Email:


Název: Osobní asistence Čtyřlístek
A DOMA z. s. poskytuje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobní asistenci u osob se zdravotním postižením, seniorům a osobám s chronickým duševním onemocněním (demence, Alzheimerova choroba) od 18 let v jejich domácnostech v Praze. Služba je poskytována v souladu s registrací, tj. nepřetržitě v kteroukoliv denní, odpolední, večerní či noční hodinu, jak v pracovní dny, tak o víkendech či svátcích. Posláním služby je být jedinečným rodinným přítelem, který rozumí potřebám seniorů a umí jim flexibilně a rychle poskytnout vysoce profesionální domácí péči. Seniorům či jejich blízkým zajišťujeme v rámci základního poradenství informace o příspěvcích na péči, kompenzačních či inkontinentních pomůckách. Specifikem našich služeb jsou dlouhodobé zkušenosti s péčí o klienty s demencí typu Alzheimerovy choroby či vaskulární demence. Komunikace s lidmi s demencí má svá pravidla, která jsou odlišná od komunikace s běžnými seniory. Služba osobní asistence splňuje kritéria, která jsou dána registrací sociální služby a jedním z nich je dodržováním standardu jednání se zájemcem o naše služby, které probíhá formou individuální návštěvy sociální pracovnice v domácím prostředí klienta. Zde zjišťuje, jaké jsou potřeby, očekávání a cíle klienta, aby bylo rozpoznáno, že poskytování služby bude v souladu s prokázanými potřebami klienta a možnostmi organizace. Jedním z výchozích bodů zachycení nepříznivé sociální situace je koncept posuzování míry závislosti podle modelu ADL, který již léta používáme. Klient je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. Sociální pracovník zjišťuje, co očekává zájemce od služby a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytována dohodnutá služba a naplňovány vytyčené osobní cíle. S klientem je v počátku péče sestaven individuální plán, zaměřený na potřeby a cíle poskytované péče. Individuální plán je v průběhu péče aktualizován dle požadavků a přání klienta a jeho rodinných příslušníků. Každý klient má k dispozici kontakt na sociálního pracovníka organizace. Po sepsání smlouvy je uveden do domácnosti pracovník v sociálních službách, který je řádně zaškolen a seznámen s plánem péče. Pracovnice v sociálních službách mají v domácnosti klienta k dispozici přehledný souhrn o jednotlivých denních aktivitách a vykonávaných úkonech při péči o klienta. Průběžně jsou sledovány soběstačnost i potřeby klienta a rozsah péče je upravován dle aktuální situace a požadavků klienta. Pracovnice v sociálních službách průběžně sledují a konzultují s klienty jejich potřeby. Veškeré údaje o průběhu poskytování služby sociální pracovník průběžně zapisuje do Karty uživatele. Průběh služby je hodnocen ze zpráv klientů, na poradách, při pravidelných rozhovorech s klienty, formou kontrolních návštěv v domácnostech. U uživatelů také probíhají v průběhu poskytování podpory návštěvy, které mají za cíl zjistit kvalitu poskytované podpory a potřebné změny. Veškeré záznamy jsou vedeny v Kartě uživatele.

Náklady:
Celkové náklady: ,-Kč
Výše dotace: 25000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
A DOMA z. s.
Na Strži 1683/40
Praha 4 140 00
IČO: 27053679
tel: 733194952
Web: http://www.a-doma.cz
Email:


Vyhodnocení

Schváleno usnesením:
ZMČ 573/22 Poskytnutí dotací v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2022 (29.04.2022)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 19kB], ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel příloha 1 [XLS 48kB], ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel příloha 2 [XLS 42kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 3 [DOC 32kB], ikonka typu souboru application/pdf příloha 4 [PDF 4kB] | podrobnosti hlasování

Za zpracování zodpovídá:
Bc. Köcherová Jitka, vedoucí OSV tel.:  220 189 612 e-mail:© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/grant.php?ID=348&crc=3f0e3d623abf72954f9a7863032f83c6 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.