Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Dotace ›› detail/podstránka

Detail dotace

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda


Název:
"Zdravá Šestka 2014" - grantové řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

Číslo:
2013/012

Vyhlášeno usnesením:
RMČ 2622/13 "Zdravá Šestka 2014" - grantové řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování (25.09.2013)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 10kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 1 [DOC 52kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 2 [DOC 58kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 3 [DOC 49kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 4 [DOC 35kB]

Datum vyhlášení:
25.10.2013

Datum ukončení žádostí:
30.11.2013

Datum zveřejnění výsledků:
28.02.2014

Kategorie:
prevence rizikového chování

Úvod:
Městská část Praha 6 vyhlašuje grantové řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování "ZDRAVÁ ŠESTKA 2014"

Grantové řízení je vypisováno se záměrem iniciovat a podpořit rozvoj preventivních aktivit na úrovni škol, školských zařízení a organizací s působností na území Městské části Praha 6 pro rok 2014.

Pro rok 2014 jsou vyhlášeny tyto programy:

  1. Podpora preventivních programů škol
  2. Podpora rozvojových pobytů škol
  3. Podpora organizací zaměřených na prevenci v komunitě

Konzultace k předkládání projektů jsou až do uzávěrky možné s protidrogovou koordinátorkou Mgr. Michaelou Zolotarovou, tel.:  220 189 544, e-mail: mzolotarova{zavináč}praha6{tečka}cz nebo osobně v budově Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, odbor Kancelář zastupitelstva, kancelář č. 415, 4. patro.

Žádosti musí být podány na Úřad MČ Praha 6 nejpozději dne: 30. 11. 2013 v elektronické podobě.

Elektronická forma podání:   www.praha6.cz  /on-line služba Elektronickém granty/Zdravá 6             

Podmínky účasti:

  1. O granty se mohou ucházet subjekty, které působí v oblasti prevence rizikového chování na území Městské části Praha 6, a to jak fyzické, tak i právnické osoby.
  2. O granty se subjekty ucházejí na základě předložených projektů, které tematicky odpovídají některému z vyhlášených grantových programů a budou realizovány v roce 2014.
  3. Subjekty mohou žádat o udělení grantu na více projektů (ve více programech), podmínkou je však podat žádost na samostatném formuláři dle podmínek grantového řízení.
  4. Subjekty nemohou požadovat ve svých projektech příspěvky na náklady investičního charakteru.
  5. Podmínkou pro udělení grantu je vlastní finanční spoluúčast, tj. krytí projektu z jiných zdrojů (v případě rozvojových pobytů škol min. 30%, v ostatních min. 15%). Předkladatel žádosti o udělení grantu je povinen uvést finanční krytí projektu z jiných zdrojů.
  6. Projekty nesplňující formální a obsahové podmínky budou z výběrového řízení vyřazeny. Současně budou vyřazeny projekty, které budou nedostatečně finančně specifikovány.
  7. Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok. Přidělení grantu je závislé na výši schválených finančních prostředků, určených na realizaci programu Zdravá Šestka Městské části Praha 6 pro rok 2014.

Další podmínky a pravidla pro poskytnutí grantu Městské části Praha 6  "Zdravá Šestka 2014" a charakteristiky vyhlášených témat jsou uvedeny v příloze.

Kontakt na zadavatele:
Mgr. Michaela Zolotarová, protidrogový koordinátor tel.:  220 189 544, e-mail:


Úspěšné žádosti

Celkem rozděleno 600 000,- Kč mezi 38 žadatelů.


Název: Centrum metadonové substituce Na Bulovce a Praha 2 Drop In o.p.s.
Východiska projektu metadonové substituce:

Projekt Centra metadonové substituce s působností pro Hlavní město Praha a Střdočeský kraj funguje v rámci organizace Střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. již od od listopadu roku 1999. Na začátku svého působení projekt metadonové substituce fungoval v nízkoprahovém modu, kdy byly do programu přijímáni klienti z ulice. V období roku 2002 byl otevřen následný nástavbový substituční metadonový program, který byl určen pro klienty nízkoprahového programu, u kterých došlo ke zdařilé reintegraci do běžné společnosti, vysokoprahového charakteru. V rámci tohoto vysokoprahového substitučního programu došlo k otevření podprogramu, který slouží pro poskytování služeb klientům, kteří dlouhodobě docházejí do programu substituční léčby a velice úspěšně se integrovali do běžné společnosti a dlouhodobě úspěšně plní vůči společnosti své závazky. Oba programy metadonové substituce dlouhodobě úšpěšně poskytují své služby.

Popis projektu metadonové substituce:

Soudobá situace, která se velice úzce pojí s výskytem posledních trendů v rámci drogové problematiky spojené s dlouhodobým výskytem problémového užívání návykových látek opioidního charakteru, vede v rámci systému léčebné péče v oblasti drogové problematiky k tomu, aby docházelo přes veškeré negativního projevy a nálady v běžné populaci k vytváření nových a udržování již dlouhodobě úspěšně fungujících programů substituční terapie metadonového i buprenorfinového charakteru. Celý dosavadní systém adiktologických služeb zaměřený na služby poskytované uživatelům návykových látek, specificky pro uživatele ilegálních opioidů, který v současné době již funguje je nutno podpořit a stabilizovat vzhledem k postupnému a dlouhodobého trendu stárnutí této specifické populace.

Projekt programu Centra metadonové substituce a ambulantní detoxifikace Na Bulovce a  Praha 2 se zaměřuje na poskytování služeb adiktologického a sociálního charakteru v rámci substitučního a detoxifikačního programu skupinám, které se vyskytují v ohrožení spojeným s užíváním ilegálních drog, patří do skupiny problémových a injekčních uživatelů drog. V neposlední řadě se jedná o osoby závislé na návykových látkách, jež dochází v pravidelné denní docházce do projektu. Klientela v aktivní denní docházce je tvořena osobami s těžkou a dlouhodobou závislostí na vysokých dávkách opiátového typu aplikující si drogu nejčastěji intravenózní formou s opakovanými neúspěšnými pokusy o abstinenci a komorbiditou výskytu HIV, VHA, VHB, VHC, TBC a syfilis. Mezi tuto cílovou skupinu je také řazena specifická skupina, která je představována uživatelkami - matkami závislých na opiátech.

Projekt nízkoprahového substitučního programu je specificky zaměřen na poskytování komplexních sociálních a zdravotních služeb cílové skupině osob, u kterých je prokázána těžká a dlouhodobá závislost na vysokých dávkách ilegálních návykových látek opiátového typu. U této cílové skupiny došlo opakovaně k prokázání faktu, že opakované pokusy o abstinenci nebo léčbu klasického charakteru jsou u této skupiny klientů neúspěšné. U klientely vyskytující se v současné aktivní docházce je známá jak drogová historie, která je v těchto případech závažného až život ohrožujícího charakteru, tak historie týkající se jejich opakovaných pokusů o léčbu v rámci různých typů zařízení zapojených do systému léčebné péče v oblasti drogové problematiky. Na základě dlouhodobých a opakujících se výzkumných studiích bylo prokázáno, že u klientů zapojených do substitučního programu došlo po určité době setrvání v nízkoprahové části programu k úpravě jejich životního stylu a jsou schopni vést důstojný a plnohodnotný život.

Podstata substituční terapie spočívá v náhradě ilegální návykové látky opiátového charakteru látkou legálního charakteru, jež je představována lékařsky kontrolovaným užívaným preparátem. Tento lékařsky kontrolovaný preparát se liší od pouličního preparátu hlavně v aspektu jeho čistoty vzhledem k tomu, že ilegální opiát je zpravidla látkou neznámé koncentrace a s obsahem různých příměsí.

Prioritou projektu je cíl, který vede k odnaučení aplikace drogy do žíly toxikomanem a k přerušení spojení mezi klientem a jeho dealerem. Velmi důležitou součástí programu substituční léčby je sociální složka projektu, kdy s klientem dochází k práci na jeho resocializaci do běžného chodu společnosti, změna stávajícího životního stylu klienta na životní styl pro společnost a klienta samotného únosný a vyhovující. Sociální práce s klientem probíhá nejen v rámci nízkoprahového substitučního programu, ale také v rámci vysokoprahového substitučního programu. Hlavní podstatou programu je ale stabilizace zdravotního stavu, zastavení šíření infekčních onemocnění, získání schopností vnímání reality a saturaci opiátem bez cravingu.

Projekt vysokoprahového zařízení substituční léčby funguje na podkladě jednoho z prioritních cílů, který představuje jeden ze základních stavebních kamenů projektu nízkoprahového programu substituční léčby Centra metadonové substituce a ambulantní detoxifikace, který je představovaný intervencemi realizovanými v oblasti léčby, substituční terapie a detoxifikace, a sociálního začleňování. Dané intervence jsou zaměřeny hlavně na dosažení změn, které jsou v případě klientů v aktivní docházce programu spojeny s možností návratu do běžné společnosti a následně možnému životnímu stylu bez drog u osob užívajících pravidelně a dlouhodobě návykové látky či u osob závislých na návykových látkách.

Vysokoprahovost v tomto typu léčby je vnímána především ve vztahu ke schopnosti abstinovat od ostatních ilegálních návykových látek, motivací ke změně a realizovanou změnou v případě dosavadního životního stylu u klienta. Centrum svými službami plně navazuje hlavně na Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace, původně adresou Karolíny Světlé 18, Praha 1 a dále na ambulantně poskytovanou substituci na jiných úrovních systému léčebné péče nebo z ostatních spolupracujících institucí, kde mezi poskytované služby je substituční léčba také poskytována. Jedná se tedy hlavně o rozšíření služeb pro osoby drogově závislé a osoby již substituované. Jako substituenty jsou nejčastěji podávány látky metadon a buprenorfin.

Od klientů, kteří jsou vedeni v aktivní docházce vysokoprahového Centra metadonové substituce v Praze 2, je vyžadována dlouhodobá, nejlépe trvalá abstinence od jiných nelegálních psychotropních látek. Klientela, jež dochází do centra, je motivována k razantní změně životního stylu, př. studium, zaměstnání, gravidita a mateřské povinnosti, schopnost trvale se postarat o tělesný i duševní stav, a následně se zapojit do standardního života v rámci běžné společnosti. Po klientech docházejících do vysokoprahového substitučního programu je v 95 % případů vyžadována platná pracovní smlouva nebo alespoň potvrzení o zaměstnaneckém poměru.

Hlavním přínosem vysokoprahového typu substitučního centra je skutečnost, že klienti programu jsou schopni se v poměrně vysokém procentu zapojit do běžného života společnosti, což představuje schopnost najít si práci, eventuelně si dlouhodobě udržet stabilní, legální zaměstnání, jsou schopni se pečlivě starat o své zdraví (podstoupení vakcinace proti VHB, léčbu interferonem u VHC pozitivních pacientů). Tyto faktory přispívají k uvolnění kapacity pro příjem nových klientů do nízkoprahového typu substitučního centra v ul. Karolíny Světlé, a tudíž i k větší dostupnosti této služby (jednoznačná provázanost přínosu pro společnost spolu s dostupností substituce, léčebné modality pro klienty či snížení kriminality).

V rámci tohoto projektu došlo v průběhu roku 2013 k otevření podprogramu v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (Vlašská 336/36, Praha 1), který slouží jako vysokoprahové metadonové centrum VIP pro klienty, kteří do původního vysokoprahového programu ve Španělské docházely po dobu posledních deseti let. Jedná se o klientelu, která se velice úspěšně reintegrovala do běžné společnosti a vysoce plní všechny své závazky vůči společnosti. Jedná se o 10 až 20 klientů, kteří docházejí do této části programu. Zároveň se i jedná o pracoviště, které může sloužit jako záložní pracoviště v případě jakýkoli problémů.

V současné době projekt poskytuje své služby okolo 390 klientů za rok.

Metody realizace projektu:

Klient vhodný pro substituční program by měl být schopen prokázat dlouhodobý abúzus opiátů, a to nejlépe formou písemného potvrzení z nízkoprahových zařízení či propouštěcí zprávy z léčeben. Přednost mají samozřejmě klienti s dlouholetou drogovou kariérou, klienti s HIV pozitivitou, klienti s hepatitis A, B, C, non A, non B a gravidní ženy.

Pro přijetí je důležitá motivace klienta. Nejčastěji jsou do programu přijímáni lidé s prokazatelnou závislostí na opiátech delší 4 let. A s opakovanými neúspěšnými pokusy o abstinenci. U mladších klientů je často důležité doložit pokusy o klasickou léčbu v psychiatrických léčebnách, či jsou klinicky zjevné abstinenční příznaky při pokusu o abstinenci. Klient musí mít více než 16 let, do 18 let věku je nutný souhlas zákonného zástupce. Nejsou přijati zájemci, kteří byli vyloučeni z jiného substitučního programu pro agresi (po dohodě s tímto programem). Lékaři zařízení si vyhrazují právo nepřijmout osoby s těžkou duální psychiatrickou dg. či osoby, které mají z jiných důvodů šanci uspět v klasické léčbě (komunita).

Vyhovuje-li klient daným kritériím, je s ním podrobně probrán smysl substituce. Důležitá je klientova představa o programu a o svém účinkování v něm. Představy klienta jsou pak promítnuty do terapeutické smlouvy, která se tak stává smlouvou individuální. Podpisem terapeutické smlouvy mezi klientem a pracovníky projektu je završeno přijetí do programu. Klient se podpisem zavazuje dodržovat stanovená pravidla programu.

Metoda hodnocení projektu:

Projekt je hodnocen pomocí stanovených statistických indikátorů, které jsou dvakrát ročně vyhodnocovány. Jednotlivé statistické indikátory jsou pomíněny drogovými indikátory. Návazně na celkové vyhodnocení statistických údajú je vždy vypracována závěrečná zpráva vypovídající o celkové účinnosti a efektivitě programu a služeb poskytovaných v rámci programu.

Odůvodnění přínosu projektu:

Primárním cílem projektu Centra metadonové substituce a ambulantní detoxifikace je stabilizovat, popřípadě snížovat počet problémových uživatelů drog, neboť tento daný typ léčby je směřován k abstinenci nebo alespoň fixaci nerizikového chování u klientů. Dále se orientuje na snižování potenciálních rizik spojených s užíváním drog a zároveň i veškeré ekonomické, sociální a zdravotní dopady užívání drog na jedince a společnost. Toto následně vede ke zvyšování kvalitě života uživatelů všech typů drog, jejich rodičů a blízkých příbuzných prostřednictvím zajištění kvalitních služeb systému léčebné péče, substituční terapie, detoxifikace a následné resocializace (srov. Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018). Dochází k upravení zdravotního a sociálního stavu klienta zapojeného do programu substituční terapie. Následně všechny tyto faktory vedou ke snížení nákladů státu v oblasti léčby základních a následně i vyvinuvších se komplikujících onemocnění, a v oblasti policejních a následně s tím souvisejících soudních řízení. Všechny výše zmíněné argumenty jsou již dlouhodobě podpořeny evidence-based výzkumy, které jsou prováděné na území všech států, které poskytují v již dlouhodobém aspektu programy substituční léčby. I výzkumy provedené na území České republiky prokazují, že metadonová substituce je nezbytnou součástí a fundamentálně důležitou složkou systému léčebné péče v drogových službách pro práci s klienty a pro motivaci klientů k dalším možnostem řešení jejich závažné situace. Programy metadonové a v současné době i buprenorfinové substituce u vysokého procenta klientů představuje první krok na jejich cestě k abstinenci a jejich následnému vstupu do ostatních složek systému léčebné péče v oblasti drogové problematiky, obzvláště se jedná o ambulantní programy, střednědobé ústavní léčbu a terapeutické komunity, pokud se jim nedaří v dlouhodobějším měřítku přechod z nízkoprahové fáze programu do vysokoprahové fáze. Tento přechod je také často důkazem toho, že klient zvládal tlak vyskytující se v rámci běžné společnosti.

Tento projekt je přínosný z hlediska toho, že klienti závislí na návykových látkách opiátového charakteru mají možnost celkové stabilizace svého rizikového životního stylu a resocializace do společnosti. Klienti se zapojují zpět do normálního chodu společnosti a jsou schopni vykonávat stabilně zaměstnání a tím dostát všem svým závazkům vůči zdravé společnosti.

 

 

Náklady:
Celkové náklady: 240000.00,-Kč
Výše dotace: 28000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s.
Karolíny Světlé 286/18
Praha 1 - Staré Město 110 00
IČO: 25721259
tel: 222221431
fax: 222221431
Web: http://www.dropin.cz
Email:


Název: Prevence rizikového chování studentů GJK
Cílem projektu je rozvoj osobnosti dospívajícího studenta školy v souvislosti s prevencí rizikového chování dospívajících. Aktivity projektu vychází jak z cílů samostatných bloků specifické primární prevence, tak z cílů osobnostního a sociálního rozvoje každého žáka. Samostatné bloky specifické prevence se konkrétně zaměřují na předcházení určitého typu rizikového chování. Kombinací různých akcí osobnostního a sociálního rozvoje jsou studenti orientováni k chápání a budování zdravého životního stylu jako nejúčinnější formy prevence rizikového chování. Základní myšlenka prevence rizikového chování na základě rozvoje osobnosti dospívajícího jedince je také jedním ze základních pilířů Školního vzdělávacího programu GJK. Autoři projektu na GJK jsou přesvědčeni, že formování pozitivních hodnot, nastavování pozitivních modelů a provázení osobnostním a sociální rozvojem žáka vede k prožití spokojeného pracovního a osobního života se sebou samým i s ostatními. Projekt je vystaven tak, aby odpovídal cílům určeným v Minimálním preventivním programu školy (dále jen MPP). Podpora projektu tedy umožní realizovat aktivity a naplňovat cíle navrhované v MPP.

Personálně je projekt zajištěn především pedagogy z GJK s potřebnou kvalifikací (odborný výcvik, zahraniční stáže, aprobace atd.), kteří lektorují a organizují aktivity projektu mimo rámec své pracovní doby ve škole. V některých případech je pro GJK ovšem žádoucí spolupracovat s externími odborníky z různých oborů (psychologové, psychiatři, hudebníci, divadelníci apod.) nebo s institucemi, které se danou problematikou pravidelně a s dobrými výsledky zabývají, např. Centrum dohody. Plánujeme také navázat spolupráci s dalšími externími organizacemi z oblasti rizikového chování. Plánovanou spolupráci s jinými organizacemi více rozpracováváme v Minimálním preventivním programu.

Jsme přesvědčeni, že koncepce, kterou v MPP prosazujeme je systematická, komplexní, praktická a realizovatelná. Na základě konkrétních cílů a aktivit jsme vytvořili názorný harmonogram činností, které plánujeme během roku splnit. Kvalita projektu je posílena tím, že za tvorbou projektu stojí skutečný zájem a vysoká pracovní angažovanost tvůrců projektu.

Pracujeme převážně v samostatných blocích na základě aktivní účasti žáků, kde se soustředíme na témata specifické primární prevence. Takový typ programu vyžaduje specifické metody práce jako interaktivní techniky práce, techniky zaměřené na nácvik dovedností, získávání objektivních informací o jednotlivých typech rizikového chování, vytváření a upevňování zdravých postojů vůči nežádoucím rizikovým jevům. V oblasti primární prevence rizikového chování tvoří součást projektu také aktivity Osobnostní a sociální výchovy. Toto téma je součástí širší koncepce rozvoje osobnosti studenta GJK i nového pojetí průřezových témat v rámci ŠVP.

Náklady:
Celkové náklady: 170000.00,-Kč
Výše dotace: 13500.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Gymnázium Jana Keplera
Parléřova 2
Praha 6 169 00
IČO: 61388246
tel: 233352593
fax: 233352549
Web: http://gjk.cz
Email:


Název: Prevence nebolí
V současné době má škola již 1. až 9. ročník, celkem přes 600 žáků. Škola se rozrostla o první a druhé třídy, tj. asi o 150 žáků. Tento projekt specifické primární prevence pro rok 2014 aktuálně navazuje a rozšiřuje naše projekty z let minulých, kdy se týkaly hlavně prevence na 2. stupni. S ohledem k současným trendům je důležité s dětmi pracovat již minimálně od 1.stupně. V programu se snažíme žákům, rodičům a pedagogům zajistit dostatek aktuálních informací. Chceme dětem pomoci uspořádat hodnotový žebříček, nabídnout jim zajímavé nápady a inspiraci pro volný čas. Naší snahou je dát každému možnost najít své místo mezi spolužáky a uplatnit se podle svých schopností. Na základě besed, setkání, divadelních představení, kulturních akcí, dílen a sportovních aktivit působíme na žáky a jejich náhled na zdravý způsob života. Vzhledem k věku se postupně zvyšuje náročnost projektu, ale základy by se měly týkat především 1.stupně ZŠ, kdy se získávají vhodné a přiměřené návyky.

Náklady:
Celkové náklady: 63300.00,-Kč
Výše dotace: 14000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2
Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 - Břevnov
Praha 169 00
IČO: 48133761
tel: 220513176
fax: 220517292
Web: http://www.zspodmarjankou.cz
Email:


Název: Zážitkový kurz 6.A, 6.B

Zážitkové kurzy se na naší škole konají opakovaně již několik let a jsou základním stavebním kamenem minimálního preventivního programu. Na jejich přípravě se podílí významná část učitelského sboru 2. stupně. Vždy se na přípravě a realizaci podílí i třídní učitelé příslušných tříd.

Kurzy jsou připravovány v dostatečném předstihu, se znalostí místa konání a s ohledem na účastnickou skupinu a místní podmínky. Oblíbeným místem pro konání kurzů je Husova bouda v Krkonoších. Na toto místo jezdíme už mnoho let a jeho přidanou hodnotou je laskavost a vstřícnost majitelů, kteří nám umožňují využívat všechny části chalupy k zážitkovým aktivitám.

Hry jsou do programu zařazovány s přesně plánovaným výchovným cílem a kombinovány tak, aby rozvíjely jak osobnost žáka, tak dynamiku třídního kolektivu. Střídají se hry pohybové, verbální i logické, aby si každý žák našel to své.

Dbáme především na to, aby se stále obměňovalo složení skupin, aby měl každý žák možnost pobýt alespoň chvíli s dalšími spolužáky. Děti tak dostávají jedinečnou možnost poznat lépe i ty, s nimiž by třeba v běžné vyučovací hodině jen těžko navazovaly komunikaci.

Důležité je, aby se žáci znali a oslovovali křestními jmény (a to v takové formě, kterou si každý účastník sám zvolí hned na počátku kurzu).

Žáci posouvají při zážitkovém kurzu i hranice svých možností a dovedností, kurzy jsou vedeny tak, aby se každý žák alespoň na chvíli cítil schopný, užitečný a prospěšný druhým.

Zážitkových kurzů se vždy účastní i třídní učitel, což má dvojí efekt. Na jedné straně tak lépe pozná silné i slabé stránky svých žáků a může jim pak být lépe nápomocen během jejich školní kariéry. Na druhé straně žáci lépe poznávají svého učitele a budují si k němu vztah na bázi důvěry.

Společně s třídním učitelem se kurzu účastní i další učitelé, kteří v dané třídě vyučují, posledním členem týmu je vždy i školní psycholožka nebo speciální pedagožka. Hlavním realizátorem je metodička prevence.

Díky tomu, že se učitelé 2. stupně na kurzech střídají, jsme v posledních letech dosáhli toho, že již několik členů pedagogického sboru má zkušenosti s realizací zážitkových kurzů. S výjimkou školních roků 2009/2010 a 2010/2011 jsme si vždy organizovali kurzy sami a od září 2011 jsme na tuto tradici opět úspěšně navázali. V listopadu 2011 byli v problematice zážitkové pedagogiky proškolení organizací SES nově dva vyučující tělocviku.

Při kurzech je vždy respektována integrita každého žáka, veškeré aktivity i účast na kurzu jsou dobrovolné, i když velmi vítané. Tyto kurzy se nám v minulosti opakovaně osvědčily jako prevence šikany ve třídě.

Náklady:
Celkové náklady: 118910.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
ZŠ Petřiny-sever
Na Okraji 305/43
Praha 6 162 00
IČO: 48133795
tel: 235090730
fax: 235090752
Web: http://www.zspetriny.cz
Email:


Název: Prevence a řešení konfliktů mezi partnery a mezi rodiči a dětmi v rodině
Projekt vypracovaný pro žádost o dotaci od MPSV a Magistrátu hl m. Prahy tvoří tři aktivity:
1) tréninky Kurzy efektivního rodičovství
2) tréninky Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové
3) poradenství navazující na oba typy tréninků

Na území Prahy 6 chceme v roce 2014 nabídnout  dva "Kurzy efektivního rodičovství". A pouze těchto dvou tréninků se týká naše žádost o grant Prahy 6.


Kurzy efektivního rodičovství - KER

ve světě známé jako „Systematic Training for Effective Parenting“ (viz např. http://www.lifematters.com/step.asp), nabízejí praktický přístup k řešení vztahu dítě – rodič a zároveň přivádí rodiče k demokratickému pojetí výchovy dětí, jež vychází z principů individuální psychologie Alfreda Adlera a jeho žáka Rudolfa Dreikurse, který aplikoval principy individuální psychologie na rodičovské programy. Interaktivně vedené kurzy (tréninky) pro skupiny rodičů (8-12 osob) v délce 21 hodin, zpravidla rozdělené do 10 dopoledních či odpoledních setkání nebo do 3 sobot.

Naše sdružení funguje jako pobočka Institutu efektivního rodičovství Brno, viz www.efektivnirodicovstvi.cz. Institut posktuje akreditované školení lektorů, jejich supervizi a kompletní materiály pro lektory a účastníky.

Témata:
- zásady efektivního rodičovství, sourozenecká konstelace
- jak lépe porozumět sobě a dítěti
- cíle nesprávného chování
- pochopení chování dětí
- povzbuzování
- budování sebedůvěry dítěte
- vstřícné naslouchání
- abychom dětem rozuměli
- komunikace a sdělování
- jak s dětmi hovořit, aby vám naslouchaly
- důsledky chování a rozhodování
- cesta k samostatnosti
- rodinné rady
- rozvíjení vlastní sebedůvěry

 

Náklady:
Celkové náklady: 289600.00,-Kč
Výše dotace: 13000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Centrum pro manželství a rodinu, z.s.
Ostrovského 253/3
Praha 5 150 00
IČO: 22757287
tel: 724329657
Web: http://www.manzelstviarodina.cz
Email:


Název: Ve dvou se to lépe táhne
Projekt pomáhá k začlenění klienta do běžného života, vrstevnického kolektivu a společnosti, stabilizuje jeho situaci a aktivně předchází riziku sociálního selhání. Soustředí se na systematickou individuální práci s klientem formou vrstevnické podpory od dobrovolníka a odbornou sociální práci. Součástí projektu je spolupráce s rodinou a primárními organizacemi a odborníky, kteří o klienta současně pečují.

1. Hlavní náplní je pravidelný kontakt klienta s vyškoleným a metodicky vedeným (zletilým, bezúhonným) dobrovolníkem (model „one to one“) na 2-3h týdně po dobu min. 6 měsíců. Cílem je navázání kvalitního, bezpečného, respektujícího a podpůrného vztahu, který cílové skupině chybí. Projekt tak přináší každému klientovi možnost vídat se s mladým člověkem – naším dobrovolníkem, s kterým pravidelně tráví čas a podnikají aktivity podporující jeho rozvoj a začlenění do společnosti. Klient s dobrovolníkem sdílí obtíže, potřeby, problémy a společně hledají jejich možné řešení. Schůzky jsou pravidelné - konkrétní náplň záleží na dohodě dvojice (vždy jde o pro-sociální činnost) a respektuje ind. plán klienta. Cílem je nejen ukázat klientovi nové pro-sociální aktivity a možnosti, ale především jej přímo podpořit a naučit tak samostatně využívat. Prostřednictvím vztahu s dobrovolníkem dochází k přirozenému učení se klienta novým komunikačním a sociálním dovednostem, které jsou pro jeho začlenění a fungování ve společnosti nezbytné.

 2. Přímá práce sociálních pracovníků projektu s klienty probíhá formou úvodních rozhovorů, ind. plánování, situační intervence, sociálně právního a podpůrného poradenství. S každým klientem je vytvářen individuální plán - cíle a změny, kterých by chtěl dosáhnout a na kterých společně s jeho dobrovolníkem pracují. Průběh zapojení je pravidelně revidován na hodnotících rozhovorech. Každý klient má možnost využít také specifického psychologicko-podpůrného poradenství, které se váže ke konkrétnímu problému nebo obtížné situaci, na kterou potřebuje nahlédnout společně s odborníkem.

3. Velkou roli v projektu hrají dobrovolníci, kteří s klienty přímo pracují. Všichni absolvují pohovor, úvodní výcvik (16h) a výcvik v přímé práci s klientem (6h). V průběhu projektu jsou metodicky vedeni a dále vzděláváni. Z každé proběhnuté schůzky s klientem píší zprávu, na kterou reagují pracovníci, kteří je metodicky vedou. Tento dohled a vedení je zároveň doplněno povinností supervize (min. 1 x měsíčně).

4. S klientem pracujeme vždy individuálně, dle jeho situace a potřeb. Projekt zahrnuje také práci s rodinou (je-li to relevantní) a další aktivity snižující riziko soc. selhání. Konkrétně se jedná o:

Náklady:
Celkové náklady: 1771717.00,-Kč
Výše dotace: 12000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.
Senovážné nám. 24
Praha 1 116 47
IČO: 60447800
tel: 234621361
Web: http://www.lata.cz
Email:


Název: Zážitkový kurz pro šesťáky
Jedná se o projekt zážitkových kurzů pro žáky 6. ročníků. S tímto projektem jsme začali již v roce 2006 a velmi rychle jsme zaznamenali kvalitativní změny ve školním prostředí. Náplní projektu je adaptační výjezd pro žáky dvou budoucích 6. ročníků přicházejících z prvního stupně, kdy dvě šesté třídy vzniknou spojením stávajících tří pátých tříd. Část žáků pravidelně odchází na víceletá gymnázia. Místo nich na druhý stupeň do 6. třídy přicházejí žáci z okolních škol a někdy i ze škol mimopražských. Proto je cílem projektu adaptace nových žáků v prostředí naší školy, stmelení nově vzniklého třídního kolektivu, navázání odpovídajících vztahů s třídními učiteli, zlepšení vztahů mezi žáky, vzájemné porozumění, posilování komunikačních schopností, rozvoj osobnosti žáků a budování bezpečného prostředí třídy jako základního předpokladu prevence šikany,závislostí, kriminality a ostatních projevů rizikového chování.

Náklady:
Celkové náklady: 105000.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola a Mateřská škola, náměstí Svobody 2, Praha 6
náměstí Svobody 2, Praha 6
Praha 160 00
IČO: 67798543
tel: 224311371
fax: 233330696
Web: http://www.zs-ns2.cz
Email:


Název: o.s. Prev-Centrum, Nízkoprahové služby, Provoz NZDM Suterén

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Suterén (o.s. Prev-Centrum, Nízkoprahové služby)

1. Participující subjekty

o.s. Prev-Centrum – Nízkoprahové služby spolupracuje v první řadě s ostatními programy o.s. Prev-Centrum, a to s Programy primární prevence, které realizují programy primární prevence na základních a středních školách, a přichází tak do kontaktu s dětmi a mládeží potenciálně ohroženými různými formami rizikového chování, a s Programem ambulantní léčba, který poskytuje návaznou péči ve formě poradenských a terapeutických služeb pro klienty nízkoprahového klubu pro děti a mládež a terénní sociální práce a jejich rodinné příslušníky.

Spolupráce s místní a státní správou je významná především s Úřadem Městské části Praha 6, zejména s komunitním programem protidrogové prevence Zdravá 6 (Měsíc Zdravé Šestky, Ladronka),  dále pak s odborem kanceláře starostky a zastupitelstva (protidrogový koordinátor a koordinátor prevence kriminality) a odborem sociálních věcí (zejména se sociálními kurátory pro mládež).

 

2. Cíl projektu (prostředky a metody k dosažení cíle)

Obecným cílem projektu je realizovat sociální prevenci v komunitě Prahy 6 a blízkém okolí, což znamená podporovat prostřednictvím sociální práce s mládeží a v rozšířeném pojetí i komunitní práce veškeré aktivity zaměřené na zdravý způsob života a prevenci různých forem rizikového chování. O.s. Prev-Centrum, Nízkoprahové služby doplňují prevenci nespecifickou a přispívají tak k existenci komplexního systému služeb prevence v komunitěPrahy 6. Za tímto účelem provozujeme Nízkoprahový klub pro děti a mládež Suterén a terénní sociální práci s mládeží, jejichž prostřednictvím jsou vykonávány aktivity zaměřené na rizikové skupiny problémových dětí a mládeže, které účinně omezují jejich rizikového chování a poskytují jim pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Mezi nabídku služeb o.s. Prev-Centrum, Nízkoprahové služby patří také sociálně-terapeutický program UNCLE, který rozšiřuje možnosti péče o ohrožené děti a mladistvé. Koncepce programu a zvolené metody práce eliminují rozvoj rizikového chování u ohrožených dětí a mládeže, a předchází tak či brání recidivě jejich trestního jednání, páchání přestupků vůči zákonu a vážnějším prohřeškům vůči společenským normám. Program je lektorovaný ve spolupráci s Útvarem prevence Městské policie hl. města Prahy.

Konkrétní cíle nízkoprahového klubu pro děti a mládež a terénní sociální práce:

 

3. Cílová skupina (věková struktura, popř. jiná specifikace)

Primární cílovou skupinu projektu tvoří neorganizované děti a mládež ve věku od 12 do 20 let.

Projekt se zaměřuje z hlediska sociálních charakteristik zejména na mládež a děti, které zažívají:

Z hlediska trávení volného času pak na ty, kteří:

Specifičtější je cílová skupina sociálně-terapeutického programu UNCLE, který je určen pro děti a mládež ve věku od 12 do 17 let, kteří jsou reálnými nositeli rizikového chování a jsou z různých důvodů (např. záškoláctví, experimentování s návykovými látkami, drobné krádeže, potyčky, šikana, delikventní činnost neschopnost navazování vztahů, absence zájmů, pasivní životní stereotypy apod.) v kontaktu s kurátorem pro mládež, PMS, výchovnými poradci ZŠ/SŠ či pracovníky dalších institucí pracujícími s dětmi.

 

4. Popis projektu

o.s. Prev-Centrum je profesionální organizace poskytující certifikované a registrované adiktologické a sociální služby, které jsou vzájemně propojené. Služby mají vlastnosti a charakter systému, který zajišťuje programy primární prevence rizikového chování, ambulantní léčbu a nízkoprahové služby pro děti a mládež v hlavním městě Praze.

Základním posláním sdružení je prevence rizikového chování u dětí a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími formami rizikového chování.

Program o.s. Prev-Centrum, Nízkoprahové služby  vznikl v roce 2002 jako nejmladší z programů o.s. Prev-Centrum. Stěžejními službami programu Nízkoprahové služby je:

 

O.s. Prev-Cetrum, Nízkoprahové služby je poskytovatelem nízkoprahových služeb pro neorganizované děti a mládež, které v sobě spojují volnočasové aktivity, pedagogickou práci a sociální služby.

 

Klíčové principy služby

 

 

 

Posláním o.s. Prev-Centrum, Nízkoprahové služby je doprovázet děti a mládež v období dospívání, poskytovat jim informace, nabízet jim odbornou podporu a pomoc v nepříznivých životních situacích a předcházet tak selhání a sociálnímu vyloučení. Dále usilovat o pozitivní změnu v jejich životním stylu a o vytváření podmínek pro začlenění do společnosti

4. 1 Nízkoprahový klub pro děti a mládež Suterén

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Suterénnabízí neorganizovaným dětem a mládeži od 12 let bezpečný prostor pro trávení volného času, širokou nabídku volnočasových aktivit a podporu při řešení obtížných životních situací.

Pracovníci o.s. Prev-Centrum, Nízkoprahové služby (jejichž vzdělání odpovídá odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona 1008/2006 Sb., o sociálních službách) se snaží o navázání s a udržení kontaktu s cílovou skupinou klientů a o možnost lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky pro to, aby v případě zájmu mohly řešit svoji náročnou životní situaci.

Klienti mohou klub navštívit či z něj odejít kdykoliv během otevírací doby, vstup je volný přímo ze zahrady a označený informační cedulí na plotě. Veškeré služby s výjimkou některých mimoklubových akcí a výjezdů jsou bezplatné, pro vstup do klubu není potřeba žádná registrace a klient zde může být i anonymně. Klienti klubu si mohou vybrat z široké škály volnočasových aktivit (stolní fotbal, stolní tenis, boxovací pytel, počítač s internetem, hi-fi věž, gramofony, mikrofon, žonglovací náčiní, stolní a společenské hry, míčové hry na zahradě atd).

Těžiště práce na klubu spočívá v sociálně-pedagogické práci se skupinou, motivaci ke změně rizikového chování a vedení ke zdravému životnímu stylu a aktivnímu trávení volného času. Pracovníci klubu dále nabízejí v rámci kontaktní, sociální a sociálně pedagogické práce podle zájmu poradenství, poskytují informace, mohou zprostředkovat návazné služby, asistenční služby, zajišťují doučování atd.

Klienti si sami volí společně s odbornými pracovníky, jakým způsobem chtějí v klubu trávit čas, čemu se budou věnovat a jaké služby využijí, jedinou podmínkou je dodržování základních klubových pravidel.

Klienti mají rovněž možnost si na internetu vyhledat další formy trávení volného času, pracovníci jsou jim rovněž k dispozici při získávání dalších informací, motivují je k aktivnímu zájmu a pomáhají s plánováním volného času či kontaktováním návazných organizací.

Další informace je možné nalézt na nástěnce anebo v letácích umístěných v klubové místnosti.

Klubová pravidla upravují základní principy pobytu na klubu. Patří k nim zejména zákaz agresivního chování (fyzického i verbálního), zákaz užívání návykových látek včetně alkoholu, zákaz vstupu pod vlivem návykové látky a zákaz kouření. Tato pravidla jsou nejen viditelně umístěna na klubu, ale i sdělována klientům při prvním kontaktu, neboť souhlas s nimi je podmínkou pro pobyt na klubu.

V případě jejich porušení je uplatněnjasný sankční systém (nejvyšším trestem je zákaz vstupu do klubu), ale především zpracování celé situace jakožto výchovné (tedy zejména vysvětlení pravidla i sankce, umožnění nápravy, urovnání sporu, předcházení dalšímu opakování).

K nabídce služeb klubu patří kulturní a sportovní akce (koncerty, výstavy, promítání filmů či fotografií, fotbal v tělocvičně) a zátěžové výjezdy (dosud zejména turistika, snowboarding, horolezectví, cyklistika, rafting). Tyto akce jsou pořádány flexibilně dle zájmu klientů a finančních možností klubu.

V minulých letech se podařilo zajistit finance umožňující mnoha klientům ze sociálně slabších rodin poprvé v životě se zúčastnit výjezdů na hory či na vodu za symbolický motivační poplatek.

V nízkoprahovém klubu probíhají akce realizované dle nápadů klientů, např. dílny zaměřené na legální grafitti, street art a další výtvarné workshopy, kurzy žonglování a mixování na gramofony. Klienti využívají i možnost si v klubu zorganizovat a uspořádat vlastní akci při dodržení klubových pravidel, např. diskotéku, promítání, oslavy narozenin, vánoční besídku atd. Všechny akce s výjimkou výjezdů a specifických akcí pořádaných klienty jsou přístupné zdarma komukoliv, kdo spadá do cílové skupiny (děti a mládež od 12ti do 20ti let) a je ochoten dodržovat klubová pravidla. Akce zaměřené na propagaci (např. LadronkaFest či akce v rámci Zdravé Šestky) jsou přístupné bez omezení.

4. 2 Terénní sociální práce

Kontakt s obtížně dostupnými skupinami mládeže umožňuje realizovaná terénní sociální práce, v jejímž rámci dvojice terénních pracovníků propaguje klub nebo poskytuje služby klientům přímo v jejich přirozeném prostředí (na ulici, hřištích, v parcích). Cílem terénní práce je tedy hlavně vyjma poskytnutí základních sociálních služeb, nabídka alternativy trávení volného času v klubu a poskytnutí kontaktu na další organizace a místa, kde se nabízejí volnočasové aktivity, jednorázové akce, turnaje a sociální služby. Z důvodu nedostatku finančních prostředků terénní sociální práci neprovozujeme. Pouze v případě domluvy se samosprávou nebo strážníky městské policie realizujeme depistáž na vytipovaných místech s cílem informovat cílovou skupinu o provozu NZDM.

4. 3 Sociálně-terapeutický program UNCLE

Program UNCLE je skupinový sociálně-terapeutický program pro děti a mládež ve věku od 12 do 17 let, lektorovaný ve spolupráci s Útvarem prevence Městské policie hl. města Prahy.

Program svým zaměřením předchází rozvoji rizikového chování u ohrožených jedinců a brání tak recidivě jejich trestního jednání, páchání přestupků vůči zákonu a vážnějším prohřeškům vůči společenským normám.  Trestní jednání však není podmínkou přijetí do skupiny.

Program si klade za cíl klienty motivovat ke změně životního stylu směrem k pozitivní životní orientaci a pracuje na jejich osobnostním, sociálním a morálním rozvoji. Pracovníci se snaží klienty naučit pozitivnímu vnímání sebe sama a svého okolí, dokázat uspět při řešení konfliktů, aktivizovat je k práci a ke smysluplnému využití volného času, učit je odpovědnosti a větší soběstačnosti v každodenním životě. Smyslem aktivit s Městskou policií hl. města Prahy je přiblížit práci městské policie mladým lidem, odstraňovat obavy a předsudky, které mohou mít s touto složkou spojeny.

 Spektrum služeb doplňují některé další aktivity jako je webová poradna, databáze psychosociální, samozřejmostí je i bezplatný informační servis a poradenství v oblasti volného času a sociálních služeb pro lidi žijící v místní komunitě, ale i ty vzdálenější

4.4 Personální zajištění programu o.s. Prev-Centrum, Nízkoprahové služby

Projekt zajišťují tři kmenoví pracovníci, všichni mají ukončené vzdělání podle zákona o sociálních službách a víceleté zkušenosti v práci s dětmi a mládeží a dále se systematicky vzdělávají v oboru podle každoročně revidovaných individuálních vzdělávacích plánů. Kvalita odborné práce je zajišťována pravidelnou intervizí (1x za týden) a kvalifikovanou supervizí (10x ročně po 3 hodinách). Do služeb jsou zapojeni také stážisté (studenti humanitních oborů na dlouhodobé stáži). Provozní dny klubu jsou zajištěny vždy minimálně dvojicí pracovníků, což umožňuje provádět současně individuální i skupinovou práci a garantovat dodržování pravidel.

4.5 Spolupráce s dalšími institucemi

Spolupráce s místní a státní správou: s Úřadem Městské části Praha 6, zejména s komunitním programem protidrogové prevence „Zdravá Šestka“ (spolupráce na Týdnu Zdravé Šestky, LadronkaFestu). Dále pravidelně spolupracujeme s odborem sociálních věcí (kurátoři pro mládež a sociální pracovnice), s některými pracovníky OSPOD probíhá i individuální spolupráce na případech klientů. Důležitá je také spolupráce s  Městskou policií hl. města Prahy, kde byla navázána spolupráce zejména v rámci koordinace preventivních aktivit či obecných konzultací.

Spolupráce se školami: spolupracujeme se základními a středními školami v regionu, zejména se školními metodiky prevence, kteří pravidelně spolupracují s o.s. Prev-Centrum. Dvakrát ročně probíhá prezentace o.s. Prev-Centrum, Nízkoprahové služby tedy včetně klubu na setkávání metodiků. Obvykle jedenkrát ročně je služba prezentována přímo na školách Prahy 6.

Spolupráce s dalšími organizacemi: dále spolupracujeme s organizacemi v Praze 6, především pak se zájmovými organizacemi realizujícími volnočasové aktivity pro děti a mládež a s organizacemi poskytujícími sociální služby.

Spolupráce s nízkoprahovými službami: o.s. Prev-Centrum – Nízkoprahové služby je členskou organizací České asociace streetwork a sekce nízkoprahových klubů a zařízení Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Pracovníci jsou členy již tradiční pracovní skupiny Župan pro NZDM a Terénní programy, která se při setkáních snaží zvyšovat kvalitu nabízených služeb, sdílet zkušenosti a nabízené akce a pořádat společně akce většího rozsahu v Hlavním městě Praze (např. Fotbal pro rozvoj, Tady nízkoprahy apod.).

4.6 Personální  a materiální zajištění projektu

Personální zajištění - Projekt zajišťují tři kmenoví pracovníci, všichni mají ukončené vzdělání podle zákona o sociálních službách a víceleté zkušenosti v práci s dětmi a mládeží a dále se systematicky vzdělávají v oboru podle každoročně revidovaných individuálních vzdělávacích plánů. Kvalita odborné práce je zajišťována pravidelnou intervizí (1x za týden) a kvalifikovanou supervizí (10x ročně po 3 hodinách). Do služeb jsou zapojeni také stážisté (studenti humanitních oborů na dlouhodobé stáži). Provozní dny klubu jsou zajištěny vždy minimálně dvojicí pracovníků, což umožňuje provádět současně individuální i skupinovou práci a garantovat dodržování pravidel.

 Prostory zařízení - Prostory získalo o.s. Prev-Centrum společně s o.s. FOKUS do desetiletého pronájmu (v roce 2001) v rámci výběrového řízení MČ Praha 6 a nájemní smlouva byla prodlužena do r. 2015. O parcelu v celkové výměře 847m² a pozemek v celkové rozloze 4.250 m² se podělily obě organizace předem domluveným poměrem. Budova se skládá z 1PP, 1NP a 2NP.

o.s. Prev-Centrum, Nízkoprahové služby má v suterénních prostorech k dispozici kancelář, velkou klubovou místnost s přímým vstupem na zahradu, nově i oddělenou multifunkční místnost, dva skladové prostory, kuchyňku, a sociální zařízení pro personál a klienty. Celková výměra pracoviště je 194 m2. Pro klienty klubu jsou k trávení volného času určeny tři místnosti – klubová místnost, multifunkční místnost a kuchyňka se sociálním zařízením.

Nízkoprahový klub je jasně označen při vstupu do prostor o.s. Prev-Centrum z ulice Meziškolská orientační tabulí na plotě a dále orientační tabulí u vchodových dveří do prostor Nízkoprahového klubu. Vstup do klubu je kromě hlavních vstupních dveří pro děti volně přístupný přes zahradu zařízení a terasu.

Kontakt s obtížně dostupnou mládeží zprostředkuje terénní sociální práce, která umožňuje kontaktovat tyto jedince v jejich přirozeném prostředí.

Materiální vybavení - Místnosti určené klientům jsou plně vybaveny velkým množstvím prostředků umožňujících různé volnočasové aktivity. Rozhodnutí o jejich pořízení vycházelo vždy z poptávky klientů, kteří tak mohou zdarma využít stolní fotbal, stolní tenis, boxovací pytel, počítač s internetem, gramofony s mixážním pultem a mikrofonem, hi-fi věž, různé žonglovací náčiní, množství stolních a deskových her, různé výtvarné potřeby či knihy. Pro jednorázové akce, dílny či akce klientů lze využít i videokameru, dataprojektor či zvukovou aparaturu.

4.7 Propagace

Propagace klubu a dalších služeb probíhá několika formami:

-     obsahují sekci určenou přímo pro klienty, kde je srozumitelným jazykem popsána nabídka služeb a další informace o klubu

-     v sekci Aktuality jsou informace o připravovaných akcích pro klienty i veřejnost

-     k prezentaci služby jsou určeny speciální letáky, existuje více variant podle toho, pro jakou cílovou skupinu jsou určeny, jsou distribuovány například v průběhu terénní sociální práce, při setkávání s metodiky školní prevence, ve školách lektory primární prevence a jsou předávány dalším spolupracujícím institucím, v možném dosahu služby

-     na vybrané akce (dílny, koncerty atd.) jsou šířeny mezi cílovou skupinu zvláštní letáky s konkrétními informacemi o akci

-     jednou ročně probíhá na vybraných školách Prahy 6 prezentace zaměřená na nabídku klubu a dalších služeb

-     průběžně jsou do prezentace zapojeni i školní metodici prevence

-     Konají se minimálně dvakrát ročně – na konci a po začátku školního roku(předprázdninováZahrada s dnem otevřených dveří, účast na LadronkaFestu v rámci akce Zdravé Šestky se dnem otevřených dveří, program v rámci Týdne nízkoprahových klubů)

-     probíhá pravidelně i na Otevřených mezioborových seminářích, které se konají jednou měsíčně v prostorách o.s. Prev-Centrum a na výstavách s vernisáží, které jsou pořádány několikrát do roka. Odborná i laická veřejnost se Otevřených mezioborových seminářů může zdarma zúčastnit. Sestávají se z dvouhodinových přednášek v oblasti práce s mládeží, prevence či dalších služeb, v rámci semináře se účastníci mohou seznámit s prostory klubu.

 

5. Časový a věcný harmonogram realizace projektu

Období poskytované služby (v průběhu roku)

Čas poskytování služby (provozní hodiny)

-       pondělí 10:00 – 19:00

-       úterý 9:00 – 18:30

-       středa 10:00 – 19:00

-       čtvrtek 10:00 – 19:00

-       pátek 9:00 – 15:30

-       pondělí 14:00 – 19:00

-       středa 14:00 – 19:00

-       čtvrtek 14:00 – 19:00

-       úterý 16:30 – 18:30

 

Dílny, výtvarné aktivity, filmové kluby a menší turnaje patří mezi klubové aktivity a konají se v rámci otevírací doby klubu (14,00-19,00). Obvyklé začátky jsou v pondělí nebo ve středu od 16:00 hodin.

Výjezdy (zahrnují celý den i noc) a jednorázové akce s programem se konají zpravidla o víkendech, svátcích či prázdninách, aby nenarušovaly školní docházku klientů. Naplánování akcí je individuální podle toho, pro jakou skupinu jsou určeny.

6. Způsob hodnocení (vyhodnocení efektivity projektu)

Hodnocení efektivity je základním předpokladem pro další fungování programu a probíhá na úrovni kvantitativní i kvalitativní.

Kvantitativními ukazateli jsou zejména celkový počet kontaktů, počet prvních kontaktů, počet osob, počet jednotlivých typů výkonů a počet provozních dnů. Tato data jsou shromažďována v elektronické databázi programu, která umožňuje okamžité statistické zpracování do přehledných výstupů a komparaci jednotlivých časových období.

Kvalitativními údaji, které poukazují na úspěšnost dosahování cílů, jsou zejména zápisy z klubových setkání a z terénu, složky klientů a výstupy z pravidelných intervizních porad a externí supervize. Kvalitativní hodnocení programu probíhá v rámci:

 

Náklady:
Celkové náklady: 1971320.00,-Kč
Výše dotace: 147000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Prev-Centrum, z.ú.
Meziškolská 2
Praha 6 169 00
IČO: 67364012
tel: 233355459
fax: 233355459
Web: http://www.prevcentrum.cz
Email:


Název: Zážitková Odyssea 2014
Kurz Odyssea ALFA je standardizovaný výjezdový kurz. Se společností Odyssea škola spolupracuje již 5. rokem. Kurzy tohoto typu probíhají ve škole již 14 let. Mají velmi pozitivní odezvu u žáků, učitelů i rodičů. Staly se pravidelnou součástí zahájení nového školního roku 6. tříd a celého výchovně vzdělávacího procesu ve škole. Cíle jsou naplňovány na třídenním pobytu mimo Prahu pro každou třídu zvlášť. V jejich průběhu lektoři aktuálně reagují na potřeby jednotlivých tříd a přizpůsobují jim program na míru. Program se odehrává formou týmových her v přírodě, sociálně psychologických technik, estetických aktivit a jednoduchých relaxačních technik. Všechny aktivity vedou žáky ke spolupráci, komunikaci a učí je nenásilnou formou sociálním dovednostem. Dávají možnost každému najít své místo v kolektivu a uplatnit se podle svých možností a schopností. Při řešení netradičních situací mají žáci možnost poznat sami sebe i své spolužáky. Kurz se uskutečňuje v jedinečném přírodním prostředí, které je velmi vhodné pro prožitkové programy a umožňuje efektivní práci s dětmi.
Očekávané výsledky projektu:
• Fungování pozitivních vztahů ve třídě
• Příznivé začlenění nových žáků do kolektivu tříd
• Žáci budou ovládat sociální dovednosti - umění týmové spolupráce, konstruktivní řešení problémů, otevřená komunikace
• Žáci budou schopni sdílet společné zážitky, radosti i problémy, naučí se důvěřovat si a respektovat se
• Žáci budou spolupracovat mezi sebou a s třídním učitelem

Náklady:
Celkové náklady: 170000.00,-Kč
Výše dotace: 15000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2
Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 - Břevnov
Praha 169 00
IČO: 48133761
tel: 220513176
fax: 220517292
Web: http://www.zspodmarjankou.cz
Email:


Název: I. „Krok za krokem školou i životem“
dlouhodobý projekt programů, přednášek a besed pro studenty gymnázia zaměřený na osobnostní rozvoj studentů a prevenci rizikového chování

Náklady:
Celkové náklady: 12000.00,-Kč
Výše dotace: 7000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Arabská 14
Praha 6 160 00
IČO: 61386022
tel: 235353542
fax: 235353542
Web: http://www.gyarab.cz
Email:


Název: Droga zvaná zdraví, aneb Pod Marjánkou - bez marjánky
Tento projekt specifické primární prevence pro rok 2014 programově navazuje na naše projekty z minulých let (již 14. ročník). Aktuálně navazuje a reaguje na situaci ve škole a na potřeby vyplývající z každodenního života školy. V současné době má škola již 1. až 9. ročník, celkem přes 600 žáků, tudíž počet žáků na škole se oproti dřívějším letům zvýšil o cca 150. V programu se snažíme především zajistit žákům, rodičům i pedagogům dostatek aktuálních informací. Chceme pomoci dětem uspořádat hodnotový žebříček, nabídnout jim zajímavé nápady a inspiraci jak trávit volný čas. Naší snahou je dát každému možnost najít své místo mezi spolužáky a uplatnit se podle svých schopností. V neposlední řadě se daří zprostředkovat zajímavá setkání s výraznými osobnostmi z různých oborů a motivovat tak studenty ke zdravému způsobu života. Program je složen z pestré mozaiky besed, setkání, kulturních akcí, dílen, exkurzí a sportovních aktivit. Je přiměřený věku a probíhá napříč všemi ročníky hlavně 2. stupně. 

Náklady:
Celkové náklady: 33300.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2
Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 - Břevnov
Praha 169 00
IČO: 48133761
tel: 220513176
fax: 220517292
Web: http://www.zspodmarjankou.cz
Email:


Název: GO kurzy prožitkové pedagogiky na GJK 2014
Cílem projektu GO - kurzy prožitkové pedagogiky na GJK - je především rozvoj osobnosti dospívajícího studenta školy v souvislosti s prevencí rizikového chování dospívajících.  Základní myšlenka prevence rizikového chování na základě rozvoje osobnosti dospívajícího jedince se stala jedním ze základních pilířů Školního vzdělávacího programu GJK. Kurzy prožitkové pedagogiky pořádané GJK tvoří dlouhodobě stabilní součást Minimálního preventivního programu (dále jen MPP). V MPP jsou kurzy GO obsahově zahrnuty jak ve stanovených cílech MPP pro daný školní rok, tak v navrhovaných konkrétních aktivitách, které mají naplňovat vymezené cíle. Projekt zahrnuje 5 adaptačních výjezdů, které se konají na začátku čtyřletého gymnázia ve třech 1. ročnících, na začátku osmiletého gymnázia v primě a uprostřed osmiletého studia gymnázia v kvartě. Autory tohoto dlouhodobého a několika léty prověřeného projektu vede k jeho prosazování přesvědčení, že střední škola nemůže být pouze institucí, kde žáci získávají určitou sumu znalostí a vědomostí, ale měla by se stát i místem, které ovlivňuje životní styl a postoje dospívajícího jedince. Právě kurzy GO se svojí náplní a propojeností jednotlivých aktivit pokouší ovlivnit postoje dospívajících jedinců a orientovat studenty na pevné životní hodnoty a zároveň rozvíjet znalosti a dovednosti důležité k posílení odolnosti vůči rizikovým faktorům, které vedou k rizikovému chování. Kurzy GO neboli kurzy prožitkové pedagogiky představují model práce, jak lze působit v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje na každého žáka. Zde vidíme také propojení s efektivní primární prevencí.

Kurzy GO jsou svou náplní i váhou zážitků stále jedinečným projektem, který je každoročně pozitivně ohodnocen nejen žáky a rodiči, ale i ostatními učiteli GJK a zastánci prožitkové pedagogiky, kteří se stali přáteli školy. Tento typ kurzu stal také významným vzorem pro desítky škol po ČR. Význam projektu je podtrhován faktem, že kurzy GO připravují a realizují lidé přímo z GJK. Několikaleté zkušenosti s konání velmi vydařených kurzů GO, jsou ukazatelem toho, že škola umí s takovým typem činnosti zacházet a realizace takového projektu má smysl. Kvalitní podobu programu zajišťují pedagogové a lektoři, kteří jsou proškoleni v zážitkové pedagogice, kteří sami přichází se zájmem, s novými nápady, pracují v rámci svého volného času, nad rámec svého úvazku ve škole. Lektorující pedagogové mohou také s žáky navázat po kurzech GO v další práci na témata Osobnostní a sociální výchovy. Kvalifikace a možnosti učitelů GJK lektorovat na kurzech, dává škole výhody v tom, že šetří také náklady spojené s organizací kurzů.

Náklady:
Celkové náklady: 665000.00,-Kč
Výše dotace: 25000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Gymnázium Jana Keplera
Parléřova 2
Praha 6 169 00
IČO: 61388246
tel: 233352593
fax: 233352549
Web: http://gjk.cz
Email:


Název: Adaptační kurz ANOA 2014
Pobyt je plánován pro 3 třídy, každá o počtu 24 žáci.

Termín je stanoven na začátek září (2.9. – 4.9.2014)

Místo pobytu již tradičně: Nesvačily u Rožmitálu pod Třemšínem

Cílem je vytvoření funkčních kolektivů nově rodících se třídy, vytvoření žádoucích vazeb mezi studenty, posílení jejich komunikačních dovedností, stejně jako podporovat jejich vzájemné porozumění, rozvoj osobnosti studentů a vytvářet tak bezpečné prostředí třídy jako základního předpokladu prevence jejich možného rizikového chování.

Tento projekt jsme letos realizovali již pošesté, opět vlastními silami. Vnímáme ho jako velice smysluplný a přínosný pro další rozvoj osobností studentů, pro fungování třídních kolektivů. Studenti, kteří prošli kurzem, se nám velice dobře adaptovali do nového prostředí, vytvořily se funkční kolektivy, které pozitivně reagují na potřeby současné školy.Od kurzu, který již chystáme na příští školní rok, očekáváme totéž – tedy pozitivní výsledky v chování studentů, které přispějí nejen ke zlepšení vztahů v nově budovaných třídách, ale napomohou k průběžnému zlepšování celoškolního klimatu mezi studenty napříč třídami.

Žádost o finanční podporu formou grantového řízení Zdravá šestka 2014 podáváme proto, abychom minimalizovali (v době přetrvávající společenské a finanční krize) finanční zátěž rodičů studentů, kteří se Adaptačního kurzu zúčastní.

Náklady:
Celkové náklady: 132800.00,-Kč
Výše dotace: 15000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Anglo-německá ochodní akademie a.s.
Bělohorská 171/182
Praha 6 169 01
IČO: 25735624
tel: 277775628
Web: http://www.anoa.cz
Email:


Název: Zážitkové kurzy SES
Zážitkové kurzy pro žáky druhého stupně pod zkratkou SES (SEberealizace, SEbepoznání, Spolupráce – učíme SEbe a učíme se Spolu ), na které vyjíždí žáci šestých tříd již od roku 2001, se staly nedílnou součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Hanspaulka a zároveň také preventivního programu školy. Již devět ročníků prošlo celým modelem SES ( 2 x kurz v 6. a 7. třídě a 1 x kurz v 8. a 9. třídě ). Postupně se nám podařilo realizovat zážitkové kurzy na celém druhém stupni, tedy od šestých až po deváté třídy. Škola je aktivně zapojena do projektu Minimalizace šikany. Z hlediska tvoření třídního prostředí je důležitý zejména kurz na počátku šesté třídy v Blatnici u Mladé Vožice. V posledních letech bývají 6. třídy od nového školního kvůli optimalizaci počtu žáků a odchodu žáků na gymnázia často přeskupovány. Žáci jsou stále konfrontováni s novým třídním klimatem. Zároveň je toto období zlomové pro vztah žáků a jejich třídního učitele, který je pravděpodobně "povede" od šesté až do deváté třídy. Pobyt na zážitkovém kurzu je výbornou příležitostí se navzájem poznat v netradičních situacích a prostředí. Podzimní kurz bývá zaměřen zejména na poznávání spolužáků. Žáci si vyzkoušejí řadu diskusních a komunikačních technik, jejichž pomocí dochází k většímu poznání a sblížení jednotlivých žáků. Na tomto úvodním kurzu se snažíme děti získávat netradičním „vstupem“ a plným atraktivním programem. Každý programový blok tudíž má na programu reflexi, a i ta má rozličné formy, od výtvarné přes psanou a mluvenou, individuálně, skupinově a kombinovaně. Pro klima třídy je prospěšné, že se konají ve školním roce zážitkové kurzy dva. Na podobné bázi je koncipován jarní kurz, jenž se koná v Lipnici nad Sázavou. Aktivity většinou probíhají venku a na ně navazují reflexe uvnitř. Přímou reflexi her a aktivit ještě doplňuje každý den ranní review předchozího dne, kdy lektoři sami připomínají všechny akce a děti se k nim vyjadřují. Oba kurzy navíc rámcuje úvodní očekávání. A před odjezdem sami žáci posuzují, zda se očekávání naplnilo.

Náklady:
Celkové náklady: 93500.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29
Sušická 29
Praha 6 160 00
IČO: 48133787
tel: 224310365
Web: http://www.zshanspaulka.cz
Email:


Název: II. SEZNAMME SE! – adaptační kurz
Seznamme se je adaptační kurz pro první ročníky našeho čtyřletého gymnázia. Celkem se ho účastní 5 tříd se svými třídními učiteli. Kurzu žákům zjednodušuje vstup na střední školu a do nového třídního kolektivu. pomáhá vytvořit neformální vztahy, posiluje atmosféru důvěry a motivuje k pozitivnímu přístupu k dalšímu studiu
Projekt je koncipován jako pobytový kurz s dramaturgicky propracovaným programem, v němž se střídají nejrůznější aktivity. Žáci se při nich ocitají v rozmanitých situacích, které jim dávají možnost uplatnit se v rámci týmu, nebo vyniknout jako kreativní jedinec. V rámci programů se také projeví komunikační dovednosti žáků a jejich sociální cítění. Při přípravě programu vycházíme z mnohaletých zkušeností se zážitkovou pedagogikou, s vedením mladých lidí i ze své pedagogické praxe.

Náklady:
Celkové náklady: 181000.00,-Kč
Výše dotace: 25000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Arabská 14
Praha 6 160 00
IČO: 61386022
tel: 235353542
fax: 235353542
Web: http://www.gyarab.cz
Email:


Název: Dlouhodobá primární prevence
Projekt „Dlouhodobá primární prevence“ má v naší škole již několikaletou tradici a je součástí školního Minimálního preventivního programu.

Projekt v podobě interaktivních seminářů je určen žákům prvního, druhého a třetího ročníku střední školy (celkem 13 tříd), které probíhají v každé třídě zvlášť.

V třídách prvního ročníku je téma jednoho semináře pevně dané (problematika sexuální výchovy). V třídách druhého a třetího ročníku si žáci mohou témata seminářů zvolit podle vlastní preference (jako pomůcku pro výběr mají k dispozici seznam s nabídkou různých problematik z oblasti rizikového chování).

Nabídka možných témat: závislosti (návykové látky a nelátkové závislosti), zdravý životní styl, komunikace, spolupráce a řešení konfliktů, dospívání a partnerské vztahy, rizikové sexuální chování, rasismus, xenofobie, sekty, šikana.

Interaktivní semináře škola již několik let pořádá ve spolupráci s o.s. Prev-Centrum.

Náklady:
Celkové náklady: 26000.00,-Kč
Výše dotace: 9000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33
Evropská 33
Praha 6 166 23
IČO: 61388068
tel: 233091266
Web: http://www.pedevropska.cz
Email:


Název: Zážitkový kurz 6.třída - pětidenní
Zážitkový kurz je určen pro 6.třídu a jejího třídního učitele.Nový kolektiv vznikne spojením tří pátých tříd - repektive dětí, které neodešly na víceleté gymnázium. Cílem výjezdu je upevnit tento nově vzniklý kolektiv, vytvořit vztahy spolupráce, tolerance odlišnosti  a umožnit novému třídnímu učiteli poznat děti v jiném prostředí než školním. Děti tak mohou navázat s třídním učitelem méně formální vztah založený na vzájemném respektu a důvěře.

Kurz je pětidenní (pondělí - pátek) a tradiční lokalitou je pro nás Malá Skála u Turnova.

Ubytování s plnou penzí nám poskytuje hotel Kavka. Dopravu pro cestu tam i zpět zajišťuje také provozovatel hotelu.

Malá Skála je vhodným místem pro organizování zážitkových pobytů: přímo u hotelu je hřiště, na kterém je možno hrát celou řadu her, k hotelu patří také velká louka a altán s lavicemi a stoly, kde je také možno provádět některé aktivity a jejich reflexe. V případě deště máme k dispozici velkou jídelnu.

Dále je v okolí několik zajímavých míst, která jspou vhodnými cíly pro vycházky. Např. hrad Frýdštejn, skalní město Chléviště, hezký je také výlet vlakem do Semil a odtud pěšky Riegrovou stezkou podél Jizery do Železného Brodu.

Celý zážitkový kurz vede RNDr.Ludmila Helmová, která je lektorkou zážitkové pedagogiky, pomáhá jí zpravidle student VŠ.

Zážitkové kurzy realizujeme již 10 let a jsou jedním ze základních kamenů naší koncepce prevence sociálně patologických jevů.

Zážitkové kurzy jsou přínosné pro jednotlivé žáky, kteří se seznámí s novými zajímavými aktivitami. Zároveň mají zásadní vliv na formování kolektivu třídy, která zde prožívá společné zážitky, při nichž se žáci poznávají ve zcela nečekaných situacích. A sanozřejmě velký význam má tento pobyt pro třídního učitele a vztahy mezi třídním učitelem a třídním kolektivem i jednotlivci.

Náklady:
Celkové náklady: 54000.00,-Kč
Výše dotace: 5000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43
Na Dlouhém lánu 43
Praha 6 160 00
IČO: 68407122
tel: 235354368
fax: 235354386
Web: http://www.zsdlouhylan.cz
Email:


Název: Adaptační kurzy 2014 - OA Praha 6
Jedná se o třídenní pobyt studentů na začátku studia. Již nyní máme uzavřeny smlouvy na ubytování v osvědčené lokalitě v Cholíně u Sedlčan. V červnu 2014, kdy bude znám definitivní počet otevíraných tříd 1. ročníku, svoláme organizační schůzku lektorů, na níž budou vytvořeny týmy pro jednotlivé turnusy a vznikne také definitivní program (s alternativami pro různé typy počasí).

Organizátoři vycházejí ze svých bohatých zkušeností, takže se v programu střídají aktivity sportovní, výtvarné, herní a soutěžní, zábavné akce a debaty (kouření, drogy, zdravý životní styl, studium aj.). Pro každou aktivitu jsou studenti rozděleni do jiných týmů, aby se navzájem poznali skutečně napříč celou třídou a ne jen ve skupinkách, které v každé třídě samovolně a přirozeně vznikají.

Náklady:
Celkové náklady: 198000.00,-Kč
Výše dotace: 20000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Obchodní akademie Bubeneč
Krupkovo náměstí 26/4
Praha 6 160 00
IČO: 61384534
tel: 224313860
fax: 224319889
Web: http://www.oakrupkovo.cz
Email:


Název: Rozvojový pobyt 6. ročníku – „START“
Plánovaný kurz pro 6. třídu chápeme jako pokračování dlouhodobého procesu, který byl úspěšně nastartován v minulých letech, a během něhož bychom se rádi zařadili po bok těch škol, které pravidelně organizují pro třídy druhého stupně  rozvojové pobyty a zážitkové kurzy v rámci komunitního programu protidrogové prevence MČ Praha 6 – Zdravá Šestka. V přesvědčení o smysluplnosti a důležitosti takových kurzů nás jasně utvrdily  zážitkové kurzy posledních let, které byly zaměřeny na stmelení nově vzniklého kolektivu žáků, na překonání přechodových obtíží mezi prvním a druhým stupněm, na vytvoření společenství žáků vzájemně se podporujících a respektujících a na přijímání vzrůstající vlastní odpovědnosti za zdravý způsob života, a které proběhly k naprosté spokojenosti jak učitelů, lektorů a rodičů dětí, tak hlavně samotných žáků. Z pozitivních výsledků těchto kurzů těží žáci i učitelé dodnes.

Žáci, kteří vytvoří kostru budoucího šestého ročníku, navštěvují nyní pátý ročník prvního stupně ZŠ TGM Ruzyně nebo pátý ročník prvního stupně pracoviště Bělohorské. Vzhledem k budoucímu spojení těchto dvou tříd chceme předejít problémům dětí s adaptací na nový třídní kolektiv a pokoušíme se již s předstihem pro děti naplánovat různé společné akce, na kterých by se nenásilnou formou poznaly, naučily se vzájemnému respektu a spolupráci ve prospěch týmu. Jedním z našich prvních úkolů nepochybně bude pokusit se pozitivně ovlivnit přístup dětí k ostatním členům třídního kolektivu, rovněž tak i k učitelům, kteří je budou vyučovat v průběhu celého jejich studia na druhém stupni naší ZŠ. A o to bychom se rádi pokusili ihned počátkem září příštího školního roku na zážitkovém kurzu, který je předmětem této žádosti.

Metody plánovaného kurzu budou vycházet především ze zážitkové pedagogiky a sociálně komunikačních technik, důraz bude kladen na aktivní přístup žáka k životu, k trávení volného času, k odpovědnosti za své vlastní chování a činy. Na začátku 6. třídy jsou žáci ve věku, kdy se poprvé setkávají s nabídkou alkoholu, tabáku a jiných návykových látek, poznávají na vlastní kůži, že cesta k dospělosti je dlouhá, složitá a místy i nebezpečná. Doufáme, že společný pobyt žáků 6. třídy v mimoškolním prostředí napomůže k vytvoření takového prostředí uvnitř třídy, ve kterém se žáci budou cítit bezpečně, což je jeden ze základních předpokladů účinné prevence sociálně patologických jevů. 

Náklady:
Celkové náklady: 50000.00,-Kč
Výše dotace: 5000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka
nám.Českého povstání 6/511
Praha 6-Ruzyně 161 00
IČO: 49624521
tel: 235301766
fax: 235302926
Web: http://zstgmruzyne.cz
Email:


Název: ŠANCE 2014
Projekt ŠANCE 2013 jsou adaptační kurzy určené nově příchozím studentům ( primy a první ročník čtyřletého studia) s cílem formovat nově vznikající kolektiv a vytvořit pozitivní vztahy mezi studenty a kurzy určené kvartám osmiletého studia s cílem rozbourat nefungující vazby v kolektivu, které se vytvořily v průběhu prvních čtyř let, nastavit nové pozitivní vztahy a uvést nového třídního učitele.

     Program je sestaven z aktivit založených převážně na zážitkových metodách. Jedná se kolektivní hry a aktivity z různých oborů lidského konání.

     Za realizaci odpovídá školní metodička prevence Mgr.Pavlína Vágenknechtová Edrová, která je  vedoucí kurzů primy A a B spolu s Mgr. Ivanou Minárikovou, a Mgr. Jiří Hruška, který je vedoucí kurzu  prvního ročníku a kvart.

     Kurzy pro nové studenty probíhají v září. Kurzy pro první ročník čtyřletého studia začínají někdy již v srpnu, před začátkem školního roku.Kurzy kvart v květnu a červnu školního roku.

Náklady:
Celkové náklady: 465000.00,-Kč
Výše dotace: 25000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Nad Alejí 1952
Praha 6 162 00
IČO: 49625446
tel: 235010160
fax: 235010189
Web: http://alej.cz
Email:


Název: E- bezpečí 2014
Vzdělávací beseda určená  rodičům žáků naší školy mapuje jak konkrétní nebezpečné jevy,  kyberšikanu, kybergrooming, stalking, sexting a další, tak možnosti prevence a obrany proti útočníkům. Představa o problematice je vytvářena na základě modelových situací i skutečných kauz, které jsou představeny pomocí prezentací a vieoukázek.

Náklady:
Celkové náklady: 5540.00,-Kč
Výše dotace: 3500.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Nad Alejí 1952
Praha 6 162 00
IČO: 49625446
tel: 235010160
fax: 235010189
Web: http://alej.cz
Email:


Název: Adaptační kurz
Stejně důležité jako předávání informací a nových poznatků, je působení na zdravý rozvoj osobnosti žáka. Při každodenní výuce je kladen větší důraz právě na vědomostní růst, na osobnostní rozvoj už mnoho času nezbývá. 
Velký prostor skýtá společný  4-5 denní výjezd jedné třídy do mimoškolního prostředí, kde děti prostřednictvím forem zážitkové pedagogiky, pracují na rozvoji své osobnosti, fyzickém i psychickém otužování a učí se základním sociálním dovednostem. Děti si navíc odvezou hluboké zážitky a pozitivní naladění do další práce.

Kurzy pro 6. třídy jsme nazvali „START“ a chápeme je jako nastartování procesu, ve kterém je třeba pokračovat během celé školní docházky. V dvouhodinových blocích RV, OV je vymezen určitý počet hodin pro metodika prevence, který má tak možnost dále pracovat na  rozvíjení sociálních a osobnostních dovedností, pomáhat studentům v řešení konfliktů a stanovování životních cílů.  

Velmi významnou součástí je schůzka s rodiči, kde proběhne podrobná informace o průběhu zážitkového kurzu. Rodiče mají možnost prohlédnout si fotodokumentaci, dozvědí se něco protidrogové prevenci na škole a o důležitosti jejich spolupůsobení.

Náklady:
Celkové náklady: 162000.00,-Kč
Výše dotace: 15000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
ZŠ a MŠ Červený vrch
Alžírská 26/680
Praha 6 160 00
IČO: 48133809
tel: 235358172
fax: 235358172
Web: http://www.zscvrch.cz
Email:


Název: Vzdělávání pedagogů
 

Tento projekt je klíčovou součástí minimálního preventivního programu. Bez dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytnutí nejnovějších informací z oblasti prevence by nedocházelo k efektivní realizaci minimálního preventivního programu. Naše základní škola realizuje projekt dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků již od r. 2006. Tyto projekty již tradičně zahrnují odborné přednášky, workshopy, výjezdní školení, při nichž si pedagogové osvojují moderní netradiční metody preventivní výchovy a vzdělávají se v oblasti aktuálně platné legislativy. Provedená vyhodnocení tohoto dlouhodobého projektu vzdělávání mohla objektivně zkonstatovat markantní zlepšení odborných znalostí, osvojení si moderních metod, včetně metod zážitkové pedagogiky a jejich aktivní použití v praxi, progresivní zlepšení komunikace a spolupráce uvnitř pedagogického sboru. Až dosud uskutečněné akce prokázaly svoji opodstatněnost, proto plánujeme jejich další pokračování i v roce 2014, a žádáme o grantový příspěvek, který nám umožní realizovat tento projekt. Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků s ohledem na problémy související s výskytem rizikového chování mládeže a se stoupající agresivitou a s jejich prevencí, neboť dle nového metodického pokynu MŠMT k řešení šikany ve školství je povinností pedagogických pracovníků předcházet projevům šikanování. Tento projekt navazuje na předchozí vzdělávací akce. Hlavní důraz je kladen na osvojení aktuálních informací z oblasti platné legislativy a na zvládnutí moderních metod preventivní výchovy, jako jsou netradiční techniky používané pedagogickými pracovníky při práci s dětmi zahrnující rozličné interaktivní techniky, nácviky praktických psychologických a sociálně psychologických dovedností, techniky zaměřené na osobnostní rozvoj a na vytváření pozitivních vztahů mezi žáky i na budování zdravého prostředí ve škole.

 

Náklady:
Celkové náklady: 64000.00,-Kč
Výše dotace: 9000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola a Mateřská škola, náměstí Svobody 2, Praha 6
náměstí Svobody 2, Praha 6
Praha 160 00
IČO: 67798543
tel: 224311371
fax: 233330696
Web: http://www.zs-ns2.cz
Email:


Název: Adaptační kurz
Adaptační kurz, plánovaný na čtyři dny, bude realizován v areálu Borovice u Mnichova Hradiště (cca 80 km od Prahy) začátkem září 2014 a je určený pro žáky prvního ročníku střední školy.

Připravený speciální program vychází z poznatků psychologie a zážitkové pedagogiky, jeho hlavním cílem je vytvořit podmínky pro formování zdravých vztahů v třídních kolektivech, posílení neformální autority učitelů, vytvoření důvěry mezi žáky a pracovníky v oblasti prevence (školní psycholožka, výchovná poradkyně, metodička prevence, ). Ti se věnují dané skupině po celou dobu pobytu spolu s třídními učiteli. Na realizaci programu se taky podílejí asistenti z řad studentů VOŠ pedagogické a sociální.

Aktivity jsou sestaveny tak, aby korespondovaly s vývojem skupiny, podporovaly její dynamiku, plnily sledované cíle a zároveň respektovaly požadavky duševní hygieny. Hry s psychologickým potenciálem určené pro vzájemné poznávání a podporu interakcí jsou prokládány pohybovými činnostmi a týmovými úkoly, které nenásilně posilují kohezi skupiny a kooperaci. Jsou zařazena i společná setkání tříd ve večerním klubu nebo při výletě, která dávají možnost vzájemného poznávání. Vyvrcholením je předposlední den, kdy každá třída prezentuje splněné úkoly, odehrává se turnaj mezi třídami v házené či volejbalu, rozdávají se ceny a večer je zakončen společným programem. Poslední den je věnován hodnocení kurzu, je dán prostor pro reflexi všech účastněných, možnost vyjádřit i osobní sympatie ostatním. Toto ukončení má silný citový náboj a je důležité pro posílení pocitu sounáležitosti se skupinou.

Náklady:
Celkové náklady: 342500.00,-Kč
Výše dotace: 25000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33
Evropská 33
Praha 6 166 23
IČO: 61388068
tel: 233091266
Web: http://www.pedevropska.cz
Email:


Název: Seznamovací kurs pro 6. třídu
V druhé polovině září 2014 vyjede budoucí 6. třída se svým třídním učitelem

a výchovnou poradkyní na tři dny do Letního výcvikového centra FTVS UK,

které se nachází ve Dvorcích u Stráže nad Nežárkou, aby tam za vedení

lektorů z FTVS absolvovali program s prvky zážitkové pedagogiky složený ze

seznamovacích, logických a kooperačních her a překonávání přírodních

překážek /slaňování, přechod přes řeku aj./. Během komunit tvoří žáci i třídní

smlouvu.

V rámci úspor se v posledních letech výjezd uskutečňuje hromadnými dopravními

prostředky.

Náklady:
Celkové náklady: 48500.00,-Kč
Výše dotace: 5000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1
Norbertov 1/126
Praha 6 - Střešovice 162 00
IČO: 48133906
tel: 234674514
fax: 234674571
Web: http://www.norbertov.cz
Email:


Název: SES PREV 2014
SES PREV 2014 je dlouhotrvajícím projektem na ZŠ Hanspaulka, spoluvytváří minimální preventivní program naší školy. Tento projekt je primárně zacílen na žáky devátých tříd, kteří se připravují na přechod ze základní školy na další stupně vzdělávání. Dosaženým věkem 15 let přejímají větší zodpovědnost za své chování a jednání i z hlediska právního. V jejich životě je v tomto období řada důležitých mezníků. Mnozí z nich mohou patřit do tzv. „rizikové skupiny“ žáků.

I v roce 2014 chceme opět nabídnout některé části projektu (semináře, besedy) nejen žákům devátých, ale již žákům osmých tříd naší školy. A sekundárně také jejich rodičům.

Projekt SES PREV bude opět obsahovat následující témata: trestní odpovědnost, zákon a nepsaná morální pravidla, partnerské vztahy a sexuální život, výběr přátel a možnosti ovlivňování jednotlivce skupinou, pozitivní a negativní závislosti v životě člověka.

Součástí tohoto projektu je také část týkající se volby budoucího povolání (např. již tradiční besedy s bývalými žáky ze ZŠ Hanspaulka a s pedagogy gymnázií, středních škol a odborných učilišť pod názvem „Co bude dál?“). Na tato setkání jsou zváni vždy i rodiče žáků osmých a devátých tříd.

Semináře, workshopy a besedy tohoto projektu zajišťují odborní pracovníci ZŠ Hanspaulka (výchovná poradkyně pro druhý stupeň, školní psycholožka, školní metodik prevence) a společně s nimi další odborníci na výše zmiňovaná témata, se kterými již řadu let na tomto projektu spolupracujeme.

Náklady:
Celkové náklady: 62000.00,-Kč
Výše dotace: 13000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29
Sušická 29
Praha 6 160 00
IČO: 48133787
tel: 224310365
Web: http://www.zshanspaulka.cz
Email:


Název: Unplugged 2014
Projekt Unplugged je dlouhodobý preventivní program určený žákům šestých a sedmých ročníků a odpovídajícím ročníkům gymnázií.Snaží se snížit počet dětí, které začnou experimentovat s návykovými látkami (hlavně alkoholem, tabákem a marihuanou) nebo oddálit přechod od experimentu k dlouhodobému užívání.

Tento program je používán i v zahraničí. Český projekt i program jsou podporovány MŠMT.

Skládá se z 12 lekcí, které jsou uskutečňovány v průběhu celého školního roku po dvou až třech týdnech. Lekcí je možné uskutečnit i více, bude-li potřeba. Jedna lekce odpovídá jedné vyučovací hodině.

V letošním roce se naše gymnázium zapojilo s jednou třídou primy do výzkumné studie, kterou vede Klinika adiktologie 1.LF UK v Praze. Tento výzkum má potvrdit účinnost tohoto programu. Lektorem je školní metodička prevence Pavlína Vágenknechtová Edrová, která se v září 2013 zúčastnila školení k metodice tohoto programu.

Tento preventivní program nás natolik oslovil, že jsme se rozhodli ho zařadit do MPP našeho gymnázia i v dalších letech.

V současné době je preventivní program pro nižší ročníky osmiletého studia realizován ve spolupráci s organizací Prev-centrum. Třídy se sejdou jednou za pololetí na tříhodinovém setkání. Tohoto setkání se účastní i třídní učitel.

Velkým pozizivem programu Unplugged je pravidelné setkávání v průběhu celého školního roku, kdy je možné ještě za "čerstva" (14dní i dříve) reagovat na průběh předchozí lekce eventuelně na aktuální problémy.

Programu se bude účastnit i třídní učitel. Pro metodičku prevence je to skvělá příležitost a prostor pracovat s jednotlivými třídnimi kolektivy a v neposlední řadě s kolegy pedagogy.

Pro preventivní program určený nižším ročníkům osmiletého studia bude ideální kombinace programu Unplugged a preventivních bloků realizovaných Prev-centrem. V primách bude probíhat Unplugged a dále na něj naváže program Prev-centra v dalších ročnících.

 

Náklady:
Celkové náklady: 15928.00,-Kč
Výše dotace: 3000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Nad Alejí 1952
Praha 6 162 00
IČO: 49625446
tel: 235010160
fax: 235010189
Web: http://alej.cz
Email:


Název: Zdraví a život bez drog
Projekt Zdraví a život bez drog běží na ZŠ Norbertov již dvanáctým rokem, tato

forma specifické primární prevence je součástí školního minimálního programu.

Projekt vedou zkušení lektoři - terapeut J. Honsová, lektorka Institutu FILIA,

a lektoři České koalice proti tabáku.

Celý projekt je tvořen přednáškami i vlastními aktivitami, které se vzájemně

doplňují a navazují na sebe v jednotlivých ročnících. S besedami s lektory se

začíná od 3. třídy, v 1. a 2. třídě hovoří žáci o dané tematice se svými třídními

v rámci výuky, popř. se problematiky dotknou při besedách s příslušníky policie.

Ve 3. třídě se začíná s uvědomováním si vlastní odpovědnosti za své zdraví

a důsledky kouření, ve 4. a 5. třídě jsou besedy zaměřeny na vztahy a trávení

volného času s poukázáním na legální i nelegální návykové látky.

Náklady:
Celkové náklady: 12700.00,-Kč
Výše dotace: 7000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1
Norbertov 1/126
Praha 6 - Střešovice 162 00
IČO: 48133906
tel: 234674514
fax: 234674571
Web: http://www.norbertov.cz
Email:


Název: SES PLAY 2014
SES PLAY 2014 je projekt, který je na Základní škole Hanspaulka jednou z významných součástí Minimálního preventivního programu školy. Tento projekt organizujeme již 11. rokem pro žáky 2. stupně naší školy.

Skupiny pod názvem SES play navštěvují pravidelně žáci s poruchami učení, poruchami chování či s jiným znevýhodněním. Setkávání jsou určena také žákům-cizincům nebo podle zvážení i nově přícházejícím žákům.

SES (SEbe-Spolu) zkratka - spojuje slova SEbepoznání, SEberealizace a Spolupráce. Naším cílem je: „učit nejen sám SEbe, ale zároveň se učit Spolu navzájem“.

SES PLAY setkání organizuje na ZŠ Hanspaulka již mnoho let školní psycholožka ve spolupráci s výchovnou poradkyní pro druhý stupeň.

I v roce 2014 chceme v tomto projektu pokračovat. Myslíme si, že je smysluplný a pro naše žáky potřebný. Chceme opět spolupracovat i s rodiči zapojených žáků. Proto je tento program určen druhotně i pro ně. SES PLAY (odpolední schůzky) budou fungovat formou pravidelného setkávání. Budeme pracovat již ověřenými a účinnými zážitkovými metodami.

Náklady:
Celkové náklady: 62000.00,-Kč
Výše dotace: 12000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29
Sušická 29
Praha 6 160 00
IČO: 48133787
tel: 224310365
Web: http://www.zshanspaulka.cz
Email:


Název: Adaptační pobyt žáků 6.ročníku
Každoročně od roku 2001 pořádáme adaptační kurzy pro žáky 6.tříd, jejichž hlavním cílem je usnadnit dětem přestup na II.stupeň, vzájemně se poznat a seznámit se s třídními i dalšími učiteli 2.stupně v mimoškolním prostředí. Noví třídní učitelé mají možnost děti pozorovat a odhalit případné závadné projevy chování, se kterými pak dále pracují.

Program je zaměřen na nácvik interaktivních technik, na různé praktické psychologické a sociálně psychologické dovednosti, na rozvíjení osobností žáků  a velký důraz je kladen na vytváření pozitivních vztahů mezi žáky. K tomu využíváme různých simulačních her, nácvik verbální i neverbální komunikace nebo hraní rolí.

Na pětidenní adaptační kurz by opět vyjeli všichni žáci budoucích dvou tříd šestého ročníku, vždy se svými třídními učiteli a 2 – 3 dalšími pedagogy naší školy, kteří jsou proškoleni v metodách zážitkové pedagogiky. Tento rozvojový pobyt by se měl zaměřit na upevnění volních a charakterových vlastností žáků i vytvoření dobré atmosféry ve třídě a užších kamarádských vazeb, a to vše formou kvalitního zážitkového programu.

Náklady:
Celkové náklady: 167800.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
ZŠ a MŠ Bílá
Bílá 1
Praha 6 160 00
IČO: 48133833
tel: 246037731
fax: 224310107
Web: http://www.zsbila.cz
Email:


Název: Krok do života
Již několik let je součástí našeho preventivního programu projekt, který jsme nazvali Krok do života. Zpočátku byl určen výhradně žákům devátého ročníku, viděli jsme v něm určitou „výbavu“ navíc, kterou dáváme do vínku žákům opouštějícím základní školu.

Jak jsme lety postupně program rozšiřovali o další témata a rovněž  po poradě s odborníky, dospěli jsme k názoru, že bude vhodné, abychom program rozšířili a zahájili ho již v šestém ročníku. Z  původního projektu se tak stal ucelený program, který zahrne všechny žáky druhého stupně, tj. 6. - 9. ročníků.

Krok do života nám pomáhají realizovat odborníci – specialisté mnoha oborů. Na žáky tak kromě učitelů působí i další lidé, kteří jim poskytují informace přímo z vlastní praxe. Fakt, že mnohými odborníky jsou rodiče některých našich současných i bývalých žáků, přispívá i k žádoucímu propojení rodiny a školy.

V letošním roce chceme program  orientovat na bezpečnost při používání technologií, kyberšikanu, vztahy ve skupině  a další související jevy a do něho zahrnout i žáky celého druhého stupně, v případě volné kapacity i část programu zorganizovat pro pátý ročník.

Náklady:
Celkové náklady: 62000.00,-Kč
Výše dotace: 13000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
ZŠ a MŠ Červený vrch
Alžírská 26/680
Praha 6 160 00
IČO: 48133809
tel: 235358172
fax: 235358172
Web: http://www.zscvrch.cz
Email:


Název: Týmová sborovna
Každoroční dvou - třídenní studijní výjezd pedagogů mimo Prahu - týmovou sborovnu - budeme pořádat již dvanáctým rokem. Stala se tradiční akcí před  startem do nového školního roku, kterého se účastní téměř celý pedagogický sbor. Každoročně je týmová sborovna organizována velice podobně, obsah se však vždy mění podle aktuálních potřeb, podle problémů a oblastí, na které se chceme v nadcházejícím školním roce soustředit. Část programu bývá zajištěna externím lektorem, další část pedagogy školy v rámci projektu Učící se škola, část programu je věnována společnému plánování aktivit nejrůznějšího charakteru  - celoškolní projekty, preventivní programy

Náklady:
Celkové náklady: 84000.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
ZŠ a MŠ Červený vrch
Alžírská 26/680
Praha 6 160 00
IČO: 48133809
tel: 235358172
fax: 235358172
Web: http://www.zscvrch.cz
Email:


Název: Bezpečnější internet

Projekt má za cíl seznámit žáky 6.   ročníku s možnými riziky kyberprostoru, zejména v  nových   sociálních sítích. Žáci by po absolvování projektu   měli   být   schopni minimalizovat rizika při pobytu na sociálních sítích a chatech typu   facebook nebo lide.cz. Neměli by ovšem získat pocit, že je pobyt v kyberprostoru   pouze negativní a neposkytuje člověku žádné   výhody.  Hlavním smyslem  projektu     jsou  nové zkušenosti a   dovednosti žáků, týkající se ochrany vlastního soukromí v kyberprostoru.   Školní projekt bude přímo navazovat na projekt Bezpečně online,  realizovaný Národním centrem bezpečnějšího   internetu.S tématem budou žáci seznámeni v hodinách osobnostní výchovy   a výchovy k občanství,   další částí projektu je dvouhodinová   přednáška a beseda s odborníkem na dané téma.  Zakázka lektorům ze Safer  internet bude mít požadavek na rozvinutí   znalostí, vědomostí a dovedností, které žáci získali při projektu Bezpečně   online. Evaluační dotazník, který žáci    vyplní,  bude sloužit jako   výstup a zpětná vazba pro vedení školy.    Dotazník si poté každý vloží do svého osobního portfolia.  V hodinách pracovních činností,   výtvarné výchovy a informatiky žáci zhotoví plakáty a informační letáky,  týkající se tématu projektu.  Práce budou vystaveny v rámci   celoškolní výtvarné soutěže . Téma projektu se objeví také ve výuce slohu.

 

 

Náklady:
Celkové náklady: 12000.00,-Kč
Výše dotace: 6000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové
náměstí Svobody 3/930
Praha 6 160 00
IČO: 48133892
tel: 224311370
fax: 224311370
Web: http://www.zsemydestinnove.cz
Email:


Název: Prožitkové kurzy 6. tříd
Prožitkový kurz pro žáky 6. tříd je zaměřený na prevenci problémů souvisejících s přestupem žáků na 2. stupeň ZŠ. Škola má s realizací projektu již jedenáctiletou zkušenost. Během tří dnů navazují žáci a učitelé, za pomoci odborně vyškolených pedagogů – mezi sebou vztahy oboustranné důvěry. Žáci se učí vzájemné komunikaci, řešení problémů , navíc netradiční zážitky posilují sebevědomí u neprůbojných žáků. Program navíc rozvíjí a posiluje schopnosti týmové spolupráce

Náklady:
Celkové náklady: 143000.00,-Kč
Výše dotace: 15000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové
náměstí Svobody 3/930
Praha 6 160 00
IČO: 48133892
tel: 224311370
fax: 224311370
Web: http://www.zsemydestinnove.cz
Email:


Název: Vzdělávání pedagogického sboru v prevenci
Třídenní kurz Týmová sborovna proti drogám by měl přispět k osvojení netradičních technik pedagogické preventivní práce s dětmi i k evaluaci školního programu primární prevence. Všichni učitelé by se v rámci vzdělávání pedagogického sboru měli naučit řešit problémové situace související s výskytem sociálně patologických jevů, s řešením šikany i s tím, jak motivovat děti k účasti na preventivních programech či jak udělat atraktivní program. Měli by získat potřebné komunikační dovednosti, zlepšit se v technikách budování týmu, seznámit se s rolí třídního učitele i naučit se stanovovat, naplňovat a kontrolovat výchovné cíle. Tento kurz si dává za cíl i prohlubování vzájemných mezilidských vztahů mezi edagogy a tím i vytváření klidného a funkčního školního prostředí, které se následně přenáší i na žáky školy

Náklady:
Celkové náklady: 76000.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
ZŠ a MŠ Bílá
Bílá 1
Praha 6 160 00
IČO: 48133833
tel: 246037731
fax: 224310107
Web: http://www.zsbila.cz
Email:


Název: Sportovně zážitkový pobyt
Realizátorem projektu "Sportovně zážitkový pobyt" je škola, která zodpovídá za výběr žáků a za návaznost kurzů na minimální preventivní program školy. Jedná se o jednorázový třídenní adaptační výjezd mimo Prahu do lokality, která umožňuje provádět jak outdoorové aktivity, tak program klidového charakteru. Program je vytvořený „na klíč“ certifikovanou společností, která dodá i lektory, kteří s dětmi plní outdoorové aktivity s prvky zážitkové pedagogiky. Pedagogové školy pod metodickým vedením metodika prevence vytvářejí preventivní aktivity zaměřené na sebepoznání, posilování komunikačních dovedností, rozvíjení osobnosti dětí a dalších sociálních dovedností. Program obsahuje hry na rozvoj kolektivu, důvěry, komunikace, tvořivosti, psychosociální a pohybové hry.

Třídenní výjezd pro žáky je součástí celkového primárně preventivního působení školy. Kurz je veden formou zážitkové pedagogiky – založen na principu interaktivity, cílenosti a intenzitě preventivního působení.

Program zahrnuje také bloky klidových aktivit – prevence zneužívání legálních návykových látek (alkohol a nikotin). Žáci mají příležitost ujasnit si své životní cíle, krátkodobé i dlouhodobé a uvědomit si, jak případná závislost může jejich cíle ovlivnit.

Žáci mají větší možnost se poznat a pomáhat si navzájem. Zároveň zapojujeme nově příchozí žáky do třídního kolektivu a umožňujeme jim tak snazší přechod z předcházející školy.

Náklady:
Celkové náklady: 36500.00,-Kč
Výše dotace: 5000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola Vokovice
Vokovická 32/3
Praha 6 160 00
IČO: 60461969
tel: 235351211
Web: http://www.zsvokovice.cz
Email:


Název: Zážitkový kurz žáků 6. ročníku
Čtyřdenní prožitkový kurz pro žáky dvou budoucích šestých tříd při přechodu z prvního stupně na druhý. Cílem projektu je podpora sebepoznání, poznání druhých, komunikace, schopnost spolupráce a diskuse, tvořivost, podpora pocitu sounáležitosti a důvěry, pomoc dětem, které mají problémy s komunikací, se sociálním začleněním v třídě, seznámení třídy s novým třídním učitelem, popřípadě s nově příchozími žáky. Prostředkem realizace bude vhodně sestavený program založený na hře a její metodice. Pestré aktivity (pohybové, dramatické, výtvarné, rozumové, tvořivé) doplněny nezbytnou reflexí, sebereflexí by měly v jednotlivých účastnících kurzu podpořit, objevit vlastní schopnosti, a tudíž i jejich hodnotu pro třídu jako celek. Realizátorem kurzů budou pedagogové školy proškolení v oblasti zážitkové pedagogiky, dále noví třídní učitelé a asistent s předchozí zkušeností s obdobným kurzem. Kurzy proběhnou v září roku 2014, žádáme grantový příspěvek na tři celé dny pobytu (3x plná penze v rekreačním středisku)pro dva samostatné, paralelně vedené kurzy.

Náklady:
Celkové náklady: 75000.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6
Žukovského 580/6
Praha 161 00
IČO: 48133914
tel: 235355185
fax: 235355185
Web: http://www.zsdedina.cz
Email:


Název: Týmová sborovna
Dvoudenní pobyt pedagogického sboru v mimoškolním prostředí s programem cíleným na podporu pozitivních vzájemných vztahů, sebepoznání i poznání druhých a na řešení pracovních záležitostí spojených s novým školním rokem. Zařazení přednášek či pracovních dílen zaměřených na aktuální problémy školy nebo témata, v nichž se členové pedagogického sboru kontinuálně vzdělávají. Formování dobře spolupracujícího pracovního týmu, naladění většího počtu pedagogů na aktivity probíhající v rámci projektu "Zdravá šestka". Východiskem pro organizaci „Týmových sboroven“ na naší škole byla v roce 2005 nutnost po sloučení dvou sousedních základních škol „sloučit“ i dva původně samostatné pedagogické sbory. Je jasné, že fáze, kterými si pedagogický sbor od sloučení dvou škol prošel, nebyly snadné a optimální. Uvědomovali jsme si, jak důležité bude vytvořit jeden spolupracující pedagogický sbor. Také proto jsme v dubnu 2006 absolvovali první třídenní výjezd „týmové sborovny“, jehož náplní byly kromě práce na školním vzdělávacím programu i rozmanité aktivity prožitkové pedagogiky. V následujících letech jsme výjezd zopakovali, tentokráte na dva dny a se zaměřením na aktuální úkoly spojené s fungováním školy.V současné době stabilizovaného pedagogického sboru se týmová sborovna spojená se začátkem nového školního roku stala nedílnou součástí našeho minimálního primárně preventivního programu.Výraznou charakteristikou našeho pedagogického sboru je skutečnost, že je tvořen dvěma samostatnými jednotkami – pedagogy waldorfské pedagogiky a pedagogy klasických, newaldorfských tříd. Jejich samostatnost (s ohledem na odlišnou charakteristiku obou typů vzdělávání) na jedné straně, na druhé straně soužití v jedné budově, tudíž prolínání školního života žáků i učitelů, řada společných aktivit, společné pedagogické rady i provozní porady. „Týmovou sborovnu“ považujeme za velmi důležitý motivační impuls, který by mohl nastartovat jistý pozitivní posun v pohledu na netradiční aktivity ve školní práci, zároveň by vedl k posílení pedagogického sboru jako tvůrčího a spolupracujícího kolektivu.

Náklady:
Celkové náklady: 68400.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6
Žukovského 580/6
Praha 161 00
IČO: 48133914
tel: 235355185
fax: 235355185
Web: http://www.zsdedina.cz
Email:


Vyhodnocení

Zdůvodnění:
Dostavte se, prosím, k podpisu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na adresu Úřadu městské části Praha 6 (Čs. armády 23, Praha 6, 4. patro, kancelář č. 415) v jednom z následujících termínů: středa 19.3., pondělí 24.3., středa 26.3., pondělí 31.3., vždy v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 18.00 hodin. Jiné termíny jsou možné po předchozí domluvě. 

Schváleno usnesením:
ZMČ 461/14 Grantové řízení "Zdravá Šestka 2014" - přidělení finančních příspěvků na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování (21.02.2014)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 12kB], ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel příloha 1 [XLS 67kB], ikonka typu souboru application/pdf příloha 2 [PDF 140kB] | podrobnosti hlasování | videozáznam

Za zpracování zodpovídá:
Mgr. Michaela Zolotarová,  420 220 189 544,© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/grant.php?ID=123&crc=c2b3e11e203578a82447dde832906686 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz