Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Doprava (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: Petra Kolínská (IP zapsáno)
Datum: 08.11.2005 00:19

Mýty a fakta o projektu Městský okruh
v úseku Malovanka – Prašný most - Špejchar – Pelc-Tyrolka

Předkládají:
Občanské sdružení Wuchterlova;
Občanské sdružení Eko Břevnov;
Občanská iniciativa Letná – Bubeneč;
Ochranné sdružení nájemníků na Praze 6.

Mýtus: Městský okruh vyřeší dopravu v Praze
Fakta: Umístění Městského okruhu v severozápadním kvadrantu města je nevhodné, neboť místo, aby „odsával“ dopravu směrem z centra, naopak větší množství dopravy směrem k centru přitáhne. Vytvoří jakousi levobřežní magistrálu, a to navzdory všem negativním zkušenostem s magistrálou severojižní, která také měla pražskou dopravu vyřešit.
Městský okruh má mít návaznost na silniční okruh kolem Prahy prostřednictvím tzv. radiál (Patočkova a Svatovítská – Jugoslávských partyzánů) a podle Strategického plánu hl. m. Prahy schváleného 25. 5. 2000 a Vize – Praha 2010 má být zprovozněn až po dostavbě tohoto silničního okruhu. Postup výstavby je ale ve skutečnosti jiný. Dostavba Městského okruhu před okruhem silničním v severozápadním segmentu města zavleče na Prahu 6 další tranzitní dopravu.

Mýtus: Městský okruh odlehčí severojižní magistrále
Fakta: Přesun dopravní zátěže a jejích negativních dopadů z jedné části města do jiné nelze nazvat řešením dopravního problému. Studie hl.m. Prahy předpokládají po zprovoznění Městského okruhu v úseku Malovanka - Prašný most - Pelc-Tyrolka pokles počtu automobilů na severojižní magistrále z dnešních 90 000 automobilů o 30 000. Na trase Městského okruhu se ovšem předpokládá nárůst 80 000! Navíc nově budovaná komerční a administrativní centra (Pankrác, Karlín, Holešovice) přivedou na severojižní magistrálu novou dopravu. Případný pokles počtu aut na magistrále proto bude pouze krátkodobý.

Mýtus: Městský okruh vyřeší dopravní přetížení Prahy 6 mj. tím, že svede dopravu do tunelů
Fakta: Všechny dostupné oficiální prognózy, i takové, které jsou součástí dokumentace pro umístění stavby Městského okruhu, se shodují na tom, že na navazujících komunikacích (konkrétně radiálách Patočkova a Svatovítská - Jugoslávských partyzánů) vzroste významně intenzita provozu. Tunely nijak nevyřeší přetížení na návazné uliční síti. To lze mj. snadno dovodit z příkladu: jak by se změnila situace v Rumunské, Žitné a Ječné, kdyby byla severojižní magistrála v tunelu? Odpověď zní jednoznačně: Nijak.
Problém s vlivem Městského okruhu na okolní komunikace přiznává i Rada MČ Praha 6, když požaduje po hl. městu řešit problém tzv. „skryté radiály Svatovítská – Jugoslávských partyzánů“ v důsledku zprovoznění Městského okruhu (viz usnesení Rady č. 1421/04 ze dne 4. 5. 2004).
Žádná ze současných kapacitních komunikací nebude po dostavbě Městského okruhu zklidněna. Ulice Evropská, Patočkova, Milady Horákové zůstanou v současné podobě – tedy natolik plné aut, že pro pěší bude nutné vybudovat mimoúrovňové přechody („povrchové uspořádání komunikací ul. Patočkovy, M. Horákové a křižovatky s ul. Svatovítská ... bude odpovídat stávajícímu stavu“. „Pod ul. M. Horákové bude vybudován podchod pro pěší, Další podchod pro pěší pod ul. Svatovítská bude spojovat…“ str. 4. Rozhodnutí o umístění stavby Městského okruhu). Oficiální obavy ze zvýšení automobilové zátěže dokazuje i plánovaný obchvat Vítězného náměstí Evropská – Svatovítská.
Výstavba za desítky miliard korun nepřinese občanům Prahy 6 nic pozitivního a automobilová doprava se zvýší v hustě obydlených částech dvoj až trojnásobně!

Mýtus: Městský okruh zlepší životní prostředí na Praze 6
Fakta: Posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA - Environmental Impact Assessment - podle zákona č. 100/2001) nebylo pro projekt Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka nikdy provedeno. Neexistuje žádná komplexní studie, která by potvrzovala přesvědčení radnice o vyřešení dopravních problémů a zlepšení životního prostředí. Naopak v rozhodnutí o umístění stavby Městského okruhu dočítáme: „Projekt organizace výstavby bude zpracován tak, aby po realizaci stavby a jejím uvedení do zkušebního provozu bylo provedeno zkušební měření imisního a hlukového zatížení dané oblasti a v případě překročení normových limitu byla provedena příslušná další opatření na obytných objektech /např. nucené větrání s přívodem vzduchu, případně změna bytové funkce na nebytovou/“, str. 13). a ve stavební dokumentaci pro MÚK Malovanka (MUK - mimoúrovňová křižovatka) se na str. 28 uvádí: „V úvodu prací na stavbě musí být provedena výměna oken obytných objektů a zařízení pro nucené větrání v obytných objektech u jižní strany ul. Patočkova“. Ve Studii proveditelnosti z května roku 2005 je na Městský okruh navazující Břevnovská radiála charakterizována jako: „jedna z nejvýznamnějších a v budoucnu patrně i nejzatíženějších komunikací hl.m. Prahy“.
Nepřesvědčivě působí také tvrzení, že posouzení vlivů na životní prostředí není třeba u zmíněného úseku Městského okruhu dělat proto, že jde o tzv. místní komunikaci, která procesu EIA nepodléhá. Silnice, po níž má denně projíždět stejný počet automobilů jako na dnešní severojižní magistrále, se však za pouhou místní komunikaci v žádném případě považovat nedá.
Ve prospěch požadavku, aby Městský okruh v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka podléhal zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí svědčí i fakt, že už následující dva úseky Městského okruhu (Pelc-Tyrolka – Balabenka a Balabenka – Štěrboholská) jsou právě v tomto období v procesu EIA posuzovány.

Mýtus: Městský okruh je podzemní, a tedy neviditelná stavba. Po jeho zprovoznění se zklidní situace na povrchu.
Fakta: Na území Prahy 6 vystoupí Městský okruh na povrch v podobě dvou obrovských mimoúrovňových křižovatek Malovanka a Prašný most (další křižovatka ukrojí kus Letenské pláně před Spartou na Praze 7). Mimoúrovňová křižovatka na Prašném mostě oddělí Dejvice od areálu Pražského hradu fyzicky i psychologicky. Ve spojení s křižovatkou obchvatu Svatovítská – Evropská a novým mostem přes železniční trať širokým 40 metrů (dnes 16 metrů) vznikne urbanisticky zcela nepřijatelná bariéra.
V zájmu nejen Dejvic, ale i Střešovic či Bubenče je ale naopak komfortní pěší propojení s areálem Pražského hradu a vtažení centrálních Dejvic do turisticky atraktivní zóny.
Mimoúrovňové křižovatka a hromadné garáže na Prašném mostě u vchodu do areálu Pražského hradu, mimoúrovňová křižovatka Malovanka mezi Loretou a Strahovským klášterem či břevnovská radiála v těsné blízkosti Břevnovského kláštera jsou projevem vandalství a kulturního ignorantství a nemají nic společného s pokrokem či „řešením dopravních problémů“.

Mýtus: O stavbě je rozhodnuto, projekt nelze zastavit. Městský okruh je zahrnut do schváleného územního plánu.
Fakta: Lze pochopit, že kdosi v minulosti mohl udělat špatné rozhodnutí. Pokud ale víme, že navržené řešení je špatné, trvat na jeho realizaci je neomluvitelné. Výstavba úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka dosud nezačala, a proto je požadavek na její zastavení reálný. Zastupitelstvo hl. města ročně schválí stovky změn územního plánu, takže i z formálního hlediska je možné projekt přehodnotit.
Také z ekonomického hlediska je rozumnější v projektu zatím nepokračovat a vše znovu pečlivě zvážit. Hlavní město totiž dosud nemá jasný plán, jak bude celou stavbu za 30 miliard korun financovat. Prostředky dosud vynaložené na výstavbu Městského okruhu jsou stále mnohem nižší, než ty, které mají být teprve vynaloženy.

Mýtus: Výstavba Městského okruhu je dobrou investicí
Fakta: Městský okruh je stavba nad finančními možnostmi města. Hl. m. Praha ročně investuje do rozvoje dopravní infrastruktury průměrně 5 mld. Kč a šestikilometrový úsek Městského okruhu bude stát minimálně 30 miliard Kč. Město se tím zadluží na desítky let a bude muset výrazně omezit nebo úplně zastavit jiné investice, včetně rozvoje veřejné dopravy. Navíc v tuto chvíli Praha dosáhla maximální míry zadlužení povolené zákonem o obcích – a tempo splácení dluhů stagnuje – v roce 2003 dlužilo hl.m. Praha 35 mld. Kč, v druhé polovině roku 2005 dluží 33 mld. Kč.
Vedení města dosud nepředložilo žádný, natož podrobný rozpočet výstavby Městského okruhu. Hrozí, že výstavba bude vzhledem k nedostatku peněz trvat mnohem déle, než je plánováno a výrazně se prodraží (např. kvůli inflačním doložkám). V tuto chvíli např. chybí investorovi (pouhých) 30 milionů na dokončení průzkumné štoly pod Stromovkou.
Na léta předpokládané výstavby Městského okruhu také připadá povinnost splácet starší městské dluhy a evropské peníze jsou pro projekty, které nesplňují vysoké standardy dopadů na životní prostředí, nedosažitelné. Město bude muset v nejbližších letech investovat 9 miliard do čistírny odpadních vod.
Pokud Městská část Praha 6 považuje za svoji prioritu prodloužení metra trasy A, jak jsme byli ujišťováni na mimořádném zastupitelstvu 17. ledna 2005, je dobré si uvědomit, že metro bude financováno ze stejného zdroje jako Městský okruh. Městská část Praha 6 se tedy musí jasně rozhodnout, čemu dá přednost.
Zdroje informací:
· Usnesení Rady MČ P6 ze dne 05. 03. 2004 č. 1226 / 04: Plnění Programového prohlášení RMČ Praha 6 – Doprava (dostupné též na www.praha6.cz)
· Usnesení Rady MČ P6 ze dne 04. 05. 2004 č. 1421 / 04: Stanovisko Městské části Praha 6 k přípravě a realizaci nadřazené dopravní sítě v severozápadní části Prahy (dostupné též na www.praha6.cz)
· Ročenka dopravy Praha 2004 (Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy) – dostupná na [www.udi-praha.cz]
· Strategický plán hl- m- Prahy schválený 25. 5. 2000, usnesení ZHMP 19/03 – dostupný na [www.praha-mesto.cz]
· Vize – Praha 2010. Dostupné na [www.praha-mesto.cz]
· Rozhodnutí o umístění stavby Městský okruh Myslbekova – Pelc Tyrolka, stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar a stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, červenec 2002, č.j. MHMP/131247/01/OUR/DI/Š (jen v tištěné podobě)
· Dokumentace k SP 03.2001 Strahovský tunel 2 .st. č. 0065 2.A. MÚK Malovanka (jen v tištěné podobě)
· Studie proveditelnosti Břevnovské radiály. Objednatel HMP, zhotovitel SATRA, s.r.o., City Plan, s.r.o., květen 2005 pod čj. 8664/2004. (jen v tištěné podobě)
· Rozpočet hl. m. Prahy pro roky 2004 a 2005 – dostupný na [www.praha-mesto.cz]
· EIA/ MZP093: Městský okruh, stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála - [www.ceu.cz]
· EIA/ MZP092 Městský okruh, stavba č. 0081 Pelc Tyrolka – Balabenka - [www.ceu.cz]

Předkládají: Občanské sdružení Wuchterlova; Občanské sdružení Eko Břevnov; Občanská iniciativa Letná – Bubeneč; Ochranné sdružení nájemníků na Praze 6.

Aktuální informace k problematice velkých silničních staveb na Praze 6 najdete na internetové stránce [www.praha6.ecn.cz]

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: Velký bratr (IP zapsáno)
Datum: 08.11.2005 17:31

Vážená paní?-slečno? Kolínská,
přestaňte se tady laskavě vzrušovat. Pusťte si raději televizi a dívejte se třeba na VyVolené. Přijdete tak na jiné myšlenky. Pokud jste si nevšimla, tak v této zemi už nějakou dobu rozhodují AUTOMOBILISTÉ! Ostatní DRŽÍ HUBU A ŠOUPOU NOHAMA! Váš současný tzv. "aktivismus" by se Vám nemusel vyplatit. Buďte si jista, že AUTOMOBILISMUS a vůbec KONZUMNÍ SPOLEČNOST SI PODVRACET NENECHÁME!!!

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: MH (IP zapsáno)
Datum: 09.11.2005 07:47

Milý Velký bratře,
skláním Vám poklonu, málokdo by to napsal lépe.
MH.

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: H.N. (IP zapsáno)
Datum: 09.11.2005 16:28

Díky Vám za výstižný rozbor. Doufám, že se podaří alespoň trochu omezit snahy betonářských lobbistů a ostatních nepřátel životního prostředí. Pokud ne, nechť se sami udusí ve svých tunelech vlastními výfukovými plyny. Škoda jen, že otráví ovzduší i těm, kteří se snaží udělat něco pro alespoň jeho nezhoršování.

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: Karel Barel (IP zapsáno)
Datum: 10.11.2005 14:17

Pane H.N.
problém je v tom, že ovzduší je otrávené již nyní. Způsobují to desetitisíce aut s běžícími motory, které stojí, či v lepším případě popojíždějí od Malovanky po Veletržní, v Korunovační a jinde. Snahou všech těch, které projektují dopravní stavby, a které jste dost nepodařeně pojmenoval betonářskými lobbisty je dosáhnout stavu, kdy auta nebudou stát, ale budou plynule p r o j í ž d ě t. To by mělo situaci změnit. Téměř denně jezdím tramvají přes letnou a stav o kterém jsem se zmínil velmi dobře znám.
Jen tak pro zajímavost bych se Vás na závěr zeptal - co konkretně Vy aktivně děláte pro nezhoršování ovzduší? KB

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: Vladimíra Ohrablová (IP zapsáno)
Datum: 11.11.2005 09:19

Vážený pane Bareli,
proč si řidiči těch aut také nesednou do tramvaje jako Vy! Projedou Letnou za 5 minut, nemusí tam stát, zdržovat se a zamořovat okolí ostatním.
Tím co betonářští lobisté postaví, nezprůjezdní dopravu (zprůjezdnění by možná platilo pro dnešní čísla projíždějící dopravy). Tyto stavby však umožní naopak nárůst dopravy (v některých lokalitách víc jak o 150%) a zase dojde k zácpám. Za desítky miliard se nevyřeší nic. V.O.

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: Procházka Jiří (IP zapsáno)
Datum: 14.11.2005 16:25

Nevím zda někdo z vás někdy jel autem strahovským tunelem a před tím přes Strahov horem. Zatímco horem se táhla řada aut různě měnící rychlostní stupně a na Smíchově popojíždějících, nyní projedou ve vyrovnaném režimu celou trasu a cesta trvá místo třiceti minut pouhých deset. Když se chce kdokoli ohánět ekologií musí brát v potaz i tyto skutečnosti. Jediná, a to veliká chyba tohoto projektu je to, že doposud nestojí! Jinak, při čtení příspěvků jsem měl pocit, že je psali lidé kteří autem nejezdí ani služebně ani soukromě. Dalo by se říci, že znich čiší zašť, proti komukoli kdo jede autem, ať už z jakéhokoli důvodu.

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: Vladimír Junek (IP zapsáno)
Datum: 15.11.2005 15:06

Stejně jako všechny evropské metropole řeší Praha problémy s dopravou. Omezení počtu automobilů v našich ulicích je jedno z řešeních, které je však v současnosti i blízké budoucnosti zcela nereálné! Západní metropole s tímto problémem zápasí desítky let a stále se jim nedaří výrazným způsobem snížit zatížení měst automobily. Těžko pak tedy očekávat od Prahy, která se títmo problémem zabývá nepoměrně kratší dobu a stále je poněkud pozadu za západem, nějaké výrazné zlepšení. Auta tedy našich ulicích jsou a bude jich tu stále více a více bez ohledu na to, jestli se postaví nějaké tunely či dálniční okruhy. To je prostý fakt, s kterým nikdo nic neudělá. Dnešním úkolem je tedy hlavně vyřešit dopravní situaci, tak aby město mohlo dále existovat. Proti výstavbě velkých dopravních stavebse zvedá často velká kritika (zejména u občanů, kterých se přímo dotkne). Je ale jasné, že je dnešní stav potřeba řešit. Výstavba tunelů Pelc-Tyrolka a dostavba silničního okruhu kolem Prahy jsou akcemi, které výrazným způsobem ovlivní dopravní zatížení ve městě. Určitě mají spousty negativních důsledků, ale troufám si říci že dnes není lepší řešení. Jestliže Vážená paní Kolínská píše, že nové tunely přitáhnou až 80 000 aut, tak ty automobily by jinak musely samozřejmě projíždět jinudy, někomu jinému pod oknem či vedle zahrádky. To často dotyčné pisatele nezajímá. Podle mého názoru je lepší když projede denně 50 000 aut tunelem než někomu před oknem, protože ten počet prostě někde projet musí. Mám takový pocit, že všichni raději hledíme na naše vlastní zájmy a nikoli na problémy a starosti ostatních (i když je jich většina). To už je ale ta naše lidská povaha. S pozdravem V.J.

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: Josef Jůza (IP zapsáno)
Datum: 15.11.2005 20:24

Rozhodně je lepší, když 50000 aut projede tunelem, než když pojedou někomu pod okny. Nesouhlasím ale, že ten počet někde projet musí. Nové komunikace způsobují, že se uskutečňují cesty autem, které by se jinak nekonaly - dotyční nyní buď (častěji)použijí jiný způsob dopravy, nebo vůbec nevyjedou.

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: H.Nový (IP zapsáno)
Datum: 16.11.2005 13:36

Vážený pane Junku,
píšete, že Omezení počtu automobilů v našich ulicích je nereálné.
Ve praxi toto omezení nyní funguje na základě propustnosti komunikací. Nikdo z odpovědných lidí se však nezabývá omezováním nebo alespoň regulací, ale všichni řeší jen zvyšování kapacity, a nyní navíc zatahování většího množství motorových vozidel blíže do centra pomocí Městského okruhu.
Jednou budou třeba naši potomci muset stěhovat Městský okruh někam jinam, podobně jako se bude stěhovat Magistrála z Václavského náměstí.
H.N.

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: Karel Barel (IP zapsáno)
Datum: 16.11.2005 13:54

Pane Jůzo,
myslím si, že leda tak magoři vyjíždějí autem kvůli tomu, že někde postavili príma dálnici. Já nikoho takového neznám. KB

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: Josef Jůza (IP zapsáno)
Datum: 16.11.2005 15:23

Pane Bareli,
už jsem viděl nemálo lidí, kteří se po výstavbě kapacitní silnice rozhodli například místo nákupu v dosud používané blízké prodejně zajet do pár kilometrů vzdáleného hypermarketu, "když se tam teď dá dojet tak snadno", pro které její otevření bylo rozhodujícím prvkem, aby si udělali autem výlet do pamětihodnosti, restaurace, k známým a podobně, zatímco jinak by nikam nejeli, použili bližší restauraci, dopravili se jiným prostředkem. Dokonce i o vyjetí jenom kvůli otevřené dálnici vím, a dotyčného bych magorem nenazval, ale tam šlo o to, silnici si prohlédnout jednou - to zácpy na rozdíl od soustavného ježdění nezpůsobí. V rozhodování mezi hromadnou dopravou a autem překlopí výstavba nové dálnice rovnováhu k autům poměrně výrazně. To, že se nové silnice brzy zahlcují provozem zvýšeným oproti provozu na těch původních, snad z vlastní zkušenosti zná většina zde diskutujících. JJ

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: Karel Barel (IP zapsáno)
Datum: 16.11.2005 18:28

Pane Jůzo,
tak se snad shodujeme, že když si někdo jede projet trasu nové dálnice, tak není magor. Současně se však nedá očekávat, že by tito jednorázoví prohlížeči způsobili neprůjezdnost (to slovo zácpa se mi nějak nelíbí smiling smiley).
Ale zkusím zde uvést několik myšlenek k tematu:

-pokud se vytvářejí kapacitní průjezdné trasy, vždy by měly existovat i nějaké jiné variantní trasy - myslím ale skutečné trasy, kudy by bylo možno projet. Město by tedy nemělo být průjezdné pouze vnějším a vnitřním okruhem a radiálami, ale i sítí ostatních ulic a uliček. Pokud tuto síť cíleně "zklidním" pouzavírám, zjednosměrkuji apod. pak se mi všechno řítí po magistrále. Stejný efekt má vytváření pěších zón a zakázaných center. Doprava je vytlačena a obíhá okolo jak hladoví vlci a dovnitř nemůže. Pak je nutno pro takovouto dopravu hladových vlků vytvořit nějakou objízdnou trasu. Nyní tvoří trasa přes Letnou jedinou trasu jak se dostat ze severozápadní části Prahy a okolí do části severovýchodní a naopak. Pokud by by byl realizován ještě alespoň jeden nebo dva mosty přes Vltavu, jsem přesvědčen, že by se Letné odlehčilo. Pokud existuje jediný způsob jak se dostat z Podbaby do Ďáblic, pak i kdyby byla vybudovaná silnice jak pro F1, tak situace nebude výrazně lepší.

-někdo se zde zmínil (H.Nový) o tom, že nikdo ze zodpovědných se nezabývá regulací. Jako realista prohlašuji, že to je nesmysl. Co si představujete - že bude vpouštěno na nějakou trasu každou vteřinu jedno auto?, jediné účinné v tomto směru by asi bylo buď snížit počet aut a nebo ještě lépe - snížit počet řidičů. To je samozřejmě nesmysl, ale jiná možnost mne nenapadá.

-snad jediným možným způsobem regulace je vybudování levné, kvalitní, příjemné, spolehlivé, funkční, rychlé veřejné dopravy. Já po Praze jinak než MHD nejezdím a je to přijatelné i tou současnou. Možná, kdyby těch 30 miliard, plánovaných na Blanku vrazili do MHD, tak jezdíme za bůra v křeslech jak v RolsRoysu.

-Teorie o tom, jak dálnice přitahují auta je nesmysl. Protože se staví vesměs tam, kde je to potřeba, tak po nich prostě lidé jezdí, ale aut je tolik, že se bez nich (bez dálnic) neobejdeme. Pamatuji se, že za mého mládí stálo v jedné Břevnovské ulici jediné auto. V celé asi necelý kilometr dlouhé ulici skutečně jediné auto. A to jen tehdy, když byl majitel doma. Tenkrát dálnice zdaleka tolik potřeba nebyly. I když ve světě se již tenkrát stavěly.
KB

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: Ing.Pavel Matěcha (IP zapsáno)
Datum: 23.11.2005 11:38

Paní Kolínská,měl jsem tu čest Vás několikrát slyšet na různých jednáních ,které se týkají řešení dopravy v regionu Prahy 6.Rád bych se zeptal koho vlastně zastupujete ?Vaše názory se zastavily kdesi v době dobývání divokého západu kdy opravdu želenice hrála obrovský význam v rozvoji USA.Mám za to ,že Vaše hnutí zcela drze lobuje za spol.PRAK a ,pak si prosín neberte do úst občany P6.Vaše demagogické názory na městský okruh a radoby vědecká zdůvodnění o nevhodnosti této stavby pokládám vrchol.Najdu Vám v Evropě stovky měst,které mají dopravu založenu na soustředných silničních okruzích a tato doprava perfektně funguje a dostala ze středu těchto měst automobilovou dopravu.Pokud Vám vadí dopravní hustota v Praze doporučuji Vám se odstěhovat na venkov ,ale obávám se ,že do každé vesnice dnes vede nějaká silnice .Pokud máte velkou lásku k železnici ,postavte si modelovou železnici ,rozhodně tím Praze 6 prospějete více.
Pokud se nerůžete smířit s realitou 21.století vyhledejte pomoc u odborného lékaře.

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: Josef Jůza (IP zapsáno)
Datum: 23.11.2005 19:18

Pane Matěcho, když čtu Vás příspěvek, zdá se mi, že kde Vám chybí argumenty pro věcnou diskusi, kterou tady více či méně vede většina těch, kdo mají navzájem rozdílné názory, tam si je nahrazujete silným vyjadřováním a urážkami.
Nemohu odpovídat za paní nebo slečnu magistru Kolínskou, kterou osobně ani neznám, ale na některé Vaše řečnické otázky byste našel odpověď i na tomto webu.
Nebude daleko od pravdy říci, že zastupuje přinejmenším oněch nejméně 1500 lidí, kteří podepsali jí spoluorganizovanou petici. V jednotlivých záležitostech prezentuje názory, které sdílí nejspíše i s větším počtem obyvatel.
K Vaší větě o "drzém lobování" poznamenávám, že na vyjadřování podpory stavbě, která by podle mého názoru pro Prahu 6 byla výrazným přínosem (i když má i svá negativa), nevidím nic drzého. Lobbing a postranní úmysly vidím stále spíše za snahami rozvoj železniční dopravy v pražské aglomeraci sabotovat. Vy možná vidíte drzost už v tom, když si někdo dovolí vyjádřit a prosazovat názory, které se Vám nelíbí. V takovém pojetí drzosti si dovolím s Vámi nesouhlasit.
Prosím, máte-li nějaké myšlenky do diskuse, předložte je, ale Vaši potřebu šířit kolem sebe nenávistné výkřiky a urážky si laskavě uspokojujte na vhodnějším místě.

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: Josef Jůza (IP zapsáno)
Datum: 23.11.2005 19:19

Pane Matěcho, když čtu Vás příspěvek, zdá se mi, že kde Vám chybí argumenty pro věcnou diskusi, kterou tady více či méně vede většina těch, kdo mají navzájem rozdílné názory, tam si je nahrazujete silným vyjadřováním a urážkami.
Nemohu odpovídat za paní nebo slečnu magistru Kolínskou, kterou osobně ani neznám, ale na některé Vaše řečnické otázky byste našel odpověď i na tomto webu.
Nebude daleko od pravdy říci, že zastupuje přinejmenším oněch nejméně 1500 lidí, kteří podepsali jí spoluorganizovanou petici. V jednotlivých záležitostech prezentuje názory, které sdílí nejspíše i s větším počtem obyvatel.
K Vaší větě o "drzém lobování" poznamenávám, že na vyjadřování podpory stavbě, která by podle mého názoru pro Prahu 6 byla výrazným přínosem (i když má i svá negativa), nevidím nic drzého. Lobbing a postranní úmysly vidím stále spíše za snahami rozvoj železniční dopravy v pražské aglomeraci sabotovat. Vy možná vidíte drzost už v tom, když si někdo dovolí vyjádřit a prosazovat názory, které se Vám nelíbí. V takovém pojetí drzosti si dovolím s Vámi nesouhlasit.
Prosím, máte-li nějaké myšlenky do diskuse, předložte je, ale Vaši potřebu šířit kolem sebe nenávistné výkřiky a urážky si laskavě uspokojujte na vhodnějším místě.

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: Jan Klika (IP zapsáno)
Datum: 28.11.2005 18:07

Pane Matěcho,
souhlasím s Vámi, že okruh k o l e m centra odlehčí centrum. To ale není případ severní části MO v Praze (tzv. trasy Blanka podle dosavadního návrhu). Všimněte si, že MO se směrem od jihu a západu spíše podobá spirále: na jihu je ve správné vzdálenosti od centra, příliš blízko je už na západě (Smíchov - Břevnov) a severní část míří rovnou do předpolí Pražského hradu,
které je hluboko u v n i t ř centra. A MO Blanka od východu je pokračováním bezkolizní trasy z Prosecké radiály na Letnou. Z toho pak vyplývá i zhoubná funkce MO Blanka - v napumpování co nejvíce aut až na samý okraj památkové rezervace. Neexistuje "lepší" způsob, jak takového nesmyslu dosáhnout. A že MO Blanka takto skutečně funguje, doložilo už několik modelových výpočtů od různých autorů, naposledy od ÚDI (jak byly 11.11. prezentovány veřejnosti a zastupitelům Prahy 6 i hl.m.Prahy).
Zamyslete se nad tím a nenapadejte kritiky MO Blanka!

Re: Mýty a fakta o projektu Městský okruh
Autor: Karel Barel (IP zapsáno)
Datum: 30.11.2005 15:24

Možná že ten Pražský hrad postavili na špatném místě.Bohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?5,5726 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz