Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Dotace ›› detail/podstránka

Detail dotace

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda


Název:
Jednoletý dotační program Kultura

Číslo:
2015/008

Vyhlášeno usnesením:
RMČ 315/15 Vyhlášení dotačního programu v oblasti kultury v roce 2015 (22.04.2015)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 9kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 1 [DOC 178kB]

Datum vyhlášení:
22.04.2015

Datum ukončení žádostí:
25.05.2015

Datum zveřejnění výsledků:
08.07.2015

Kategorie:
kultura

Úvod:
Cílem městské části Praha 6 (MČ Praha 6) v oblasti kultury je nabízet kulturní programy, které reflektují potřeby obyvatel v oblasti kultury a nabízejí pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny vyváženě a nediskriminačně.

MČ Praha 6 proto vyhlašuje jednoletý dotační program Kultura 2015 pro období červenec – prosinec 2015. Prioritami jsou projekty, které:

Oblasti zájmu dotačního programu Kultura 2015:

Podmínky účasti:
1.   Způsobilí žadatelé:

O dotaci se mohou ucházet subjekty s projekty realizovanými na území MČ Praha 6, a to jak fyzické osoby, tak právnické osoby, které splňují níže uvedené podmínky. Příspěvkové organizace zřízené státem, hl. m. Praha a městskými částmi nemohou podávat žádosti o dotaci na soustavnou celoroční činnost. Množství podaných žádostí na jednoho žadatele není nijak omezeno.

 

2.   Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

O dotaci se subjekty ucházejí na základě předloženého projektu, který sleduje cíl MČ Praha 6 v oblasti kultury a odpovídá jejím prioritám, které jsou uvedeny v Úvodu.

 

3.   Důvody podpory stanoveného účelu

Dotace pokrývá náklady nezbytné na realizaci projektu. Subjekty mohou požadovat ve svých projektech také příspěvky investičního charakteru, a to max. do výše 20 % z celkově přidělené dotace, dále také na příspěvky na mzdy a na propagaci projektu. Částky jsou včetně DPH.

 

4.   Na přidělení dotace není právní nárok a její finanční výše je závislá na výši schválených finančních prostředků pro předmětnou oblast v rámci rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2015.

 

5.   Maximální výše dotace pro jednotlivý projekt: Kč 500 000,-Kč

 

6.   Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu na podporu stanoveného účelu: Kč 2 000 000,-Kč.     

 

7.   Stanovení výše konkrétní dotace: Kulturní komise doporučí Radě MČ Praha 6 a Zastupitelstvu výši dotace pro jednotlivé projekty.

 

8.   Žádost o udělení dotace se podává na jednotném formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách MČ Praha 6 (www.praha6.cz – Elektronické dotace). Každý projekt musí být podán na samostatném formuláři.

 

9.   Náležitosti žádosti:

 

 

 10.      Termín doručení žádosti:

Příjem žádostí bude zahájen 23. 5. v 0:00 h. Odeslat žádost prostřednictvím on-line služby ELEKTRONICKÉ DOTACE před tímto datem bude možné, ale jeho přijetí bude naprogramováno tak, že žádost bude vyhlašovateli doručena až 23. 5.Žádost musí být MČ Praha 6 doručena elektronicky nejpozději do 25. 5. 2015 23:59 hodinprostřednictvím on-line služby ELEKTRONICKÉ DOTACE na www.praha6.cz. Žádost musí být podepsána. Tuto náležitost žadatel splní buď prostřednictvím elektronického podpisu, datové schránky, nebo naskenováním vytištěné papírové žádosti s vlastnoručním podpisem.

 

11.   Kritéria hodnocení (posuzování žádostí)

Posuzování přijatých žádostí proběhne ve třech kolech. V prvním kole prověří Odbor školství a kultury, zda předložené žádosti splňují všechny formální náležitosti a předloží je k posouzení kulturní komisi Rady MČ. Projekty, které nesplňují všechny požadované náležitosti, nebudou posuzovány a budou vyřazeny.

V druhém kole posoudí přijaté žádosti Kulturní komise MČ Praha 6. Před bodovým hodnocením proběhne diskuse o jednotlivých projektech. Svá doporučení o rozdělení finančních prostředků poté předá ke schválení orgánům MČ Praha 6. Kulturní komise hodnotí podané žádosti podle následujících kritérií:

a) Hodnocení dosavadní činnosti žadatele. Zde může žadatel získat max. 15 bodů ze 100.

Kompetence projekt realizovat a předchozí zkušenosti žadatele. Předpoklady žadatele připravit kvalitní projekt, zprostředkovat téma na dostatečné úrovni. Posuzuje se dosavadní činnost žadatele nebo předchozí realizovaný projekt a jejich odborný i společenský ohlas. Společenský ohlas prokazuje počtemuskutečněných akcí (představení, koncertů, nových výstav atp.) a návštěvností.

b) Kvalita předkládaného projektu/činnosti. Zde může žadatel získat max. 50 bodů ze 100.

Význam projektu z hlediska priorit MČ Praha 6 v oblasti kultury. Posuzují se také vzdělávací a sociálně-společenské aspekty projektu (začleňování specifických skupin do uměleckých a kulturních aktivit, a to jako realizátorů, diváků, posluchačů nebo návštěvníků), potřebnost projektu a poptávka po aktivitách

Součástí posouzení v této rovině je i kvalita zpracování projektu, schopnost srozumitelně, konkrétně a důvěryhodně formulovat jeho cíle.

c) Posouzení rozpočtu projektu/činnosti. Zde může žadatel získat max. 35 bodů ze 100.

Přiměřenost nákladů na jeho realizaci, transparentnost, účelnost a hospodárnost plánovaného rozpočtu a schopnost zajistit pro financování projektu i další zdroje. Pokud žadatel nepředkládá žádost poprvé, je přirozenou součástí tohoto hodnotícího kritéria předchozí vyúčtování přidělené dotace za poslední účetně uzavřené období.

Ve třetím kole rozhodují o udělení dotací orgány MČ Praha 6 (Rada MČ Praha 6 a Zastupitelstvo MČ Praha 6) na základě doporučení Kulturní komise.

O výsledcích výběrového řízení budou žadatelé informováni po schválení orgány městské části. Výsledky dotačního řízení budou sděleny bez zdůvodňování. Zaslané projekty se žadatelům nevracejí.

 

12.   Předpokládaný harmonogram dotačního řízení v oblasti kultury pro rok 2015

22. 4. 2015

Vyhlášení dotačního řízení v oblasti kultury pro rok 2015 pro roční projekty.

6. 5. a 13. 5.

Školení pro žadatele dotace – Jak vyplnit projektovou žádost

23. 5. 0:00 h – 25. 5. 23:59 h

Přijímání žádostí prostřednictvím elektronického systému

25. 5. 2015

Konečný termín pro podání žádostí na ÚMČ Praha 6

1. 6. 2015

Předpokládaný termín posouzení projektů odbornou komisí Rady městské části Praha 6.

3. 6. 2015

Předpokládaný termín projednání dotací Radou MČ Praha 6.

25. 6. 2015

Projednání přidělení dotací Zastupitelstvem Městské části Praha 6

červenec 2015

Zveřejnění výsledků dotačního řízení

 

13.   Zveřejnění výsledků

Zveřejnění výsledků dotačního řízení v oblasti kultury pro rok 2015 zajišťuje Odbor školství a kultury, a to prostřednictvím internetových stránek formou on – line žádosti o dotaci dotace na www.praha6.cz nebo v příloze příslušného schváleného usnesení ZMČ. Výsledky dotačního řízení budou sděleny bez zdůvodnění.

 

14.   Čerpání dotace

  1. S příjemcem dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku s vymezením účelu jeho použití podle předloženého projektu. Poskytnuté prostředky musí být použity ve stanoveném termínu výhradně na realizaci schváleného projektu.
  2. Smlouva bude obsahovat závazek příjemce umožnit pověřeným zástupcům ÚMČ Praha 6 vykonání kontroly využití poskytnutých finančních prostředků. MČ Praha 6 bude prostřednictvím příslušných komisí Rady MČ a odborů ÚMČ kontrolovat plnění projektu z obsahového hlediska.
  3. Smlouva bude obsahovat závazek příjemce zpracovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a vyhotovit vyúčtování dotace a předložit je spolu s fotodokumentací, kopiemi faktur, pokladních dokladů a dalšími případnými přílohami Odboru školství a kultury nejpozději do jednoho měsíce po realizaci akce na podatelnu Úřadu městské části Praha 6.
  4. Příspěvek musí být v případě ročních projektů vyčerpán nejpozději do 31. 12. 2015, pokud s ohledem na odůvodněné potřeby smluvního partnera nebude ve smlouvě stanoveno jinak. V případě nevyčerpání musí být příslušné prostředky vráceny poskytovateli do data určeného ve smlouvě.
  5. 5. Příjemce dotace je povinen zveřejnit informace o konání akce, na kterou je příspěvek čerpán - ve speciální sekci webové prezentace Prahy 6.

 

15.   Termín školení pro žadatele:

Dne 6. 5. od 16 do 17.30 hodin a 13. 5. od 17 do 18.30 h, ÚMČ Praha 6, ul. Čs. armády 23, zasedací místnost zastupitelstva v 6. patře

Kontakt na zadavatele:
- Mgr. Romana Vylitová vedoucí oddělení kultury Městská část Praha 6 Úřad městské části tel.  220 189 510


Úspěšné žádosti

Celkem rozděleno 0,- Kč mezi 27 žadatelů.


Název: Adventní koncert PSPU v Praze 6
PSPU chce tímto koncertem oslovit širokou veřejnost, pokračovat tak v tradici ženského sborového zpěvu v Praze 6 a navázat na předchozí úspěšné projekty v rámci Prahy 6.

Náklady:
Celkové náklady: 20000.00,-Kč
Výše dotace: 14700.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (20 %) uvedené v žádosti je závazné a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Pěvecké sdružení pražských učitelek z.s.
Kladenská 557/22
Praha 6 160 00
IČO: 45250201
tel: 736431061
Web: http://www.pspu.cz
Email:


Název: Galerie Makráč 2015
Galerie Makráč v budově Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd je umístěna na průsečíku konečné tramvají a autobusových zastávek Petřiny a cesty do obory Hvězda. Tato poloha skýtá ideální možnost zajít na chvíli do galerie, než přijede další autobus, či si zpestřit cestu z procházky z lesoparku Hvězda. Přes inzerci v místních periodikách mnoho lidí o galerii neví. To je škoda, protože v Galerii Makráč se každý měsíc koná nová výstava a vstup je zdarma. Umístěním informační tabule před budovou ÚMCH s programem galerie, ale i s informacemi o budově, která je národní kulturní památkou a také výzkumech, které jsou náplní činnosti ústavu bychom rádi zvýšili povědomí obyvatel o tomto místě, které propojuje vědu, umění a architekturu.

Výstava v NTK Cesty mohou býti rozličné bude prezentovat historii i současnost výstavních prostor ústavů Akademie věd ČR - Galerii Makráč s nejdelší a nejbohatší historií výstav, galerii Geofyzikálního ústavu, dočasnou galerii Mikrobiologického ústavu a nově galerii Botanického ústavu Akademie věd.

Kurátorem výstavy je Jiří Hůla, který od roku 1984 spravuje Archiv výtvarného umění společně s Dagmar Šubrtovou, kurátorkou výstav v Galerii Makráč /ÚMCH/ na Petřinách.

Chtěli bychom návštěvníkům ukázat, že Galerie Makráč byla v dobách socialismu mnohdy jedinou příležitostí pro režimem nežádoucí výtvarníky dnes světového jména představit svá díla veřejnosti (namátkou Karel Malich, Václav Boštík, Adriena Šimotová, Kurt Gebauer, Olga Karlíková, Milan Knížák).

Také bychom poukázali na fakt, že i po roce 1989 nabízí galerie avantgardní program - představuje mladé umělce, často  absolventy Akademie výtvarných umění a UMPRUM Praha a zároveň nabízí i retrospektivní výstavy dnes již uznávaných a ceněných autorů.

To vše v propojení s akademickou půdou výzkumu syntetických polymerů. Výstavní prostor nabízíme pravidelně i školám (ZŠ Petřiny sever - výtvarný obor) či sociálně odlišným skupinám lidí - např. nyní v květnu probíhá výstava klientů arteterapeutického atelieru psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Jak řekl zakladatel Ústavu makromolekulární chemie prof. Otto Wichterle: "Chceme být nejen krásní, ale i užiteční".

 

Náklady:
Celkové náklady: 43950.00,-Kč
Výše dotace: 26800.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (24 %) uvedené v žádosti je závazné a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR, v.v.i.
Heyrovského nám. 2
Praha 6 162 01
IČO: 61389013
tel: 296809331
fax: 296809410
Web: http://imc.cas.cz
Email:


Název: Kino Dlabačov
Kino Dlabačov, stejně jako většina jednosálových kin v Praze, která neprošla digitalizací, podlehlo masivnímu odlivu diváků a v roce 2002 ukončilo provoz. Po uzavření kina Ořechovka se tak městská část Praha 6 stala největší městskou částí bez kina. Plán na obnovu provozu kina Dlabačov vzešel od majitele objektu v době, která předpokládá kompletní technologickou změnu dochované 35mm projekce. Digitalizace je tak jediným řešením, které může zabezpečit obnovu provozu tohoto legendárního kina Prahy 6. Cílem je doplnit stávající, provozuschopnou 35mm filmovou projekci o projekci digitální, která umožní realizaci dramaturgie tak, jak je v plánu.

Za účelem digitalizace kina Dlabačov jsem požádali o podporu Státní fond kinematografie. Projekt digitalizace byl také podpořen záštitou starosty městké části Praha 6 panem Ondřejem Kolářem.  

Kino Dlabačov je projektováno jako jednosálové kino s kapacitou 377 diváků. Nabízí prostorné zázemí, které bude rozšířeno o příjemnou kavárnu. Sál kina je vybaven klasickými polstrovanými kinosedadly, stěny i strop jsou obloženy akustickými obklady. Ve výsledku kino nabízí velmi dobrou akustiku a nebývale velké plátno, které umocňuje filmový zážitek. Kino Dlabačov vždy patřilo mezi moderní kina (konkurovat mu v komfortu ve své době dokázalo pouze kino Moskva – Ládví nebo Alfa a Kino u Hradeb v centru města). Dramaturgicky se pak kino řadilo mezi klubová kina, nabízející filmy mimo mainstream, přehlídky a filmový klub.

 

Naším plánem je navázat na tuto dramaturgii a program rozšířit o projekce pro děti, školy a seniory. Z aktuální nabídky premiér pak chceme pečlivě vybírat filmy, které jsou kvalitní, ale v nabídce multikin upozaděné. Prostor chceme dávat novým českým filmům ale i klubovým premiérám nebo dokumentům.

 

Programovou nabídku budou doplňovat přehlídky věnované výročím filmařů, národním kinematografiím a žánrům. Chceme obnovit divácké maratony nasazením kultovních sérií a rozšířit nabídku i o projekci kvalitních televizních projektů.

Prostorné podium před plátnem a poměrně velká kapacita sálu umožní filmovým tvůrcům zde pořádat filmové premiéry, panelové diskuze, případně besedy a přednášky spojené s filmem.

 

Rozčlenění (diverzifikace) dramaturgického plánu:

 

1. dokumentární filmy

Z rozrůstající se nabídkou filmových dokumentů chceme sestavovat pravidelné projekce v pevně daný den v týdnu. Chceme tak vytvořit tradici a zvyknout diváka na možnost pravidelného dokumentárního programu.

2. filmový klub, nezávislá filmová tvorba

Kino Dlabačov se stane součástí sítě Filmových klubů AČFK a filmy z jeho nabídky budou pevnou součástí programu i s výhodami pro členy Filmového klubu.

3. filmová novinka

Z pravidelné nabídky premiér českých distributorů chceme do programu zařazovat kvalitní filmy, které se v nabídce multikin „krčí v koutku“ a jsou z programu velmi rychle vyřazovány. Zároveň se ale jedná o filmy přístupné široké veřejnosti.

4. dopolední projekce seniorům, rodičům na mateřské

Protože je kino Dlabačov kinem Prahy 6 a chce plnit svoji úlohu kulturního centra pro její obyvatele, bude součástí programu pravidelná projekce pro seniory se zlevněným vstupným, ale i projekce pro rodiče s dětmi, která rozšíří možnosti jejich kulturního vyžití na Praze 6.

5. projekce pro ZŠ, SŠ, MŠ

Projekce pro školy patří k programu kin neodmyslitelně. Chceme pokrývat poptávku všech stupňů škol, které se nacházejí na území Prahy 6, nabízet budeme kvalitně sestavený program, který navazuje na vzdělávací plány škol a vhodně doplní výuku studentů a žáků. V plánu máme i Dětskou filmovou akademii, která bude seznamovat děti s procesem filmové tvorby a filmovou historií.

6. filmové minifestivaly, žánrové přehlídky, národní kinematografie

Běžný program budou doplňovat přehlídky zaměřené na kvalitní ukázky jednotlivých filmových žánrů. Chceme se vracet v čase k filmům, které ovlivnily minulé generace. Na světovou kinematografii se chceme dívat optikou přehlídek filmů, které patří mezi ty méně známé. Chceme se věnovat naší vlastní historii, plánujeme cykly, na kterých budeme spolupracovat s historiky z NFA.

7. Přehlídky k  životnímu výročí významných filmových tvůrců spojenými s lektorskými přednáškami a panelovými diskuzemi

V programu budeme reflektovat výročí významných československých filmových tvůrců. Pro rok 2015 budeme pracovat se jmény filmových legend, mezi kterými jsou například:

 8. Přenosy divadelních, operních a baletních představení v rámci nabídky digitálního obsahu

Aktuálně budou zařazovány vybrané přímé přenosy divadelních představení, operních představení a baletů, které tvoří nabídku například NT Live, RSC Live nebo MET Live.

Pravidelný provoz kina:

 Kino Dlabačov obnoví provoz do hracího profilu jednosálového kina s pravidelným celoročním provozem doplněným o další kulturní aktivity. Program bude profilován z pravidelných dnů věnovaných dokumentům, filmovému klubu, premiérám, programu pro školy, promítání pro seniory a také aktuální filmové minipřehlídky.

Dokumentární pondělky – odpoledne a večer – pravidelně každý týden – 8 přestavení měsíčně

Klubové úterý – odpoledne a večer – pravidelně každý týden – 8 představení měsíčně

Česká středa – odpoledne a večer – pravidelně každý týden – 8 představení měsíčně

Premiérový čtvrtek – odpoledne a večer – pravidelně každý týden – 8 představení měsíčně

Pohádková neděle – pravidelně každý týden – 4 představení měsíčně

Představení pro seniory – pravidelně každou středu odpoledne – 4 představení měsíčně

Představení pro školy – pravidelně každé úterý – 4 představení měsíčně

Filmová přehlídka – pátek, sobota, neděle. 3 projekce denně – 9 představení v měsíci

Celkem měsíčně kino odehraje minimálně 53 představení, ročně přes 600 představení

Digitalizace kina Dlabačov spojená s jeho obnovením otevírá šanci na vznik kina, které bude určeno nejen pro potřeby obyvatel Prahy 6, ale stane se (i díky snadné dostupnosti) kinem pro celou Prahu. Nabídka filmů na 35mm filmových kopií pokrývá potřeby přehlídek a retrospektiv. Nabídky digitálních kopií filmů otevře možnost pracovat se současnou kinematografií a zpřístupnit kino všem, kteří mají rádi film v celé jeho pestrosti.

 

Náklady:
Celkové náklady: 1663000.00,-Kč
Výše dotace: 307000.00,-Kč
Zdůvodnění: Projekt získal finanční dotaci ve výši 307 000 Kč pod podmínkou, že poskytnutá částka nebude využita na nájemné. Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (70 %) uvedené v žádosti je závazné a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
MUTLIFUNKČNÍ CENTRUM DLABAČOV s.r.o.
Na Pankráci 1062/58
Praha 4 140 00
IČO: 02254361
tel: 777567412
Web: http://www.dlabacov.cz
Email:


Název: VOX 015 (benefiční hudební festival)
VOX – jediný pražský hudební festival moderní křesťanské hudby. Benefiční festival s více než 20letou tradicí. 12. ročník hudebního festivalu VOX chce přinést průřez tím nejlepším z tvorby hudebníků reflektujících křesťanské poselství. Volně navazuje na 10 ročníků festivalu Vox Clamantis, který se v 90. letech stal známou, kvalitní a žánrově pestrou přehlídkou domácích i zahraničních účinkujících. Hudba prezentovaná na festivalu VOX by měla být vyjádřením svobody uměleckého projevu bez hranic konfesí.

Letošní jednodenní festival se koná v sobotu 21. listopadu 2015 již posedmé ve velkém sále Pastoračního střediska v Praze 6 - Dejvicích, Kolejní 4.

Festival Vox pořádá Sdružení Pyramida a spolupracuje s dalšími subjekty. Na přípravě se podílejí mladí lidé nejen ze sdružení, ale také Arcidiecézní centrum pro mládež. Dále oslovujeme mladé lidi z Prahy 6, zejména prostřednictvím církví, které na jejím území působí (římskokatolická církev a její farnosti v této městské části, československá církev husitská, českobratrská církev evangelická a církev bratrská). Mladí lidé z těchto komunit pomáhají s přípravami i propagací a pravidelně se festivalu účastní.

Festival Vox je akce s dlouholetou tradicí. Původní název z 90. let Vox Clamantis byl zkrácen na Vox a pod tímto názvem v letošním roce proběhne již 12. ročník. Od roku 2009 – stejně jako i letos - se koná v Pastoračním středisku v Praze 6 - Dejvicích.

Festival Vox má své dlouholeté sponzory a partnery. Akci pravidelně dle svých možností podporují: Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Nadace Život umělce a Česko-německý fond budoucnosti. Jejich podpora se dle jejich aktuálních možností pohybuje v rozmezí od 8 do 40 tisíc Kč ročně.

Festival Vox je místem setkávání, vytváří otevřený prostor pro mladé lidi různých společenských skupin. Setkání mladých křesťanů a lidí tzv. nevěřících může být oboustranně inspirativní pro další kulturní, společenský a sociální vývoj každého návštěvníka. Prostor je bezbariérový, a tedy přístupný i lidem s tělesným handicapem.

Festival Vox pomáhá, jelikož jde o akci benefiční. Za dobu jeho existence jsme podpořili několik sociálních projektů, mezi příjemci výtěžku benefice v minulých letech byli: Dům sociálních služeb v Praze Hájích, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a Centrum pro děti a mládež Teen Challenge Praha. Letos hodláme již podruhé v historii festivalu podpořit Domov sv. Rodiny v Praze 6 v Liboci a na Petřinách.

Náklady:
Celkové náklady: 174300.00,-Kč
Výše dotace: 44900.00,-Kč
Zdůvodnění: Projekt získal finanční dotaci ve výši 307 000 Kč pod podmínkou, že poskytnutá částka nebude využita na nájemné. Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (66 %) uvedené v žádosti je závazné a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Spolek Pyramida
Kostelní náměstí 16
Praha 4 - Kunratice 148 00
IČO: 60445564
tel: 604563383
Web: http://sdruzeni-pyramida.webnode.cz/
Email:


Název: Sousedské trhy na Puškinově náměstí
Od měsíce května 2015 organizujeme Sousedské trhy na Puškinově náměstí s týdenní frekvencí. Trhy se konají každou neděli v čase 9.30 - 15 hod a navazují na koncept Bleších trhů, které jsme organizovali od dubna 2015 vždy poslední neděli v měsíci. Pro organizaci trhů je vyjednán zábor na cca 65 m2, v čase 6.00 - 16.00 hod, do budoucna uvažujeme i o rozšíření záboru a to dle zájmu obyvatel či organizace příležitostných aktivit, jako např. Den dětí.

V současné době organizujeme trhy cca v rozsahu 12-20 stánků pronajímaných zájemcům za poplatek v rozmezí 150-500 Kč dle nabízeného sortimentu. Sortiment prodávajících členěn do 3 skupin"

1)  "second hand",

2)   nový sortiment

3)   občerstvení.

Do trhů jsou zapojeny i další podnikatelské subjekty z Prahy 6 formou nabízeného zboží, služeb a organizace zábavy, jako např. dětská zábava - stavění stavebnice Kapla, malování na obličej. Trhy navazují na prvorepublikové trhy, které se konaly na tzv. Uralském náměstí (dnes Puškinovo náměstí) v období první republiky. O tomto faktu budeme také občany informovat.

Trhy by měly splnit následující:

1) podporu sousedského a komunitního setkávání různých skupin obyvatel žijících v Dejvicích/Bubenči, především mladých rodin a seniorů, dále pak různých skupin cizinců žijících v oblasti Dejvic/Bubenče

2) "oživení Puškinova náměstí" a z Puškinova náměstí vytvoření místa, kde se stále něco děje a kde nás baví žít

3) úklid Puškinova náměstí od odpadků a psích exkrementů, které znemožňují pohyb obyvatelstva na zatravněných plochách a vyžití/odpočinek rodin s dětmi mimo hřiště. 

 

V rámci organizace trhů dojde i k investicím do Puškinova náměstí a jeho okolí, jako např. elektrifikace Puškinova náměstí, kterou je možno využít pro případné další aktivity - jako např. osvětlení Puškinova náměstí na Vánoce. 

Náklady:
Celkové náklady: 203000.00,-Kč
Výše dotace: 90000.00,-Kč
Zdůvodnění: Projekt získal finanční dotaci ve výši 307 000 Kč pod podmínkou, že poskytnutá částka nebude využita na nájemné. Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (42 %) uvedené v žádosti je závazné a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Jana Vyhlídalová
Českomalínská 777/23
Praha Bubeneč 160 00
IČO: 69507074
tel: 732375435
Web: http://www.kidtown.cz
Email:


Název: Sborník k výstavě Příběhy našich sousedů
Sborník by vycházel z výstavy Příběhy našich sousedů, která navazuje na stejnojmenný projekt. Projekt probíhal na Praze 6 již podruhé a tentokrát v období od září roku 2014 do března 2015. V rámci projektu se žáci na několik měsíců stali rozhlasovými dokumentaristy. Na základě osobního setkání zpracovávali osudy pamětníků důležitých událostí 20. století, kteří žijí v jejich sousedství. Měli k dispozici nejmodernější nahrávací techniku a během února navštívili studio Českého rozhlasu, kde jim zkušení redaktoři pomohli jejich nahrávku celoživotních vzpomínek zpracovat do ucelené rozhlasové reportáže či dokumentu. Při své práci využívali také informací z mezinárodního internetového archivu Paměť národa (www.pametnaroda.cz). Všechny výstupy žákovských a studentských týmů jsou k vidění na stránkách projektu www.pribehynasichsousedu.cz.

Díky projektu vznikla tak unikátní sbírka dvanácti příběhů pamětníků z Prahy 6, která byla prezentována na výstavě. Výstava byla zahájena se závěrečnou prezentací projektu. Cílem výstavy je nejen upozornit veřejnost na to, že mnozí hrdinové stále žijí mezi námi, ale také upozornit na mezigenerační dialog. Ukazujeme, že zajímavé příběhy umí objevit také děti, stačí se jen nebát a začít se ptát.

I v loňském roce jsme na Praze 6 ve spolupráci s MČ Praha 6 uspořádali velkou exteriérovou výstavu Nepromlčeno! – Příběhy našich sousedů, která představila celkem 21 pamětníků – 14 z nich natočily v rámci projektu Příběhy našich sousedů děti, dalších 7 jsme doplnili zejména z řad válečných veteránů pobývajících v Ústřední vojenské nemocnici. Výstava Nepomlčeno! – Příběhy našich sousedů doplněná o katalog se setkala s velkým úspěchem.

Sborník by měl čtyři úvodní strany se slovem starosty Prahy 6 a dále s popisem projektu a činnosti společnosti Post Bellum. Následovaly by příběhy jednotlivých pamětníků, přičemž by vždy přes jednu stranu byla fotografie pamětníka od fotografa Lukáše Žentela a na druhé straně medailonek s jeho životním příběhem a rámeček s informacemi, kteří žáci, z které školy a pod vedením kterého pedagoga příběh zaznamenaly. Celý sborník by tedy neměl více než 30 stran a byl by vytištěn na pevný offsetový papír a svázaný svorkovou vazbou. Sborník koncipujeme jako neprodejní a byl by distribuován především do základních škol Prahy 6, kde bude moci inspirovat žáky k natáčení životních příběhů pamětníků ze svého okolí. 

Náklady:
Celkové náklady: 50000.00,-Kč
Výše dotace: 41100.00,-Kč
Zdůvodnění: Projekt získal finanční dotaci ve výši 307 000 Kč pod podmínkou, že poskytnutá částka nebude využita na nájemné. Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (10 %) uvedené v žádosti je závazné a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
POST BELLUM, o.p.s
Štěpánská 704/61
Praha 1 110 00
IČO: 26548526
tel: 257316966
Web: https://www.postbellum.cz
Email:


Název: Kaštan dětem
Unijazz, sdružení pro podporu kulturních aktivit, je provozovatelem kulturního centra Kaštan v Praze 6-Břevnově od února 2004. Prostřednictvím vyvážené dramaturgie se snažíme přispět k atmosféře tolerance mezigenerační i umělecké. Jde nám o otevřený prostor, kam lze za kulturou přijít každý den a který bude zajímavý pro co nejširší diváckou obec, bez ohledu na věk či zaměření, s důrazem na to, že zde návštěvníci najdou kvalitní projekty, které nemohou často vidět jinde. Zcela logicky jsou tedy již od počátku součástí programové nabídky pořady pro děti.
Pravidelně zveme děti na sobotní divadelní představení, postupem času jsme ještě zavedli středeční odpolední představení, která se také osvědčila. Nabídku pořadů pro děti chceme však ještě zatraktivnit, a to zejména prostřednictvím různých workshopů a dílen. Považujeme za důležité předložit v dnešní informacemi a technologiemi nabité době nejmladší generaci  co nejširší nabídku možností a kreativních aktivit v kontaktu s živými umělci. Jsme přesvědčeni, že právě maximální šíře výběru dává dětem možnost se za aktivní podpory rodičů rozhodnout, čemu chce věnovat volný čas. Jsme však zatím limitováni finančními možnostmi, což se projevuje nejen na výběru divadelních souborů, nemůžeme např. vzhledem k cestovním nákladům zvát mnoho divadel mimopražských, ale také na možnosti propagace těchto představení.
Na podzim 2015 plánujeme spolupráci např. s těmito divadly: Sváťovo dividlo, Divadlo Krab, Divadlo DAMM (Marky Míkové), Bilbo Compagnie, Divadlo Tondy Novotného, Divadlo Fígl, Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila, Liduščino divadlo, Divadlo Víti Marčíka, Divadlo Buchty a loutky + dílna, Divadlo Baterka + dílna... co se výtvarných aktivit týče, budeme samozřejmě pokračovat ve spolupráci s Atelierem Kaštan.

Náklady:
Celkové náklady: 240000.00,-Kč
Výše dotace: 49100.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (79 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s.
Jindřišská 901/5
Praha 1 110 00
IČO: 00406724
tel: 603266527
Web: http://www.unijazz.cz
Email:


Název: Podpora činnosti dětského folklórního souboru Rosénka
 Vzhledem k mnoha úspěchům, které DFS Rosénka dosahoval v minulých letech, má vedení souboru velký zájem na tom, aby se práce souboru dále zkvalitňovala a k tomu je nutné jak dobré krojové vybavení, tak propagační materiály včetně webové prezentace

1) Krojové vybavení

Soubor Rosénka je jako jeden z mála folklorních souborů v ČR schopen nabízet celovečerní představení i v omezeném počtu účinkujících. Na rozdíl od ostatních souborů, se Rosénka na každý tanec převléká do jiného kroje, což je velmi divácky atraktivní,  a proto odpovídající krojové vybavení  je základním předpokladem k veřejným produkcím tohoto významého folklorního souboru. Přestože si členové souboru některé části krojů sami šijí, vyšívají a pořizují je na vlastní náklady, množství krojového vybavení a především specifické krojové obuvi v souboru stále chybí.  

V rámci své činnosti DFSR  do konce roku 2015 uvede v premiéře  ještě 2 programy. 

- 20. června 2015 bude mít v DD premiéru pořad „Když zasvítí slunko“, v němž vystoupí celkem  70 účinkujících, kteří vystřídají celkem na 160 krojů.

- V prosinci uvede Rosénka v Dejvickém divadle pořad „Radujme sa, veselme sa“, kde se bude prezentovat dalších 40 krojů v zimním provedení.

Kromě vystupování na festivalech uvádí Rosénka také své celovečerní pořady v Dejvickém divadle i v jiných sálech v Praze  s různou tematikou. Za poslední 2 roky činnosti souboru (2013 a 2014) zhlédlo veřejná vystoupení  Rosénky celkem 46.560 diváků, což je pro amatérský soubor jistě úctyhodné číslo.

 2) Informační brožury a propagační předměty

Kromě krojového vybavení Rosénka potřebuje vydat informační propagační brožury s fotografiemi a aktualizovanými údaji (poslední propagační brožura byla vydána před 7 lety), plakáty a drobné upomínkové předměty (placky, hrnky, tužky, přívěsky) s logem souboru. Tyto upomínkové předměty využívají soubory k propagaci na festivalech v ČR i v zahraničí a v rámci těchto akcí se i pořadateli od účinkujících vyžadují.

3) Samostatné webové stránky DFS Rosénka

V neposlední řadě by DFS Rosénka rád vytvořil  samostatné  webové stránky, které by přehledně informovaly o jejích činnostech a nabídkách a které by sloužily jak rodičům dětí, pořadatelům, občanům MČ Praha 6 i ostatní veřejnosti. Současná podoba webové stránky, která je pouze součástí webu Dejvického divadla,  je pro tyto potřeby naprosto nevyhovující.

4) Posezení u cimbálu pro seniory

Vedení DFS Rosénka chce navázat na úspěšná "Posezení u cimbálu", která se uskutečňovala v předchozích letech, tentokrát však v odpoledních hodinách v prostoru DD Anti.kvariát, která by byla určena především seniorům. V příjemném nekuřáckém prostředí v sobotu dopoledne by měl být realizován poslechový pořad, při kterém by bylo možno i zapojit návštěvníky.

Pokud by tento projekt byl podpořen, vstup by byl zdarma.

Délka pořadu:  cca 120 minut.

Frekvence:  1x měsíčně (v r. 2015 zatím jen  cca 2x - říjen, listopad -  jako pilotní projekt)

 

Náklady:
Celkové náklady: 851900.00,-Kč
Výše dotace: 132300.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (77 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Dejvické divadlo, o.p.s.
Zelená 1084/15a
Praha 6 160 59
IČO: 27157806
tel: 233339108
Web: http://www.dejvickedivadlo.cz
Email:


Název: Publikační projekt:Renáta Fučíková - Praha v srdci. Obrázky z města i předměstí
Účelem projektu je vydání knihy renomované ilustrátorky a spisovatelky Renáty Fučíkové Praha v srdci.Obrázky z města i předměstí, mapující vybrané pražské čtvrti. Celkem se jedná o 16 kapitol v rozsahu 160 tiskových stran formátu 170 x 240 mm, vázaná vazba, černobílé s jednou přítiskovou výraznou barvou; 200 ilustrací; náklad 1800 výtisků.

Připravovaná autorská kniha zkušené ilustrátorky a spisovatelky Renáty Fučíkové se sestává z patnácti kapitol, mapujících jednotlivé pražské čtvrti, a z kapitoly, která je věnována Praze jako celku, z nichž 3 kapitoly jsou věnovány městské části Praha 6 (z celkových 15).

Renáta Fučíková se zaměřila na čtenáře staršího školního věku a na mládež. Nabízí jim netradiční pohled na Prahu nikoliv prostřednictvím nejznámějších památek a oblíbených turistických míst, ale seznamuje je s méně známými končinami hlavního města včetně okrajových čtvrtí, které obvykle nefigurují v bedekrech. Ve většině kapitol se obrací do minulosti, a to především k novodobým dějinám a osobnostem. Ty bývají dětem a mládeži, jimž schází pamětnická zkušenost, mnohdy více vzdálené než učebnicově schematizované dějiny starověku či středověku. V příbězích je například Ruzyně spojena s vazební věznicí, v níž byli drženi političtí vězni;Na Hanspaulce se odehrává příběh emigranta, který přežil díky vzpomínce na Prahu; příběh z Břevnova vypráví o Jaroslavu Seifertovi a Chartě 77. Albertov a Vyšehrad se vzpomínkou na události 17. listopadu 1989; Letná s evokací heydrichiády; a další 

Autorka neredukuje historii města a jeho částí na úzce nacionálně vymezené legendy, ale zdůrazňuje důležitý nadnárodní a multikulturní aspekt Prahy. 

Kniha má vícevrstevnatou kompozici, která umožňuje různé čtenářské přístupy. Charakter a především atmosféru jednotlivých pražských čtvrtí vystihují krátké příběhy. Jejich děj je jednoduchý, mnohdy jde pouze o epické rozvinutí obrazu či situace. Některé se vyznačují humorem a nadsázkou, jiné dotekem tajemna a magie, všem je však společná přítomnost výrazné pointy. Autorka dokáže vybudovat příběh úsporně, s využitím vhodných charakterizačních detailů, a to jak v rovině jazykové a tematické, tak v rovině výtvarné. Autorka funkčně stírá hranice mezi textem a obrazem. Vypráví rovněž prostřednictvím ilustrací, jež využívají komiksových prvků a mají silný narační potenciál. Nepříliš častá technika proškrabávané kresby působivě dotváří atmosféru příběhů, ponořených do minulosti. Další rovinu knížky zastupují naučné texty o pražských čtvrtích, v nichž Renáta Fučíková rekapituluje jejich proměny v průběhu staletí a faktografickou hodnotu zvyšuje i obrazovým materiálem (mapky se zakreslenými místy, důležitými pro rozvoj městské části).

Připravovaná publikace je výjimečná nejen tematickou ojedinělostí - soustředění na moderní historii Prahy, do níž je však integrován i obraz Prahy „magické“, ale také zpracováním - organické propojení textu s ilustracemi, vznikajícími náročnou technikou. 

Náklady:
Celkové náklady: 402840.00,-Kč
Výše dotace: 33500.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (88 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Práh s.r.o.
Patočkova 2386/85
Praha 6 169 00
IČO: 25725301
tel: 739001020
Web: http://www.prah.cz
Email:


Název: Blue§ix 2015
Blue§ix to je blues v Praze 6. Historie sahá do roku 2008, kdy byla ve spolupráci s o.s. Unijazz uspořádána první týdenní přehlídka blues interpretů v KC Kaštan. Od té doby se tato akce konala každoročně na podzim, naposledy v roce 2013. Zúčastnilo se jí více než čtyřicet uskupení z domova i zahraničí. Počátkem roku 2014 došlo k ukončení spolupráce s Unijazzem a Blue§ix se v tomto roce nekonal. Připravován však byl pro rok 2015 i následující léta Blue§ix v jiném formátu, který by více reagoval na stávající kulturní podmínky v Praze 6 (kromě KC Kaštan je zde pouze několik malých klubových scén v oblasti Dejvic, ve kterých vystupují převážně honorářově nenároční interpreti).

Projekt Blue§ix 2015 zahrnuje realizaci vystoupení bluesových interpretů během podzimu 2015 v dalších lokalitách Prahy 6. V současné době je domluven prostor v bubenečském Bluesbahnhofu, který pro další rok umožní využití venkovní scény. Na Petřinách, které jsou prodloužením metra nyní dobře dostupné, bude využit sál restaurace U Holečků. Spolupráce je možná s Píseckou bránou. Pro následující rok se předpokládá využití venkovních prostor a rozšíření o další lokality. Vstupné bude vybíráno dobrovolné, respektive minimální, horní hranice cca 100,- Kč.

Konkrétně v období od 1. září do 30. prosince proběhne pod hlavičkou Blue§ix 2015 deset bluesových koncertů ve výše uvedených prostorách. Posluchačům se představí zavedená jména domací i zahraniční scény. Předjednán je např. kytarista René Lacko, slovenská blues-rocková hvězda. V přípravě ZVA 12-28 Band (SK), Paul Batto (SLO), Miloš Svoboda, Petra Börnerová aj.

Náklady:
Celkové náklady: 197000.00,-Kč
Výše dotace: 105100.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (24 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Zdeněk Krejčí
Křenova 17
Praha 6 162 00
IČO: 68856041
tel: 777250342
Web: http://www.gparrot.cz
Email:


Název: Vzpomínkový večer na sestru Akvinelu
Domov svaté Rodiny svou činnost vykonává od roku 1991, kdy se sestře Akvinele Ludmile Loskotové z Kongregerace školských sester de Notre Dame podařilo za pomoci dárců zrekonstruovat bývalou budovu jeslí v Praze 6 na Petřinách a vybudovat zde první charitní domov v Praze s celoroční péčí o děti s mentálním a kombinovaným postižením. S. M. Akvinele Loskotové byla dne 28. října 2000 udělena Medaile Za zásluhy o Českou republiku. Dne 3. září 2003 jí bylo uděleno také čestné občanství Prahy 6. Na její počest po ní byla nazvána Nadace sestry Akvinely. Vzpomínkový večer věnovaný sestře Akvinele se koná každoročně k výročí jejího úmrtí začátkem listopadu. Připomínáme si její charitativní dílo a Domov svaté Rodiny představuje svou práci, kterou se snaží vykonávat dle jejího odkazu: pečovat s láskou a oddaností o potřebné. Součástí večera je vždy také koncert pro hosty. Přijemného setkání s jedinečnou atmosférou je docíleno také tím, že vstupné je dobrovolné a na konci slavnostního večera se podává drobné občerstvení.
Lidé se zde setkávají často po velmi dlouhé době, neboť ne všichni žijí v Praze. Akce hodně znamená i pro naše klienty, kteří v Domově žijí a na sestru často myslí.

Náklady:
Celkové náklady: 37500.00,-Kč
Výše dotace: 26900.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (15 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Arcidiecézní charita Praha
Londýnská 13/44
Praha 2 - Vinohrady 120 00
IČO: 43873499
tel: 608323540
Web: http://www.praha.charita.cz/
Email:


Název: Jazz gate
V dnešní době, která klade velký důraz na materiální úspěchy, je upozaděná možnost svobodného vyjádření vlastních emocí. V uspěchaném světě nám chybí možnost ventilu. Jazz, jakožto hudební názor, spíše než styl, je všeobecně vnímán jako duchovní dar několika generací usilujících o svobodu, rovnost a uznání. Pomocí jazzu je možné vyjadřovat své postoje a city, je stále živý, svobodný, volný, otevřený a nezná hranic. 

Jazz gate jsou pravidelná jazzová vystoupení s navazujícími open jam sessions pořádaná pro návštěvníky zdarma. Přináší tak občanům Prahy 6 nejen příležitost kvalitního kulturního zážitku, ale také možnost vlastního vyjádření a obohacení.

 

Náklady:
Celkové náklady: 135000.00,-Kč
Výše dotace: 66900.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (41 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
PÍSECKÁ BRÁNA, s.r.o.
V Nových Vokovicích 150/19
Praha 6 160 00
IČO: 27168131
tel: 602380007
Web: http://www.piseckabrana.cz
Email:


Název: „V Dejvickém divadle po XIV.“
Projekt se týká prezentace celoroční volnočasové aktivity žáků a mladistvých se speciálními vzdělávacími potřebami (mentální a kombinované zdravotní postižení). Integrovaný školní divadelní soubor Pestro hraje již 18 roků a svá vystoupení pořádá pod záštitou zapsaného spolku NA DLANI a Základní školy speciální a Praktické školy Rooseveltova, Praha 6. Vyvrcholením pravidelné činnosti souboru je tradiční vystoupení v Dejvickém divadle, které bychom v rámci tohoto projektu opět uskutečnili – tentokrát pod názvem „V Dejvickém divadle po XIV“. V tento den, kdy nám Dejvické divadlo velkoryse propůjčuje své zázemí včetně herecký šaten, pořádáme dvě veřejné generální zkoušky pro žáky spřátelených Základních škol Prahy 6 a v podvečer pak hlavní představení pro širší veřejnost. Na představení se jako hosté podílejí další subjekty – viz předchozí zkušenosti níže uvedené.  

Náklady:
Celkové náklady: 25500.00,-Kč
Výše dotace: 15000.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (41 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
NA DLANI, z.s.
Rooseveltova 8
Praha 6 160 00
IČO: 49276441
tel: 224322147
Web: http://www.skolaroos.cz
Email:


Název: Galerie pro onkologické paciebty, jejich blízké a podporující umělc
Opodstatnění projektu

 Jsme přesvědčeni, že umělecké cítění má každý z nás, a prezentací představ, snů či pojmenování reality a emocí výtvarným sdělením je individuálně velmi ulehčujícím elementem v duševním růstu.

Záměrem projektu bylo od jejího založení a otevření  (říjen 2012) vytvoření uměleckého komorního místa, ve kterém by se mohla setkávat veřejnost, a my jsme mohli lépe pokračovat ve vytvořené nabídce našich služeb, a nadále tak zprostředkovaně reagovat na individuální a velmi specifické potřeby našich klientů.

Hlavním důvodem pro vybudování komorní galerie byla a je snaha (nad rámec naší běžné činnosti)  spojit svět tzv. nemocných a zdravých, vytvořit možnost rozvíjení uměleckých aktivit nejen samotných pacientů, kterým prostor umožňuje se výtvarně prezentovat, čímž v mnohých případech pomohl motivačně podpořit jejich snahu o uzdravení, ale i v případě příbuzných je, byl a bude nápomocen alespoň chvilkovému zapomenutí na těžkosti, které s chorobou do rodiny přicházejí. Prostor je zároveň otevřen všem umělcům z řad široké veřejnosti, ať již zavedeným, anebo úplně prvně vystavujícím ve veřejné sféře.

Stálou vizí je tedy vytvoření malého uměleckého centra, ve kterém by se lidé mohli setkat, odpočinout, relaxovat a nabrat sílu, záměrem je i pochopitelně osvětová propagace naší činnosti a šíření povědomí o projektu psychosociální pomoci v nemocnicích.

Galerie je zároveň účelová, to znamená propagační ve smyslu propojení nabídky služeb i ostatních organizací, které se tématikou onkologických pacientů zabývají. 

Prostor galerie je jak umělcům tak veřejnosti otevřen a poskytován zcela zdarma, sdružení platí nájem a služby galeristy, hradí některé náklady na tisk, údržbu prostor apod.

V Galerii vystavoval i světoznámý fotograf Robert Vano či Jindřich Štreit, umělci mají sami zájem výstavy uspořádat.

Záměrem projektu bylo a  je vytvořit místo, ve kterém by se svět takzvaně nemocných a zdravých přirozeně setkával, byl motivací a inspirací pro ostatní, byl prostorem oddechovým a relaxačním, ale i prezentačním pro všechny, které záměr zaujme, a kteří jej budou chtít podpořit.

Reakce pana Roberta Vana (výstava části Platinové kolekce, prosinec 2012)

Byl jsem velice potěšen atmosférou, prostorem, přítomností…Děkuji za možnost, že jsem mohl v galerii vystavovat, velice si Vaší neúnanavné práce vážím. Budu se sem rád vracet!. Váš Robert.

Příklad zpětné vazby: vystavující konkrétní onkologická pacientka

Paní Ivana Antošíková, vyléčená (rakovina prsu), výstava proběhla v roce 2013

 “Galerie se mi moc líbila a jsem moc ráda, že jsem se mohla účastnit jejího otevření..  Je to hodně důležitá věc pro pacienty, získat v tvořivé práci chuť do života  a snažit se vlastně o to - mít navrch - před zlou nemocí. Nenechat se jí  ovládnou  a tímto způsobem projevovat své city, pocity.... Je to skvělý, když  člověka vtáhne umění a malujete několik hodin a nemyslíte na nic jiného, na žádné  starosti,  na žádnou nemoc. Alespoň takový pocit jsem měla já, když jsem po nemoci  začala malovat.

Nejsem žádná umělkyně, v dětství jsem chodila do Lidové školy umění a bavilo mě to.  Pak nebyl čas.  Až po onemocnění rakoviny - kdy jsem přišla o jedno prso, jsem zase začala  malovat a jsem moc ráda.  Měla jsem během léčby takový sen, který vidíte na obrazu aktu, mít zase  všechno jako normální žena.  A ten sen se mi po 3 letech splnil díky plastické operaci.
Hrozně moc bych přála všem nemocným, aby to zvládli a vyléčili se :-)
Děkuji Vám za případnou možnost mít zase radost ze života..”

 Čestným partnerem galerie je paní Táňa Fischerová.

Na vernisážích se objevila řada známých umělců

 

 

Náklady:
Celkové náklady: 348000.00,-Kč
Výše dotace: 77000.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (78 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Gaudia proti rakovině, o.s.
Jeseniova 47
Praha 3 130 00
IČO: 26641135
tel: 774050405
Web: http://www.gaudiaprotirakovine.cz
Email:


Název: Podzimní Sousedský festival
Podzimní Sousedský festival během deseti dní bezplatně nabídne širokou škálu kulturních zážitků a interaktivních workshopů. Od pátku do následující neděle budou mít návštěvníci příležitost navštívit koncerty, filmové projekce, výstavu, autorská čtení a přednášky, divadelní vystoupení a workshopy, tématická odpoledne.

Dramaturgický plán:

Koncerty a hudební produkce: ZÁVIŠ, BUDOÁR STARÉ DÁMY, TIMUDEJ, DVA, TRABAND, TY SYČÁCI. Vždy před koncertem bude dán prostor začínající lokální kapele. JARO jako zástupce folklóru, na který současná městská kultura zapomíná.

Filmové projekce: Ochutnávka BOLLYWOODU s odborným výkladem. FILMOVÉ LEGENDY ožívají znovu Doma - s komentářem uznávaného filmového kritika Vladimíra Hendricha.

Autorská čtení a přednášky: PRAHA INDUSTRIÁLNÍ ÉRY - stále přítomná a mizející. BRUSKA – POMEZÍ DEJVIC A HRADČAN ANEB OD KONĚSPŘEŽKY K METRU! Přednáška Ing. arch. Radima Gabora doplněné dobovými fotkami a mapami o proměnách a vývoji pražských čtvrtí.

Divadelní vystoupení: TEXTY BEZ OCHRANY přináší nevšední zážitek plný sebeironie, lásky, kávy, zpocených triček a sebepoznání...

Workshopy: CARROM CAMP je jedinečnou příležitostí seznámení se s originální indickou hrou. Členové České carromové asociace v průběhu celého odpoledne a večera nabídnou vedle teoretického výkladu a praktických ukázek možnost účasti na carromovém miniturnaji.

SKUPINOVÉ BUBNOVÁNÍ s Petrem Šušorem přinese příležitost odreagovat se a pobavit bez ohledu na hudební znalosti a zkušenosti s bubnování. Lektor navodí uvolněnou atmosféru a zcela zbaví studu a strachu se projevit. Cílem je emoční propojení celé skupiny, která není věkově omezená.

Tématická odpoledne: LA  FIESTA  CUBANA (půl dne a kus listopadové noci zahřeje karibské slunce). Roztančené odpoledne v rytmu salsy s horkokrevnou tanečnicí DORIS MARTINEZ. Nejen bubny rozvíří mistr latinskoamerických perkusí MILOŠ  VACÍK. PETR HORKÝ  A  MIROSLAV NÁPLAVA se podělí o více i méně divoké zkušenosti a zážitky z magického ostrova v Karibiku v besedě a projekci filmu CUBA  LIBRE.

 

Náklady:
Celkové náklady: 120000.00,-Kč
Výše dotace: 56500.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (33 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Rhytm Museum
Lukešova 1499
Praha 142 00
IČO: 29153280
tel: 602319505
Web: http://uzjstedoma.cz
Email:


Název: Břevnovská hudební setkání
Praha 6 nemá v současné době žádný celoroční koncertní projekt v oblasti klasické hudby a příbuzných žánrů (jazz, folklor, šanson), případně přeshraničních projektů (hudba+výtvarné umění, hudba+literatura apod.). Břevnovská hudební setkání mají ambici tuto mezeru zaplnit. Jediným vhodným místem vzhledem k nedostatku vhodných sálů na Praze 6 je Břevnovský klášter, a to Bazilika sv. Markéty, Tereziánský sál, případně atrium – pro open air koncerty.

Koncertní sezóna „Břevnovská hudební setkání“ byla projednána s vedením kláštera, tj. s P. Prokopem Siostronkem.

V grantovém období červenec-prosinec 2015 se budou konat čtyři koncerty, od září do prosince každý měsíc jeden. Vzhledem k naplněnosti kalendáře kláštera nejsou zatím stanoveny pevné termíny – ty budou určeny dodatečně.

Výběr umělců bude kombinací mladých talentů, laureátů mezinárodních soutěží, a renomovaných umělců, často ve spolupráci s mladými umělci v konceptu „učitelé a žáci“.

Dramaturgie bude alespoň v jedné skladbě respektovat genia loci místa pořádání (klášter nebo Praha 6 a blízké okolí).

Účinkující prvních čtyř koncertů – bez určení data:

Na druhou část sezóny (leden – červen 2016) jsou předjednány soubory Musica Bohemica (program k výročí Karla IV.), Smetanovo trio (Jiří Vodička – housle, Jan Páleníček – violoncello, Jitka Čechová – klavír), recitál Gabrijely Ubavić – soprán (laureátka mezinárodní pěvecké soutěže v Karlových Varech 2014) a další.

 Záměrem pořadatelů je dlouhodobost projektu a jeho postupné rozvíjení.

Náklady:
Celkové náklady: 298000.00,-Kč
Výše dotace: 119900.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (33 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
AuraMusica, s.r.o.
Vítězné náměstí 817/9
Praha Bubeneč 160 00
IČO: 27776018
tel: 603447086
Web: http://www.auramusica.cz
Email:


Název: Skupinová výstava "Galerie s jižním světlem" v galerii ENTRANCE
Kurátorský výstavní projekt s názvem „Galerie s jižním sveĚŚtlem“ je urcĚŚený prĚŚímo a výhradneĚŚ pro galeriii Entrance v jejím stávajícím prostoru, bývalé oranžerii BrĚŚevnovského kláštera. ÚstrĚŚedním momentem koncepce je soustrĚŚedeĚŚní se na toto konkrétní místo, jeho historii, soucĚŚasnost, genius loci, jeho estetické i funkcĚŚní kvality.

 V soucĚŚasném prostoru, který je dosti svérázný, je pomeĚŚrneĚŚ obtížné realizovat místneĚŚ indiferentní prezentace deĚŚl bez vazby a reakce na tento konkrétní prostor. Proto snaha kurátorů spíš než k vytvorĚŚení dojmu „white cube“ smeĚŚruje k posilneĚŚní daností galerie.

 Zajímavý je podle nich už samotný vztah mezi galerií a oranžerií - oba typy architektury/instituce jsou spojené s aristokracií (atĚŚ už sveĚŚtskou nebo církevní), a acĚŚkoli se jedná o stavby prĚŚedevším funkcĚŚní (ochrana a prezentace sbírek umeĚŚní nebo rostlin - speciální klimatické a sveĚŚtelné podmínky) zjevná je i jejich reprezentacĚŚní funkce. ObeĚŚ stavby byly cĚŚasto zasazené do parku/zahrady, a spojuje je i cĚŚasto opakované puĚŠdorysné rĚŚešení centrály se dveĚŚma krĚŚídly (viz. naprĚŚ. Dulwich Gallery a brĚŚevnovská oranžerie). PrĚŚíkladem zmeĚŚny funkce z oranžerie na galerii je pak naprĚŚ. Musée de l ĚOrangerie v ParĚŚíži.

 Jako integrální soucĚŚást plánované výstavy bude i samotný proces vzniku, prĚŚi neĚŚmž je nezbytná vzájemná komunikace mezi všemi zainteresovanými. DuĚŠležitým úkolem kurátoruĚŠ bude tedy „moderování“ diskuse.

Podrobný popis projektu je součástí obrazové přílohy.

Náklady:
Celkové náklady: 65100.00,-Kč
Výše dotace: 45000.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (22 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
ENTRANCE GALLERY
Xaveriova 1688/46
Praha - Smíchov 150 00
IČO: 27010287
tel: 776835842
Web: http://www.entrancegallery.com
Email:


Název: Hanspaulské slavnosti ke dni svatého Václava 2015 - 7. ročník, hudba a pódiová vystoupení
O grant na 7. ročník Hanspaulských slavností ke dni svatého Václava 2015 spolek Hanspaulka již žádal v rámci dotačního programu MČ Praha 6 2014/014 (Grantové řízení na podporu kultury v roce 2015), a to o 110 tis. Kč. S radostí pak konstatoval, že v grantovém řízení uspěl, nicméně přislíbená částka 37 tis. Kč odpovídá pouze jedné třetině částky požadované. Chybějící část (73 tis. Kč) se téměř rovná plánovaným nákladům na umělecko-hudební stránku celé akce - jen půjčovné mobilního podia pro hudební a divadelní vystoupení představuje náklad ve výši 40 tis. Kč. Kapely a umělci vystupující na podiu představují položku kolem 30 tis. Kč, přičemž je třeba počítat i s odvodem pro OSA, která tak odebere,dalších asi 8 tis. Kč.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že  z dosud přislíbené dotace by tuto část Hanspaulských slavností spolek Hanspaulka nebyl schopen obstarat a zařídit. Právě z tohoto důvodu  využíváme možnosti podání doplňujícího grantu, který by tuto část programu zabezpečil.

--------------------------------------------

7. ročník Hanspaulských slavností ke dni svatého Václava 2015 je připravovaný na tradičním místě (louka a prostor pod zámečkem Hanspaulka) a s tradiční formou i obsahem.

Celá akce je koncipována do dvou bloků. Odpolední program je určený spíše dětem a rodinám. Nevšední atrakce pro děti, dětská představení, tradiční staročeská pouťová muzika se zpěvy a domácí koláče - to jsou momenty, která zůstávají nejméně po celý další rok v paměti všech účastníků.

Druhý, podvečerní program je pak zamýšlen jako připomínka hudebních tradic Hanspaulky pro všechny věkové kategorie. Hudební produkce v krásném prostředí pod širým nebem a výhledem na Hradčany je spojena s příjemným posezením hanspaulských sousedů i lidí z blízkých i vzdálenějších míst Prahy 6. Často je na této akci vidět i mnoho těch, kteří z různých důvodů již v této části Prahy nebydlí, a tak je tato akce zároveň krásným propojením minulosti a současnosti společenského života na Hanspaulce.

Stánkový prodej, staročeský trh, šumící bučák a různé gastronomické speciality spoluvytvářejí mimořádnou atmosféru babího léta na Hanspaulce a vybízejí k neformálnímu setkávání a vzájemné komunikaci.

Hanspaulské slavnosti ke dni svatého Václava 2015 jsou jednou ze dvou akcí dříve občanského sdružení, nyní zapsaného spolku Hanspaulka, která si získala pevné místo v místním kulturním a společenském kalendáři.

Náklady:
Celkové náklady: 130000.00,-Kč
Výše dotace: 65400.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (44 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
HANSPAULKA, z.s.
Vostrovská 1457/29
Praha 6 160 00
IČO: 70836949
tel: 602322990
Web: http://www.hanspaulka.org
Email:


Název: Fresh senior divadlo
Seniorské divadlo je v českém prostředí novým pojmem, na který chce svým působením upozornit projekt Fresh senior. Svým založením Fresh senior iniciuje činný život v postproduktivním věku mnoha kulturními a společenskými aktivitami, ke kterým v létě roku 2014 připojil i hereckou dílnu zakončenou úspěšným divadelním představením v divadle Semafor.

Po této zkušenosti vzniknul mezi účastníky prázdninové herecké dílny i diváky vzniklého autorského představení zájem v divadelní činnosti pokračovat. Tento zájem neustal ani po odmlce několika měsíců, během kterých divadelníci rozmýšleli, jakým způsobem by mohli svou následující činnost uchopit. Na snadě bylo pravidelné scházení se formou každotýdenních divadelních kurzů. Toto se tito kreativní senioři rozhodli rozšířit o pravidelná představení ve spolupráci se základními školami.

Dramaturgickým záměrem je během měsíců září - prosinec zpracovat čtyři z děl Karla Čapka formou scénického čtení, které bude nabízeno k představení na druhých stupních základních škol Prahy 6, tedy žákům ve věku 11 - 15let. Záměrně jsme zvolili tuto věkovou skupinu, pro kterou je celkově málo konkrétně cílené kulturní nabídky a přijímáme jako výzvu tuto skutečnost změnit.

Náklady:
Celkové náklady: 80000.00,-Kč
Výše dotace: 45100.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (37 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Porte z.s.
Pelléova 91/10
Praha - Bubeneč 160 00
IČO: 22908331
tel: 602322823
Web: http://www.porteos.cz
Email:


Název: První bubenečská dvorní společnost: Sraz pamětníků dvora a další komunitní akce
Cílem zatím neformální První bubenečské dvorní společnosti je podpora komunitního života vnitrobloku, kde žijí stovky lidí. Chceme seznámit a spřátelit neznámé sousedy, propojovat generace, dát městskému životu vesničtější ráz, umocnit vztah lidí k místu, kde žijí a také podpořit víru v dobré sousedské vztahy na Praze 6. Chceme podpořit i vztah dětí a rodičů ke dvoru, kde lze prožívat dětství jako za starých časů s klíčem na krku, bez hrozby aut, a netrávit ho separátně u digitálních přístrojů. 

Žádáme o podporu některých našich projektů: 

NÁBYTKOVÝ WORKSHOP pořádáme, abychom se na akci lépe spřátelili a měli na dvoře na čem sedět - my i hosté našich akcí. Využijeme toho, že v našem vnitrobloku bydlí spoluzakladatelé společnosti www.paletky.cz manželé Krupovi, kteří nás za zmírněnou cenu naučí vyrobit dva stoly a čtyři velké lavice z palet. 

Od SRAZU PAMĚTNÍKŮ DVORA očekáváme zapojení starších generací, včetně té nejstarší, včetně znovunavázání vztahů z dávných dob mezi lidmi, kteří tu stále žijí a těch, kteří se již odstěhovali. Vzpomínky na společné dětství na našem dvoře probudí místní genius loci i pro mladší ročníky.

Vznik KRÁTKÉHO FILMU propojí filmové profesionály, žijící v našem vnitrobloku, kteří spolu nikdy nepracovali a do vzniku 1. bubenečské dvorní společnosti o sobě ani nevěděli. Film potěší pamětníky, seznámí současné obyvatele s minulostí dvora (býala tu velká zeď mezi družstevním a soukromými pozemky, každou zimu ledová plocha, žilo tu kočičí komando, bojovaly spolu dětské party...), ale především může probudit další městské vnitrobloky ke komunitním aktivitám. Zároveň může být i skvělou komunitní vizitkou Mětské Části Prahy 6. 

Podzimní VEČERNÍČKY VE DVOŘE (tématické večery pro děti i rodiče s promítáním) se letos stanou už tradicí, kdy se před spaním třikrát sejdou rodiny s dětmi na dvoře jako ve společném obýváku, bez ohledu na blížící se zimu. Jedním z večerníčků bude náš nový krátký film o dvoře.

SOUSEDSKÉ KOLEDY, které aktivitu První Bubenečské Dvorní společnosti v roce 2013 odstartovaly, dojmou ve sváteční den opět řadu našich sousedů, kteří se neznají, a přesto si přijdou odpoledne zazpívat a navzájem popřát. 

 

Náklady:
Celkové náklady: 154750.00,-Kč
Výše dotace: 51900.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (23 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Petra Svoboda
Ch. de Gaulla 9
Praha 6 - Bubeneč 160 00
IČO: 03004104
tel: 773246794
Web: http://www.petrasvoboda.cz
Email:


Název: Cesty do minulosti v Praze 6
Neformální podvečery pro široké spektrum občanů Prahy 6 budou zahrnovat besedy s historiky, badateli, architekty a s dalšími osobnostmi, které budou přinášet občanům Prahy 6 zajímavé informace o historii této městské části, o významných osobnostech i událostech, které souvisí s MČ Praha 6.

Základem setkání s občany bude moderovaná beseda se zajímavou osobností, doplněná promítáním, živými ukázkami či exponáty z různých oblastí historie.

Besedy budou probíhat pravidelně a budou zahrnovat zajímavá témata jak z historie Prahy 6, tak budou reflektovat celostátní aktuální témata a výročí.

Cílem je podpora neformálního vzdělávání mladé generace, podpora informovanosti občanů Prahy 6 o historii, podpora uchování tradic a obyčejů a neformální setkávání občanů různých generací i cílových skupin.

Náklady:
Celkové náklady: 91000.00,-Kč
Výše dotace: 61000.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (18 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Centrum české historie, o.p.s.
Banskobystrická 2080/11
Praha Dejvice 160 00
IČO: 02522250
tel: 603548872
Web: http://www.centrumceskehistorie.cz
Email:


Název: Rozšíření fotogalerie Juliska
Od podzimu roku 1990 v Domě dětí a mládeže hlavního města Prahy - Stanici techniků pravidelně funguje galerie Juliska. Konceptem galerie je uveřejňování úspěšných prací mladých a začínajících autorů, kteří prochází zájmovým vzděláváním nebo dalšími aktivitami DDM hl. m. - Stanice techniků. Kurátory galerie Juliska jsou MgA. Jaromír Santler a MgA. et Ing. Miroslav Němeček. Jedná se především o plošná media, jako je fotografie.

Rozšíření galerijního prostoru je reakcí na vytíženost současné plochy galerie (6-7 výstav ročně). Rozšíření galerijního prostoru o "Inkubátor" a jeho vybavením se vytváří možnosti vystavení jiných než plošných instalací. (např. videoinstalace, zvukové projekce, atd.)

Hlavním posláním galerijního inkubátoru bude uveřejňování uměleckých děl umělců či tvůrčích skupin do 20 let věku. V rámci projektu proběhne pět workshopů (pro min. 20 lidí), které se budou zabývat otázkami o výstavním prostoru, galeriích a kurátorství. Tyto workshopy budou vedeny profesionálními kurátory, umělci a teoretiky umění. Workshopy budou následně uveřejněny pro širokou veřejnost.

Na zahájení fungování galerijního prostoru a k výročí 25 let fungování galerie Juliska - galerie pro mladé tvůrce, bude uspořádán opencall - otevřená výzva pro umělce a umělecké skupiny do 20 let, kteří zahájí provoz rozšířeného prostoru. Díla z opencallu budou vybrána odbornou porotou. K této příležitosti bude vydán katalog k 25 letům fungování fotogalerie Juliska, k zahajující výstavě a výstupům z projektu.

Po skončení projektu galerie zůstane v provozu 4-5 výstav ročně. (Po roční pilotáži bychom zkusili zvýšit na 6-7 výstav ročně). Rádi bychom založili tradici každoročního opencallu.

 

Náklady:
Celkové náklady: 100000.00,-Kč
Výše dotace: 82300.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (10 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
Karlínské náměstí 316/7
Praha 8 186 00
IČO: 00064289
tel: 222333871
Web: http://www.ddmpraha.cz
Email:


Název: Divadelní ŠESTKAfest – Divadelní přehlídka dětských a studentských souborů Prahy 6
Divadelní přehlídka je určena pro všechny divadelní soubory sídlící na Praze 6, ať je již jejich divadelní inscenace vytvořená nebo teprve pouze v procesu přípravy. Na přehlídce budou odborníci z oblasti dramatické výchovy (pedagogové katedry výchovné dramatiky DAMU a lektoři družení pro tvořivou dramatiku), kteří účastníkům a vedoucím souborů poskytnou zpětnou vazbu a podnětné rady, jak na inscenaci pracovat dál.

 

Účastníci budou mít jedinečnou možnost sebeprezentace, ale i načerpání inspirace od ostatních souborů. V diskusních klubech se pak budou učit pojmenovávat úskalí a naopak skvělé nápady jednotlivých inscenací. Své divadelní dovednosti pak budou rozvíjet v dopoledních workshopech, které povedou odborníci v oblasti divadelní tvorby. V rámci doprovodného programu pak nakouknou pod pokličku divadel sídlících v MČ Praha 6, zhlédnout inspirativní divadelní inscenaci z dílny profesionálů a zbylou energii budou moci vybít během hudebního koncertu.

 

Jedinečnou atmosféru, která vzniká při setkání lidí se stejným uměleckým zájmem, si tak mohou účastníci užívat po dobu tří dnů. Velkou měrou k tomu přispěje i možnost přespání souborů přímo v prostorách Stanice techniků DDM hl. m. Prahy. Účastníci si tak mohou vychutnat přehlídku po celou dobu jejího trvání, užívat si jejího hlavního i doprovodného programu a přispět svou aktivitou k příjemné atmosféře přehlídky.

 

V průběhu celé přehlídky bude vydáván zpravodajský časopis s informacemi o souborech, zhlédnutých představeních, doprovodném programu a dalších zajímavostech z průběhu přehlídky – na časopise se budou podílet členové klubu oddělení NOVÁ MÉDIA ve Stanici techniků DDM hl. m. Prahy.

Přehlídka proběhne v půlce listopadu a je koncipovaná tak, aby zde mohlo prezentovat svou práci patnáct až osmnáct souborů, přesný počet bude záviset na délce jednotlivých inscenací. V případě většího zájmu bude zájemcům nabídnuta pouze divácká účast. Již teď, po předběžném zjišťování zájmu, máme potvrzenou účast řady souborů. 

 

Divadelní přehlídka je pouze startem pro půlroční setkávání se s divadlem. Od prosince na ni bude navazovat každý měsíc Divadelní večírek – náplní bude návštěva inspirativního divadelního představení, workshop zaměřující se na divadelní dovednosti a přespání v DDM Stanice techniků.

Náklady:
Celkové náklady: 187100.00,-Kč
Výše dotace: 116400.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (29 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
Karlínské náměstí 316/7
Praha 8 186 00
IČO: 00064289
tel: 222333871
Web: http://www.ddmpraha.cz
Email:


Název: ©estka sobě
Realizace hudebně-divadelního festivalu, na kterém se domácímu publiku představí kapely a divadelní soubory, jejichľ rodiątě či působiątě spadá na Prahu 6. Festival jako takoový bude skládat ze dvou hlavních scén, které budou postaveny v areálu kulturního centra Klubovna v Dejvicích - venkovní a vnitřní scéna. Hudební produkce se během dne bude konat ve venkovním prostoru, ve večerních hodinách se přesune do zázemí klubu Klubovna. Divadelní část bude probíhat ve vnitřních prostorách pouze poslední představení proběhne na venkovní scéně. Venkovní program skončí do 22.00. Naplánováním závěrečné divadelníprodukce si slibujeme co moľná nejmenąí ruąení okolní zástavby hlukem.

Hudební schéma bude co nejpestřejąí od funky přes hip hop aľ k rocku. Snahou je představit nejen místní kapely, ale i ľánrovou pestrost hudební tvorby. Na divadelní scéně se představí spolky příspěvkových organizací jako je Dům dětí a mládeľe hl.m. Prahy, KC Průhon a jiné. 

Náklady:
Celkové náklady: 123000.00,-Kč
Výše dotace: 50200.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (10 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Michal Vojáček
Zelená 1744/20
Praha 6 160 00
IČO: 01611135
tel: 602321223
Email:


Název: Ožijte se svou čtvrtí – podzim 2015
(Projekt svým názvem odkazuje na již proběhlé, např. Ožijte se svou čtvrtí 2014, Ožijte se svou čtvrtí – jaro 2014, či probíhající projekty, např. Ožijte se svou čtvrtí 2015 – podpořeno volnočasovým grantem P6. Předkládaný projekt na uvedené projekty navazuje, významně je však rozšiřuje, jak z hlediska lokality, tak z hlediska aktivit.)

Občanské sdružení Živé město se již pět let snaží přispět k dlouhodobému oživení kulturního i komunitního dění na Praze 6. Usilujeme o to, aby naše aktivity přispívaly k zájmu občanů o lokalitu, ve které žijí, a k diskusi nad využitím městského veřejného prostoru. V tomto duchu se nese i předkládaný projekt, skládající se ze tří programových částí, které se odehrají mezi zářím a prosincem 2015:

1) ZAŽÍT MĚSTO JINAK DEJVICE, MAŘÁKOVA UL. (19. 9. 2015, 11–19 hod.)

Zažít město jinak (dále jen ZMJ) je název již tradiční sousedské pouliční slavnosti, kterou od roku 2003 zastřešuje občanské sdružení Auto*Mat, jednotlivé lokality mají na starosti místní obyvatelé, sdružení, kavárny či spolky. Akce se koná v návaznosti na Evropský týden mobility (resp. na Den bez aut) a jejím smyslem je upozornit na možnost kvalitně strávit čas ve městě. ZMJ se pomalu rozrůstá do celé republiky, v r. 2014 se konalo na cca 50 místech v několika městech.

Za organizací ZMJ Dejvice v Mařákově ulici stojí již od roku 2012 občanské sdružení Živé město spolu s tvůrčí kavárnou Vypálené koťátko, která v ulici sídlí. Letošní ročník festivalu programově vychází z úspěšných minulých ročníků, bude však obohacen o ústřední motiv tématu dětských her, snů a přání. Téma dětské perspektivy umožní vetknout do programu spojující linii. Cílem ovšem není zorganizovat „dětský den“, ale probudit dětskou imaginaci, hravost a radost ze života celého věkového spektra návštěvníků.

Doprostřed „festivalového areálu“, tj. Mařákovy ulice, je navržen interaktivní objekt Periskop, který slouží k netradičnímu pohledu na město (Zažít město jinak = vidět město jinak). Zhruba pětimetrová přenosná instalace umožní návštěvníkům každého věku hravým způsobem pozorovat dění v ulici. Periskop bude zároveň sloužit jako orientační bod a informační tabule. Po skončení akce počítáme s trvalým či dočasným umístěním objektu do veřejného prostoru Prahy 6 (předběžně jednáme s Národní technickou knihovnou o umístěné v areálu kampusu mezi NTK a ČVUT).

Z architektonického hlediska jde o objekt jehlanové konstrukce o půdorysu čtverce, uvnitř něhož bude umístěn otočný tubus, který přenáší pohled z výšky k pozorovateli. Nosná konstrukce je navržena ze dřeva, obložená průsvitnými a lehce průhlednými polykarbonátovými deskami (nákres viz příloha). Desky jsou zvoleny jednak pro pocit bezpečí (na člověka uvnitř je částečně vidět, zároveň nově příchozí vidí, co se uvnitř odehrává) a současně jsou desky i velmi atraktivní na pohled. Objekt bude ve své podstavě dostatečně zajištěn pomocí závaží, aby jej nebylo možné povalit či přemísťovat. Autory objektu jsou studenti architektury Martin Petřík a Vojtěch Němec ze spolku Žijeme tady, s nimž jsme spolupracovali již v minulosti (např. ZMJ 2014: instalace Kaleidoskop - opakování viděného obrazu do nekonečna, viz. příloha, instalace byla později umístěna u kavárny na Kampě).

Místo: Ulice Mařákova se během dvou předchozích ročníků ukázala jako ideální místo pro tento typ akce. Nachází se v klidné zóně na rozhraní Dejvic a Bubenče, mimo hlavní dopravní tepny. Je dobře pěšky dostupná obyvatelům Prahy 6 i ostatním díky veřejné dopravě (metro a tramvaje Hradčanská). Ulice je navíc vkusně upravená vzrostlá zeleň, historická dlažba. Svou roli při výběru místa také hraje přítomnost kavárny Vypálené koťátko a povědomí návštěvníků z minulých ročníků akce. Do vyparkované ulice nainstalujeme provizorní pódium (koberec) o rozměru cca 4x4 m a malou hudební aparaturu.

Program: Z dramaturgického hlediska se sousedská slavnost ZMJ odlišuje od standardních festivalů zejména zapojením lokálních umělců, podniků i obyvatel. Vystupující za své angažmá nedostávají honorář, vše se odehrává přímo na ulici, nejsou zde žádné ploty ani jiné bariéry. Program naší sousedské slavnosti lze rozdělit do těchto kategorií:

- Hlavní realizační tým: Jindřich Pinc (koordinace a produkce), Julie Kárová (dramaturgie), Vojtěch Němec a Martin Petřík (návrh a realizace objektu Periskop), Štěpán Materna (produkce)

2) KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA PO STOPÁCH RUSKÉ MEZIVÁLEČNÉ EMIGRACE

Procházka a doprovodné texty vznikají v úzké spolupráci s Multikulturním centrem Praha (více níže). Autorem procházky i jejím průvodcem je kunsthistorik zabývající se ruskou diasporou a zároveň obyvatel Dejvic Jakub Hauser. Živé město pořádá komentované procházky či cykloprojížďky od počátku svého působení a pravidelně se setkáváme se zájmem návštěvníků všech generací. Nyní chceme spektrum procházet rozšířit o historický kontext lokality Prahy 6.

Je všeobecně známé, že v Dejvicích a Bubenči dlouhodobě žije ruská menšina. Víme ovšem proč a jak se tu vzala? Pro dějiny ruské meziválečné emigrace, v rámci níž se v Československu ocitlo kolem 25 000 běženců z území bývalého carského Ruska, zaujímají Dejvice a Bubeneč zcela zvláštní postavení. Právě zde – v nově budovaných čtvrtích Dejvic a Bubenči – se koncentrovala ruská diaspora (údajně se běžně užívalo spojení „dejvičtí Rusové“) a v několika ruských družstevních domech žila významná část intelektuální elity emigrace. V tzv. Profesorském domě přebývalo v meziválečných letech několik desítek ruských profesorů, sídlila zde i řada spolků a fungovala tu nedělní škola pro ruské děti. Později byla v suterénu Profesorského domu zřízena kaple sv. Mikuláše, která dnes slouží bohoslužebným účelům pravoslavné obce. Ve všech třech dejvických ruských družstevních domech byly ve 20. a 30. letech ruské obchody. Procházka počítá předběžně se zastávkami v Rooseveltově ul. (Profesorský dům), ul. Jugoslávských partyzánů či Koulově ul. (družstevní domy) aj.

Procházka vzniká ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha, z.s. (www.mkc.cz). To od r. 1999 usiluje o společnost založenou na respektu k lidským právům, politické rovnosti a snižování sociálních nerovností. Pořádá zejména vzdělávací, kulturní a informační aktivity (dílny, kurzy, mezinárodní semináře, diskuse, komentované procházky) pro děti, studenty, učitele, knihovníky a širokou veřejnost.

MKC je autorem projektu Praha sdílená a rozdělená, který představuje pomocí on-line mapy a procházek Prahu jako místo s bohatou multikulturní historií. Propojení historie multikulturního soužití poznamenaného dějinnými zvraty (např. okupace, holocaust) s konkrétními místy, do nichž se tato historie vepsala, má vzbudit zájem nejen o historii pražských menšin, ale skrze poznávání lokální historie vybudovat vztah k lokalitě.

První fáze projektu (12/2013–05/2015), podpořená Evropskou komisí, vznikla za spolupráce řady českých a zahraničních organizací. Během této fáze byla vybudována on-line mapa multikulturní Prahy (http://praha.mkc.cz) a uskutečnilo se několik tematických procházek (http://praha.mkc.cz/cz/walks). Mapa pokrývá čtyři časová období (s těžištěm ve 30. až 40. letech 20. stol.), v jejichž rámci bylo zpracováno několik témat: Pražské kavárny jako místo setkávání česko-německé bohémy, Uprchlíci z nacistického Německa, Kolaborace, Holokaust, Romové v Praze aj.

Na vytvořenou platformu (on-line mapa, skupiny odborníků a průvodců) v druhé fázi navazuje rozšiřování mapy a procházek o nová témata týkající se jednotlivých městských částí. (Geograficky dosavadní témata zatím pokryla zejména Prahu 1, 2 a 5.)

Téma dejvické a bubenečské ruské meziválečné emigrace bude zpracováno formou procházky (dvě procházky v období září až listopad 2015) a formou popularizačního textu na online mapě (praha.mkc.cz) ve vrstvě pro Prahu 6. K publikaci dojde též během podzimu 2015.

Abychom docílili rozšíření cílové skupiny, texty o Praze 6 na mapě ve spolupráci s MKC přeložíme do angličtiny a stejně tak jako české texty je nabídneme jak lokálním médiím, tak médiím s širší geografickou působností, aby se o tomto specifiku Prahy 6 dozvěděli nejen její obyvatelé, ale i obyvatelé jiných čtvrtí či měst (např. časopis Šestka, ČRo Regina, Metro, Pražský deník, Prague Post, ČRo 7).

Počítáme též s oslovením místních základních a středních škol, jimž budou materiály či možnost další procházky nabídnuty pro výukové účely (např. rámcová vzdělávací oblast Člověk a jeho svět)

Hlavní realizační tým: Tereza Mašková (koordinace), Jakub Hauser (průvodce a autor textů)

3) SITE-SPECIFIC U NÁDRAŽÍ NA MALOVANCE

Performativní akce v rámci podzimního projektu pořádaného organizací Živé město na „nádraží Královka“ či „nádraží Dlabačov" upozorní na historii a architektonický potenciál nepoužívaných lávek nad tramvajovou tratí poblíž dnešní zastávky Malovka. Autorský tým lokalitu důvěrně zná, žije v její blízkosti.

Historie: Poblíž zastávky Malovanka se nacházejí dvě tramvajové smyčky, o jejichž neobyčejném postavení v rámci různých traťových objektů v Praze se lze dočíst, že „jejich poslání bylo od ostatních částečně odlišné a to, že nejde o 'obyčejné' smyčky naznačoval již název – tramvajová nádraží. Obě byly zprovozněny v roce 1948, jedna na dohled od druhé.“ ( http://www.prazsketramvaje.cz/view.php?cisloclanku=2006041526) Jedná se o smyčky Královka a Dlabačov.

Ta první, která se nachází poblíž ulice Za Strahovem, je stále funkční, ale málo používaná, lávka ovšem není používána vůbec. Když si uvědomíme, k jakým účelům byla postavena, zjistíme možná, že „prázdno“, které se na ni teď odehrává, je ironickým obratem historie: „Smyčka Královka zahájila provoz 1. června 1948. Takřka sousedí se strahovským sportovním stadiónem, dějištěm sokolských sletů i celostátních spartakiád, a byla skutečně vybudována pro návoz a odvoz desítek tisíc návštěvníků a cvičenců těchto sportovních akcí. A na svou dobu šlo skutečně o ideálně vyprojektovanou smyčku. Tři koleje určené k odbavování cestujících jsou jedna od druhé důsledně odděleny zábradlím a přístupová cesta na a z nástupiště je vedena mimoúrovňově, nadchodem z ocelové lávky, která je dvojicí schodišť mířících vždy na levou a pravou stranu lávky spojena s každým z trojice nástupišť smyčky.“

Samotná architektura lávky je velkolepá. Objekt se docela dobře a pěkně propojuje s domy v kopcem se táhnoucí ulici Za Strahovem, které je vidět nad linií lávky a parkem, jenž ji obklopuje. Lávka je ale nepoužívaná (podobně jako stadion Strahov), s poslední spartakiádou ztratila svůj význam. Je „divným“ skeletem, který čeká na nového ducha anebo na stejný osud, jaký potkal již sousední nádraží Dlabačov (poblíž ulice Diskařská), z něhož se stává ruina.

Koncepce (pracovní název: Kdyby komunismus nepadnul, letos bychom připravovali Spartakiádu 2015): Zajímá nás práce s místem, které původně vzniklo kvůli sokolskému sletu a dalším plánovaným spartakiádám, místem paměti důležitým pro českou historii, která má svoji tradici v sokolském fenoménu. Zároveň je spojeno s pamětí totalitního komunistického období, které používalo davové spartakiádní show jako velice účinný nástroj propagandy. V rámci projektu plánujeme pracovat s pamětníky, kteří se různých spartakiád zúčastnili. Rádi bychom pracovali s pamětí těla, s tím, jak si starší lidé vzpomínají na choreografickou složku sokolských sletu či spartakiád, a způsobem, který může inspirovat mladé tanečníky.

Rádi bychom také pracovali s dobrovolníky z Břevnova a okolí, kteří by byli ochotni spolupracovat na pohybu v rámci „nádraží Královka“ jako dav, který vytváří rekonstruované obrazy, inspirované historickým materiálem z příprav a příběhů spartakiád.

Zároveň nás zajímá současná situace smyček Královka a Dlabačov, které z daleka nefungují jako „nádraží“, ale jedině jako atrakce pro milovníky pražských tramvají, tedy toho mála z tramvají přijíždějících na smyčku. Může se nádraží Královka/Dlabačov aspoň na chvíli stát živým místem, nádražím, v jehož rámci probíhá několik akcí zároveň, ale pozorující je nevidí všechny najednou?

Zdá se nám, že propojení praktického pohybu nastupujících, vystupujících anebo čekajících na tramvajovém nádraží s nacvičeným gymnastickým pohybem prezentovaným v rámci davové akce, může vytvořit zajímavou choreografickou situaci, kontrapunkt reality a každodennosti s potřebou idealizace a výjimečné události.

Uvažujeme o práci s 5–6 pamětníky, 1–3 tanečníky, a také s dobrovolníky. Rádi bychom též pracovali s projekcí takovým způsobem, že konstrukce lávky by posloužila jako plátno projekci s připravenými filmovými materiály.

V rámci našeho projektu bychom rádi použili živou hudbu, která by ale tvořila jistý protipól k ideálům, na které měla spartakiáda upozornit. Nemůžeme totiž zapomenout, že v roce 1968 se v sousedním Polsku na Stadionu Dziesięciolecia v rámci slavnosti celokrajových dožínek polská hořící oběť – Ryszard Siwiec – rozhodla vykřičet svůj protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.

Pozn.: V rámci přípravné fáze projektu budeme jednat s Dopravním podnikem o možnosti realizace v závislosti na využití smyček jejich provozem, na základě těchto jednání bude vybráno konkrétní místo pro performance. (Co se týče pozemků, ten u Dlabačova je de facto celý v majetku Dopravního podniku, ten u Královky patří Magistrátu hl. m. Prahy).

Hlavní realizační tým: Magdalena Jiřička Stojowska (scénář a režie), Karolína Gilová (choreografie a tanec), Jolana Mokrá a Julie Kárová (produkce)

Náklady:
Celkové náklady: 163500.00,-Kč
Výše dotace: 114900.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (15 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Spolek Živé město
Na Vrchmezí 796/15
Praha 165 00
IČO: 22857087
tel: 728785704
Web: http://www.zive-mesto.cz
Email:


Název: Zažít Břevnov jinak 2015
Akce je součástí celopražského projektu Zažít město jinak. Zažít město jinak je oslavou ve veřejném prostoru města. Na jeden den se otevřou ulice v Praze občanům, kteří dostanou šanci poznat své sousedy, místní podniky a místo, ve kterém žijí. Prostor, kterým obvykle jen procházejí či projíždějí cestou do práce či do školy se stane místem pro život. Slavnosti se konají po celé Praze. Hlavním organizátorem je iniciativa Auto*Mat, která navrhla základní ideu. Samotný program vytváří místní organizátoři, např. spolky či podniky.

Chceme navázat na úspěšné ročníky 2013 a 2014, kdy jsme realizovali sousedskou slavnost v rámci celopražského festivalu Zažít město jinak na Břevnově, na Drinopolu. Uvažovali jsme i o změně místa, ale za ty dva roky se schody pod Drinopolem staly téměř ikonickými..

Základem slavnosti je kulturní a sportovní program pro širokou veřejnost, na jehož realizaci se podílí jednak členové spolku, ale hlavně místní organizace a místní tvůrci (např. KC Kaštan, pobočka městské knihovny, Studio Paleta, Ateliéry Kaštan, ad.) - realizujeme koncerty, divadelní představení, filmovou projekci, soutěže i turnaje pro děti i dospělé, výtvarné dílny a workshopy, představujeme činnost Spolku pro Břevnov, místní kauzy i lokální podniky. Pořádáme výměnu knih, bleší trh i závod v běhu do schodů.

Loni se úspěšně podařilo zapojit do organizace akce dobrovolníky z řad obyvatel Břevnova. Obdobnou ambici máme i letos.

Vstup na akci bude zdarma.

 

Náklady:
Celkové náklady: 33000.00,-Kč
Výše dotace: 22300.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (21 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Spolek Pro Břevnov
Hošťálkova 1950/27
Praha 6 169 00
IČO: 03123766
tel: 723531325
Web: http://probrevnov.cz/
Email:


Název: Prostor pro šestku
Náš projekt se snaží vytvořit prostor pro vzájemné setkávání rezidentů Prahy 6 všech věkových kategorií. Pracujeme s osvědčeným  formátem komponovaného programu, kdy se část dne věnována jedné skupině zvolna přelívá a prolíná s jinou. Hlavním pilířem celého setkávání jsou workshopy a čaje o páté pro seniory probíhající v Cafe Prostoru_ - kavárně sídlící v NTK. Ty jsou pak kulturními vystoupeními téměř výhradně místních umělců. Veliký smysl tohoto programu vidíme právě v zapojení a socializaci této nejstarší skupiny. Společný prostor pak dává možnost interakce s generací mladší i nejmladší.

Náklady:
Celkové náklady: 416500.00,-Kč
Výše dotace: 126800.00,-Kč
Zdůvodnění: Upozorňujeme žadatele, že procento kofinancování (11 %) uvedené v žádosti je závazné, a musí být doloženo při vyúčtování projektu.

Žadatel:
Lumpenkavárna s.r.o.
Na Dlouhém lánu 336/57
Praha 6 160 00
IČO: 03786714
tel: 608972538
Web: http://cafe.prostoru.cz
Email:


Vyhodnocení

Zdůvodnění:
V nejbližších dnech obdržíte elektronicky návrh smlouvy o poskytnutí dotace. Termín podpisu smlouvy bude domluven s každým úspěšným žadatelem individuálně, vzhledem k dovoleným se tak pravděpodobně stane v druhé polovině srpna. Omlouváme se za zdržení.

Pokud máte v harmonogramu projektu aktivity již v červenci, nebrání termín podpisu smlouvy jejich realizaci a čerpání finančních prostředků. V případě jakýchkoli otázek prosím kontaktujte vedoucí oddělení kultury Mgr. Romanu Vylitovou, tel.  220 189 510. Upozorňujeme však na čerpání dovolené ve dnech 3. - 14. 8. 2015.

Rádi bychom také vyzvali všechny žadatele, aby využili možnosti zažádat o jednorázový finanční příspěvek do 10 000 Kč na kulturní akce nebo projekty menšího rozsahu s čerpáním do konce roku 2015. Podrobnosti najdete zde .

Více informací o kultuře na území MČ Praha 6 a kulturních dotacích najdete na www.praha6.cz/kultura

 

Schváleno usnesením:
ZMČ 129/15 Jednoletý dotační program Kultura 2015 - přidělení finančních prostředků na kulturní projekty (25.06.2015)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 11kB], ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel příloha 1 [XLS 48kB], ikonka typu souboru application/pdf příloha 2 [PDF 85kB] | podrobnosti hlasování | videozáznam

Za zpracování zodpovídá:
Mgr. Romana Vylitová vedoucí oddělení kultury Odbor školství a kultury Úřad městské části Praha 6 Čs. armády 23 Praha 6 tel.  220 189 510© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/grant.php?ID=165&crc=2cc0ca5527b1bfaa1032e37074e2042f ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz