Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Dotace ›› detail/podstránka

Detail dotace

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda


Název:
Kultura I. - 2018 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen 2018 a Víceleté dotace v oblasti kultury od ledna 2018 do konce roku 2021

Číslo:
2017/014

Vyhlášeno usnesením:
RMČ 2796/17 Vyhlášení dotačního programu Kultura I. - 2018 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen 2018 a Víceleté dotace v oblasti kultury do konce roku 2021 (04.10.2017)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 10kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 1 [DOC 147kB], ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel příloha 2 [XLS 76kB]

Datum vyhlášení:
05.10.2017

Datum ukončení žádostí:
08.11.2017

Datum zveřejnění výsledků:
03.01.2018

Kategorie:
kultura

Úvod:
Cílem městské části Praha 6 (MČ Praha 6) v oblasti kultury je nabízet a podporovat kulturní programy, které reflektují potřeby obyvatel  a  poskytují pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny vyváženě a nediskriminačně.

MČ Praha 6 proto vyhlašuje program v rámci dotačního titulu Kultura I. - 2018 v  oblasti :

a)       Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen  2018

b)       Víceleté dotace v oblasti kultury od ledna 2018 do konce roku 2021

 

Prioritami jsou projekty, které:

 

Oblasti zájmu dotačního titulu Kultura:

-          Divadlo

-          Hudba

-          Tanec a nonverbální umění

-          Výtvarné umění design a fotografie

-          Literatura

-          Audiovizuální díla a umění nových médií

-          Ostatní (mezioborové a víceoborové projekty)

-          Klubová a komunitní činnost (hudební klub, kino, kulturní centrum)

POZOR! Důležitá informace pro žadatele o víceleté dotace v programu Kultura I. - 2018!

Upozorňujeme žadatele, že položky rozpočtu  (Celkové náklady, Hrazeno žadatelem, Požadovaná výše dotace, Hrazeno jiným subjektem, Jiné příspěvky již přidělené, Jiné příspěvky žádané, tj. položky č. 20 - 25) se týkají celkových nákladů vynaložených na celou dobu trvání víceletého projektu, tj.mohou převýšit částku 500 000 Kč/tento program v roce 2018.

Přesné náklady specifikujte v tabulce Položkového rozpočtu.

Podmínky účasti:
1.       Způsobilí žadatelé:

O dotaci se mohou ucházet subjekty, jejichž projekty mají přínos pro MČ Praha 6, a to jak fyzické osoby, tak právnické osoby, které splňují níže uvedené podmínky. Příspěvkové organizace zřízené státem, hl. m. Prahou a městskými částmi nemohou podávat žádosti o dotaci na soustavnou celoroční činnost. Počet podaných žádostí od jednoho žadatele není omezen, jeden žadatel může získat finanční podporu ve výši maximálně 500 000 Kč za rok.

2.       Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

O dotaci se subjekty ucházejí na základě předloženého projektu, který sleduje cíl MČ Praha 6 v oblasti kultury a odpovídá jejím prioritám, které jsou uvedeny v úvodu. Projekty posuzuje Kulturní komise RMČ Praha 6 a doporučuje je k projednání a schválení orgánům MČ Praha 6.

3.       Důvody podpory stanoveného účelu:

Vyplývají z Programového prohlášení RMČ pro období 2014 – 2018, kapitola Kultura. Dotace spolufinancuje náklady nezbytné na realizaci projektu uvedené v rozpočtu projektu. Subjekty mohou požadovat ve svých projektech také příspěvky investičního charakteru, a to max. do výše 100 000 Kč na projekt. V rozpočtu žadatel podrobně uvede, o jaký typ investic se jedná. Dále je možné čerpat na příspěvky na mzdy nebo na propagaci projektu. Částky jsou včetně DPH.

4.       Na přidělení dotace není právní nárok a její finanční výše je závislá na výši schválených finančních prostředků pro předmětnou oblast v rámci rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2018.

5.       Maximální výše přidělené dotace je 500 000 Kč na projekt. Žadatel může podat i několik žádostí. V součtu celková  požadovaná  částka  nesmí přesáhnout 500 000 Kč na jednoho žadatele.

6.       Žadatel se zavazuje kofinancovat projekt nejméně ve výši 10% z přidělené dotace.

7.       Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu MČ Praha 6 na podporu dotačního programu Kultura I. – 2018 činí 2 000 000,-Kč.

8.       Stanovení výše konkrétní dotace:

Výše dotace bude stanovena na základě splnění požadovaných kritérií. Částku doporučenou Kulturní komisí RMČ  posoudí  Rada a schvaluje  Zastupitelstvo MČ Praha 6.   

9.      Žádost o udělení dotace se podává na jednotném formuláři, který je k dispozici po přihlášení do webového informačního systému městské části Praha 6 na internetových stránkách MČ Praha 6 (www.praha6.cz – Elektronické dotace). Každý projekt musí být podán na samostatném formuláři.

10.     Náležitosti žádosti jsou popsány v elektronickém formuláři, který je součástí tohoto dokumentu. Žádosti a jejich přílohy doporučujeme uložit pomocí „zip“ formátu a poté vložit do formuláře.

11.     Povinné přílohy žádosti jsou: vytištěný podepsaný formulář žádosti, doklad o registraci nebo evidenci organizace, doklad o přidělení identifikačního čísla, doklad o pověření osoby k jednání za žadatele a doklad o zřízení bankovního účtu. Tyto dokumenty nemusí být úředně ověřeny. Tabulku podrobného rozpočtu je třeba vyplnit přímo v žádosti.  Mezi nepovinné přílohy patří: výroční zpráva, fotografie z akcí, doporučení, závěrečné zprávy z podobných akcí.

12.     Termín  doručení žádosti:

Příjem žádostí bude zahájen 4. 11. 2017 v 0:00 hodin do 8. 11. 2017 23:59 hodin. Uložit rozpracovanou žádost na on-line formuláři ELEKTRONICKÉ DOTACE je možné od vyhlášení dotačního programu. Žadatel je povinen kompletní žádost vytisknout, podepsat, naskenovat a opětovně do systému nahrát nejdříve 4. 11. 2017, tzn. že na podepsané žádosti musí být uvedeno datum mezi 4. 11. 2017 a 8. 11. 2017.

Žádost musí být podepsána. Nemá-li žadatel k dispozici skener, může podepsanou vytištěnou žádost odeslat poštou nebo osobně přinést do podatelny MČ Praha 6. Žádosti je možné také podepisovat prostřednictvím elektronického podpisu nebo podávat přes datovou schránku, ale není to nezbytné, přiloží-li žadatel do elektronického formuláře žádost s naskenovaným podpisem.

Kritéria hodnocení (posuzování žádostí)

Posuzování přijatých žádostí proběhne ve třech kolech. V prvním kole prověří Odbor školství , kultury a sportu ÚMČ Praha 6, zda předložené žádosti splňují všechny formální náležitosti a předloží je k posouzení Kulturní komisi Rady MČ. Projekty, které nesplňují všechny požadované náležitosti, nebudou posuzovány a budou vyřazeny.

V druhém kole bodově ohodnotí všechny postoupivší žádosti každý člen Kulturní komise RMČ Praha 6. Matematickým vzorcem dle získaných bodů přiřadí systém každému projektu doporučenou výši dotace.

Kulturní komise RMČ hodnotí podané žádosti podle následujících kritérií:

A) Jednoleté dotace:
    1. Kvalita předkládaného projektu/činnosti.
        Žadatel může získat max. 60 bodů ze 100.
Význam projektu z hlediska priorit MČ Praha 6 v oblasti kultury. Posuzují se také vzdělávací a sociálně-společenské aspekty projektu (začleňování specifických skupin do uměleckých a kulturních aktivit, a to jako realizátorů, diváků, posluchačů nebo návštěvníků), potřebnost projektu a poptávka po aktivitách.
Součástí posouzení v této rovině je i kvalita zpracování projektu, schopnost srozumitelně, konkrétně a důvěryhodně formulovat jeho cíle.
Dále se posuzuje dosavadní činnost žadatele a jeho předchozí zkušenosti.

    2. Posouzení rozpočtu projektu/činnosti.
        Žadatel může získat max. 40 bodů ze 100.
Přiměřenost nákladů na jeho realizaci, transparentnost, účelnost a hospodárnost plánovaného rozpočtu a schopnost zajistit pro financování projektu i další zdroje. Pokud žadatel nepředkládá žádost poprvé, je přirozenou součástí tohoto hodnotícího kritéria předchozí vyúčtování přidělené dotace za poslední účetně uzavřené období.

 

B) Víceleté dotace:
     1. Hodnocení dosavadní činnosti žadatele
         • Žadatel může získat max. 30 bodů ze 100.
Kompetence projekt realizovat a předchozí zkušenosti žadatele. Předpoklady žadatele připravit kvalitní projekt, zprostředkovat téma na dostatečné úrovni. Posuzuje se dosavadní činnost žadatele nebo předchozí realizovaný projekt a jejich odborný i společenský ohlas. Společenský ohlas prokazuje počtem uskutečněných akcí (představení, koncertů, nových výstav atp.) a návštěvností.

     2. Kvalita předkládaného projektu/činnosti.
         Žadatel může získat max. 40 bodů ze 100.
Význam projektu z hlediska priorit MČ Praha 6 v oblasti kultury. Posuzují se také vzdělávací a sociálně-společenské aspekty projektu (začleňování specifických skupin do uměleckých a kulturních aktivit, a to jako realizátorů, diváků, posluchačů nebo návštěvníků), potřebnost projektu a poptávka po aktivitách.
Součástí posouzení v této rovině je i kvalita zpracování projektu, schopnost srozumitelně, konkrétně a důvěryhodně formulovat jeho cíle.

     3. Posouzení rozpočtu projektu/činnosti.
         • Žadatel o víceletou dotaci může získat max. 30 bodů ze 100.

Přiměřenost nákladů na jeho realizaci, transparentnost, účelnost a hospodárnost plánovaného rozpočtu a schopnost zajistit pro financování projektu i další zdroje. Pokud žadatel nepředkládá žádost poprvé, je přirozenou součástí tohoto hodnotícího kritéria předchozí vyúčtování přidělené dotace za poslední účetně uzavřené období.

O výsledcích výběrového řízení budou žadatelé informováni elektronicky po schválení orgány městské části. Výsledky dotačního řízení budou sděleny se zdůvodněním. Zaslané projekty ani jejich přílohy se žadatelům nevracejí.

 

Předpokládaný harmonogram dotačního titulu Kultura I. - 2018

5. 10. 2017

Vyhlášení dotačního řízení v oblasti Kultury I. pro rok 2018 pro roční a víceleté projekty, které začínají od ledna 2018

10. 10. 2017 od 16 hodin

Školení pro žadatele dotace – Jak vyplnit projektovou žádost

4. 11. 2017 0:00 hodin

Přijímání žádostí prostřednictvím elektronického systému

8. 11. 2017 v 23:59 hodin

Konečný termín pro podání žádostí v elektronickém systému.

14. 11. 2017

Předpokládaný termín posouzení projektů Kulturní komisí Rady městské části Praha 6.

6. 12. 2017

Předpokládaný termín projednání dotací Radou MČ Praha 6.

21. 12. 2017

Projednání přidělení dotací Zastupitelstvem Městské části Praha 6

3. 1. 2018

Předpokládaný termín zveřejnění výsledků dotačního řízení

Zveřejnění výsledků

Zveřejnění výsledků dotačního řízení v oblasti Kultury I. pro rok 2018 zajišťuje Odbor školství, kultury a sportu na www.praha6.cz v sekci dotace a v příloze příslušného schváleného usnesení ZMČ. Výsledky dotačního řízení budou sděleny se zdůvodněním.

 

Čerpání dotace

  1. S příjemcem dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku s vymezením účelu jeho použití podle předloženého projektu. Poskytnuté prostředky musí být použity ve stanoveném termínu výhradně na realizaci schváleného projektu.
  2. Smlouva bude obsahovat závazek příjemce umožnit pověřeným zástupcům ZMČ,RMČ a ÚMČ Praha 6 vykonání kontroly využití poskytnutých finančních prostředků. MČ Praha 6 bude prostřednictvím příslušných komisí Rady MČ a odborů ÚMČ kontrolovat plnění projektu z obsahového, programového a finančního hlediska.
  3. Smlouva bude obsahovat závazek příjemce zpracovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a vyhotovit vyúčtování dotace a předložit je spolu s fotodokumentací, kopiemi faktur, pokladních dokladů a dalšími případnými přílohami Odboru školství, kultury a sportu v uvedeném termínu po realizaci akce na podatelnu Úřadu městské části Praha 6.
  4. Příspěvek musí být v případě jednoletého dotačního  programu  Kultura I. - 2018 vyčerpán nejpozději do 31. 8. 2018, pokud s ohledem na odůvodněné potřeby smluvního partnera nebude ve smlouvě stanoveno jinak. V případě nevyčerpání musí být příslušné prostředky vráceny poskytovateli do data určeného ve smlouvě.
  5. Příjemce dotace je povinen nechat schválit veškeré mediální a PR materiály o akci oddělením kultury, sportu a volného času. V průběhu akce příjemce dotace umístí  logo MČ Praha 6 na viditelném místě.

Kontaktní osoba: Ing. David Limport, vedoucí kultury, sportu a volnočasových aktivit, tel.  220 189 569, dlimport{zavináč}praha6{tečka}cz

 

Kontakt na zadavatele:
Ing. David Limport, vedoucí kultury, sportu a volnočasových aktivit, tel.  220 189 569,


Úspěšné žádosti

Celkem rozděleno 2 000 000,- Kč mezi 25 žadatelů.


Název: MOTOL MOTOLICE 2018
I 12. ročníku se bude konat v přímé blízkosti Břevnovského Kláštera, s Vaším dovolením, opět na pozemcích mčp6.

Umělci: Thom Artway, Adrian T.Bell, The Tap Tap, Ondřej Brzobohatý, Dan Bárta a další (dle financí)

Doprovodný program: zdarma: Skillcentrum pro děti s Gaspim _ Richard GAsperotti - crossbike špička ve svém oboru učí děti jezdit na kole + kola bezpečně!, sMYbox - fotografický koutek, jehož výtěžek jde opět 100% (bývá okolo 3.000 kč dobrovolné dary) opět věnován Nadaci ND. Opět rádi zařadíme divadelní představení pro děti a v jednání jsou i dramatické škoky (improvizační), nafukovací hřiště pro různé druhy sportu, dále vodní dráha pro surfing...

Akci bude opět moderovat Petr Horký (cestovatel a režisér) a Veronika Koloušková (Expres FM, redaktorka časopisu Glanc)

Vstupné bude rozdělené: na oba koncerty (podle finální dramaturgie) cca 400 Kč a na jednotlivé dny 300 Kč. Držitelé všech ZTP karet zdarma, stejně jako děti do 15.let. Pejsci vítáni :-)

Předprodej: GOOUT.cz - 100% opět putuje nadaci.

Celých 12. let obchází pořádání akce průšvihy, skandály či tragédie. Vždy vládne přátelská, harmonická nálada, ketrá není závislá zcela vůbec na počasí, ketré bývá často škaredé.

Díky tomuto koncertu se podpořila nadace necelými 3.000.000 Kč, které díky projektu 1000 statečných vkládáme do mezinárodních studíí, které nejvíce hýbou léčbou - tzn. nejvíce pomáhá koncovému "zákazníkovi", a to nemocnému dítěti. Neboť každý rodič ocení na léčbě, že je účinná a vyjde z ní potomek s minimálními následky, ketrých je po radio či chemoterpaii bohužl stále hodně a nám se daří toto řešit.

 

PROMO akce: spoty rozhlasové (Expres FM, Classic FM) Čro - DAB, dále rozhovory, diskuze pro ČRo Regina a apod. Media Channel - Let Obrazovky: Wilsonova, Most Barikádníků, Rozvadovská spojka, Radlická, Prosek. Let Obrazovky Národní třída: metro eskalátory. Jednám s MHD. FB stránky akce + skupina akce 2.000 aktivních fanoušků + stránky nadace + projektu 1000 statečných 1.600 fanoušků. Printy: Plakáty A2 oficiální plochy celá praha, obv. náklad 2000 ks.

 

Náklady:
Celkové náklady: 603500.00,-Kč
Výše dotace: 148000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
MOTOLICE z.s.
Bukolská 773/8
Praha - Bohnice 181 00
IČO: 02370557
tel: 605159342
Web: http://www.motol-motolice.cz
Email:


Název: Svatojánský hudební festival 2018 zahajovací koncert
Po velmi úspěšných třech ročnících Svatojánského festivalu , bychom opět rádi celý festival zahájili ve kostele Břevnovského kláštera. Klademe si za cíl stát se významnou kulturní událostí, upozorňující na tradice české národní identyty a kult sv. Jana Nepomuckého. Tak jako v minulém ročníku bychom, rádi část výtěžku z koncertu věnovali na pomoc nevidomým studentům Deylovy konzervatoře.

Zahajovací koncert festival je projednánn s opatem Břevnovského kláštera Prokopem Siostronkem.

Kytarista Lubomír Brabec garantem celého festivalu.

Náklady:
Celkové náklady: 89230.00,-Kč
Výše dotace: 36100.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Otavská svatojánská společnost, z.s.
Čepice 7
Rabí 342 01
IČO: 22903755
tel: 603236588
Web: http://www.JanNepomucky.cz
Email:


Název: Loutkářská dílna
Projekt „Loutkářská dílna“ je mimořádná umělecká aktivita, odehrávající se v psychoterapeutickém Centru Břevnov, Fokus Praha. Je kulturním setkáním publika a kreativních lidí, ať už s duševním onemocněním nebo terapeutů / umělců.

Vyvrcholením projektu je loutkové vystoupení pro diváky, jemuž předchází v průběhu roku více jednodenních a půldenních tvůrčích setkání v ateliéru. Účastníci za přítomnosti terapeutů tvoří loutky, kulisy, společně příběhy postav, uplatňují vlastní nápady, seznamují se se stavbou dramatu a se základy herectví, postupně si je osvojují.

Členské jádro projektu Loutkářská dílna se začalo vytvářet v roce 2015. Důraz byl na výtvarné práci – vytváření loutek a kulis. Od počátku byla na setkáních v ateliéru tvůrčí a veselá atmosféra, vznikalo velké množství nápadů a vtipů pro budoucí představení a klienti se s radostí vrhali i do společné práce, což není tak obvyklé. Divadelní představení jsme uspořádali na konci roku 2016 a tam se ukázala nutnost i divadelní průpravy pro naše členy-herce. V roce 2016 a 2017 jsme dostali finanční podporu od Ministerstva kultury a mohli částečně zaplatit výtvarný materiál i práci vedoucích projektu, (arte-)terapeutů. Ze zkušenosti loutkového představení v prosinci 2016 mezitím vznikla potřeba trénovat základní práci s hlasem a prostorem a do projektu se v roce 2017 připojil divadelník Mgr. Štěpán Smolík, PhD., který velmi rychle klienty zaujal  citlivým způsobem – je zároveň i dramaterapeut – a začal je připravovat na vystoupení, zbavovat trémy, budovat přirozené vztahy jednotlivých postav, které pak klienti společně rozvíjejí, baví je to, přicházejí s vlastními nápady, komunikují (takže kreativní projekt má i léčebný efekt). Projekt se schází v první polovině roku 1-2krát měsíčně na jeden den, od léta 2-4krát měsíčně, abychom stihli připravit prosincové vystoupení.

Náklady:
Celkové náklady: 92900.00,-Kč
Výše dotace: 11000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Fokus Praha, z.ú.
Dolákova 536 /24
Praha 8 181 00
IČO: 45701822
tel: 777800387
fax: 777800395
Web: http://www.fokus-praha.cz
Email:


Název: Strahov Open Air Band Contest 2018
Projekt Strahov Open Air Band Contest je soutěž neprofesionálních studetnských kapel, ve které je pro vítěze připravena možnost vystoupení na festivalu Strahov Open Air. Celá akce je rozdělena do několika soutěžních kol.

Jako první proběhne kvalifikační kolo, do kterého se dostanou všechny neprofesionální kapely, které včas podají kompletní přihlášku, která musí mimo jiné obsahovat také ukázku tvorby. V tomto kvalifikačním kole pak odborná porota na základě hudebních ukázek rozhodne o tom, které kapely postoupí do semifinále.

Semifinálová kola budou pojata jako veřejné hudební koncerty, na kterých se jednotlivé skupiny postupně představí publiku. Vystupující kapely budou na základě svého hudebního projevu ohodnoceny, a to jak návštěvníky koncertu, tak i odbornou porotou složenou z členů Studentské unie ČVUT a promotérů hudebních akcí.

Vítězové jednotlivých semifinálových kol pak postoupí do závěrečného finálového kola, kde se opět na společném koncertu utkají o hlasy diváků i poroty. Kapela s nejvyšším počtem hlasů se stane výhercem hlavní ceny, kterou je vystoupení na hudebním festivalu Strahov Open Air.

Náklady:
Celkové náklady: 65000.00,-Kč
Výše dotace: 14500.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Studentská unie ČVUT
Jugoslávských partyzánů 1580/3
Praha 6 160 00
IČO: 67981224
tel: 736735980
Web: http://su.cvut.cz
Email:


Název: Praha Žije Hudbou
Praha Žije Hudbou je největší festival pouličního umění v České republice. Zaměřuje se primárně na hudbu, ale prezentuje i další umělecké žánry jako je divadlo či nový cirkus. Jedná se o jediný festival pouličního umění v Praze. Zároveň se v rámci festivalu originální talentovaní umělci mají možnost prezentovat i širokému okruhu na festival pozvaných promotérů. Během tří festivalových dnů se uskuteční přes 500 vystoupení na více než 50 místech po celé Praze. Festival je tak největší přehlídkou mladých hudebníků v republice.  Po zkušenostech z minulých ročníků jsme se rozhodli pro větší příklon k čistě pouliční produkci, a proto v tomto roce na území MČ Praha 6 nebudeme žádné podium instalovat.  Veškerá produkce bude probíhat na jednotlivých buskerpointech, přičemž nejzajímavější část programu se odehraje s drobným ozvučením pod „střechou“ busker tentu. Zároveň se festival v roce 2018 více zaměří na pouliční program a propagaci dosud nepříliš známých, avšak hudebně velmi kvalitních projektů.

Co se týče dramaturgické koncepce, zatím nemáme konkrétní představu o jménech podle jednotlivých městských částí, ale celkově jednáme kvůli sdílení zkušeností o posílení zastoupení zahraničních interpretů - například jednáme s Tash Sultana (Austrálie), Too Many Zooz (USA), Moon Hooch (USA), či INFIDELIX (Německo). Z české scény budou oslovena jména jako Dan Bárta, Midi Lidi, Lenny či Thom Artway. Z talentovaných českých umělců jako příklad dramaturgie můžeme uvést například Ondřej eGalušku, Tomáše J Holého či Noisy Pots.

Nejrozsáhlejší část programu však bude probíhat formou buskerských vystoupení po celém městě včetně území MČ Praha 6. Na pečlivě vybraných místech budou umístěny tzv. busker-pointy, kde probíhá program po celé dva dny vždy ob hodinu tak, aby produkce příliš nezatěžovala své okolí, a i dramaturgie je uzpůsobena akustickému prostředí těchto míst. Na Praze 6 budou tato místa umístěna vždy v blízkosti MHD, aby se mezi nimi návštěvníci mohli co nejlépe pohybovat. Příklady lokací z minulých let zahrnují například Vítězné náměstí, ulici Technická, prostor před NTK a další.

Zároveň jsme i upravili systém pro lepší orientaci návštěvníků v programu, abychom více podpořili užší propojení festivalu s jednotlivými lokacemi, kde se odehrává.  Rozčlenili jsme proto program festivalu do několika částí podle jednotlivých lokalit (Smíchov, Vinohrady, Dejvice), kdy v internetové aplikaci a tištěném programu festivalu bude skrz městskou čtvrť vyznačena uzavřená trasa, na které budou umístěny jednotlivé aktivity v rámci festivalu. Každá lokace bude zároveň navazovat formou ukazatelů i na další lokace a návštěvníci budou za ukončení každé z jednotlivých tras symbolicky odměněni.

Festival pokračuje ve svém dlouholetém záměru oživovat veřejný prostor a přináší obyvatelům Prahy možnost zpříjemnění všedních situací a míst, ve kterých se pohybují každý den. Festival rovněž podporuje pokojné soužití a vzájemné pochopení pouličních umělců a obyvatel městských částí. 

Náklady:
Celkové náklady: 312000.00,-Kč
Výše dotace: 51200.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Nerudný fest.cz
Spálená 104/43
Praha 1, Nové Město 110 00
IČO: 26578824
tel: 773177931
Web: http://www.nerudnyfest.cz
Email:


Název: Výtvarné komunitní aktivity pro obyvatele Břevnova a Prahy 6
Projekt nabízí rozmanité výtvarně-kulturní aktivity v podobě přednášek, workshopů a výstav.
Aktivity jsou jednorázové, často navazují na období tradičních oslav a obyčejů. Zároveň navazují na činnost jiných místních organizací, např. Spolku břevnovských živnostníků a podnikatelů.
 
 
- Masopustní workshopy (leden)
výtvarné dílny určené zájemcům, kteří si chtějí vyrobit vlastní masopustní masku a nemají dost zkušeností či vhodný prostor k realizaci.
(10-30 účastníků)

- Břevnovská vycházka (duben)
odborná přednáška o historii Břevnova, kulturních památkách, ale i zajímavé současné architektuře.
Na přednášku navazuje výtvarný workshop reflektující zážitky z vycházky.
(10-50 účastníků)

- Výstava z Břevnovské vycházky (červen)
měsíční výstava prezentující fotografie a výtvarné práce vzniklé v rámci Břevnovské vycházky. Slavnostní zahájení výstavy s dalším kulturním programem - hudba, poezie.
(30-50 účastníků)

- Dětská výtvarná noc (červen)
výtvarný workshop s dalším literárním a dramatickým programem. Je určen dětem i rodičům. Program je organizován včetně přespání v budově KC Kaštan, program pro děti do 22 hodin, pro rodiče pokračuje s kulturním programem KC Kaštan. Akce končí následující den ráno společnou snídaní.
(10-30 účastníků)

Náklady:
Celkové náklady: 61350.00,-Kč
Výše dotace: 30800.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Atelier Kaštan z. s.
Bělohorská 201/150
Praha - Břevnov 169 00
IČO: 26596474
tel: 777998157
Web: http://www.atelierkastan.cz/
Email:


Název: Jazz Gate 2018 - 1. pololetí

Pokračování pravidelných jazzových setkání vynikajících hudebníků v Písecké bráně různých žánrů, stylů od klasického jazzu, rhythm and blues a dalších hudební žánrů, s prostorem pro rozmanitost, pestros programu a možnost vystoupení mladých talentovaných muzikantů, ale i známých zavedených hudebníků, které se na území městské části Prahy 6 konají. 

Program pro odbornou i laickou veřejnost představí a umožní setkání s více či méně známými muzikanty, kteří svým hudebním nábojem, profesionalitou a originalitou dokáží nabudit skvělou atmosféru a seznámit diváky s různými hudebními a jazzovými styly. 

Snahou a cílem Jazz Gate je dát prostor improvizaci talentovaným interpretům, skladatelům a hudebníkům, kteří tak mají příložitost předvést publiku svou tvorbu. Jazz Gate se rovněž neomezuje jen na české prostředí, ale rád dal a v budoucnu dále plánuje nabídnout prostor i zahraničním muzikantům. Což se úspěšně daří a publikum má příležitost potkat se s profesionály i z jiných, leckdy i velmi vzdálených zemí.

Kromě méně známých interpretů bychom rádi v prvním pololetí roku 2018 přivítali pro naše jazzové fanoušky taková hudební esa jakými jsou: Nina Van Horn a další.

Jazzová setkání jsou plánovaná nepravidelně od března do června 2018 ve středu v 19 hodin. 

Počet návštěvníků na Jazz Gate se rok od roku zvyšuje a rozmanitý výběr umělců je zárukou oslovení co nejširšího hudebního publika, různého věku a hudebního zaměření a to nejen z Prahy 6.

Rádi bychom nadále pokračovali v již zavedeném a publiku také známém projektu, který se pomalu, ale jistě stává jedním z pražských jazzových klubů, kam diváci rádi chodí pro jeho pestrost, cenovou dostupnost, a kde mají možnost setkat se významnými často světově oceňovanými interprety i se začínajícími kapelami.  

JAZZ GATE v Písecké bráně je příležitostí nejen pro samotné umělce, ale i výjimečnou možností vytvořit v Praze 6 skutečný jazzový klub, o co se již několikátý rok snažíme. Navíc jazzová hudba se všemi svými žánry a styly Písecké bráně velmi sluší, což oceňuje nejen publikum, ale i samotní interpreti.

Dramaturgie a produkce: Ondřej Vomáčka

Producent: Petr Mändl

Program koncertů nepravidelně ve středu od 19:00 od března do května 2018.

Náklady:
Celkové náklady: 275500.00,-Kč
Výše dotace: 122600.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
PÍSECKÁ BRÁNA, s.r.o.
V Nových Vokovicích 150/19
Praha 6 160 00
IČO: 27168131
tel: 602380007
Web: http://www.piseckabrana.cz
Email:


Název: Břevnovská hudební setkání 2018-2021
Koncertní sezóna Břevnovská hudební setkání je cyklus koncertů klasické hudby převážně s komorní a duchovní hudbou, jehož hlavním cílem je obohatit kulturní život této specifické části Prahy 6 – Břevnova, zaměřit se na seniory a mládež a současně nabídnout i milovníkům hudby z řad Pražanů a návštěvníků Prahy kulturní zážitek v jedné z nejatraktivnějších architektonických a současně duchovních památek Prahy – Břevnovském klášteře.

Hlavní cílovou skupinou jsou senioři nad 60 let, kteří v současné době tvoří 75 % návštěvníků, a mládež do 18 let. Vzhledem k zájmu o koncerty bylo od 2. sezóny zavedeno abonmá, které nyní umožňuje těmto návštěvníkům vstup na koncerty za mimořádně příznivé ceny 120,- Kč (při garanci číslovaného místa, což návštěvníci se vstupenkami na jednotlivé koncerty nemají). Vstupné na jednotlivé koncerty je za 150,- Kč (nezlevněné vstupné je 250,- Kč). V kombinaci s výbornými vztahy pořadatelů s umělci (umožňující dojednat dostupné honoráře), grantovou podporou Prahy 6 a Magistrátu a darům donátorů, kterým se myšlenka koncertní sezóny v Břevnově líbí, se daří pořádat koncerty na špičkové úrovni, většina z nich s pohybuje v kategorii našich největších festivalů (jako např. Pražské jaro či Dvořákova Praha).

Po téměř třech letech existence projektu je možné vysledovat, jak se vytváří stálá komunita návštěvníků, návštěvnost neklesá pod 95%, většinou je vyprodáno, takže je nutné odmítat zájemce o vstupenky, na koncerty v Bazilice sv. Markéty bylo několikrát nutno navyšovat kapacitu o 100 dovezených židlí až na 350 míst.

Stále vzrůstající zájem o koncerty dává dobré předpoklady k dalšímu udržení a rozvoji koncertní sezóny v následujících nejméně čtyřech létech. V každé sezóně je naplánováno vždy devět řádných koncertů, 5 v Tereziánském sále (s max. kapacitou 180 míst) a 4 v Bazilice sv. Markéty (s běžnou kap. 240 míst, s navýšením o dovezené sedačky na celkový počet 350 míst). Po koncertech v Tereziánském sále jsou připraveny besedy s umělci , ve spolupráci s Břevnovským klášterem se stále zlepšuje komfort návštěvníků (občerstvení o přestávkách). Chceme založit Klub přátel, který by sdružoval zájemce o další doprovodné akce sezóny, pracujeme na vylepšení webových stránek a facebookového profilu, zvažujeme tisk výroční publikace festivalu k 5. sezóně s přehledem všech dosavadních koncertů, s informacemi o hostujících umělcích i o místních zajímavostech.

Dramaturgie koncertů v letech 2018-2021 bude nadále vycházet ze zájmů našich abonentů, bude tedy přinášet hudbu od baroka do současnosti v uvážlivém výběru posluchačsky zajímavého výběru. Od počátku se dramaturgie snaží přinášet neotřelá spojení a inovace koncertní formy, budeme např. kombinovat hudbu s mluveným slovem (v únoru 2018 v operním poloscénickém recitálu, v březnu 2019 v shakespearovském programu budou písně uváděny výkladem prof. M. Hilského, atd.), v bazilice zase uvádět kombinace duchovní a světské hudby v zajímavých propojeních. V každé sezóně si dramaturgie bude všímat významných kulturních a společenských výročí, např. v roce 2018 je to 100. výročí vzniku ČR, výročí skladatelů Cl. Debussyho a Z. Lukáše.

Důležitý je výběr interpretů, vedle špičkových našich umělců (J. Boušková, K. Englichová - harfa, I. Ženatý, V. Hudeček, J. Vodička - housle, Dvořákovo trio, Pražský filharmonický sbor, Akademičtí sólisté ad.) a v budoucnu i zahraničních hostů chceme i nadále hledat mladé talenty, laureáty mezinárodních soutěží (jako se to vydařilo např. v případě trumpetistů bratrů Hofbauerových, houslistky O. Šroubkové, klavíristy J. Čmejly či klarinetisty M. Švejkara).

Podrobný rozpis jednotlivých sezón s převedením na kalendářní roky:

2018 (III. sezóna – jaro, IV. sezóna podzim)

 20. 2. Tereziánský sál, 19.00

SLAVNÉ OPERNÍ SCÉNY

Michaela Katráková – soprán, Michael Bragagnolo (v jednání)  – tenor, Jiří Rajniš – baryton, David Švec – klavír, Jaroslav Someš - průvodce

Program: W. A. Mozart, G. Verdi, G. Puccini                                       

 

20. 3. Tereziánský sál, 19.00

BEETHOVEN / JANÁČEK / KUNDERA

Jiří Bárta – violoncello, Tereza Fialová – klavír

Program: L. van Beethoven, L. Janáček, M. Kundera (čtení z knihy Můj Janáček)

 

18. 4. Bazilika sv. Markéty, 19.30

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK (JARNÍ KONCERT)

Komorní sbor Carmina Bohemica, umělecká vedoucí Věra Hrdinková

Ludmila Čermáková – klavír, Jiří Rajniš – baryton, Jan Šťastný – recitace, 2 housle, 1 viola (PKF – Prague Philharmonia)

Program: O. Mácha, Z. Lukáš, I. Šmíd, A. Dvořák, B. Martinů

 

15. 5. Tereziánský sál, 19.00

DVOŘÁKOVO TRIO

Ivo Kahánek – klavír, Jan Fišer – housle, Tomáš Jamník – violoncello

Program: D. Šostakovič, L. Janáček, A. Dvořák

 

20. 6. Bazilika sv. Markéty, 19.30

ZÁVĚREČNÝ KONCERT SEZÓNY

Jana Boušková – harfa, Komorní orchestr QUATRO, dirigent Marek Štilec

Program: J. V. A. Stamic, C. Debussy, S. Bodorová, P. I. Čajkovskij

 

25. 9. Tereziánský sál, 19.00

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT

Ivan Ženatý – housle, klavírní spolupráce v jednání

Program: R. Schumann, O. Nedbal, E. Grieg

 

17. 10. Bazilika sv. Markéty, 19.30

SLAVNOSTNÍ KONCERT KE 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR

Akademičtí sólisté (komorní orchestr AMU), Leoš Svárovský – dirigent, Kateřina Javůrková – lesní roh

Program: Vítězná skladba kompoziční soutěže studentů skladby AMU, W. A. Mozart, F. Škroup

 

20. 11. Tereziánský sál, 19.00

TY SPÍŠ, DUŠE MOJE

Markéta Cukrová – soprán, Kateřina Ghannudi – harfa, Jan Krejča – theorba

Program: Skladby raně barokní Itálie – G. Caccini, F. Caccini („La Cecchina“), T. Merula ad.

 

12. 12. Bazilika sv. Markéty, 19.30

ADVENTNÍ KONCERT

Kühnův dětský sbor, sbormistr prof. Jiří Chvála

Program v jednání

 

2019 (IV. sezóna – jaro, V. sezóna podzim) – návrh (termíny, umělci a programy v jednání)

 

19. 2. Tereziánský sál / Recitál – čtyřruční klavír: D. Kalhous, O. Vinokur (USA)

26. 3. Tereziánský sál / Shakespeare: Duo Teres, L. Silkenová – soprán, M. Foukalová – jazzový zpěv, prof. M. Hilský – průvodní slovo

24. 4. Bazilika sv. Markéty / J. J. Ryba: Stabat mater – Komorní orchestr L´armonia terrena, sbor a sólisté, dir. Z. Klauda

15. 5.  Tereziánský sál

19. 6.  Bazilika sv. Markéty / Cimbálová muzika Danaj, Markéta Múčková

17. 9. Tereziánský sál / Slavnostní zahajovací koncert 5. sezóny

23. 10. Bazilika sv. Markéty

12. 11. Tereziánský sál

11. 12. Bazilika sv. Markéty

 

2020 (V. sezóna – jaro, VI. sezóna podzim) – návrh (termíny, umělci a programy v jednání)

 

18. 2. Tereziánský sál

17. 3. Tereziánský sál

22. 4. Bazilika sv. Markéty

20. 5. Tereziánský sál

17. 6.  Bazilika sv. Markéty

22. 9. Tereziánský sál

21. 10. Bazilika sv. Markéty

24. 11. Tereziánský sál

16. 12. Bazilika sv. Markéty

 

2021 (VI. sezóna – jaro, VII. sezóna podzim) – návrh (termíny, umělci a programy v jednání)

 

23. 2. Tereziánský sál

23. 3. Tereziánský sál

14. 4. Bazilika sv. Markéty

18. 5. Tereziánský sál

16. 6. Bazilika sv. Markéty

21. 9. Tereziánský sál

20. 10. Bazilika sv. Markéty

23. 11. Tereziánský sál

15. 12. Bazilika sv. Markéty

 

Náklady:
Celkové náklady: 3494500.00,-Kč
Výše dotace: 285800.00,-Kč
Zdůvodnění: Projekt se na základě hodnocení komise umístil na pozici, kde již byla celková částka v tomto dotačním programu vyčerpána lépe umístěnými projekty. Pokud Vaše aktivity zasahují i do druhé poloviny roku (květen - prosinec), doporučujeme Vám přihlásit se do dotačního programu Kultura II. - 2018

Žadatel:
AuraMusica, s.r.o.
Vítězné náměstí 817/9
Praha Bubeneč 160 00
IČO: 27776018
tel: 603447086
Web: http://www.auramusica.cz
Email:


Název: Domov Sedlec SPMP o.p.s. - divadelní kroužek
Uživatelé nacvičují jednotlivá divadelní představení v rámci roku pro akce pořádané Domovem Sedlec SPMP o.p.s. (např. plesy, vánoční posezení, zahradní slavnosti, vystoupení pro Penzion Horizont, vystoupení na Svatováclavském posvícení) a reprezentují na různých divadelních festivalech (např. Dejvické divadlo, divadlo Akropolis, festival Dráček v Rakovníku nebo festival Slunce svítí všem v Mladé Boleslavi).

V rámci divadelního kroužku probíhá sociální edukace osob s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Při vytváření kulis, rekvizit a kostýmů probíhá nácvik a rozvoj dovedností těchto osob, v rámci nácviku divadelních rolí umožňujeme lidem s postižením realizovat, v přiměřené zájmové činnosti formou dramaterapie, rozvíjení řečové a paměťové schopnosti.

V rámci výchovné činnosti pomáháme při maximální socializaci v kolektivu vrstevníků, v rodině, v partnerských vztazích i při komunikaci v běžném prostředí.

Výsledkem těchto činností je zároveň předvedení a informování široké veřejnosti o schopnostech a dovednostech lidí s postižením a kombinovanými vadami

Náklady:
Celkové náklady: 4095330.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Domov Sedlec SPMP o.p.s.
Roztocká 33/13
Praha - Sedlec 160 00
IČO: 24252999
tel: 233324363
fax: 233324363
Web: http://sdmsedlec.cz
Email:


Název: NAUTIS FEST 2018
NAUTIS FEST je multižánrový festival s přímým zapojením lidí s autismem do příprav a realizace akce a představuje vybranou amatérskou a profesionální kulturní produkci. Hlavními organizátory festivalu společně s Národním ústavem pro autismus, jeho zaměstnanci a dobrovolníky jsou dospělí lidé s poruchou autistického spektra (PAS). Kromě produkce a dramaturgie se podílejí na festivalu také autorskými projekty, moderují a vystupují v hudebních a divadelních skupinách i v doprovodných programech.

NAUTIS FEST se snaží bořit mýty o tom, že lidé s PAS jsou zcela závislí na pomoci druhých a jeho cílem je ukázat, že s vhodnou podporou jsou schopni nejenom dobře se integrovat, ale i připravit a realizovat den plný hodnotných kulturních zážitků a spojovat prostřednictvím společného uměleckého prožitku veřejnost bez ohledu na věk, pohlaví či diagnózu.

První pilotní ročník festivalu pod názvem APLAFEST se uskutečnil 27. 9. 2014. Vznikl tak jedinečný projekt od lidí s autismem pro veřejnost, který si získal zaslouženou pozornost a uznání a kterého se bez nároku na honorář zúčastnila celá řada dalších účinkujících vč. seniorů ze spolku Beseda, kteří účastníky učili tradiční tance, hudební skupiny, ve kterých hrají rodiče dětí s autismem apod. 2. ročník se konal 27. 6. 2015 a 3. ročník pod názvem NAUTIS FEST souvisejícím s novým názvem naší organizace se konal 19. 6. 2016 již v nových prostorách na Písecké bráně na Praze 6. V roce 2017 se 4. ročník konal 17. 6. 2017 opět na Písecké bráně na Praze 6. Záštitu 3. a 4. ročníku festivalu poskytl starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář.

Náklady:
Celkové náklady: 213000.00,-Kč
Výše dotace: 31000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Národní ústav pro autismus, z.ú.
V Holešovičkách 593/1a
Praha 8 182 00
IČO: 26623064
tel: 284684959
Web: http://www.nautis.cz
Email:


Název: Dlabačov 2018 - 2021
Kino Dlabačov je dnes jediné stálé kino na území Prahy 6. Již dva roky je místem aktivního setkávání obyvatel této městské části s programem, který zpřístupňuje nejnovější filmové novinky, ale i filmové přehlídky a archivní klubové filmy širokému spektru diváků. Dlabačov v uplynulých dvou letech postupně rozšířil svůj program o divadelní představení, koncerty živé hudby, přednášky, ale i výstavy v kavárně kina.

Kino Dlabačov svoji dramaturgii zaměřilo na všechny významné divácké skupiny. Kromě aktuálních českých i zahraničních filmových premiér uvádí pravidelné programy pro rodiče s dětmi (víkendové filmové pohádky, pohádková pásma, dětská divadla), matky a otce na mateřské dovolené (dopolední Baby Kino), seniory (pravidelné kino Senior se zvýhodněným vstupným), ale i na studenty a žáky škol v obvodu Prahy 6 (filmová a divadelní představení). 

Kino Dlabačov hostilo řadu premiér hraných i dokumentárních filmů, doplněných o pravidelné odborné diskuse s filmovým kritikem Kamilem Filou, filmové přehlídky zaměřené na archivní filmy (Ozvěny Noir film festivalu), ekologii (Příběhy Země), cestování a sport (Outdoor Film Festival), mezinárodní filmový festival (FebioFest 2016), exkluzivní předpremiéry televizních projektů (Autobazar Monte Karlo, Pěstírna, Trpaslík), seriálové maratony (Hra o trůny, Kosmo) a přímé přenosy z prestižních operních a divadelních domů (National theatre London, Royal Opera House)

V letošním roce pak Dlabačov odstartuje vlastní filmovou přehlídku Dlabačofest, která bude pravidelně uvádět v ČR nikdy široké veřejnosti neuváděná zásadní díla světové kinematografie. Letos jsou to filmy nominované v uplynulých letech na Oscara za Nejlepší zahraniční film. Tato přehlídka by se v dalších letech měla stát hlavním bodem podzimního programu a událostí vázanou na Prahu 6, která festival finančně podpořila.

Divadelní scéna Dlabačova, díky rekonstrukci jeviště a obnově světelného parku, rozšířila nabídku činoherních představení. Stálé zázemí zde od letošního roku našel proslulý brněnský Komediograf (Josef Polášek, Jakub Žáček, Tomáš Matonoha, Marek Daniel, Lukáš Pavlásek), který si Dlabačov vybral jako svoji stálou pražskou scénu. S opakovaným úspěchem a před vyprodaným hledištěm vystupují Simona Stašová, Petr Nárožný, Oldřich Navrátil, Zuzana Kronerová, Naďa Konvalinková, Oldřich Vízner, Jana Šulcová. 

Každou neděli jsou pravidelně zařazována představení pro nejmenší diváky a jejich rodiče. Dlabačov inscenuje i vlastní dětská představení. Soubor stálého divadla pro děti je složen z absolventů katedry alternativního a loutkového herectví na DAMU. V repertoáru máme tyto pohádky: Červená Karkulka, O Budulínkovi, Čert a Káča, Vánoční dárek a nejnověji Obušku z pytle ven. Program se zaměřením na dětského diváka je velmi oblíbený a hojně navštěvovaný, pravidelně doplněný o zajímavé workshopy. V průběhu letních prázdnin byl pro školní děti poprvé připraven Příměstský filmový tábor, který nabídl kurzy, tematické výlety a projekce.

Své místo v programu nalezl i unikátní projekt Dlabačova zaměřený na fenomén Stand-upu, který přináší výběr nejlepších českých stand-up komiků v čele s Ester Kočičkovou, břevnovskou patriotkou. Kromě divadelních představení jsme uspořádali několik úspěšných koncertů (TapTap, Republic of Two, Never Sol, Laco Déczi...)v započaté hudební dramaturgii plánujeme setrvat a podpořit ji.

Kavárna se stala domovem jazzových večerů nebo hudebních vystoupení dětí z DDM, autorských čtení v rámci pravidelných Břevnovských sousedských jarmarků, výstav a vernisáží.

Dlabačov za krátkou dobu svého fungování prokázal, že je a bude místem setkávání obyvatel Prahy 6 s kulturou všech žánrů, ale i místem neformálních setkávání v kavárně, která zároveň slouží jako výstavní prostor. Propojení stálého kina, divadelní scény, koncertního sálu a kavárny nabízí možnost komplexního kulturního zážitku na jednom místě.

Sál kina je dnes vybaven nejnovější promítací technologií 4K se zvukem 7.1 Dolby Surround. Kapacita 377 polstrovaných sedadel, stěny i strop, které jsou obloženy akustickými obklady a nebývale velké plátno umocňují filmový zážitek. Zmodernizováno bylo jeviště a zázemí pro účinkující. Postupnou modernizací prochází celá technologie kina i divadla i v těchto měsících, větší opravy (například výměna sedadel nebo revitalizace vzduchotechnika a její doplnění o klimatizaci) jsou rozplánovány na další léta.

Náklady:
Celkové náklady: 8400000.00,-Kč
Výše dotace: 364400.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
MUTLIFUNKČNÍ CENTRUM DLABAČOV s.r.o.
Na Pankráci 1062/58
Praha 4 140 00
IČO: 02254361
tel: 724391685
Web: http://www.dlabacov.cz
Email:


Název: Zahradní slavnost v Domově Sedlec s vernisáží výstavy "25 let Domova Sedlec v lokalitě Prahy 6" a 50 let Společnosti pro podporu lidí s mentálmním postižením (SPMP)
Program akce:

- Zahájení

- Vernisáž výstavy  "25 let Domova Sedlec v lokalitě Prahy 6" a 50 let Společnosti pro podporu lidí s mentálmním postižením (SPMP)

- Divadelní představení lidí s handicapem

- Prezentace sociálních služeb a dovedností lidí s postižením

- Hudební vystoupení Besharmonie

- Hudební vystoupení folkové kapely

- Posezení u táboráku při kytaře a opékání buřtů

Náklady:
Celkové náklady: 20000.00,-Kč
Výše dotace: 11200.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Domov Sedlec SPMP o.p.s.
Roztocká 33/13
Praha - Sedlec 160 00
IČO: 24252999
tel: 233324363
fax: 233324363
Web: http://sdmsedlec.cz
Email:


Název: Studentský jam(ík)
Studentský jamik (dál jen SJ) vznikl jako impulzivní reakce na podnět mladých talentovaných hudebníků – (polo)amatérů, kteří hledají další a nové prostory pro svou seberealizaci. Ti neřeší pouze problém s prostory na cvičení, ale také hledají místa, kde se můžou prezentovat před publikem. Možnost zahrát si „za každého počasí“ na Praze 6, bez nutnosti investice finančních prostředků, opravdu moc není. Málo klubů poskytne nováčkům prostory, kde by se mohli mladí hudebníci setkávat, zahrát si a popovídat o muzice. Také jsme hledali místo, které by bylo strategicky umístěno a vhodné opravdu pro všechny věkové skupiny. Jelikož bychom rádi v těchto večerech pokračovali, žádáme podporu pro tento multižánrový projekt, kde bychom si mohli pozvat další profesionální hudebníky jako hosty, dál mohli zaplatit provozní náklady na pronájem, doprava ozvučení, pronájem event. nákup hudební aparatury, nástrojů apod. Tyto večery jsou jakýmsi workshopem v praxi, kdy hudebníci budou moct předávat svoje zkušenosti mladým muzikantům na jednom pódiu. Jedná se o setkání různých generací, hudebních kultur a vlivů, které je vždy vzájemně velice inspirativní.

Náklady:
Celkové náklady: 48000.00,-Kč
Výše dotace: 26800.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5
Praha 17 - Řepy 163 00
IČO: 45241694
tel: 736426948
fax: 235323332
Web: http://www.ddmp6.cz
Email:


Název: BlueJazz Fest
Všemi projekty, ve kterých se snažíme o spoulpráci s radnicí MČP6 chceme zvrátit dosavadní nepříznivou tvář Usedlosti Ladronka, která vznikla v době předchozích provozovatelů, tedy jakéhosi VIP místa nevhodného pro obyvatele Prahy 6 jak cenově, tak i sociálně.

Chtěli bychom ve spolupráci s Prahou 6 a tedy v návaznosti na zatím již proběhlé jednání a rozhovory vybudovat z Usedlosti Ladronka místo  příznivé pro návštěvu jak rezidentů ze sousedství, tak i místo pro kulturní a sportovní vyžití všech obyvatel Prahy 6 a jejího okolí a to celé podtržené dostupným a kvalitním gastronomickým zážitkem.

Rádi bychom v rámci pozitivní změny image Ladronky k rezidentům v blízkém okolí volnočasového areálu Ladronka i ke všem obyvatelům Prahy 6 uspořádali v měsíci dubnu 2018 třídenní (pá, so, ne) festival bluesové a jazzové hudby.

Žánr jazz a blues sahá prakticky přes všechny věkové skupiny. Zaměřením se Usedlost Ladronka chce přiblížit obyvatelům Prahy 6 a to i výběrem lokálních umělců.

 

Náklady:
Celkové náklady: 100000.00,-Kč
Výše dotace: 66300.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Ladronka s.r.o.
Tomanova 1/1028
Praha 6 - Břevnov 169 00
IČO: 62411586
tel: 734385288
Email:


Název: Mezigeneračně na Praze 6
Mezigenerační setkání v programu „Povídej“ se konají pravidelně jednou za 3-­4 týdny a jejich náplní jsou společné aktivity zaměřené na aktivizaci seniorů a poznávání dětí a vzájemné interakci a komunikaci. Skupinu vždy tvoří senioři z domů/klubů pro seniory a děti z mateřské školy či nižších ročníků základní školy. Jednoho setkání se účastní průměrně 25-­30 osob. Společné činnosti jsou různorodého charakteru a vztahují se k ročnímu období, programu školky a specifikům dané mezigenerační skupiny. Zorganizovat taková setkání se zařízením v okolí je nezřídka obtížným úkolem navíc, který je mnohdy jednostranný. Proto vznikla obecně prospěšná společnost Mezi námi, aby tato zařízení spojovala a dávala odborným pracovníkům potřebnou podporu a metodické vedení při aktivitách spojených s propojováním generací.

Tyto aktivity jsou pro seniory volnočasovou aktivitou, aktivizační a prožitkovou složkou, jenž napomáhá ke zlepšení kvality života spoluobčanů v seniorském věku, pro děti pak jsou součástí výchovy a vzdělávání v rámci rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a mladší školní děti. Naším cílem je přispět ke změně nahlížení generací na sebe navzájem. Chceme, aby se poznávali i ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby si rozuměli a společně objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy.

Na území Prahy 6 funguje od února 2015 až dosud skupina Centrin Liboc + MŠ Sbíhavá (do 31.10.2017 se uskutečnilo 20 setkání); od prosince 2014 do března 2015 existovala též skupina LDN Bubeneč a MŠ Juarézova (3 setkání), avšak z organizačních důvodů na straně LDN byla spolupráce s LDN ukončena a pro MŠ Juarézova hledáme nové partnerské seniorské zařízení. V roce 2018 plánujeme vytvoření 1-2 nových mezigeneračních skupin na Praze 6.

Mateřská škola Sbíhavá byla oceněna značkou Mezigeneračně, kterou udělujeme školským a seniorským zařízením, která dlouhodobě a aktivně napomáhají sbližování mezi nejmladšími a nejstaršími generacemi. Značka Mezigeneračně je oceněním za vynaložené práce a energie škol, školek či seniorských zařízení v mezigenerační oblasti. Znamená také prestiž a výjimečnost. Znamená, že daná instituce je součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací.

Pro úplnost dodáváme, že od června 2014, resp. února 2015, jsou do projektu zapojeny i 2 skupiny z Prahy 6 ­ Nebušic (na tyto 2 skupiny z Nebušic případnou dotaci čerpat nebudeme).

Jednotlivá setkání jsou dokumentována fotografem, fotografie jsou primárně určeny pro prezentaci projektu a pro webové stránky, aby si účastníci setkání (rodiče dětí, senioři, děti seniorů) mohli připomenout atmosféru a potřebnost komunity pro ně samotné. Na projektu spolupracuje také grafik, který připravuje nejen materiály před setkáním, ale i následnou prezentaci pro umístění na web a do medií. Z potřebnosti komunikace programu/setkávání, záměru rozvoje komunity a dobrého žití v regionu vyplývá nutnost pracovat v projektu také s odborníkem, který zajistí komunikaci s medii, včetně využití online nástrojů.

Pro zajištění rozmanitého programu setkání je nezbytné zajistit materiál a pomůcky, které je potřebné mít průběžně k dispozici. Používají se také pomůcky zařízení, z kterých účastníci pocházejí, vybavení však není ve všech zařízeních shodné a je třeba mít vybavení a pomůcky v organizaci stále po ruce.

V Praze 6 realizujeme od září 2015 také náš program “Přečti” ­- do MŠ dochází cca 1x týdně senior a předčítá dětem pohádky. Do programu je zapojena MŠ Čínská, MŠ Na Okraji, MŠ Bílá a MŠ Sbíhavá. Do těchto MŠ dochází celkem 6 seniorek. Předčítání ve školkách umožní setkávání nejmladší a nejstarší generace a posílí mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot v rámci komunity. Senior zapojený do programu “Přečti” se stane pro děti “pohádkovou babičkou” či “pohádkovým dědečkem”, tedy někým kouzelným a výjimečným. Kontaktem s dětmi a jejich pohádkovými hrdiny se senior přirozeně přiblíží současnému světu dětí a tím může zmírnit svůj případný pocit odcizení od společnosti. Program “Přečti” je samozřejmě velice důležitý i pro děti, neboť přirozenou formou naslouchání a dialogu rozvíjí u předškolních dětí znalosti mateřského jazyka – slovní zásobu, porozumění slovům i celému příběhu, ale i schopnost vyjadřování a interpretace slyšeného. Čtením rozličných příběhů se děti učí rozpoznávat realitu a svět fantazie. Navíc je možné dětem ihned objasnit, co je a co není v příběhu slušné a morální. Pomáháme tím dětem tvořit jejich hodnotový žebříček.

Finanční prostředky z dotace MČ Prahy 6 budou použity na přípravu, realizaci, rozšíření a podporu mezigeneračních aktivit na Praze 6 a na rozvoj a vzdělávání pracovníků, kteří pracují s cílovou skupinou a jsou zapojeni do mezigeneračních programů.

Náklady:
Celkové náklady: 48900.00,-Kč
Výše dotace: 7300.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Mezi námi, o.p.s.
Nad Želivkou 903
Praha 6 164 00
IČO: 02267217
tel: 604356300
Web: http://www.mezi-nami.cz
Email:


Název: Koncerty na Ladronce
Všemi projekty, ve kterých se snažíme o spoulpráci s radnicí MČP6 chceme zvrátit dosavadní nepříznivou tvář Usedlosti Ladronka, která vznikla v době předchozích provozovatelů, tedy jakéhosi VIP místa nevhodného pro obyvatele Prahy 6 jak cenově, tak i sociálně.

Chtěli bychom ve spolupráci s Prahou 6 a tedy v návaznosti na zatím již proběhlé jednání a rozhovory vybudovat z Usedlosti Ladronka místo  příznivé pro návštěvu jak rezidentů ze sousedství, tak i místo pro kulturní a sportovní vyžití všech obyvatel Prahy 6 a jejího okolí a to celé podtržené dostupným a kvalitním gastronomickým zážitkem.

Dne 14.9.2017 proběhl v areálu Ladronka, pod záštitou starosty, první zkušební koncert. Bylo prodáno 200 vstupenek + 50 vstupenek volných rozdáno v rámci propagace. Na koncert se dostavilo, a to i přes nepřízeň počasí, 200-220 návštěvníků. Byly zaznamenány veskrze pozitivní ohlasy a to jak přes sociální sítě, tak i osobní přání. Kvalitu koncertu mohou potvrdit i účastníci z řad rady a vedení radnice. Zároveň nebyl zaznamenán žádný negativní ohlas ze stran rezidentů z okolních budov.  

Tento zkušební koncert ukázal, že areál Usedlosti Ladronka je k této produkci vhodný a příznivý, jak polohou, tak z hlediska akustiky a že propočtem i vizuálně  pojme bez problémů 300 posluchačů.

Vystupujícím byl Václav Kopta a kapela, hostem Jan Kalousek. Na základě zkušeností z tohoto koncertu, který byl pořádán na bázi přátelských vztahů (Kopta + Kalousek – zdarma, kapela Hrůzy – režijní náklady) tuto akci Usedlost Ladronka dotovala ze svých zdrojů a proto žádáme o podporu MČ Praha 6, abychom mohli uskutečnit další serii koncertů, které Usedlost Ladronka přiblíží obyvatelům Prahy 6. Právě díky této podpoře budeme schopni udržet cenu vstupenek nízko tak, aby koncerty byly dostupné pro všechny.

 V roce 2018 bychom rádi uspořádali na Ladronce celkem 5 koncertů (4 koncerty v rámci dotačního programu Kultura I.-2018, jeden koncert v září v rámci programu Kultura II.-2018), přibližně formátu prvního zkušebního koncertu,  tedy 300 posluchačů a umělec z Prahy 6, případně umělecky vázaný na Prahu 6 (Michal Hrůza, Yo-Yo Band, Lenka Filipová a Lenny, Krausberry, Ivan Hlas a mnoho dalších).

Formáty těchto vystoupení, tedy s komornějším počtem návštěvníků  a atmosférou, která je tím pádem výraznější, umožňují dnes populární odlišný prožitek lišící se od velkých hektických stadionových show.

Dále by se tímto nabízel vznik nového místa kulturního vyžití oproti již zažité oblasti Vítězného náměstí a který v této oblasti s pravidelným konáním různých kulturních akcí chybí.

Náklady:
Celkové náklady: 400000.00,-Kč
Výše dotace: 258600.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Ladronka s.r.o.
Tomanova 1/1028
Praha 6 - Břevnov 169 00
IČO: 62411586
tel: 734385288
Email:


Název: Hanspaulský festival 2018 - XVIII.ročník
O založení Hanspaulského festivalu se zasloužili žáci devátých tříd v roce 2001. Sami, členové několika hudebních skupin, byli obdivovateli skupiny Tata Bojs, která na závěr své školní docházky uspořádala v místním Sokole koncert. Díky nadšení a usilovností našich žáků se tedy, s podporou MČ Praha 6, Hanspaulský festival koná. Hanspaulský festival si dává za cíl připravit přehlídku hudebních skupin, které přilákají obyvatele celé Prahy 6 k setkání při poslechu dobré hudby. Program je tvořen tak, aby příležitost dostali začínající, méně známé skupiny a jednotlivci.

Během festivalu se setkávají i bývalí žáci školy, stejně jako ti, kteří již na Hanspaulce nebydlí.

Organizaci festivalu zajišťují zaměstnanaci ZŠ Hanspaulka a členové spolku Hanspaulka. Program se začíná připravovat již po skončení předešlého ročníku. Součástí festivalu je i tombola, do které věnují ceny nejrůznější subjekty Prahy 6. Výtěžek této tomboly věnujeme každoročně Základní škole speciální v Rooseweltově ulici.

V roce 2016 se konal festival poprvé v prostoru bývalé ulice Turkovská, pod Hanspaulským zámečkem. Tento přírodní amfiteátr je velmi příjemným místem pro pořádání kulturních akcí.

XVIII. ročník Hanspaulského festivalu proběhne v neděli 24.června 2018

Náklady:
Celkové náklady: 146000.00,-Kč
Výše dotace: 70500.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29
Sušická 29
Praha 6 160 00
IČO: 48133787
tel: 224310365
Web: http://www.zshanspaulka.cz
Email:


Název: Příběhy našich sousedů - výstava a sborník
Výstava přímo navazuje na vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů, který naše organizace od září 2017 do února 2018 již popáté realizuje v základních školách Prahy 6. V rámci projektu, do kterého se zapojilo 13 škol z Prahy 6, žáci 7.- 9. tříd pod vedením svého učitele zdokumentují celkem 16 pamětníků, kteří jim budou vyprávět své vzpomínky na důležité události 20. století.
Výstava pamětnické příběhy nahrané v letošním ročníku představí širší veřejnosti. Cílem výstavy je nejen upozornit veřejnost na to, že mnozí hrdinové stále žijí mezi námi, ale také inspirovat k mezigeneračnímu dialogu. Ukazujeme, že zajímavé příběhy umí objevit také děti, stačí se jen nebát a začít se ptát. Výstavu doplní sborník, ve kterém se oproti výstavním panelům příběhu pamětníka dostane většího prostoru i práci dětí.


Realizací výstavy a vydáním sborníku pamětnických příběhů chceme navázat na předchozí úspěšná uvedení. V červnu tohoto roku si mohli výstavu pamětnických příběhů prohlédnout kolemjdoucí v Galerii Skleňák. Začátkem července se výstava přesunula do Galerie Šestka v OC Šestka, kde byla doplněna výstavními panely z předchozích dvou ročníků. Návštěvníci tak měli možnost zhlédnout soubornou výstavu tří ročníků Příběhů našich sousedů po dobu tří měsíců. V září roku 2016 byla zahájena výstava v Písecké bráně. U příležitosti zahájení výstavy proběhlo setkání s pamětníky a žáky z Prahy 6. Výstavu doprovázel i sborník, který prezentoval nejen působivé pamětnické portréty od fotografa Lukáše Žentela, ale také rozšířené medailonky pamětníků. V roce 2015 byla výstava ke zhlédnutí v Galerii Chodník (dnes Skleňák), kde se setkala s velkým zájmem veřejnosti a byla dokonce dvakrát prodloužena. Trvala od března až do poloviny června. Od září 2015 pak výstavní panely putovaly po školách Prahy 6, kde inspirovaly žáky i pedagogy k dalším setkáním s pamětníky.


Zahájení výstavy doplněné vydaným sborníkem plánujeme na červen 2018,a to nejlépe v Galerii Skleňák. Výstava bude tištěna na plakátech formátu B1 a bude obsahovat 16 pamětnických panelů. Každý z nich představí portrét pamětníka, citát z jeho vyprávění, jak jej zaznamenaly děti, a krátký text, který ve stručnosti připomene pamětníkův osud. Připomene také, že příběh zdokumentovaly děti z Prahy 6. Dva úvodní panely představí spolupráci MČ Praha 6 a společnosti Post Bellum na projektu Příběhy našich sousedů. Dva panely představí práce žáků, které vznikly v projektu (knihy, komiksy, ilustrace). Portrétní snímky pořídí přední český fotograf Lukáš Žentel.

Plánujeme, že výstava potrvá cca 1 měsíc, po skončení se výstavní panely přesunou do Galerie Šestka, následně pak budou putovat po základních školách Prahy 6.

Náklady:
Celkové náklady: 161540.00,-Kč
Výše dotace: 85100.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
POST BELLUM, o.p.s
Štěpánská 704/61
Praha 1 110 00
IČO: 26548526
tel: 257316966
Web: https://www.postbellum.cz
Email:


Název: Výstavy na Ladronce
Všemi projekty, ve kterých se snažíme o spoulpráci s radnicí MČP6 chceme zvrátit dosavadní nepříznivou tvář Usedlosti Ladronka, která vznikla v době předchozích provozovatelů, tedy jakéhosi VIP místa nevhodného pro obyvatele Prahy 6 jak cenově, tak i sociálně.

Chtěli bychom ve spolupráci s Prahou 6 a tedy v návaznosti na zatím již proběhlé jednání a rozhovory vybudovat z Usedlosti Ladronka místo příznivé pro návštěvu jak rezidentů ze sousedství, tak i místo pro kulturní a sportovní vyžití všech obyvatel Prahy 6 a jejího okolí a to celé podtržené dostupným a kvalitním gastronomickým zážitkem.

Od června 2017 do 19.10.2017 proběhly úpravy prostor díky investicím spol. Ladronka s.r.o. V rámci rekonstrukce vznikly výstavní prostory, které je možné rozdělit na tři úseky:

1) „Horní bar" - Prostor určený ke kompletním uceleným výstavám, u kterých se počítá s vernisážemi a větším rozsahem návštěv.

2) Zimní zahrada - počítá se s výstavami fotografií.

3) Klasické výstavní prostory -  rekonstruovaná místnost (zelený salonek) s ozdobným stropem a místnost bývalé černé kuchyně se zachovalým stropním komínem včetně spojovacích chodeb mezi těmito prostory a horním barem.

"Horní bar" a klasické výstavní prostory se dají využít jak k jednotné výstavě – připravovaná výstava fotografa Matušinského, nebo i rozděleně pro dva umělecké subjekty.
V těchto prostorách počítáme s jednou až dvěma výstavami měsíčně, tudíž s jednou až dvěma vernisážemi za měsíc. V rámci jednotlivých výstav je možné rozšířit program o autorské čtení nebo umělecká vystoupení při jejich zahájení apod.
Rádi bychom za pomoci příspěvku od MČP6 pořádali výstavy a vernisáže pravidelně a to se zapojením umělců především z Prahy 6 či jinak spojených s Městkou částí Praha 6.

První výstava pod záštitou starosty MČ proběhla dne 19.10.2017. Jednalo se o malíře Luboše Mandáta a sochaře Radka Kubinu. Výstava se setkala s kladnými ohlasy veřejnosti i zástupců radnice, nicméně pro zvýšení návštěvnosti žádáme o finanční příspěvek, který bychom využili především na propagaci a tudíž zvýšení návštěvnosti a povědomí o tomto projektu.

Náklady:
Celkové náklady: 40000.00,-Kč
Výše dotace: 22000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Ladronka s.r.o.
Tomanova 1/1028
Praha 6 - Břevnov 169 00
IČO: 62411586
tel: 734385288
Email:


Název: Sousedské odpoledne
Všemi projekty, ve kterých se snažíme o spoulpráci s radnicí MČP6 chceme zvrátit dosavadní nepříznivou tvář Usedlosti Ladronka, která vznikla v době předchozích provozovatelů, tedy jakéhosi VIP místa nevhodného pro obyvatele Prahy 6 jak cenově, tak i sociálně.

Chtěli bychom ve spolupráci s Prahou 6 a tedy v návaznosti na zatím již proběhlé jednání a rozhovory vybudovat z Usedlosti Ladronka místo  příznivé pro návštěvu jak rezidentů ze sousedství, tak i místo pro kulturní a sportovní vyžití všech obyvatel Prahy 6 a jejího okolí a to celé podtržené dostupným a kvalitním gastronomickým zážitkem.

Tímto projektem bychom chtěli do Usedlosti Ladronka přilákat zpět obyvatele z celé Prahy 6 a především z blízkého okolí. V rámci projektu by probíhala vystoupení amatérských kapel hlavně z Prahy 6 a pro všechny přítomné by byla k dispozici široká nabídka gastronomických českých lidových specialit za "lidové" ceny. Stejně tak amatérské kapely by vystupovaly bez nároku na honorář, tudíž finanční prostředky by byly využity předvším na zajištění techniky a propagace. 

Chceme usedlost ukázat jako místo, kde mohou lidé sportovat nejen v jejím okolí, ale kde mohou zároveň posedět a podiskutovat s přáteli, zahrát si společenské hry nebo si poslechnout zajímavou hudbu.

Sousedské odpoledne by proběhlo první víkend v červenci a v případě úspěchu bychom rádi přihlásili do dotačního programu Kultura II. - 2018 opakování Sousedského odpoledne za účasti radních a zastupitelů Prahy 6, kteří by tímto mohli zhodnotit předchozí Sousedské odpoledne a případně další schválené a podpořené projekty za účasti obyvatel Prahy 6.

Náklady:
Celkové náklady: 60000.00,-Kč
Výše dotace: 36100.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Ladronka s.r.o.
Tomanova 1/1028
Praha 6 - Břevnov 169 00
IČO: 62411586
tel: 734385288
Email:


Název: Rytířské turnaje našich panovníků
Projekt je zpracován jako znovuobnovení tradiční lidové zábavy a je koncipován jako velkolepý zábavně poučný historický den se zaměřením pro celou rodinu. Zpracovaný profesionálními umělci. Samotného turnaje se zúčastní desítky účinkujících, šest až osm vycvičených filmových koní, profesionální kaskadéři a vozatajové. Toto velké divadlo je ozvučeno a nasvíceno na kvalitní profesionální úrovni.

Nechybí ani odborně zpracovaný výklad profesionálního moderátora.

Historickou atmosféru dokresluje dobové tržiště s několika dobovými tavernami.

Součástí je rytířský tábor, ve kterém má každý rytíř svůj stan a diváci si mohou se svým oblíbeným rytířem promluvit, případně se s ním vyfotit.

V průběhu dne, před a po turnaji, probíhají dílčí vystoupení – kejklíř, tanečnice, hudba, …Veškeré činnosti jsou v přísném historickém duchu.

PROGRAM

•          Otevření tržiště

•          Královský průvod

•          Proslov krále

•          Program – hudba, tanec, šerm, divadlo, kejklíř atd.

•          Královský rytířský turnaj

•           Večerní program – večerní rytířský turnaj s ohni -  závěr

Jezdecký turnaj

Nový typ královských rytířských turnajů představoval zápolení rytířů na kolbišti v jiných, tehdy světových disciplínách, pro které byla vytvořena skoro jednotná pravidla. Zápolili spolu na koních šlechtici a rytíři z celého království…………..

Nejednoho turnaje se přímo na kolbišti zúčastnil mnohokrát i panovník. Program předvádějí rytíři na koních, kteří jsou ve zbroji a v přilbách. Vzájemně spolu soutěží v jezdeckých – rytířských disciplínách, například trefování kroužků, srážení přileb, útok na točící se terč (karusel), hod oštěpem na kance a podobně.

Je to velice zajímavé vystoupení trvající asi 60 min. Rytíři na koních zde soutěží o přízeň krále a přihlížejících diváků.

Na závěr se střetnou rytíři na koních i na zemi v souboji s dřevci a meči. Rytíři bojují, padají z koní.

Náklady:
Celkové náklady: 276000.00,-Kč
Výše dotace: 66400.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Rytíři Koruny České, z.s.
Resslova 439/17
Plzeň - Jižní Předměstí 301 00
IČO: 22683259
tel: 723985399
Web: http://art-rkc.com
Email:


Název: Taneční představení TS Emotion
Taneční Studio Emotion (TS Emotion) vzdělává již 21 let v oboru tanec, se zaměřením na současný moderní a jazzový tanec, balet, děti od 3 let do 26 let ( v současné době se kurzů účastní 350 dětí na Praze 6). Výuka studentů probíhá ve skupinách, rozdělených dle věků a taneční úrovně, v rámci kterých pedagogové zdokonalují technické a umělecké schopnosti tanečníků, rozvíjejí jejich kreativitu a imaginaci prostřednictvím improvizačncíh her a cvičení, a především upevňují sociální vazby v kolektivu při nácviku společných choreografíí a účasti na kulturních akcích. Nejtalentovanější studenti pracují také individuálně schoreografem. Tanečníci výborně reprezentují Prahu 6 v republikových i mezinárodních soutěžích a festivalech, mají nespočet titulů a ocenění. Jako jediná česká taneční škola vyhrála opakovaně titul mistra světa na Světovém poháru organizace DWC http://www.dwcworld.com/. viz příloha. TS Emotion každoročně připravuje dvě autorská představení v červnu a v prosinci, se kterými tanečníci vystupují na prknech pražských divadel: Divadlo na Vinohradech, Nová Scéna, Divadlo Komedie, Divadlo ABC, Kongresové centrum, Jatka 78, divadlo Ponec atd.

V roce 2018 si Taneční Studio Emotion opět připravilo interaktivní pohybové divadlo, které bude uvedeno v neděli 17. června v Divadle na Vinohradech. Část výtěžku bude věnovaná dětem bez domova. Konkrétně Nadaci Veroniky Kašákové, která se věnuje všem dětem v České republice, tedy i dětem Prahy 6. Obě představení budou moci občané Prahy 6 shlédnout na pouličních akcích typu Živé město, Ladronkafest, Čerodejnice na Ladronce.

Náklady:
Celkové náklady: 450000.00,-Kč
Výše dotace: 50600.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
MgA. Ivana Malá
náměstí svobody 728/1
Praha 6 - Bubeneč 160 00
IČO: 63964708
tel: 603803321
Web: http://www.studioemotion.cz
Email:


Název: Kaštan – scéna Unijazzu
Spolek Unijazz – sdružení pro podporu kulturních aktivit, je nájemcem kulturního centra Kaštan v Praze 6-Břevnově od února 2004 a provozování vlastní scény bylo v té době logickým vyústěním našeho snažení. Na poli kultury se oficiálně pohybujeme již od roku 1990, neoficiálně ještě o něco déle. V Kaštanu jsme tedy začali zhodnocovat dlouholeté zkušenosti z práce, která zahrnuje mnoho oblastí – od pořádání festivalů, přes hudbu nejrůznějších žánrů, divadla, výstavy či, film až po systematickou práci s mládeží na poli kultury.

Kaštan byl původně vybudován pro zcela jiné účely, než pro jaké je využíván dnes a postupem času jsme v interiéru provedli drobné úpravy, tak abychom docílili příjemnějšího i pohodlnějšího prostředí jak pro diváky, tak pro účinkující. Základem provozu je sál s kapacitou cca 60–100 diváků (podle aktuální úpravy), kde se odehrávají pravidelné pořady: koncerty, divadelní představení, přednášky, projekce a další pořady. Ne vždy je však kapacita sálu dostačující, a tak jsme začali více využívat venkovní prostory za budovou, poměrně velkou vstupní halu, či pokud je to vhodné, kombinujeme program v sále s programy v Popmuseu nebo v kavárně Únik.

Programová nabídka vychází ze základní struktury, jejíž páteří je hudba nejrůznějších žánrů, doplněná divadelními představeními, filmovými projekcemi, besedami, přednáškami, poslechovými pořady a výstavami.

Programová skladba v Kaštanu je volena tak, aby byly prostory co nejvíce využity pokud možno celodenně (odpolední a večerní pořady doplňují různé, zejména výtvarné, kurzy pro děti i dospělé, a nabídka Muzea a archivu populární hudby). Provoz je celoroční, s odlišnou prázdninovou strukturou, s ohledem na podmínky smlouvy uzavřené s majitelem objektu – MČ Praha 6.

Náklady:
Celkové náklady: 3495000.00,-Kč
Výše dotace: 69000.00,-Kč
Zdůvodnění: přeřazeno z víceletých do jednoletých, doporučeno výjezdní zasedání

Žadatel:
UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s.
Jindřišská 901/5
Praha 1 110 00
IČO: 00406724
tel: 731503824
Web: http://www.unijazz.cz
Email:


Název: Z hvězdiček rostou hvězdy
Jedná se o sérii koncertů těch nejlepších studentů všech pražských hudebních škol v doprovodu jejich učitelů. nebo slavných kolegů z oboru. Koncerty jsou pro veřejnost zdarma. Konají se zpravidla poslední sobotu v měsíci v 18.00 v jedinečných prostorách Národní technické knihovny. O prázdninách se koncerty nekonají.
Budeme využívat nového klavíru PETROF, který v březnu 2014 městská část Praha 6 pořídila právě za účelem těchto koncertů.

Koncerty pravidelně navštěvuje 100-400 posluchačů na jeden koncert. Zájem veřejnosti o tento rpojekt každým rokem narůstá. Na koncerty v poslední dobe začínají chodit i mladí lidé.

Náklady:
Celkové náklady: 248240.00,-Kč
Výše dotace: 85900.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Rostislav Tvrdík
Prostřední Nová Ves 71
Lázně Bělohrad 507 81
IČO: 71320211
tel: +420777573731
Web: http://musicagency.cz
Email:


Název: Kaštan dětem
Unijazz, sdružení pro podporu kulturních aktivit, je provozovatelem kulturního centra Kaštan v Praze 6-Břevnově od února 2004. Navazujeme zde na naše letité zkušenosti z kulturní činnosti, která zahrnuje mnoho oblastí – od hudby nejrůznějších žánrů, přes divadla, výstavy, film až po systematickou práci s mládeží na poli kultury, včetně vydávání kulturního magazínu UNI. Prostřednictvím vyvážené dramaturgie chceme rovněž přispět k atmosféře tolerance mezigenerační i umělecké. Jde nám o otevřený prostor, kam lze za kulturou přijít každý den a který bude zajímavý pro co nejširší diváckou obec, bez ohledu na věk či zaměření, s důrazem na to, že zde návštěvníci najdou kvalitní projekty, které nemohou často vidět jinde. Zcela logicky jsou tedy již od počátku součástí programové nabídky pořady pro děti.

Pravidelně zveme děti na divadelní představení v sobotu a jednou měsíčně také na středeční odpolední představení, která se velmi osvědčila. Nabídku pořadů pro děti dále zatraktivňujeme zejména prostřednictvím různých workshopů. Považujeme za důležité v dnešní informacemi a technologiemi nabité době nejmladší generaci předložit co nejširší nabídku možností a kreativních aktivit. Jsme přesvědčeni, že právě maximální šíře výběru dává nejmladší generaci možnost se za aktivní podpory rodičů rozhodnout, čemu chce věnovat volný čas. Jsme však zatím limitováni finančními možnostmi, což se projevuje nejen na výběru divadelních souborů, ale také na možnosti propagace těchto představení.

V roce 2018 plánujeme spolupráci např. s těmito divadly: Sváťovo dividlo, divadlo Pískomil, Krabice Teplice, divadlo Krab, divadlo Vocaď pocaď, divadlo T601, divadlo Kvelb (představení a dětské řemeslné dílny), Loutky bez hranic (divadelní představení s dílnami), Divadlo v pytli, Buchty a loutky, Baterky, Divadlo Matýsek, Divadlo Uličník, Divadlo Krapet, Divadlo V batohu, Divadlo Krasohled, Pruhované panenky, Divadlo Fígl, Divadlo DAMM, co se výtvarných aktivit týče, budeme samozřejmě pokračovat ve spolupráci s Atelierem Kaštan a plánujeme také divadelní workshop. Pro výše zmiňované aktivity počítáme v případě příznivého počasí také s využitím venkovních prostor přilehlých k objektu Kaštanu.

Náklady:
Celkové náklady: 226800.00,-Kč
Výše dotace: 38800.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s.
Jindřišská 901/5
Praha 1 110 00
IČO: 00406724
tel: 731503824
Web: http://www.unijazz.cz
Email:


Vyhodnocení

Zdůvodnění:

Gratulujeme Vám k získání finanční dotace. V současnosti pracujeme na přípravě dotačních smluv, které by měly být připraveny k podpisu během února až března 2018.

Jamile budou smlouvy zpracovány, budeme Vás informovat na kontaktní email. Přípomínáme, že podepsat smlouvu může pouze statutární zástupce (dle příslušného rejstříku). Pokud smlouvu bude podepisovat jiná osoba, je potřeba doložit ověřenou plnou moc.

Věříme, že Vám informace o přidělené dotaci udělala radost a těšíme se na další spolupráci.

Za kolegy z oddělení kultury, sportu a volnočasových aktivit

Schváleno usnesením:
ZMČ 549/17 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura I. - 2018 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen 2018 a Víceleté dotace v oblasti kultury do konce roku 2021 (21.12.2017)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 15kB], ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel příloha 1 [XLS 68kB], ikonka typu souboru application/pdf příloha 2 [PDF 543kB] | podrobnosti hlasování

Za zpracování zodpovídá:
Ing. David Limport Tel.:  220 189 569© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/grant.php?ID=233&crc=5df9abb5a5a96e6b76f80e58d77a9b7e ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz