Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Dotace ›› detail/podstránka

Detail dotace

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda


Název:
Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

Číslo:
2021/003

Vyhlášeno usnesením:
RMČ 2196/21 Vyhlášení dotačního programu Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit (09.02.2021)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 18kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 1 [DOC 244kB], ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel příloha 2 [XLS 73kB]

Datum vyhlášení:
11.02.2021

Datum ukončení žádostí:
15.04.2021

Datum zveřejnění výsledků:
15.07.2021

Kategorie:

Úvod:
Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační program Sport a volný čas na Šestce II. – jednorázové akce pro 2. část roku 2021

Témata:

1)    Sport - sportovní akce, které nespadají do témat 3) a 4), nevztahuje se na pravidelnou činnost (min. požadovaná částka 10 tis. Kč, max. požadovaná částka 300 tis. Kč)

2)    Volný čas - jedná se o akce spojené s využitím volného času dětí a mládeže do 18 let, nevztahuje se na pravidelnou činnost (min. požadovaná částka 10 tis. Kč, max. požadovaná částka 300 tis. Kč)

3)    Soutěže - veškeré jednodenní a vícedenní turnaje, závody, poháry a jiné soutěže v jakémkoliv sportu (min. požadovaná částka 10 tis. Kč, max. požadovaná částka 40 tis. Kč)

4)    Běhy - veškeré běžecké závody a akce (min. požadovaná částka 10 tis. Kč, max. požadovaná částka 30 tis. Kč)

Cílem a prioritou programu je:

            - smysluplně strávit volný čas
            - rozvíjet společenské kontakty
            - rozvíjet talent a schopnosti
            - podpořit kladný vztah ke sportu
            - upevňovat zdraví a zdravý životní styl.

Cílové skupiny:

Období realizace projektů a čerpání částky z dotace:

Projekty, které získají finanční podporu, mohou být realizovány pouze v době od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021.

Přidělené finanční prostředky je nutné využít od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Podmínky účasti:
1. Způsobilí žadatelé:

 

2. Nezpůsobilí žadatelé:

 

3. Rozdělení dotací:
Dotace bude přidělena, splní-li žadatel formální náležitosti a zároveň získá dostatečný počet bodů (viz bod VIII.). Její výše bude určena na základě vyhodnocení informací v žádosti. Žadatel uvede všechny povinné údaje v elektronickém formuláři.

 

4. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
Účelem dotace je podpora sportovních a volnočasových akcí určených pro občany městské části Praha 6. 

Z poskytnuté dotace je možné čerpat:
Dotace jsou neinvestičního charakteru a jsou určeny na náklady přímo spojené s realizací předkládaného projektu. Lze čerpat náklady na mzdy až do výše 30 % z přidělené částky, na drobný materiál, služby (např. produkční činnost, pronájmy, poštovné, doprava, dopravní značení, pronájem WC, zvuk, osvětlení, pódium) nebo náklady na propagaci (grafiku, tisk, inzerci).

Žadatel uvede, zda při akci bude vybírat vstupné a v jaké výši.

Podmínkou realizace akce na veřejném prostranství na území MČ Praha 6 je souhlas Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 6 se záborem. Subjekt, který dostane finanční podporu, získává zábor pozemku pro realizaci akce zdarma, pokud je tento ve správě MČ Praha 6. Jestliže se jedná o zábor komunikace, chodníku apod. je nutné požádat také o zábor TSK hl. m. Prahy, který se řídí platným ceníkem. V případě, že žadatel na akci vybírá vstupné, díky dotaci je automaticky zproštěn povinnosti platit poplatky z příjmu ze vstupného.

Správné využití dotací bude následně odevzdáno ke kontrole MČ Praha 6 ve formě podrobného vyúčtování a poté kontrolnímu oddělení MČ Praha 6. Vyúčtované náklady nesmí být vykázány duplicitně ve vyúčtování případné jiné finanční podpory. Částky jsou uváděny včetně DPH.

Pokud již žadatel má přidělenou finanční podporu pro svůj projekt od MČ Praha 6 z jiného dotačního programu, nemůže žádat o podporu znovu v jiném dotačním programu (stejný projekt nebude podpořen dvakrát).

Na přidělení dotace není právní nárok.

 

5. Dotační program se nevztahuje na:

- Příměstské a pobytové tábory. Tyto aktivity podporuje přímo program Šestka táborová.

- Podporu seniorů a osob s handicapem. Tyto aktivity podporuje dotační program Senior & handicap sport na Šestce.

- Pravidelnou činnost sportovních a volnočasových organizací. Jejich aktivity podporuje program Aktivní Šestka.

Dotační program primárně neslouží pro financování celorepublikových a mezinárodních turnajů. Tyto aktivity podporují jiné dotační programy, např. MHMP, Národní Sportovní Agentura apod.

 

6. Doba, v níž má být dosaženo účelu: Projekty, které získaly finanční podporu, mohou být realizovány v době od 01.07.2021 do 31.12.2021. Přidělené finanční prostředky je nutné využít od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.


7. Důvody podpory stanoveného účelu:
Vyplývají z Programového prohlášení RMČ pro období 2018 – 2022, kapitola Sport a volný čas.

 

8.   a.   Požadovaná výše dotace:

Téma 1 + 2: Minimální výše požadované dotace je 10 000 Kč na projekt. Maximální výše požadované dotace na jeden projekt je 300 000 Kč.

Téma 3: Minimální výše požadované dotace je 10 000 Kč na projekt. Maximální výše požadované dotace je 40 000 Kč na projekt. Jeden žadatel může podat více žádostí, ale pouze na různé soutěže/turnaje/závody/poháry! Turnaj, který se koná ve více dnech nebo částech roku, je stále považován za jeden turnaj a lze na něj podat pouze jednu žádost!

Téma 4: Minimální výše požadované dotace je 10 000 Kč na projekt. Maximální výše požadované dotace je 30 000 Kč na projekt.

Jeden žadatel může podat více žádostí, maximální výše požadované dotace za všechny projekty jednoho žadatele je 300 000 Kč.

 

      b.   Přidělená výše dotace: 

Téma 1 + 2: Minimální výše přidělené dotace je 10 000 Kč na projekt.Maximální výše přidělené dotace na jeden projekt je 200 000 Kč.

Téma 3: Minimální výše přidělené dotace je 10 000 Kč na projekt. Maximální výše přidělené dotace na jeden projekt je 40 000 Kč.

Téma 4: Minimální výše přidělené dotace je 10 000 Kč na projekt. Maximální výše přidělené dotace na jeden projekt je 30 000 Kč.

Maximální výše přidělené dotace za všechny projekty jednoho žadatele je 200 000 Kč.

 


9. Spoluúčast (kofinancování) žadatele není povinná, ale bude zohledněna v hodnocení žádosti.


10. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků určených na tento dotační program: 1 500 000 Kč


11. Žádost o udělení dotace se podává elektronicky na jednotném formuláři, který je k dispozici po přihlášení do systému na internetových stránkách MČ Praha 6 ( www.praha6.cz – Elektronické dotace). Žádost může být podána pouze v českém jazyce.

 

12. Povinné přílohy žádosti (nemusejí být notářsky ověřené, musejí být platné):
     a. vytištěný podepsaný formulář žádosti,
     b. doklad o registraci nebo evidenci organizace,
     c. doklad o přidělení identifikačního čísla,
     d. doklad o pověření osoby k jednání za žadatele
     e. doklad o zřízení bankovního účtu


Doklady mohou být nahrazeny čestným prohlášením o pravdivosti údajů. Tyto dokumenty nemusí být úředně ověřeny, musí však být platné. Pokud je již žadatel má nahrány v systému na internetových stránkách MČ Praha 6, nemusí tak činit znovu.


13. Termín doručení žádosti:
Příjem žádostí bude od 13. 03. 2021 0:00 h do 15. 04. 2021 23:59 h. Uložit rozpracovanou žádost na on-line formuláři ELEKTRONICKÉ DOTACE je možné i před tímto datem. Žadatel je povinen kompletní žádost vytisknout, podepsat, naskenovat a opětovně do systému nahrát nejdříve 13. 03. 2021, tzn. na podepsané žádosti musí být datum mezi 13. 03. 2021 a 15. 04. 2021.

Žádost musí být podepsána. Nemá-li žadatel k dispozici skener, může podepsanou vytištěnou žádost odeslat poštou nebo osobně přinést do podatelny MČ Praha 6 tak, aby byla doručena na podatelnu dle úředních hodin. Žádosti zaslané po tomto termínu budou automaticky vyloučeny. Žádosti je možné také podepisovat prostřednictvím elektronického podpisu nebo podávat přes datovou schránku, ale není to nezbytné, přiloží-li žadatel do elektronického formuláře žádost s naskenovaným podpisem.

 

14. Kritéria hodnocení (posuzování žádostí):

Posuzování přijatých žádostí proběhne ve dvou kolech. V prvním kole prověří Odbor kultury, sportu a volného času, zda předložené žádosti splňují všechny formální náležitosti a předloží je k posouzení Komisi pro sport a volný čas (KSVČ) Rady MČ. Projekty, které nesplní všechny požadované náležitosti, nebudou posuzovány a budou vyřazeny.

Ve druhém kole komise bodově ohodnotí všechny postupující žádosti. KSVČ rozhodne o minimální výši bodů, které získávají projekty postupující do dalšího kola. Projekty s nižším počtem bodů nebudou dále posuzovány. Částka, která je v tomto dotačním programu k dispozici, bude poměrově rozdělena (s ohledem na počet získaných bodů) mezi všechny úspěšné projekty. Dojde-li k situaci, že se po tomto rozdělení nevyčerpá celá částka, která je k dispozici, použije se tento přebytek a znovu se poměrově s ohledem na počet získaných bodů rozdělí mezi stejné projekty. Výsledné částky se zaokrouhlí na stovky Kč.

KSVČ může doporučit úpravu výše podpory.

Svá doporučení o rozdělení finančních prostředků poté komise předá ke schválení voleným orgánům MČ Praha 6 – Rada městské části (RMČ) a Zastupitelstvo městské části Praha 6 (ZMČ). Tyto orgány následně rozhodnou o udělení dotací.

Na přidělení dotace není právní nárok.

Komise pro sport a volný čas hodnotí podané žádosti podle následujících kritérií:

• Kvalita předkládaného projektu (60 bodů ze 100)
   Posuzuje se:

• Posouzení rozpočtu projektu (40 bodů ze 100)
   Posuzuje se:

O výsledcích výběrového řízení budou žadatelé informováni elektronicky po schválení orgány městské části. Výsledky dotačního řízení budou sděleny se zdůvodněním. Zaslané projekty ani jejich přílohy se žadatelům nevracejí.

 

15. Předpokládaný harmonogram dotačního řízení Sport a volný čas na Šestce I. – podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

11. února 2021

Vyhlášení dotačního programu (úřední deska)

únor 2021

Školení pro žadatele o dotaci nebude realizováno, případné dotazy budou řešeny individuálně

13. března 2021 0:00 h

Začátek přijímání žádostí prostřednictvím elektronického systému.

15. dubna 2021 23:59 h

Konečný termín pro podání žádostí přes webový formulář v elektronické podobě, nebo doručení písemných žádostí poštou nebo na podatelnu. Upřednostňujeme elektronickou verzi. Pokud se rozhodnete podat tištěnou žádost, musí být doručena na úřad nejpozději v den uzávěrky dle hodin pro veřejnost v podatelně. Adresa: Bc. Vít Weber, Odbor kultury, sportu a volného času, ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

květen 2021

Předpokládaný termín posouzení projektů odbornou komisí Rady městské části Praha 6

červen 2021

Předpokládaný termín projednání dotací RMČ

červen 2021

Projednání přidělení dotací ZMČ Praha 6

červenec 2021

Zveřejnění výsledků dotačního řízení

 

16. Zveřejnění výsledků
Zveřejnění výsledků dotačního programu zajišťuje Odbor kultury, sportu a volného času, a to na webu Prahy 6 v sekci Dotace a v příloze příslušného schváleného usnesení ZMČ. Výsledky dotačního řízení budou sděleny se zdůvodněním. Zaslané materiály se žadatelům nevracejí.

 

17. Čerpání dotace

  1. S příjemcem dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku s vymezením účelu jeho použití podle předloženého projektu. Povinností úspěšného žadatele bude zajistit prezentaci MČ Praha 6 na propagačních materiálech a v místě realizace projektu. Poskytnuté prostředky musí být použity ve stanoveném termínu výhradně na realizaci schváleného projektu.
  2. Smlouva bude obsahovat závazek příjemce umožnit pověřeným zástupcům ÚMČ Praha 6 vykonání kontroly využití poskytnutých finančních prostředků. MČ Praha 6 bude prostřednictvím příslušných komisí Rady MČ a odborů ÚMČ kontrolovat plnění projektu z obsahového hlediska.
  3. Smlouva bude obsahovat závazek příjemce zpracovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a vyhotovit vyúčtování dotace a předložit je spolu s kopiemi faktur, pokladních dokladů a dalšími případnými přílohami Odboru kultury, sportu a volného času nejpozději do 31.01.2022 na podatelnu Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6.
  4. Příspěvek musí být vyčerpán nejpozději do 31. 12. 2021, pokud s ohledem na odůvodněné potřeby smluvního partnera nebude ve smlouvě stanoveno jinak. V případě nevyčerpání musí být adekvátní část dotace vrácena poskytovateli do data určeného ve smlouvě.
  5. Příjemce dotace se zavazuje zveřejnit informaci o poskytnuté dotaci na všech vydávaných propagačních materiálech k akci formou textu: „Projekt finančně podpořila MČ Praha 6" a uvedením loga MČ Praha 6 (ke stažení na webových stránkách v sekci Pro média). V místě konání akce umístí příjemce logo MČ Praha 6 na vhodné místo. Informaci včetně případného vizuálu realizované akce příjemce zveřejní na vlastních webových stránkách, případně facebookovém a instagramovém profilu. Tutéž informaci zároveň zveřejní vložením na webové stránky Prahy 6 v sekci "Akce". Pozvánku na pořádanou akci zašle minimálně 14 dní předem e-mailem na příslušné oddělení Úřadu městské části Praha 6.

Kontakt na zadavatele:
Bc. Vít Weber, referent Odboru kultury, sportu a volného času, OKSVČ, tel.  220 189 524,


Úspěšné žádosti

Celkem rozděleno 1 396 100,- Kč mezi 58 žadatelů.


Název: Velká cena MZ Dance Team - Postupové soutěže dětí a juniorů 10.ročník
Jedná se o 10.ročník soutěže v tanečním sportu dne 11.12.2021. Soutěž proběhne v Kladenské ulici v sále MZ DANCE
TEAM. Soutěž bude určena hlavně pro děti a juniory ve věku od 6-15 let, které se v okolí Prahy 6 zabývají tanečním sportem na rekreační až výkonnostní úrovni.

Tanec pro všechny je oblast rekreační (Hobby) - páry vetšinou nejsou ještě registrované v Českém svazu tanečního sportu a účastňují se soutěží za účelem čisté zábavy a vyzkoušení si soutěžní atmosféry. Jedná se primárně o začátečníky

Soutěže postupové jsou soutěže, kde páry jsou již registrované v ČSTS a sbírají body a finalová umístění, za které postupují do vyšších tříd. Na této soutěži však půjde zejména o třídy E-C což jsou třídy, které patří do divizíních soutěží. (Tedy z 95% z oblasti Hl.město Praha a Praha 6)

Páry tančí v disciplínách : Standardní tance a latinsko-americké tance. Tančí v

kategoriíích :Děti do8 let (3-7) Děti 1(8-9 let), Děti 2(10-11 let), Junioři I (12-13let), Junioři 2 (14-15 let)

Náklady:
Celkové náklady: 131200.00,-Kč
Výše dotace: 24000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Spolek MZ Dance Team
Kladenská 699/107
Praha - Vokovice 160 00
IČO: 06793339
tel: 603483002
Web: http://mzdanceteam.cz
Email:


Název: Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové - 3. ročník
Běh dobré vůle je charitativní sportovní akce pro všechny, kteří chtějí svou účastí na závodu přispět lidem v tíživé životní situaci. Závod je určený jak pro profesionální, tak i pro amatérské běžce, stejně tak pro dospělé i děti. Celá akce je koncipovaná jako sportovně – kulturní odpoledne pro rodiny s dětmi a bude mít bohatý doprovodný program: program pro děti a dospělé a stánky neziskových organizací. Akce bude mít nekomerční ráz – veškerý výtěžek z ní půjde na pomoc rodinám v tísni, řadu služeb si zabezpečíme zdarma prostřednictvím našich firemních dárců či dobrovolníků. Na zbývající část nákladů, které nebude možné hradit z jiných zdrojů či získat darem, použijeme dotaci Městské části Prahy 6. Při pořádání závodu budeme stejně jako v předchozích ročnících maximálně dbát na životní prostředí, vyhneme se plastovým nádobám, objednáme kontejnery pro tříděný odpad, použijeme nebalenou kohoutkovou vodu pro běžce a pomocí dobrovolníků budeme dbát na čistotu místa konání závodu. Občerstvení zajistíme nekomerčně prostřednictvím chráněných dílen.       

Náklady:
Celkové náklady: 100000.00,-Kč
Výše dotace: 23300.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové
Senovážné náměstí 994/2
Praha - Nové Město 110 00
IČO: 00406066
tel: 606753125
Web: http://www.vdv.cz
Email:


Název: Běh okolo Džbánu - 31. ročník
Běžecký závod v terénu. Děti ze základních a středních škol Prahy 6 závodí po hliněných a lesních cestách v areálu zdraví u koupaliště Džbán, junioři a ženy závodí po zpevněných písčito-hlinitých cestách nad Šáreckým údolím. Muži, včetně seniorů, závodí po asfaltových cestách Šáreckým údolím a kolem vodní nádrže Džbán.

Závod dětí je obvodním kolem Prahy 6 Poháru Evy Čáslavské pro rok 2021, které je postupové na městské kolo hl. města Prahy. Závody dospělých jsou zařazeny do Pražského běžeckého poháru 2021.

Pravidelný počet účastníků závodu je celkem 210 – 260 (180-220 dětí, 30-50 dospělých).

  1. Program:

10 hod             prezentace dětí v závodní kanceláři

10.30 hod        žákyně mladší (6. a 7. třída, rok narození 2008 – 2010), délka tratě 900 m

10.40 hod        žákyně starší (8. a 9. třída, rok narození 2005 – 2008), délka tratě 900 m

10.50 hod        žáci mladší (6. a 7. třída, rok narození 2008 – 2010), délka tratě 900 m

11 hod             žáci starší (8. a 9. třída, rok narození 2005 – 2008), délka tratě 1 500 m

11.20 hod       vyhlášení výsledků

-----------

16 hod            prezentace dospělých v závodní kanceláři

16.20 hod       junioři, juniorky, ženy do 29 let a nad 30 let, délka tratě 3 700 m

16.40 hod       muži do 39 let, do 49 let a nad 50 let, délka tratě 8 100 m

17.40 hod       vyhlášení výsledků.

Náklady:
Celkové náklady: 19000.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Vysokoškolský sportovní klub Fakulty tělesné výchovy a sportu, z.s.
José Martího 31
Praha 6 162 52
IČO: 26532166
tel: 602864683
Web: http://ftvs.cuni.cz
Email:


Název: Střešovická Vánočka 2021
Střešovická Vánočka, je tradiční předvánoční turnaj otevřený turnaj v malé sálové kopané, který se koná vždy poslední adventní sobotu (18.12. 2021 ) v areálu TJ Tatran Střešovice. V letošním roce chceme uspořádat již 18. ročník této akce, který chceme rozšířit až pro 10 družstev z Prahy a okolí.
Cílem akce, je zorganizovat otevřený turnaj pro všechny starší 15ti let, se zaměřením nejen na sportovní stránku, ale také na tu společenskou, tak aby si nejen zasportovali, ale také aby se odprostili od předvánočního shonu a stresu.
Futsal má mezi sporty, které se provozují v areálu TJ Tatran Střešovice již dlouhou tradici, a to celoročně jak ve sportovní hale a tělocvičně, tak i v létě na venkovním hřišti. Sálová kopaná se řadí do skupiny SPV neboli sport pro všechny, kde se sdružují sportovci z řad amatérů, kterým je každá aktivita blízká a rádi si u nás vyzkouší mnoho sportů. Tento spolek má aktuálně téměř 500 aktivních členů od miminek až po seniory, kteří si na Tatran chodí sportovat pro radost a zdravého ducha v těle.

Střešovická Vánočka sdružuje nejen hráče malé kopané z Prahy 6 a okolí, ale má za úkol právě v předvánočním čase spojit všechny nadšené sportovce, kteří si rádi malou kopanou zahrají. Turnaj se pořádá pro širokou věkovou skupinu, tak aby se lépe propojila mladší a starší generaci. Turnaj je otevřen nejen pro futsalové nadšence, ale především pro veřejnost. Máme za cíl seskupit sportovce nejen z tatranské skupiny SPV z řad zástupců jiných sportů, nebo například tatínků našich sportujících dětí, ale stejně tak z jiných zájmových skupin na Praze 6 a okolí. Turnaj se každoročně pořádá o putovní pohár a je o něj z řad amatérů velký zájem.

Nad rámec turnaje bude možnost si vyzkoušet v areálu TJ Tatran Střešovice další sporty jako je například unicurling, badminton a další.

V loňském roce jsme byli nuceni zrušit Střešovickou Vánočku jen několik málo dní před akcí díky nažízením vlády, proto bychom rádi v letošním roce uspořádali akci ještě o něco větší oproti předchozím letům.

Náklady:
Celkové náklady: 46000.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z. s.
Sibeliova 368/51
Praha 6 Střešovice 162 00
IČO: 00539015
tel: 608306040
Web: http://www.tatran.cz
Email:


Název: Farma ve městě
Chtěli bychom dětem i rodičům z okolí Prahy 6 přiblížit život na farmě. Naučili by se zde, jak si vypěstovat rostlinu, jak se starat o zvířátka, a zároveň, jak ony nám jsou schopna nači péči vrátit. Na akci bude několik soutěží, které zvládnou i nejmenší. Na připravované akci by byla živá zvířátka, např. poníci, prasátko a jiná. Poníci by děti za odměnu povozily za odporného dohledu instruktora. 

 

Náklady:
Celkové náklady: 90700.00,-Kč
Výše dotace: 20000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
International Countryside School - Mateřská škola s.r.o.
Husovo náměstí 468/16
Praha - Uhříněves 104 00
IČO: 03820955
tel: 778042504
Email:


Název: Velká cena Tatranu ve volejbalu
Volejbalový oddíl se po mnoho let soustřeďuje na systematickou práci s mládeží 6 – 18 let. Daří se získávat každoročně nové zájemce (v září 2020 - 15 nových dívek), přijímáme začátečnice od 6 do 15 let.

Nepreferujeme jen výkonnost, ale uplatnění najdou u nás i méně sportovně nadané dívky.

Uspořádáním volejbalového turnaje za účasti dalších pražských i mimopražských družstev chceme zvýšit povědomí o střešovickém volejbalu, zajistit si další možný přísun nových hráček a zároveń zpestřit začátek sezóny stabilním členkám družstev VO.

Cílem projektu je v dětech probudit opětovné vrácení se a zapojení se do sportovních aktivit. Rádi bychom dívkám téměř po roce nabídli možnost soutěžního klání, díky kterému se v nich probudí touha sportovat a současné hráčky se vrátí do pravidelného procesu a dále se zapojí případné nové zájemkyně.

Náklady:
Celkové náklady: 71800.00,-Kč
Výše dotace: 16700.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z. s.
Sibeliova 368/51
Praha 6 Střešovice 162 00
IČO: 00539015
tel: 608306040
Web: http://www.tatran.cz
Email:


Název: Sportovní mikulášská pro děti od 3 do 10 let
TJ Tatran Střešovice sdružuje téměř 1800 aktivních sportovců v šesti sportovních oddílech. Z toho hned 4 oddíly cíleně pracují s mládeží (florbal, SPV-sport pro všechny, volejbal, tenis).
Pestrou nabídkou pohybových aktivit se snažíme nabídnout svým členům i potenciálním zájemcům z řad široké veřejnosti možnost aktivně trávit volný čas a to jak na čistě amatérské tak i na závodní úrovni.
Mezi tyto provozované aktivity patří i jednorázová akce Vánoční sportovní mikulášská (7.12.), která cílí na děti ve věku od 3 do 10 let a to jak na současné členy, tak i na děti mimotatranské. 
Zejména ty včetně svých rodičů, jež se akce také aktivně zúčastní, mají možnost poznat, jaké všechny sporty v rámci TJ provozujeme (jednotlivá stanoviště) a poznat také sportovní zázemí včetně přilehlých společenských prostor.
Děti plní na jednotlivých stanovištích úkoly dle věku a po splnění celého sportovního víceboje je čeká nadílka od mikuláše s andělem a s čertem.
Na závěr celé akce se rozsvěcí vánoční tatranský medailovník. Strom, který je kromě večer osvíceného kostela sv.Norberta další z dominant naší krásné Prahy 6.

Náklady:
Celkové náklady: 66250.00,-Kč
Výše dotace: 16800.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z. s.
Sibeliova 368/51
Praha 6 Střešovice 162 00
IČO: 00539015
tel: 608306040
Web: http://www.tatran.cz
Email:


Název: Rodinné sportovní dny II
Rodinné sportovní dny Stadionu mládeže je soubor několika sportovních akcí pořádaných Stadionem mládeže – atletického víceboje rodinných dvojic a smíšeného víceboje, turnaje ve florbalu a ve slowpitch softballu, ve stolním tenise a dvou méně tradičních sportech - pétanque a spikeball. Láska ke sportu a k pohybu by měla být celoživotní záležitostí. Pro děti jsou největší vzory jejich rodiče. Jejich zapojením ukážeme dětem, že láska k pohybu může být opravdu na celý život. Pro podzim plánujeme tyto rodinné sportovní akce:

1) Turnaj ve slowpitch softbalu – Táto, mámo, odpal!

2) Florbalový turnaj – O děravý míček

3) Turnaj ve spikeballu – Dejvická spikeballová legrace

4) Atletický víceboj rodič–dítě – Rodinný pětiboj

5) Atletický víceboj pro starší děti a jejich rodiče – Rodinný sedmiboj

6) Rodinný turnaj ve stolním tenise – Vánoční smeč

7) Turnaj v pétanque – O zlaté prasátko

 

Akce 1) Táto, mámo, odpal!

Softballový turnaj rodičů s dětmi zapojí do hry celou rodinu. Hra bude zjednodušena a uzpůsobena, aby jí všichni účastníci zvládli.
K tomu účelu poslouží poupravená pravidla – verze tzv. slowpitch. Součástí týmů budou mentoři z řad zkušených hráčů, kteří jednotlivým účastníkům pomáhají v orientaci během hry a v celém turnaji.

Akce 2) O děravý míček

Florbalový turnaj určený dětem a jejich rodičům. Všichni účastníci se aktivně zapojí do turnaje. Družstva jsou tvořena rodiči společně
s dětmi a zároveň vždy spojené rodinné dvojice s jinými. 

Akce 3) Spike winter

Spikeball – hra podobná beachvolejbalu, ale hraná nad trampolínou. Moderní rozvíjející se sport vhodný pro starší děti a jejich aktivní rodiče. Hra se povětšinu času hraje v letních a jarních měsících po parcích apod. Díky dobrému zázemí na Stadionu mládeže (2 haly) můžeme milovníkům hry dopřát kvalitní turnaj i v zimním období. Tato akce doplní nabídku, která je většinou zaměřena na mladší děti. Zde předpokládáme větší účast dětí od 15 let výše.

Akce 4) Rodinný pětiboj

Atletický víceboj rodinných dvojic podporuje rodinnou soudržnost
a závodivost, stmeluje rodinné příslušníky, rozvíjí strategické myšlení a spolupráci u jinak individuálního sportu a rozvíjí všestrannost. Tento závod je určen pro děti od 6 do 13 let a jejich rodiče. Závodníci postupně absolvují disciplíny (60 m př., 60 m, dálka a míček/oštěp). Závěrečnou disciplínu – 800 m běží oba štafetově jako 2x 400 m.

Akce 5) Rodinný sedmiboj

Atletický víceboj rodinných dvojic podporuje rodinnou soudržnost a závodivost, stmeluje rodinné příslušníky, rozvíjí strategické myšlení
a spolupráci u jinak individuálního sportu a rozvíjí všestrannost. Pro vyšší věkové kategorie rodičů používáme bodovací tabulky a výkony přepočítáváme pomocí věkových veteránských koeficientů.  Díky tomu dochází k překvapujícím bodovým změnám a vyrovnání výkonů různých věkových kategorií. Tento závod je určen pro děti od 14 let a jejich rodiče. Závodníci postupně absolvují disciplíny ženského sedmiboje (100 m př., výška, koule, 200 m, dálka a oštěp – každý si po dohodě vybere tři z nich). Závěrečnou, sedmou disciplínu – 800 m běží oba štafetově jako 2x 400 m.

 Akce 6) Vánoční smeč

Turnaj ve stolním tenise určený dětem a jejich rodičům, popř. prarodičům či jiným rodinným příslušníkům. Stolní tenis má u nás dlouholetou a slavnou historii. V naší malé ale útulné hale se odehrálo už několik velkých a důležitých zápasů. Do zájmových útvarů Stadionu mládeže chodí přes tisíc dětí a ne všichni mají nebo měly možnost si někdy stolní tenis vyzkoušet. Turnaj je ale pochopitelně otevřený i další široké veřejnosti. Domníváme se, že prosincový termín je ideální dobou k tomu, jak si zpestřit vánoční čas tímto krásným bezkontaktním sportem. Pro mnoho rodičů (prarodičů) může být turnaj připomenutím mladých let, kdy se
o každé školní přestávce hrála "obíhačka". Turnaj je apriori určen pro dvoučlenné týmy.

Akce 7) O zlaté prasátko

Pétanque je francouzská společenská hra pro dvě 1–3členná družstva, které se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko. Výraznou předností tohoto sportu je to, že ho může hrát prakticky každý (ženy s muži, důchodci s dětmi,
tělesně postižení... se mohou zúčastňovat všech turnajů) a prakticky kdekoliv (terén hřiště je libovolný). Na Praze 6 je pétanque už poměrně zajetý, ale amatérských turnajů, které plní také funkci společenské události, je pořád málo. Na podzim loňského roku jsme uspořádali již čtvrtý ročník amatérského turnaje pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví, tělesného postižení atd. v areálu Stadionu mládeže na softballovém hřišti.

Náklady:
Celkové náklady: 60100.00,-Kč
Výše dotace: 41400.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
Karlínské náměstí 316/7
Praha 8 186 00
IČO: 00064289
tel: 222333871
Web: http://www.ddmpraha.cz
Email:


Název: Bowling pro mládež
Bowling Dejvice vyhradí 2x v týdnu 2 bowlingové dráhy v čase 13:00 - 15:00.

Bowlingové dráhy jsou vybaveny dětskými mantinely, dětskými koulemi i botami. Sportovat u nás mohou tudíž i rodiče s malými dětmi., či mládež. 

Bowlingové centrum nabízí také kulečník, šipky, fotbálek, air hokej ... sporotvní a kulturní využití je tudíž velmi široké. 

 

Náklady:
Celkové náklady: 85800.00,-Kč
Výše dotace: 18500.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Bowlingový klub Dejvice
K Lůžku 563
Psáry 252 44
IČO: 22744347
tel: 774900004
Web: http://www.bowling-dejvice.cz
Email:


Název: Open Air Vyzkoušej si tatranský dres
Projekt Open Air Vyzkoušej si tatranský dres má za cíl primárně oslovit děti z Prahy 6 a okolí a přivést je k pravidelné sportovní činnosti. 

Celodenní akce, která bude probíhat ve spolupráci s Usedlostí Ladronka, kde bude připraveno hřiště s umělým povrchem, propagační stan, hráči A-týmu, trenéři a aktivní členi Tatranu Střešovice. Turnaj bude probíhat pro všechny děti, které půjdou kolem a budou si chtít vyzkoušet florbal a zahrát si zápas proti malým Tatraňákům. Pro všechny příchozí budou na zkoušku připravené tatranské dresy, aby si každé dítě mohlo vyzkoušet, jaké to je obleknout dres 16 násobného mistra ČR. 

V rámci turnaje budou k dispozici naši trenéři, kteří budou dětem pomáhat a radit jim a zároveň budou k dispozici rodičům pro případné dotazy. Dále bude během dne probíhat autogramiáda hráčů A-týmu. Na akci bude přítomen i legendární tatranský T-Rex.

Hlavním cílem je v dětech probudit chuť sportovat a přilákat je k pravidelné činnosti.

Náklady:
Celkové náklady: 65000.00,-Kč
Výše dotace: 18800.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z. s.
Sibeliova 368/51
Praha 6 Střešovice 162 00
IČO: 00539015
tel: 608306040
Web: http://www.tatran.cz
Email:


Název: Sport a volný čas na Šestce II
Lezení na obtížnost - Závodí se v 5ti věkových kategoriích - dívky a chlapci zvlášť. Celá akce bude trvat od 8.00 do 18.00. Na závodech se platí vstupné 250 Kč při včasné registraci, případně 300 Kč na místě. Děti s  trvalým pobytem na Praze 6 mají vstup zdarma. V rámci závodů budou mít děti s trvalým pobytem na Praze 6 možnost si zdarma vyzkoušet lezení. K dispozici jim bude licencovaný instruktor a veškeré potřebné vybavení.

Boulder - pro děti je připraveno 5 boulderových problémů.

Rychlost - Jsou připraveny dvě cesty na rychlost, kde se sčítá čas obou cest do výsledků.

Náklady:
Celkové náklady: 76000.00,-Kč
Výše dotace: 22000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s.
Ztracená 1132/1
Praha - Ruzyně 161 00
IČO: 00538116
tel: 606648906
Web: http://www.tjruzyne.cz
Email:


Název: RunTour Praha 2021
NEjvětší rodinný běžecký seriál RunTour oslaví v roce 2021 svoji jubilejní 10. sezónu. Téměř 18 tisíc zkušených i nadšených běžců společně vyběhne v osmi městech České republiky (v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Brně, Ostravě, Olomouci, Karlových Varech, Praze a Pardubicích). V Praze se poběží již tradičně v parku Ladronka.

Běžecký seriál RunTour patří mezi nejprestižnější tuzemské akce. RunTour láká běžce všech úrovní, ti na start přijíždějí ze všech koutů České republiky. Běžecký seriál se stal pro mnohé vstupní branou do závodního světa. Začátečníci právě na RunTour okusili poprvé pravou závodnickou atmosféru. Žádný velký tlak na rekordní časy, RunTour je tady pro každého, kdo miluje běh a chce si ho užít mezi dalšími nadšenými hobíky. Připravené jsou tratě dlouhé 3, 5 a 10 kilometrů a pro ty nejmenší 500 a 1000 metrů. Navíc z každého startovného je věnováno 50 Kč na podporu charitativních subjektů. Je radost běžet!

Náklady:
Celkové náklady: 700000.00,-Kč
Výše dotace: 23300.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Geometry Prague, s.r.o.
Přívozní 1064/2a
Praha 7 170 00
IČO: 25716964
tel: 720364182
Web: http://geometry.com/cz
Email:


Název: Prague Masters 2021 - 16. ročník mezinárodního florbalového turnaje veteránů
Prague Masters 2021 patří rozsahem i kvalitou k největším florbalovým turnajům pro florbalové veterány na světě a je 100% nejlepším florbalovým turnajem tohoto druhu v České republice. Pro letošní ročník turnaj podpořila i mezinárodní florbalová federace IFF a turnaj bude v podstatě veteránským mistrovstvím světa klubů.

Na Praze 6 se bude hrát na 2 hracích halách (Tatran Střešovice, Kotlářka) a do soutěžního klání se odhadem zapojí 150 občanů Prahy 6. Účastnická družstva budou rozdělena do pěti kategorií (muži 35+, muži 40+, muži 45+, ženy 30+, ženy 35+).

Loňský ročník se bohužel nemohl uskutečnit kvůli celosvětové pandemii COVID-19. V roce 2021 bychom ale chtěli navázat na čísla z předešlýcj let. V roce 2019 se ročníku zúčastnilo 98 družstev z 11 zemí světa. Letos tedy očekáváme cca 100 týmů. A chtěli bychom udržet alespoň 10 různých zemí na turnaji. Tím je turnaj v podstatě jedinečný, svou mezinárodností.

Pokud to situace dovolí, bude turnaj stejně jako v roce 2019 obohacen doprovodnými akcemi (velká turnajová party na Lávce, apod.) Turnaj si klade za cíl zvýšit zájem občanů Prahy o sport.

V roce 2021 bude turnaj poprvé pořádat SK TCSE PRAHA s.z., přebírá tak pořadatelství od Prague Games Clubu z.s. Hlavní organizační štáb bude však ve stejném složení a na kvalitu a preciznost organizace by to tak mělo mít pouze kladný dopad. Pro SK TCSE PRAHA z.s. budou Floorball Prague Masters 2021 hlavní a stěžejní akcí celého roku!

Náklady:
Celkové náklady: 2292300.00,-Kč
Výše dotace: 22000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
SK TCSE PRAHA, z.s.
Na Petynce 2445/25a
Praha - Břevnov 169 00
IČO: 07134771
tel: 775153928
Web: http://www.praguemasters.cz
Email:


Název: Den s Vigvamem
Akce se na Praze 6 koná už po 5. A díky pandemii prošla důležitou revizí - uzpůsobili jsme připravovaný program tak, aby se mohl konat i v době pandemie a posunuli jsme datum realizace ze září na říjen.

Říjen je důležité období, ve kterém dochází ke vzpomínání na zemřelé (dušičky a blížící se Vánoce tomu nahrávají), téma smrti je více součástí našich životů a lidé jsou otevřenější o něm mluvit. 

V rámci dne realizujeme rodinné kulturní, sportovní a volnočasové aktivity. Program je bohatý, abychom dokázali vytvořit příjemné prostředí pro všechny návštěvníky. Je to důležité, protože právě bezpečné a uvolněné prostředí nám umožní řešit těžká témata. V tom je akce unikátní. Propojuje příjemně prožitý den strávený s přáteli s možností zastavit se, sdílet a zeptat se odborníků na témata, která jednou bude řešit každý z nás. V rámci dne jsou k dispozici terapeuti i odborný program, na kterém rodiče získají odpovědi na otázky spojené s tématem smrti, ztráty a velké bolesti. Právě ono neutrální  prostředí s otevřenou a přátelskou atmosférou dovoluje lidem/rodičům ptát se bez ostychu na vše, co je kolem toho zajímá.

Program je navíc uzpůsoben tak, aby se rodiny učily téma sdílet a řešit společně. K tomu například poslouží vzpomínková stezka.  

Dospělým jsou navíc nabídnuta odborná témata, v rámci kterých se můžou podívat na to, jak téma s dětmi řešit, jak předcházet komplikovanému truchlení, jak zvládat vlastní emoce a jak poznají, že truchlení neprobíhá běžným způsobem.

Program obsahuje:

Programu je určitěn rodinám, blízkým, sousedům, kamarádům ze šestky. Umožňuje jim potkat se, strávit spolu trochu jiný čas a také otevírá prostor důvěry a vzájemné podpory pro chvíle, kdy se v životě některého z nich objěví těžké téma smrti. 

Do projektu každoročně také zapojujeme místní celky, firmy a podnikatele, abych šlo o komunitní akci. Letos se program koná ve spolupráci s kinem Dlabačov (dříve jsme ho realizovali na Ladronce ve spolupráci s Usedlostí Ladronka). Zapojeni jsou Angelato, Kredenc, Yoga Art studio a další.

Akci podporuje Jana Maláčová, Martha Issová, Václav Neužil, Eva Holubá...Kteří se sami aktivně podílejí.

Náklady:
Celkové náklady: 334595.00,-Kč
Výše dotace: 50000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Poradna VIGVAM, z.ú.
Na okraji 108/68
Praha - Veleslavín 162 00
IČO: 05472113
tel: 607104744
Web: http://www.poradna-vigvam.cz
Email:


Název: Podzimní Racketlonský turnaj
Předmětem našeho projektu je uspořádání podzimního racketlonského turnaje, který se bude konat na podzim roku 2021. Podzimní racketlonský turnaj bude již čtvrtým v pořadí. Za tak krátkou dobu získal na oblibě. Očekáváme účast okolo 60 hráčů.

Turnaj se uskuteční ve sportovně ideálních prostorách ve Sport Centrum Evropská na Praze 6. Turnaj je určen pro dorost i dospělé bez ohledu na pohlaví. Turnaje se zúčastní převážně široká veřejnost z Prahy 6, ale i několik hráčů z ostatních částí Prahy a z ostatních částí České republiky. Program turnaje je rozložen do jednoho dne a bude přizpůsoben podle počtu přihlášených věkových kategorií. Hráči budou rozděleni dle pohlaví a věkové kategorie do jednotlivých skupin. Dále bude přihlíženo k možnostem a schopnostem jednotlivých hráčů. Slavnostní zahájení turnaje je naplánováno na 9 hodinu za přítomnosti všech účastníků. Následně každého hráče čeká čtyřboj ve stolním tenise, badmintonu, squashi a tenise. Racketlonský zápas se skládá ze čtyř setů, jeden v každém sportu. V každém z těchto setů hráči hrají do 21 bodů. Celkovým vítězem je hráč, který získá nejvíce bodů za všech setů. Každý hráč odehraje minimálně tři zápasy. Konec turnaje je naplánován na 17 hodinu, kdy dojde ke slavnostnímu vyhlášení výsledků za účasti všech hráčů. Nejlepší hráči v jednotlivých kategoriích budou odměněni krásnými cenami a upomínkovými předměty. V průběhu celého dne bude pro hráče připraveno občerstvení ve formě malé svačiny a pití.

Náklady:
Celkové náklady: 155000.00,-Kč
Výše dotace: 26000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Sportify FIT s.r.o.
José Martího 269/31
Praha 6 - Veleslavín 162 00
IČO: 06156533
tel: 608050175
Web: https://www.sportcentrumevropska.cz/
Email:


Název: Turnaj v cílových sportech 2021
V sportovním areálu TJ Sokol Liboc slouží členům TJ i příchozím návštěvníkům dvě venkovní dráhy pro bowls (jediné v České republice), hřiště pro petanque, hřiště pro molkky a ruská kuželna. Výhodou těchto sportů či aktivit je skutečnost, že je lze hrát vyrovnaně bez rozdílu věku, pohlaví či fyzické dispozice účastníků, jsou ideální i pro hendikepované spoluobčany. Další výhodou je, že všechny tyto sporty mohou provozovat jednotlivci, dvojice či vícečlenné týmy. Při akci budou zájemci se všemi sporty seznámeni, všechny si je budou moci vyzkoušet a v případě zájmu se zapojí do turnaje. Akce umožní všem návštěvníkům bližší poznání těchto více či méně známých cílových sportů, umožní jim prožít ezký den při aktivním pohybu, zdravé soutěžení a také poznání dalších účastníků této akce. Akce je otevřená pro celou veřejnost.

Náklady:
Celkové náklady: 57000.00,-Kč
Výše dotace: 25400.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
TJ Sokol Liboc z.s.
Ruzyňská 156/55
Praha 6 161 00
IČO: 00549673
tel: 725878636
Web: http://sokol-liboc.cz
Email:


Název: Pohybem bojujeme s Covidem
Cvičitelé Sokola Liboc vedou cvičební hodiny ve sportu pro všechy v individuálních sportech i míčových hrách. Širší zapojení dalších obyvatel umožní rozšířit základnu těch, kteří pravidelným sportováním získají fyzickou a psychickou odolnost proti civilizačním chorobám. Cvičení je uzpůsobeno věku a zdatnosti cvičenců.

Náklady:
Celkové náklady: 89000.00,-Kč
Výše dotace: 36300.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
TJ Sokol Liboc z.s.
Ruzyňská 156/55
Praha 6 161 00
IČO: 00549673
tel: 725878636
Web: http://sokol-liboc.cz
Email:


Název: Léto s tenisem
Akce proběhne pro zcela nové zájemce o tenis a také pro již stávající členy tenisového oddílu. Předpokládá se účast 20-25 dětí. Celá akce bude ukončena turnajem, který bude uspořádán dle věkových kategorií a s rozdělením na nové hráče a již zkušené hráče. K projektu budou vyčleněny všechny kurty v areálu, výuku budou zabezpečovat kvalififovaní trenéři (II. a III. třída ČTS), kondiční trenér, resp. jeich asistenti.

Náklady:
Celkové náklady: 75500.00,-Kč
Výše dotace: 17300.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
TJ Sokol Liboc z.s.
Ruzyňská 156/55
Praha 6 161 00
IČO: 00549673
tel: 725878636
Web: http://sokol-liboc.cz
Email:


Název: Jsmeinline na Ladronce
V rámci projektu si budou moci děti i dospělí zdarma zapůjčit bruslařské vybavení a s pomocí profesionálních instruktorů se učit zvládnout základní i pokročilé bruslařské dovednosti.Mobilní půjčovna inline bruslí bude nabízet široký výběr bruslí, chráničů a helem od značky Powerslide, která je jednou ze světových  špiček ve vývoji fitness inline bruslí. Na akci zajistíme inline brusle v různých velikostech (dětské, dámské, pánské), v různých velikostech budou i chrániče a helmy.

Součástí mobilní půjčovny bude i zázemí. V půjčovně budou zároveň připraveny speciální tréninkové pomůcky, které mají za cíl navodit neočekávané terénní situace, které budou mít účastníci za úkol zdolat. Pro děti bude připravena zábavná překážková dráha, kde si na různých mobilních překážkách, rampičkách, podjezdech a dalších úkolech budou moci ověřit a rozvíjet svou bruslařskou zdatnost.

Na místě budou veřejnosti k dispozici profesionální instruktoři inline bruslení, kteří se výuce tohoto sportu věnují dlouhodobě a jejich vzdělání je akreditované MŠMT. Ti se budou aktivně a individuálně věnovat účastníkům akce, budou k dispozici začátečníkům i pokročilým bruslařům všech věkových kategorií. Začátečníky budou seznamovat se základní technikou jízdy na inline bruslích a zásadami bezpečnosti, s pokročilejšími se budou věnovat rozvoji jejich bruslařských dovedností, např. brzdění.    

Druhou částí připraveného programu jsou dětské závody, které dětem umožní poměřit své dovednosti a rychlost s ostatními a zažít příjemné dny s inline bruslením.

Závody budou připraveny pro děti ve věku od 3 do 12ti let, především pro ty, které s inline bruslením teprve začínají. K účasti na závodech budou mj. pozvány děti, které se v průběhu roku účastní dlouhodobých kurzů inline bruslení při ZŠ a MŠ v celé Praze a závody jsou tak pro ně vyústěním celoročního snažení. Závody budou rozděleny dle věkových kategorií, které se budou lišit délkou trati (150 metrů pro nejmenší až 960 m pro starší děti), a to následovně:

Kategorie

Věk

Délka trati

Závod odrážedel

3 - 6 let

150 m

Závod inline beginners

3 - 6 let

150 m

Závod inline midgets

3 - 8 let

320 m

Závod inline peewees

6 - 10 let

640 m

Závod inline rookies

8 - 12 let

960 m

Věkové kategorie se vzájemně prolínají tak, aby se děti mohly zúčastnit i dvou závodů během jednoho dne.

Na přípravě závodů se budou podílet a na jejich průběh budou dohlížet opět zkušení lektoři, kteří se dlouhodobě věnují nejen inline bruslení na vrcholové úrovni (např. reprezentace ČR), ale i jeho výuce pro děti. Instruktoři budou dětem a jejich rodičům k dispozici i pro poskytnutí informací o vhodných pomůckách pro inline bruslení a možnostech, kde a jak rozvíjet své bruslařské dovednosti.

 V rámci závodů bude pro návštěvníky připraven i doprovodný program. V rámci projektu bude vybíráno vstupné pouze za start v dětských závodech, a to ve výši 80,- Kč. Ostatní aktivity, včetně půjčovny bruslařského vybavení, budou pro návštěvníky zcela zdarma.

Náklady:
Celkové náklady: 155500.00,-Kč
Výše dotace: 51600.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
SK JSMEINLINE, z. s.
Svatoslavova 343/41
Praha - Nusle 140 00
IČO: 07465921
tel: 739321555
Web: http://www.jsmeinline.cz
Email:


Název: Veřejné atletické závody - náborové akce - atletika
Veřejné atletické závody jsou připravovány během léta s širokou možností vyzkoušet si celou řadu atletických disciplín. 

Nejmladší kategorie - krátké běhy, skok do dálky

Starší kategorie, krátké, střední běhy, skok do dálky, výšky, technické disciplíny jako koule, kriketový míček ( oštěp), popř disk.

Závody jsou připravovány podle atletických pravidel tak, aby zájemci měli možnost vyzkoušet atmosféru i organizaci akce. 

Náklady:
Celkové náklady: 75000.00,-Kč
Výše dotace: 21000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Tělovýchovná jednota Dukla Praha, z.s.
Na Julisce 28/2
Praha 6 160 00
IČO: 00541451
tel: 602643980
Web: http://dukla.cz
Email:


Název: Snag golf do základních škol v Praze 6
V odpoledních hodinách, které jsou ve školních družinách určeny k využití volného času probíhá zcela zdarma pro děti výuka Snag golfu a to buď na venkovních školních hřištích v areálu škol, nebo dle klimatických podmínek v tělocvičnách. Děti pracují ve skupinkách po osmi dětech a střídají různá stanoviště. Vše probíhá pod dohledem školeného trenéra s certifikací ČGF. Projekt probíhají 1 x týdně po 2h v období od 1.9. 2021 do 31.12. 2021 

Náklady:
Celkové náklady: 30000.00,-Kč
Výše dotace: 11800.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Veřejná Sportovní Akademie, z.s.
Zátopkova 100/2
Praha - Břevnov 169 00
IČO: 63113767
tel: 777713222
Web: http://verejnasportovniakademie.cz
Email:


Název: Dětský den s ragby podzim - 6. ročník
Samotná akce proběhne na stadionu Markéta nebo v okolí. Akci inzerujeme v časopisu Šestka, na FB i na webu a dalších sociálních stránkách. Rozdáme letáčky na veřejných místech, hřištích. Nabídneme sportování pro školáky Prahy 6. Uskuteční se v prostorách stadionu Markéta na Břevnově.

Vhodné pro kluky i holky.

Budeme mít stanoviště, občerstvení, program pro děti i pro rodiče.

Předpokládaný termín: sobota 18.9.2021

O děti se bude starat rovnoměrně tým vychovatelů a trenérů s
příslušnými oprávněními.

Náklady:
Celkové náklady: 85000.00,-Kč
Výše dotace: 31300.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Ragbyová akademie Olymp Praha, z. s.
U Vojtěšky č.ev. 11
Praha 6 - Břevnov 162 00
IČO: 22849122
tel: 777699966
Web: http://www.ragbyolymp.cz
Email:


Název: Turnaje v míčových sportech pro členy Sokola i širokou veřejnost
18.09.2021 - VII. ročník memoriálu Václav Jágra o putovní pohár Sokolu Střešovice - akce proběhne v multifunkční hale/tělocvičně-sokolovně TJ Tatran Střešovice. Smíšená družstva (min. jedna žena) systém každý s každým ve dvou skupinách a poté play off -  turnaj je učen jak pro členy sokola tak pro širokou veřejnost - skupiny = do průměru 45 let ve družstvu a nad 45 let průměr družstva samosebou neregistrovaní hráči. Po skončení soutěžní část turnaje je pro jeho účastníky připraven společenský večer v přilehlém Café&Bar Andělka.

27.11.2021 - VI.ročník netradičního turnaje ve stolním tenise neregistrovaných družstev rozdělených do skupin - děti (do 15 let), dále od 15 do 50 let a senioři od 50 do 100 let = dvoučlená družstva muž a žena ve všech kategoriích - (systém jako Hoppmanův pohár v tenise), místo konání ping-pongová hala a velká tělocvična TJ Tatran Střešovice

Náklady:
Celkové náklady: 98400.00,-Kč
Výše dotace: 25200.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Tělocvičná jednota Sokol Praha Střešovice
Sibéliova 368/51
Praha 6 160 00
IČO: 43874533
tel: 739420344
Email:


Název: Atletika na MŠ Kohoutek
Kvalifikovaný trenér atletiky, se  zaměřením na děti ve věku 4-6 let, dochází 1x týdně do MŠ na 2,5 hodinové cvičení. Rozvíjí se základní pohybové dovednosti hravou formou, podle metodiky Českého atletického svazu- atletika pro děti, přípravky.

https://www.atletikaprodeti.cz/

Náklady:
Celkové náklady: 38000.00,-Kč
Výše dotace: 11300.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Tělovýchovná jednota Dukla Praha, z.s.
Na Julisce 28/2
Praha 6 160 00
IČO: 00541451
tel: 602643980
Web: http://dukla.cz
Email:


Název: Víkend rodičů s dětmi Prahou 6
Víkend rodičů s dětmi Prahou 6 má za cíl zapojit celé rodiny do společného výletu po památkách a přírodních krásách Prahy 6. Pomocí slepé mapy a turistických značeních budou mít rodiče s dětmi naplánovanou trasu po naší městké části, kde na ně budou čekat všemožné úkoly a překážky ke splnění. Ty se budou vždy týkat dané pamatky, významné osobnosti či budovy. Rodiny tak budou trávit společný čas venku, při plnění zajímavých úkolů a poznávání Prahy 6.

Akci plánujeme na víkend 25. - 26. 9. 2021 a to nejen pro rodiny ze Sokola, ale také pro širokou veřejnost.  Zároveň bude tato akce i jednou z náborových aktivit.

Náklady:
Celkové náklady: 18000.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Tělocvičná jednota Sokol Praha Střešovice
Sibéliova 368/51
Praha 6 160 00
IČO: 43874533
tel: 739420344
Email:


Název: O Pohár Dukly
Akce se koná 14.11. v Praze na Julisce.

Projekt se skládá ze 3 částí:

-  první je určena pro kategorie dětí do sedmi, devíti, jedenácti a třinácti let. Soutěží se v moderním dvojboji na tratích od 25m do 100m v plavání a od 250m do kilometru v běhu. Dosažené časy jsou přepočítávány na body dle pravidel moderního pětiboje. Mohou se účastnit i neregistrovaní zájemci.

 - druhá část projektu je určena dospělým nad 30 let věku. Ti se mohou postavit na start 100m plavání a kilometru běhu.  Také zde jsou dosažené časy přepočítávány na body dle pravidel moderního pětiboje a mohou se účastnit i neregistrovaní zájemci. Tento model jsme vyzkoušeli poprvé předloni a sami jsme byli překvapeni, kolik rodičů, trenérů, ale i“kolemjdoucích“ se postavilo na start. Ať už ze soutěživosti anebo proto, aby vlastním příkladem dětem ukázali, že sportovat je normální v každém věku.

- třetí část bychom mohli nazvat částí „propagační“. Jde o představení dalších disciplín moderního pětiboje, konkrétně šermu a střelby z laserové pistole. Možnost na vlastní kůži vyzkoušet bodání do trenéra kordem, utkat se s kamarádem nebo se trefit do černého laserovou zbraní nabízíme všem zájemcům, závodníkům i divákům v přestávce mezi během a plaváním. Zároveň si může - mimo soutěž - zkusit závodní trať 25m v bazénu a 250m na dráze každý, kdo nechce srovnávat svůj čas se soupeři přímo v závodě. Tato část samozřejmě závisí i na aktuální pandemické situaci a s ní spojených případných omezeních. Ale to ostatně i závod samotný.

Akce je otevřena všem zájemcům ať už registrovaným ve sportovních oddílech (bez omezení sportu či místa bydliště) nebo i neregistrovaným „kolemjdoucím“. Přerušená tradice pořádání tohoto dvojboje byla obnovena v roce 2015 listopadovým závodem, na kterém se sešlo 164 startujících! Nejmladší účastník nebyl ještě ani tříletý (pravidla umožňují plavat s pomůckami), předloňský závod „veteránů“ dokončilo hned několik sportovců v kategorii 60+. Velmi pozitivní ohlas závodníků, rodičů i trenérů nás vedl k vytvoření předkládaného projektu.

Projekt si klade za cíl ukázat dětem krásy sportu, bez přehnaného stresu, přesto formou férového zápolení. Děti by tak měly získat vztah k pohybovým aktivitám, rodiče zase mají možnost kontaktovat zúčastněné oddíly atletiky, plavání, triatlonu, moderního pětiboje a další, které se našeho projektu účastní. Anebo alespoň přijít na další závody, které pravidelně pořádáme.

Projekt má i výrazný edukativní rozměr – pravidla jsou sice vysvětlována a dodržována, ale jejich porušení není penalizováno vyloučením ani ztrátou bodů. Na pochybení se, pokud je to možné, upozorní a výhoda porušením pravidel získaná se odstraní. K vidění tak jsou např. opakované starty. Příjemné je pak vyhlašování každého (!) účastníka a drobné ocenění. 

Případnou dotaci bychom použili na udržení startovného na symbolické stokoruně, větší propagaci akce a zajištění cen pro všechny účastníky. Rádi bychom také pozvedli technickou úroveň zabezpečení.

Na propagační část projektu využijeme dobrovolníky z řad členů oddílu. Tito závodníci, mnohdy reprezentanti České republiky, se budou snažit přiblížit disciplíny moderního pětiboje všem zájemcům s odbornou péčí a bez nároku na finanční odměnu. V rozpočtu je počítáno s nákupem menšího množství plastových kordů a tréninkových kordů, které na podobných akcích trpí neodbornou manipulací a často se lámou. Proto již nyní počítáme s jejich obnovou a případným využitím na obdobných akcích. 

Městská část Praha 6 bude prezentována v propozicích a výsledkových listinách, na startovních číslech a na webových stránkách pořadatele. Dále na bannerech umístěných na sportovištích a během vyhlašování vítězů. Samozřejmostí je opakovaná informace moderátorem na technické poradě, při závodech a během vyhlašování vítězů.

Náklady:
Celkové náklady: 81100.00,-Kč
Výše dotace: 28100.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Tělovýchovná jednota Dukla Praha, z.s.
Na Julisce 28/2
Praha 6 160 00
IČO: 00541451
tel: 602643980
Web: http://dukla.cz
Email:


Název: Nábor dětí a mládeže - Ladronkafest 2021
Lezení je v současné době velmi vyhledávanou sportovní aktivitou a řadí se mezi tzv. „trendy“ sporty, rozvíjí všestranné pohybové dovednosti a jednostranně nezatěžuje pohybový aparát, je tedy velmi vhodné pro děti a mládež. Rádi bychom formou náboru do našeho spolku (v rámci festivalu Ladronkafest) podali mládeži více informací o této sportovní činnosti a představili jim možnost, jak aktivně a bezpečně využít svůj volný čas a v případě jejich dalšího zájmu je přivítali v našich řadách. Takto bychom chtěli podpořit potenciál, který lezení v současné době má.

V rámci festivalu zájemce seznámíme s lezeckou disciplínou, která se nazývá bouldering: Bouldering je vhodný předstupeň samotného lezení na umělé stěně. Ukážeme si, jakým způsobem se pohybovat na lezecké stěně a formou her a soutěží se budeme věnovat samotnému boulderingu v praxi.

Program na našem Boulder Šutru zajišťují odborně proškolení instruktoři ČHS s platnou kvalifikací a instruktoři s licencí Instruktor lezení na skalách a Instruktor lezení na umělých stěnách s akreditací MŠMT.

Náklady:
Celkové náklady: 20000.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Lezení pro všechny z.s.
Ke smrčině 244
Praha - Újezd 149 00
IČO: 22711309
tel: 608983181
Email:


Název: Turnaj multisportovních kroužků podzim 2021 - 2. ročník
“Turnaj multisportovních kroužků” navazuje na školní a odpolední sportovní programy formou soutěžního odpoledne.

Cílem je představit školákům zábavné sportování a přivést je k pravidelné pohybové aktivitě. Jedná se o první turnaj nového programu.

Náklady:
Celkové náklady: 62000.00,-Kč
Výše dotace: 29800.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Trenéři ve škole, z.s.
Pod Marjánkou 1906/12
Praha 6 - Břevnov 162 00
IČO: 22877606
tel: 777699966
Web: http://www.treneriveskole.cz
Email:


Název: Multisportovní den "Trenéři ve škole" podzim 2021 - 2. ročník
Samotná akce proběhne v rámci Ladronkafestu 2021.

Akci inzerujeme v časopisu Šestka, na FB i na webu. Dáme letáčky do škol a rozdáme na Ladronkafestu a jiných akcích. 

Představíme sportovní program Trenéři ve škole a navazující multisportovní programy školákům z Prahy 6 a jejich rodičům.

Budeme mít stanoviště, občerstvení, program pro děti i pro rodiče.

Předpokládaný termín: sobota 11.9.2021 (?).

O děti se bude starat rovnoměrně tým vychovatelů a trenérů s 
příslušnými oprávněními.

Náklady:
Celkové náklady: 81000.00,-Kč
Výše dotace: 38000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Trenéři ve škole, z.s.
Pod Marjánkou 1906/12
Praha 6 - Břevnov 162 00
IČO: 22877606
tel: 777699966
Web: http://www.treneriveskole.cz
Email:


Název: Turnaj U16 v olympijském ragby - 5. ročník
"Rozvojový turnaj U16" je jedním z turnajů ČSRU, které jsou určeny pro mladé české kluby. Turnaje jsou pro pořadatele organizačně i finančně náročné, sjede se 5-10 týmů po 10 lidech, které mezi sebou hrají.

Cílem je tento turnaj důstojně uspořádat a připravit se na další.

Příprava je náročná, od tvorby termínů, přes zabezpečení plochy a areálu, zdravotníků, rozhodčích, cateringu, pozvánek, hracích rozpisů, fotodokumentace a vlastní zvládnutí akce.

Náklady:
Celkové náklady: 62000.00,-Kč
Výše dotace: 20300.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Ragbyová akademie Olymp Praha, z. s.
U Vojtěšky č.ev. 11
Praha 6 - Břevnov 162 00
IČO: 22849122
tel: 777699966
Web: http://www.ragbyolymp.cz
Email:


Název: Běh 17.listopadu
V pražské Oboře Hvězda pořádáme 68. ročník běhu 17.listopadu. Závodí běžci všech věkových kategorií od dětí až po veterány na různě dlouhých tratích. V  roce 2019  se běhu zúčastnilo 500 běžců, v dětských a mládežnických kategoriích 220.

 

Náklady:
Celkové náklady: 250000.00,-Kč
Výše dotace: 27000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s.
Karlovo náměstí 293/13
Praha - Nové Město 120 00
IČO: 00563501
tel: 602875272
Email:


Název: Školní turnaj v ragby - 6.ročník
“Turnaj škol v olympijském ragby” souvisí s představuje olympijský sport. Cílem je představit školní mládeži tento nový atraktivní sport a přivést je k pravidelnému sportování. Po vlně přenosů z mistrovství světa v ragby a zájmu o týmové kontaktní sporty je tato soutěž veřejností sledována.

Turnaj již proběhl v letech 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Náklady:
Celkové náklady: 70000.00,-Kč
Výše dotace: 27000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Ragbyová akademie Olymp Praha, z. s.
U Vojtěšky č.ev. 11
Praha 6 - Břevnov 162 00
IČO: 22849122
tel: 777699966
Web: http://www.ragbyolymp.cz
Email:


Název: Děti a umění v prostoru Prahy 6
Tématem Festivalu m3 2021, připravovaném kurátorkou Jitkou Hlaváčkovou a teoretikem umění Ludvíkem Hlaváčkem, je pojetí uměleckého díla jako nástroje ozdravného procesu místa a komunity. Podtitul Festivalu zní „Terapie města“. Pro realizaci festivalu M3 2021 bylo vybráno čtrnáct umělců nebo uměleckých kolektivů, kteří mají bezprostřední a osobní vztah k dané lokalitě – kteří zde dlouhodobě žijí a pracují. K uměleckému úkolu tedy nepřistupují jen z pozice umělce, ale také jako občané, tedy insideři znalí lokálních poměrů, a především jako ti, kdo mají vnitřní motivaci iniciovat zde pozitivní proměnu. Oslovení umělci: Milena Dopitová, Marie Doucet, Mira Gáberová a Eva Jiřička, Jiří Kovanda, Milan Mikuláštík, Tomáš Svoboda, Richard Wiesner, Dušan Zahoranský, Rafani, Darina Alster, Anežka Hošková, Matouš Lipus, Janek Rous, Veronika Zapletalová.

Doprovodný program, který připravujeme pro děti a mládež z Prahy 6 vychází z této koncepce. Využijeme potenciál současného umění, vystavených děl, tématu a místa samotného Festivalu. V rámci workshopů a kreativních jednorázových akcí budou mít děti možnost se seznámit se současným uměním, naučit je dívat se na sochy, objekty a instalace bezprostředně a s porozuměním. Plánované jednorázové akce se budou konat v Kunsthale Bubeneč nebo v objektu Kafkárna - ateliér veškerého sochařství UMPRUM. Kulturní objekt Klubovna a Fyzikální ústav AV ČR na Ořechovce.

Náklady:
Celkové náklady: 357500.00,-Kč
Výše dotace: 40000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
BUBEC, o.p.s.
Radouňova 366/1
Praha - Řeporyje 155 00
IČO: 70824185
tel: 731863736
Web: http://www.bubec.cz
Email:


Název: Sportovní a společenský den s baseballem
Jednodenní akce bude uspořádána s cílem podpořit klubovou příslušnost hráčů všech věkových kategorií, které se účastní baseballových soutěží pod hlavičkou klubu Kotlářka Praha.  Klub zajišťuje výkonnostní sport pro děti a mládež, účastní se regionálních i celostátních soutěží organizovaných baseballovým svazem. Sportovně-společenské akce pořádá klub každoročně s velkým úspěchem. Akce vždy do baseballového areálu na Markétě v Praze 6 přiláká nejen baseballisty všech věkových kategorií z řad členů klubu a jejich  rodinné příslušníky, ale i  širší veřejnost nejen z Prahy 6.  Tradičním účastníkem akce jsou spřátelení partneři klubu jako je např. pivovar Matuška.  Během akce je připraven nejen sportovní program včetně základních baseballových dovedností pro nejmenší návštěvníky, ale také společenské vyžití pro širší veřejnost. 

Náklady:
Celkové náklady: 61000.00,-Kč
Výše dotace: 28000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Kotlářka Praha, z.s.
Křížovnická 86/6
Praha 1 110 00
IČO: 26669277
tel: 602441041
Web: http://kotlarka.baseball.cz
Email:


Název: Pojďme se hýbat s Nordic Walking - 3. ročník
Smyslem projektu Komunitního Centra Pohybových Aktivit, z.s. je činnost neziskové, nestátní organizace, která si vzala za úkol podporovat naše spoluobčany bez rozdílu věku, sportovní výkonnosti v aktivním životním stylu. Tím se myslí pravidelná pohybová aktivita, která jednoznačně ovlivňuje kvalitu života a zdravotní stav nás všech. V dnešní době zvláště aktuální, dobře připravený organismus zvládá daleko lépe jakákoliv onemocnění.

Pro naše sportovní aktivity jsme proto zvolili sport nenáročný (Nordic Walking neboli severská chůze), ve své podstatě bezpečný a který je schopen zvládnout každý bez rozdílu věku a fyzické kondice.

V tomto roce navazujeme na naše jarní aktivity v roce 2018, 2019 a odloženou akci s ohledem na epidmoilogickou situaci na podzim 2020 v oboře Hvězda a podzimní akce v letech 2019, 2020 v přírodním parku Šárka. 

Náš projekt jsme nazvali "Pojďme se hýbat s Nordic Walking" , letos budeme pořádat již 3. ročník. 

Termín akce : říjen 2021

Místo akce : přírodní park Šárka

Program akce :

1. Výuka správné techniky chůze pro Nordic Walking - jaké hole používáme, správná technika chůze, důležitost sportovního oblečení a výběru sportovní obuvi.

2. V případě zájmu poradíme se sestavením tréningového plánu, jak často chodit, v jaké intenzitě, jakou zvolit trasu.

3. Smyslem této akce je především vyzkoušet si Nordic Walking při delší trase a v členitějším terénu. Zde si ověříme důležitost správné techniky a to jak nám hole pomáhají zvládat i složitější podmínky pro chůzi v terénu.

4. Trasa bude volena tak, aby ji zvládli všichni zúčastnění. Předpokládáme, že navštívíme místa jako je zámek Jenerálka, Čertův Mlýn nebo Nebušická vyhlídka.

Nejde nám o nadstandardní výkony, ale především o zapojení široké populace s návodem, jak je možné i v hlavním městě Praze, resp. Prahy 6, kde se nachází krásné přírodní parky, trávit svůj volný čas v kolektivu, který může být různorodý co se týká věku i sportovní výkonnosti.

Náklady:
Celkové náklady: 15000.00,-Kč
Výše dotace: 12000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Komunitní Centrum Pohybových Aktivit, z.s.
Pplk. Sochora 981/17
Praha - Holešovice 170 00
IČO: 64936066
tel: 602330043
Web: http://centrumpohybovychaktivit.cz
Email:


Název: Vánoční turnaj přípravek základních škol Prahy 6 (2021)
Turnaj je určen pro základní školy z Prahy 6 a ZŠ Suchdola. Zúčastnit se může každý. Turnaj má svá velmi upravená pravidla, tak aby se mohly zapojit všechny děti. Všechny děti budou odměněny věcnými cenami, první týmy obdrží poháry a medaile. Všichni si odnesou pár sladkostí.
Vzhledem k velké oblíbenosti turnajů z řad dětí i rodičů se turnaje zúčastní kolem 100 dětí. Většina jich je z řad přípravkových dětí klubu, ale přihlašují se i děti nové, které si tímto získávají kladný vztah ke sportu a mají zájem účastnit se i nadále sportovních aktivit v BŠ Praha i v klubech jiných.
Turnaj není jednostranně zaměřen na hru basketbalu, ale je to zejména základní seznámení se dětí i rodičů se soutěžní aktivitou jako takovou a s pojetím sportu jako zábavou bez stresu. Součástí turnaje jsou týmové i individuální soutěže všech zúčastněných, zaměřené jak na všeobecný sportovní pohyb, tak na úplné základy basketbalových dovedností.

Náklady:
Celkové náklady: 75000.00,-Kč
Výše dotace: 31000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Basketbalová škola Tygři Praha z.s
Na Hřebenkách 2912/82
Praha - Smíchov 150 00
IČO: 05591333
tel: 776232227
Web: http://www.basketbalova-skola.cz/
Email:


Název: Veřejná hraní společenských her v prostorách VŠCHT Praha 2021/02
Cílem projektu je pořádání pravidelných veřejných hraní na půdě VŠCHT Praha (ale i mimo ni) pro akademickou obec VŠCHT Praha a pro širokou veřejnost.
Na veřejných hraních budou k dispozici především moderní deskové a karetní společenské hry a účastníci budou mít možnost si je na místě zapůjčit a zahrát. Na „desKOHraních“ budou k dispozici proškolení instruktoři, kteří mohou vysvětlit pravidla, doporučit hru „na míru“ či jakýmkoli jiným způsobem účastníkům poradit. Součástí některých „desKOHraní" budou turnaje v předem určených hrách.
Dále bude „Ústav deskových a karetních her" provozovat půjčovnu, kde bude možné si zapůjčit některé hry i mimo herní setkání. Na podzim 2021 uspořádá spolek "Herní víkend" na táborové základně Běstvina pro cca 50 zájemců z řad členů akademické obce VŠCHT Praha i široké veřejnosti.

Náklady:
Celkové náklady: 45000.00,-Kč
Výše dotace: 11600.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Ústav deskových a karetních her, z. s.
Technická 1905/5
Praha 6 - Dejvice 160 00
IČO: 08053731
tel: 773920516
Web: https://aktivni.vscht.cz/spolky/studium/udkh
Email:


Název: Dny s EasyBasketem
Basketbalová škola Tygři Praha chce pomocí ukázkových tréninků na zákládních školách v Praze 6 představit nový projekt České Basketbalové Federace (a řady dalších evropských federací) EasyBasket. Easybasket je zjednoduššená forma basketbalu, nová metoda výuky basketbalu nejmenších dětí. Tento přístup byl navržen a je používán FIP - Italskou basketbalovou federací. Je vhodný, jak pro školní prostředí, tak pro každodenní činnost sportovních klubů. Easybasket je nový a rozdílný přístup v zapojení dětí v tělocvičnách, který jim pomáhá k rychlé adaptaci při provozování tohoto sportu. Easybasket vytváří nejjednodušší přístup k míči, koši, kamarádům, soupeři a k několika málo pravidlům, která by měla být známa a respektována. 

A pomocí ukázkových tréninků chceme zvýšit zájem pro sport a ne pouze pro basketbal

Náklady:
Celkové náklady: 94000.00,-Kč
Výše dotace: 30600.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Basketbalová škola Tygři Praha z.s
Na Hřebenkách 2912/82
Praha - Smíchov 150 00
IČO: 05591333
tel: 776232227
Web: http://www.basketbalova-skola.cz/
Email:


Název: Festival L`Etape Czech Republic by Tour de France
Slavný závod Tour de France není jen o samotných cyklistech a jejich sportovních výkonech. Je to oslava cyklistika a zároveň francouzské kultury. Samotný závod sleduje každým rokem podél trati na 12 miliónů diváků. Více než 70% z tohoto počtu jsou rodiny s dětmi. Děti tak získávají kladný vztah ke sportu a pozitivním hodnotám, jichž je nositelem. Zároveň cestují s pelotonem napříč Francií a poznávají tak krásy své rodné země. 

Mediální dosah značky Tour de France je obrovský. Také u nás se každoročně jedná o jednu z nejsledovanějších sportovních akcí na obrazovkách České televize. Celosvětově Tour de France sleduje více než 1 miliarda diváků. Česká televize je generálním mediálním partnerem také L`Etape Czech Republic. Ze samotné akce bude vytvářet přímý přenos, jenž bude kombinací záběrů ze samotného závodu L`Etape a vstupů z L`Etape vesničky. 

Zázemí seriálu neboli L`Etape vesnička je umístěna na území Prahy 6 vedle Strahovského stadionu na ploše okolo výdechů ze strahovského tunelu. 

Program nabídne aktivity jak pro fanoušky cyklistiky a slavného závodu Tour de France, tak pro rodiny s dětmi

V plánu jsou vystoupení tradičních francouzských hudebníků, ochutnávky francouzské gastronomie, muzeum Tour de France, cyklistická exhibice, foto koutek, autogramiáda cyklistických profesionálů, mobilní dětské dopravní hřiště a jízda zručnosti pro děti. 

Vstup do vesničky i veškeré doprovodné aktivity budou pro návštěvníky zdarma. 

Při minimálních protiepidemických opatřenbích očekáváme až 5 000 návštěvníků, z nichž zhruba polovinu budou tvořit účastníci závodu, zatímco druhou polovinou jsou návštěvníci a fanoušci z řad široké veřejnosti. 

Náklady:
Celkové náklady: 367000.00,-Kč
Výše dotace: 50000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Kolo pro život, z.s.
Na Florenci 1332/23
Praha - Nové Město 110 00
IČO: 03401707
tel: 737273141
Web: http://www.kolopro.cz
Email:


Název: "Žijeme sportem na Ladronce"
V rámci projektu si během celého dne budou moci děti i dospělí vyzkoušet tradiční i netradiční sportovní akvity:  letní biathlon, inline bruslení, gymnastika, pozemní hokej, hokej, boardym letní curling, bojové sporty, atletika, lakros, banminton, rugby, fotbal, softball, basketbal. Na každém stanovišti bude kvalifikovaný dozor, který seznámí účastníky se základy daného sportu.  V rámci akce bude pro návštěvníky připraven i doprovodný program: sportovní kvíz, sportovní facepainting a navrhování sportovního dresu.

Děti si budou moci na prezenci vyzvednout hrací kartu, na každém stanovišti, které navštíví obdrží do této karty razítko. Za plně vyplněnou a odevzdanou kartičku obdrží účastník ocenění v podobě dárku. 

Náklady:
Celkové náklady: 210200.00,-Kč
Výše dotace: 50000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
LUDUS MAGNUS, z.s.
Stroupežnického 1720/3
Praha - Smíchov 150 00
IČO: 03578151
tel: 724800309
Web: http://www.jsmeinline.cz
Email:


Název: Tenisové turnaje a přebory mládeže a seniorů 2021
pořádní turnajů a přeborů včetně zajištění tenisového kepmpu pro mládež, podpora tenisové školičky pro žactvo, pořádání turnajů dvouher a čtyřher 

Náklady:
Celkové náklady: 30000.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Tenisový klub Hanspaulka z.s.
Nad Šárkou 1592/113
Praha - Dejvice 160 00
IČO: 00536652
tel: 604122843
Email:


Název: Myslíme na vás
Projekt "Myslíme na vás" obnáší sérii několika předvánočních dílen pro všechny věkové kategorie, jehož výstupem budou vánoční dary a přání šitá na míru obyvatelům Domova pro seniory Vlčí mák (nejen babičkám a dědečkům, ale též zdravotním sestrám a bratrům a sociálním pracovníkům). Po zkušenosti z minulých let, kdy spolek Vokovínek, z.s. zorganizoval již dvě charitativní kreativní  dílny (vše zcela na náklady jeho členů), bychom každému účastníku připravili tzv. Vokovínkův tvořivý balíček - předem promyšlený a vyzkoušený set  materiálů a surovin pro výrobu dvou vánočních přání a dvou darů. Jedna vyrobená sada by vždy zůstala malým i velkým tvůrcům a druhá sada by mířila do Domova pro seniory Vlčí mák.

Náklady:
Celkové náklady: 15000.00,-Kč
Výše dotace: 10500.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Vokovínek, z.s.
K Červenému vrchu 239/9
Praha - Vokovice 160 00
IČO: 08679681
tel: 603142134
Web: http://vokovinek2.webnode.cz
Email:


Název: Pískej začátek! Restart fotbalu na Břevnově
V rámci oživování fotbalu v Břevnově proběhnou na přelomu léta v září dvě akce náboru na aktivní zapojení nových fotbalistů a fotbalistek do nově vznikajícího klubu SK Union Břevnov. Na akci kromě samotného náboru proběhne také řada soutěží ve fotbalových disciplínách, modelová utkání, informování o činnosti klubu a společenská setkání všech Břevnovanů. Na akce také pozveme legendy břevnovského fotbalu jako je Jan Berger nebo Pavel Horváth. Aby se akce mohla uskutečnit, tak je klíčová podpora Městské části, jelikož klub je ve fázi svého vzniku a ještě nemá svoji hráčskou ani žádnou materiální základnu.

Náklady:
Celkové náklady: 133650.00,-Kč
Výše dotace: 89400.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Sportovní klub Union Břevnov, z.s.
Nad Závěrkou 1109/13
Praha - Břevnov 169 00
IČO: 09566376
tel: 724132422
Web: http://www.unionbrevnov.cz
Email:


Název: Orientační rodinný běh s první pomocí
Akce je celodenní, koncipována jako orientační závod s úkolovými stanovišti. Účastníci budou rozděleni do týmů, pro které bude připravena trasa - okruh. Během běhu, nebo chůze, po okruhu se budou plnit jak sportovní úkoly, tak úkoly na téma první pomoci při sportu a v přírodě. Soutěž spočívá ve splnění okruhu v daném limitu a řešení úkolů na stanovištích, kde budou muset správně poskytnout první pomoc zraněným, aniž by předem věděli, jaká nehoda se na místě stala. Cvičení první pomoci bude přizpůsobeno reálnému času i prostředí a proběhne zážitkovou metodou, kdy smyslem je získání praktické zkušenosti. tato metoda zajišťuje dlouhodobou zapamatovatelnost potřebných znalostí. Týmy si prakticky vyzkouší, co je může potkat při pobytu v přírodě či sportu – specifika záchrany na souši i ve vodě. Stanovišť bude celkem 5 a každé bude obsazeno nejméně jedním figurantem a jedním hodnotitelem, který bodově zhodnotí práci jednotlivých účastníků. Vítězem se stane tým s nejvyšším bodovým ohodnocením. Důležité bude tedy prokázat dobrou fyzickou zdatnost, orientaci v přírodě a správně poskytnout první pomoc zraněným. Vítězové budou ohodnoceni tematickými pomůckami, jako například resuscitační rouškou nebo rukavicemi ve formě klíčenky, pocket maskou či cestovní lékárničkou apod. Každý z účastníků obdrží příručku první pomoci.

Náklady:
Celkové náklady: 99000.00,-Kč
Výše dotace: 15800.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Centrum péče o děti a rodinu, z.s.
Internacionální 1225/19
Praha - Suchdol 165 00
IČO: 01249622
tel: 777158767
Web: http://www.bezpecnedetstvi.cz
Email:


Název: Oddílové závody - pojďme se nominovat na oficální soutěže
Pro nominaci na oficiální plavecké soutěže pořádaných Českým plaveckým svazem je potřeba se přihlásit časy naměřenými za standardních závodních podmínek, alespoň na půdě domácího oddílu, avšak časy ne staršími jak pul roku. Z důvodu Koronaviru veškeré soutěže byly zrušeny, navíc se po uvolnění podmínek pro sportování očekává limitovanáí účast dětí na hromadných akcích typu závody a je potřeba nominační závody rozprostřít do většího množství s menším počtem závodníků, a to vlastními silami oddílů. Pokud by závody náš oddíl pro naše plavce neuspořádal, nadějní i zájmoví plavci ztratí možnost rozvíjet svoji sportovní kariéru a celkově celá země přijde o základnu budoucích reprezentantů. Žádáme tedy touto cestou Prahu 6 o laskavé přispění na pravidelné  závody, na zvýšené výdaje, které s tím budeme mít spojené a na záchranu sportovců!

Náklady:
Celkové náklady: 60000.00,-Kč
Výše dotace: 25000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Swim Smooth Czech Republic, z.s.
Naskové 1335/1j
Praha - Košíře 150 00
IČO: 01479997
tel: 602665554
Web: http://www.swimsmooth.cz
Email:


Název: 10. ročník Dejvické slowpitchové ligy
Dejvická slowpitchová liga se v průběhu 10 let, kdy funguje, rozrostla do největšího slowpitchového turnaje v historii ČR a EU. 

Slowpitch je rekreační verzí softballu a svou nenáročností je ideální pro kohokoliv, kdo má chuť sportovat. I přes to, že se jedná o sportovní zápolení, nedílnou součástí slowpitche je i společenský přínos a tak je možné se na hřišti setkat s celými rodinami, družstvy tvořenými spolužáky ze školy, partami, které vznikly během táborů apod. 

 

Celý turnaj se odehrává na louce na Bílé hoře před oborou Hvězda, kde vybudujeme díky velikosti prostoru až 10 hřišť. V rámci projektu žádáme i o zábor zmíněné lokality, která patří MČ Praha 6. Uprostřed hřišť bude stát velký stan, kde bude zajištěno zázemí pro týmy - odpočinkové plochy, občerstvení, jídelna apod. Tento stan bude vyhřívaný. V tomto ročním čase se již teploty dostávají k 0. Součástí projektu bude zajištění základních potřeb hráčům - tedy mobilní toalety, osvětlení, občerstvení.  Na plánovaný počet 600 hráčů je zapotřebí cca 14-18 mobilních toalet. Dále bude potřeba zajistit kompletní oplocení hřišť, přísun elektrické energie, vytápění a výstavbu všech potřebných  hřišť.

DSL se v průběhu existence stalo součástí kalendáře softballových a baseballových akcí, i týmy, které nejsou spjaté s pálkovacími sporty se na turnaj těší a dopředu plánují dovolené na jiné víkendy, než na které připadá DSL. 10. ročník a celkově 20. jubilejní turnaj, který nás čeká tento podzim je takovou malou oslavou. Stávající dětský koutek chceme rozšířit na dětskou a herní zónu a spolu s naším partnerem tak podpořit ještě více rodinnou atmosféru turnaje. Naopak pro dospělou část účastníků máme naplánovaný podvečerní koncert přímo ve vytápěném stanu.

Náklady:
Celkové náklady: 265000.00,-Kč
Výše dotace: 31000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Michal Vojáček
Zelená 1744/20
Praha 6 160 00
IČO: 01611135
tel: 602321223
Email:


Název: Malý atletík
Malý atletík je akce pro širokou veřejnost, která aktivně zapojí rodiny s dětmi a představí blíže jednotlivé atletické disciplíny, které si budou moci účastníci vyzkoušet a zasportovat si. Budeme organizovat jednotlivé soutěže v atletických a dalších sportovních disciplínách, kde účastníci mohou vyhrát drobné odměny.

Náklady:
Celkové náklady: 30000.00,-Kč
Výše dotace: 20000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Univerzitní sportovní klub Praha, spolek
Na Folimance 2490/2
Praha - Vinohrady 120 00
IČO: 00393495
tel: 605200115
Email:


Název: Oddílový víceboj USK Praha rodiči s dětmi
Oddílový víceboj USK Praha rodiči s dětmi. 

Vybrané disciplíny absolvují vždy jedno dítě (do 12let) a jeden člen doprovodu starší 18let.

Náklady:
Celkové náklady: 20000.00,-Kč
Výše dotace: 12400.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Univerzitní sportovní klub Praha, spolek
Na Folimance 2490/2
Praha - Vinohrady 120 00
IČO: 00393495
tel: 605200115
Email:


Název: Den s královnou sportu - atletikou - Červenec
Ukázkový den atletiky pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi, děti a mládež a seznámení s jednotlivými atletickými disciplínami (praktické ukázky)

Náklady:
Celkové náklady: 12000.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Univerzitní sportovní klub Praha, spolek
Na Folimance 2490/2
Praha - Vinohrady 120 00
IČO: 00393495
tel: 605200115
Email:


Název: Mistrovství USK Praha v atletickém pětiboji mladšího žactva
Náš oddíl by rád uspořádal oddílové závody v atletickém pětiboji pro naše mladší žáky, aby jim umožnil si zazávodit, alespoň v rámci oddílu a umožnil rozvoj talentu a fyzické kondice.

Náklady:
Celkové náklady: 26000.00,-Kč
Výše dotace: 18900.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Univerzitní sportovní klub Praha, spolek
Na Folimance 2490/2
Praha - Vinohrady 120 00
IČO: 00393495
tel: 605200115
Email:


Název: Vánoční hala mladšího žactva
Atletické soutěže v rozsahu atletických disciplín kategorie žactva, konané v Praze na Strahově, v přetlakové hale.

Náklady:
Celkové náklady: 30000.00,-Kč
Výše dotace: 16300.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Univerzitní sportovní klub Praha, spolek
Na Folimance 2490/2
Praha - Vinohrady 120 00
IČO: 00393495
tel: 605200115
Email:


Název: Vánoční hala staršího žactva
Atletické soutěže v rozsahu atletických disciplín kategorie žactva, konané v Praze na Strahově, v přetlakové hale.

Náklady:
Celkové náklady: 30000.00,-Kč
Výše dotace: 16300.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Univerzitní sportovní klub Praha, spolek
Na Folimance 2490/2
Praha - Vinohrady 120 00
IČO: 00393495
tel: 605200115
Email:


Název: Přespolní běh – Podzimní běh Hvězdou
USK by ráda uspořádala přespolní běžecký závod v oboře Hvězda, kde bychom uspořádali dopolední běžecký závod pro ZŠ (1. stupeň) a odpolední běžecký závod pro děti, mládež a širokou veřejnost. Délka tras by se lišila dle věkových kategorií.

Náklady:
Celkové náklady: 20000.00,-Kč
Výše dotace: 18000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Univerzitní sportovní klub Praha, spolek
Na Folimance 2490/2
Praha - Vinohrady 120 00
IČO: 00393495
tel: 605200115
Email:


Název: Běh s atletickou tématikou pro rodiče a děti
běžecký závod mezi jednotlivými stanovišti v Oboře Hvězda, kde budou soutěžící plnit fyzické i vědomostní úkoly spojené s atletikou

Náklady:
Celkové náklady: 15000.00,-Kč
Výše dotace: 13500.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Univerzitní sportovní klub Praha, spolek
Na Folimance 2490/2
Praha - Vinohrady 120 00
IČO: 00393495
tel: 605200115
Email:


Název: Den s královnou sportu - atletikou - Srpen
Ukázkový den atletiky pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi, děti a mládež a seznámení s jednotlivými atletickými disciplínami (praktické ukázky)

Náklady:
Celkové náklady: 12000.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Univerzitní sportovní klub Praha, spolek
Na Folimance 2490/2
Praha - Vinohrady 120 00
IČO: 00393495
tel: 605200115
Email:


Název: Den s královnou sportu - atletikou - Září
Ukázkový den atletiky pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi, děti a mládež a seznámení s jednotlivými atletickými disciplínami (praktické ukázky)

Náklady:
Celkové náklady: 12000.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Univerzitní sportovní klub Praha, spolek
Na Folimance 2490/2
Praha - Vinohrady 120 00
IČO: 00393495
tel: 605200115
Email:


Název: Badminton Open 2021 / 2 pololetí roku 2021 / 6 turnajů
Badminton Open 2021 je série pravidelných badmintonových turnajů na Praze 6, které se budou konat každý měsíc a budou otevřené pro neregistrované sportovce ve spolupráci s TJ Tatran Střešovice.

Turnaj pro badmintonisty z řad veřejnosti se odehrává ve čtyřhře a dvojice mohou být jakkoli smíšené a v různých věkoných kategorií. Chceme badminton přiblížit co nejvíce lidem, proto v tomto směru nenajdou účastníci žádné omezení.

Cílem turnajů je vytvořit badmintonovou komunitu na Praze 6 z řad amatérů a posílit tak v občanech chuť pravidelně sportovat a také se seznámit se svými sousedy z Prahy 6. Na turnajích budou vždy přítomni odborníci, kteří zároveň účastníky budou proškolovat v pravidlech badmintonu.

Turnaje se budou odehrávat vždy každou druhou či třetí sobotu v měsíci v nové badmintonové hale v areálu TJ Tatran Střešovice. 

Nad rámec turnaje bude možnost si vyzkoušet v areálu TJ Tatran Střešovice další sporty jako je například unicurling, florbal a další.

Náklady:
Celkové náklady: 134000.00,-Kč
Výše dotace: 28000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Badmintonový klub Praha, spolek
Na Rozdílu 6/479
Praha 6 160 00
IČO: 01702246
tel: 602329321
Web: http://www.bkarionpraha.cz
Email:


Název: Jednorázové víkendové akce pro děti v Ateliéru Kreativní malování na Praze 6 - podzim 2021
Ateliér Kreativní malování je dlouhodobým projektem pod záštitou Mgr. Dany Popelky a spolku Kreativní malování, kde již více než 8 let rozvíjíme koncept Kreativního malování pro rozvoj dětské individuality, fantazie a zejména kreativity. 

Věříme, že kreativita je jednou z klíčových schopností pro dosažení úspěchu a spokojenosti člověka v 21. století. Být kreativní ovšem vyžaduje trénink. A ideální období, kdy je vhodné začít trénovat, jsou děti ve věku tři až šest let.

Přestože v našem ateliéru rozvíjíme kreativní myšlení pomocí výtvarných činností, nejsme klasický výtvarný ateliér, kde se děti učí hlavně kreslit a malovat. Malování využíváme jako nástroj, protože je dětem blízké a snadno uchopitelné. Malování v našem podání znamená celou vzájemně propojenou a promyšlenou soustavu činností, které rozvíjejí osobnost dítěte. 

Jsme přesvědčeni, že si děti zaslouží prostor, místo, kde mohou svou individualitu, fantazii a kreativitu rozvíjet naplno, proto v našich ateliérech v Bubenči a na Žižkově pořádáme volnočasové aktivity pro děti formou pravidelných semestrálních kurzů, jednorázových akcí a příměstských táborů. Nabízíme u nás program pro nejmenší od 2 let, které k nám chodí malovat s rodiči nebo prarodiči. Dále pro předškolní děti věku 3 až 6 let. A stejně tak pro školáky, přičemž kontinuální program máme připravený až do cca 11 let jejich věku.

V ateliéru na Praze 6 se velmi často setkáváme s poptávkou po jednorázových kurzech pro děti, které k nám z mnoha důvodů nezvládnou docházet na pravidelný kurz ve všedním dni.

Další významnou skupinou zájemců jsou maminky s malými dětmi ve věku 2-3 roky, které chtějí kurz Kreativního malování dopřát dítěti s tatínkem, babičkou nebo dědečkem, kdy dopolední kurz ve všedním dni je pro ně časově obtížně dostupný.

Náklady:
Celkové náklady: 98600.00,-Kč
Výše dotace: 23600.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Kreativní malování, z. s.
Koněvova 1905/167
Praha - Žižkov 130 00
IČO: 08238031
tel: 724638968
Web: http://www.kreativni-malovani.cz
Email:


Vyhodnocení

Zdůvodnění:
Gratulujeme Vám k získání finanční dotace v dotačním programu Sport a volný čas na Šestce II. V současnosti pracujeme na přípravě dotačních smluv, které by měly být připraveny k podpisu během srpna 2021. Jakmile budou smlouvy zpracovány, budeme Vás informovat na kontaktní email.
Prosíme o kontrolu Vašich údajů v systému (např. statutární zástupce, sídlo, bankovní účet, přesný název dle příslušného rejstříku apod.), které se generují do smlouvy.

Připomínáme, že podepsat smlouvu může pouze statutární zástupce organizace (dle příslušného rejstříku). Pokud smlouvu bude podepisovat jiná osoba, je potřeba doložit ověřenou plnou moc.

Věříme, že Vám informace o přidělené dotaci udělala radost a těšíme se na další spolupráci.

Za kolegy z Odboru kultury, sportu a volného času

Schváleno usnesením:
ZMČ 437/21 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit (24.06.2021)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 19kB], ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel příloha 1 [XLS 70kB], ikonka typu souboru application/pdf příloha 2 [PDF 4kB] | podrobnosti hlasování

Za zpracování zodpovídá:
Bc. Vít Weber referent Odboru kultury, sportu a volného času tel.:  220 189 524 email:© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/grant.php?ID=332&crc=9eabed3fea6f166415c7370eb276e00a ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz