Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, schválený usnesením RMČ č. 1802/20 ze dne 8. 9. 2020
 

Materiálové náklady

 

1. Pořizování kopií                       

- jednostranná kopie černobílá    A4                                   2,- Kč

- jednostranná kopie barevná      A4                                   4,- Kč           

- oboustranná kopie černobílá     A4                                   3,- Kč

- oboustranná kopie barevná       A4                                   6,- Kč

- jednostranná kopie černobílá    A3                                   2,- Kč

- jednostranná kopie barevná      A3                                   6,- Kč

- oboustranná kopie černobílá     A3                                   4,- Kč

- oboustranná kopie barevná       A3                                   9,- Kč

- ostatní formáty černobílé                                                  dle pořizovacích nákladů           

 

2. Výtisk z tiskárny                         

- jednostranný tisk černobílý       A4                                  2,- Kč

- jednostranný tisk barevný         A4                                  4,- Kč

- oboustranný tisk černobílý        A4                                  3,- Kč

- oboustranný tisk barevný          A4                                  6,- Kč

- jednostranný tisk černobílý       A3                                   2,- Kč

- jednostranný tisk barevný         A3                                   6,- Kč

- oboustranný tisk černobílý        A3                                   4,- Kč

- oboustranný tisk barevný          A3                                   9,- Kč

                                                          

 

3. Pořizování kopií do elektronického záznamu (skenování)

- jednostranný formát                  A4                                  2,- Kč

- oboustranný formát                   A4                                  3,- Kč

- jednostranný formát                  A3                                  2,- Kč

- oboustranný formát                   A3                                  4,- Kč

 

4. Technický nosič dat                  

- CD - R                                        ks                                  10,- Kč

- DVD                                            ks                                  20,- Kč

- flash disk                                    ks                                 dle nákupní ceny

 

Náklady na vyhledávání a zpracování informace

- první hodina                                                                     zdarma

- za každou další i započatou hodinu 270,- Kč

 

Poštovné za odeslání informace

- dle aktuálního ceníku České pošty s.p.                                     

 

Určující podmínky

  • Ceny uvedené v tomto sazebníku nepodléhají DPH.

  • V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost písemně oznámena i s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace. Nebude-li vůči žadateli oznamovací povinnost splněna, zaniká nárok na úhradu nákladů.

  • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v Sazebníku úhrad.

  • Nepřesáhnou-li materiálové náklady a poštovné 200,- Kč nebo vyhledávání a zpracování informace 1 hodinu, bude informace zaslána zdarma.

  • Sazebník je platný i při uplatnění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění.

  • Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky podle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

  • Náklady na materiály, které nejsou uvedeny v tomto sazebníku, budou účtovány dle skutečně vynaložených nákladů.