Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Doprava (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

Velké změny na Hradčanské a Prašném mostě
Autor: Petra Kolínská (IP zapsáno)
Datum: 05.10.2004 18:51

Vážení občané,
máte-li zájem vidět, jak bude napřiklad vypadat nová obrovská křižovatka na Prašném mostě a jak NEBUDE vůbec zklidněna doprava na ul. Milady Horákové poté, co budou postaveny tunely městského okruhu na trase Myslebkova - ŠPejchar, a jak budou Dejvice zcela odděleny od oblasti Hradu a Letné podchody pro chodce, bežte se podívat na URBANISTICKOU STUDII Špejchar - Hradčanská, která je veřejnosti přístupná na odboru územního rozvoje do 15. října pondělí a středa: 8,00 – 12,00 hod. a 14,00-17,00 hod.

Do 15 dnů od posledního dne vystavení, tj. do 31. října 2004 včetně, může každý uplatnit své připomínky písemnou formou do podatelny SURM (Sekce útvaru rozvoje města) MHMP na adresu Hradčanské nám. 8, 118 54 Praha 1.
Doporučuji kopii vašich případných výhrad a připomínek poslat také vedení MČ Praha 6.
Petra Kolínská

Co obsahuje urbanistická studie
Autor: Petra Kolínská (IP zapsáno)
Datum: 07.10.2004 12:36


Poznámky k urbanistické studii Hradčanská – Špejchar

Hradčanská – Špejchar
koncept 03/2004
zadavatel – HMP – SÚRM
zpracovatel: A+R Systém, s.r.o., Dělnická 30, Praha 7
vypracoval: Inž. ateliér PPU – Babtie, Vyžlovská 2243/36, Praha 10


Urbanistická studie bude vystavena k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech
od 17. září 2004 do 15.října 2004 na těchto místech:
1.Úřad městské části Praha 6, Československé armády 23, 160 23 Praha 6
V úřední dny tj. pondělí a středa: 8,00 – 12,00 hod. a 14,00-17,00 hod.
2.Úřad městské části Praha 7, nábř. kpt.Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
V úřední dny tj. pondělí a středa: 8,00 – 12,00 hod. a 14,00-17,00 hod.
2. MHMP, sekce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Hradčanské nám. 8, 110 00 Praha 1, UPD č.dv. 152
V úřední dny tj. pondělí a středa: 8,00 – 12,00 hod. a 13,00-17,00 hod.


Poznámky se týkají jen nejvíce problematických úseků, nepostihují tedy celý obsah studie

Studie, navzdory svému názvu, řeší především území podél současné železniční tratě v úseku U Vorlíku – Prašný most. Největší změny jsou pak plánovány pro
a) pás mezi M. Horákovou a ul. Dejvická a Václavkova, kde po přesunu kolejí pod zem vznikne území určené pro výstavbu převážně komerčních a administrativních budov (cca 20 % bude určeno na bydlení – byty však budou orientovány výhradně do vnitrobloků, neboť jinam nelze byty kvůli znečištění ovzduší a nadměrnému hluku umístit);
b) a dále pro území současného pásu vil mezi ul. Pelléovy a ul. U Vorlíku (zde mají být po demolici vilek postaveny nové objekty s výškou 6 pater nad zemí) a území současné tramvajové smyčky Na Špejcharu („může zde vzniknou celoměstsky významná stavba tvořící protipól budovy min. vnitra“; studie připouští problém, který s sebou nese zrušení tramvajové smyčky).

Ad zeleň - „návrh v co nejvyšší míře zachovává hlavní hmoty kvalitní stromové zeleně“, což v praxi znamená – žádná nová souvislá zeleň, významný úbytek a rozdělení zel. pásu napravo od Prašného mostu při pohledu dolů na Vítězné náměstí, ovšem zcela nesmyslně se zachováním dětského hřiště – pár metrů od hlavního přivaděče na MO a MÚK.
Vzrostlé stromy nebudou moci být vysazeny, protože celé území bude podkopáno MO, metrem a rychlodráhou, resp. podzemními garážemi.


Ad dopravní řešení
Návrh nové varianty vyústění MO do ul. Svatovítská – varianta se výrazně liší od verze schválené v ÚR. Nová varianta vyústění je v ose s plánovaným obchvatem Svatovítská – Evropská (kolem kasáren) a řeší podle studie lépe obslužnost Václavkovi – zcela nová komunikace je vedena blíže obytným domům ve Václavkově ul., zmenšuje plochu zeleně v této oblasti.
Navrhované vedení komunikace umožňuje územní plán – viz změna 0023/01, ale předmětem DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) tato varianta není.


Nové komunikace se plánují v rámci nové zástavby s vyústěním na novou objízdnou křižovatku Dejvická, Eliášova - nové komunikace budou s min. šířkou 6 metrů a pásem pro parkování 2, 2 m.
Dále studie navrhuje zavedení obousměrného provozu do Dejvické od Eliášovi k Bubenečské a ve Václavkovi v její západní části

ad MHD – žádné změny vyjma výstavby dvou nových vestibulů metra, resp. rychlodráhy (tj. studie nepředpokládá přesun tramvaje ze Svatovítské do Dejvické).

ad parkování – nová výstavba generuje potřebu 1281 stání (studie vůbec nepočítá, ani nijak nezmiňuje např. 1000 parkovacích míst nad MÚK Prašný most či v Letenských sadech – naproti Spartě postavených v rámci výstavby MO).
Studie předpokládá výstavbu 1350 podzemních parkovacích míst.

ad pěší – studie mlčí k tomu, zda hlavní pěší vztahy (zakreslené v mapě) budou úrovňové či mimoúrovňové, resp. v některých místech, kde DÚR k MO mluví o podchodem, studie předpokládá úrovňové přechody.

Ad vliv na životní prostředí

Studie přiznává, že výstavba MO situaci v řešeném území, kde jsou již nyní překračovány zákonem stanovené emisní a hlukové limity, a to jak průměrné celoroční, tak okamžité hodinové koncentrace, NEZLEPŠÍ.
Nejvíce postižené jsou a budou ulice M. Horákové, ul. Pelléova, Badeniho a Svatovítská.
Na přiložených mapách jsou pak dobře vyznačeny souvislé plochy nejvíce postižených území.
Studie v přehledných tabulkách ukazuje současný stav emisí a hluku a i předpokládané zátěže pro jednotlivé ulice.
Ještě perlička k hlukovým zátěžím – na webu magistrátu je sice hluková mapa zaznamenávající hluk před fasádami objektů v síti 5x5 metrů, ale údaje jsou z roku 1994!. Od té doby nebyla (z finančních důvodů), v Dejvicích obdobná měření opakována.

Do 15 dnů od posledního dne vystavení, tj. do 31. října 2004 včetně, může každý uplatnit své připomínky písemnou formou do podatelny SURM MHMP na výše uvedenou adresu. Shodně tak mohou svá stanoviska uplatnit dotčené orgány státní správy.
K připomínkám, námitkám a stanoviskům podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Re: Co obsahuje urbanistická studie
Autor: Petr Anderle (IP zapsáno)
Datum: 07.10.2004 12:43

studie k dispozici na
[www.praha6.cz]

Re: Co obsahuje urbanistická studie
Autor: Petra Kolínská (IP zapsáno)
Datum: 07.10.2004 17:24

Ať se dívám, jak se dívám, k výstavbě mezi Hradčanskou a Prašným mostem v Katalogu projektů nic není. Pomíjím přitom, že pár hezkých obrázků a odstavec textu nelze vydávat za urbanistickou studii.Bohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?5,5099 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz