Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Doprava (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

přechody pro chodce nejen na P6
Autor: Tocháček (IP zapsáno)
Datum: 12.01.2004 15:38

V dnešním Dobrém ránu na ČT se zástupci Besipu a dopravní policie vyjadřovali k problematice bezpečnosti silničního provozu, zejm. k otázkám spojeným s pohybem chodců přes ulice (silnice). Byly prezentovány statistiky nehodovosti i hlavní příčiny nehod spojených s přecházením ulic. Tradičně se poukazovalo na chyby chodců a řidičů popř. obou stran (zejm. špatné pochopení tzv. "přednosti chodců"), avšak byly též okrajově zmíněny i příčiny další např. nevhodné umístění přechodů pro chodce a jejich označení. V této souvislosti mě napadlo, zda by přeci jenom nebylo vhodné přehodnotit vyjádření magistrátu a dalších institucí k situaci s přechody pro chodce ve Svatovítské (u pošty v Kafkově) a taktéž přehodnotit umístění mnoha dalších přechodů na jiných místech např. formou veřejné diskuse. Tuto diskusi pak vyhodnotit, zkonfrontovat její výsledky s názory odborníků a dle toho síť přechodů optimalizovat, aby odpovídala reálným potřebám občanů - nepotřebné přechody zrušit, nevhodně umístěné přesunout, nevhodně označené lépe označit atd.. Namátkově několik příkladů, mimo již zmíněného přechodu u pošty, - celá Terronská (hodně přechodů, některé možná i zbytečné, ale skoro všechny špatně označené - třeba před MŠ býv. Marty Gottwaldové); křížení Národní obrany X Rooseveltova - vstup na přechod není při příjezdu od parčíku pořádně vidět (často před ním parkují auta, ale pravda je označen), přechody přes východní začátek parčíku zcela chybí, byť nechápu co brání jejich vyznačení; přechod přes Evropskou u TRAM a metra Dejvická - sice výrazněji označen, ale stále nebezpečný, protože je špatně vidět na jeho vstup z TRAM ostrůvku a auta zde jezdí velmi rychle atd., atd., atd..
Znáte-li nějaké další (jistě jich je hodně), napiše.

Re: přechody pro chodce nejen na P6
Autor: EVA (IP zapsáno)
Datum: 12.01.2004 22:50

Za velice nešťastný nápad považuji redukci počtu přechodů pro chodce, která potichu proběhla v době, kdy začala platit rychlost v obci 50km/hod (místo dřívějších 60km/hod). V hlavách některých úředníků se tehdy zřejmě zrodil pocit, že nedojde-li k snížení počtu přechodů, doprava se výrazně zpomalí. Při rychlosti 50km/hod však dochází k časové ztrátě pouhých 12 vteřin na každý ujetý kilometr. Je-li třeba projet městem trasu o délce několika kilometrů, jsou tyto časové ztráty vlivem snížené rychlosti velmi dobře snesitelné. K nesmyslné redukci přechodů (a zvláště na velmi rušných komunikacích) tedy vůbec nemělo dojít. Proč se snižovala rychlost v obci, když zároveň s ní přišla "pomsta" chodcům v podobě zrušení četných přechodů? (Nehledě na to, že rychlost 50km/hod se stejně nedodržuje...) Výsledkem je zhoršení pozice chodců a nárůst počtu dopravních nehod.

Vyjádření Úřadu městské části
Autor: Odbor dopravy (IP zapsáno)
Datum: 13.01.2004 10:49

Vážení dopisovatelé diskusního fóra,

jak vyplývá (mj.) i z okamžité a ne zcela souhlasné reakce občana na příspěvek p.Tocháčka, názory občanů na důvodnost existence toho či onoho přechodu jsou rozdílné; každý přitom vychází především z vlastní potřeby a tras, kudy se po městě převážně pohybuje.
Když došlo před časem k určité změně ve vztahu řidič - chodec na přechodech (zákon č.361/2000 Sb.), metodicky řídící a jiné odborné útvary vyzvaly silniční správní úřady k přehodnocení (resp. prověrce) stávajících přechodů, mj. i s doporučením na možnou redukci jejich počtu na hlavních tazích. Odbor dopravy MHMP posoudil (i na naší MČ) existující přechody na místních komunikacích I.třídy (které spravuje) a po řadě projednání dospěl k závěru, že některé je třeba z důvodu bezpečnosti ale i plynulosti silničního provozu nutné zrušit. Nebylo jich mnoho; byl zrušen (pokud mne paměť neklame) jeden ze dvou přechodů (20 m od sebe) na křižovatce Patočkova - Bělohorská, rovněž jeden ze dvou přechodů Svatovítská x Gen.Píky (Wuchterlova) a asi dva přechody na Evropské třídě, které nebyly vybaveny světelnou signalizací a které by tím pádem mohly narušit nastavení tzv. zelené vlny. I když s tím možná někteří přispěvatelé DF nebudou souhlasit, právě ohledy na bezpečnost chodců (i ostatních uživatelů silničního provozu) vedou i nadále odbor dopravy MHMP i DI Policie ČR ke stanovisku nepřidávat na Svatovítskou další přechody pro pěší.
Z důvodů výše uvedených i útvar dopravy ÚMČ 6 před časem zadal odborné organizaci zpracování malé studie, která měla zrevidovat stávající přechody pro pěší na místních komunikacích II.třídy (s akcentem na bezpečnost pěších) a navrhnout případné úpravy. Z výsledků se ale ukázalo, že na tom (dle tohoto kritéria) zas tak špatně nejsme a "naše" přechody byly uznány za způsobilé další, relativně bezpečné existence (některé doporučné korekce byly uplatněny).
Přechod u zastávky tramvaje "Dejvická" (z centra) příliš bezpečný skutečně není, byť potřeba jeho zachování je nesporná. Klíčovým problémem jsou nedaleké zastávky autobusů regionální dopravy, kam řada cestujících z tramvají (nebo metra) dobíhá "úprkem" a je pochopitelné, že v takovém pohnutí mysli jde nezřídka ostražitost stranou. V daném místě bylo instalováno (postupně) nové a nové dopravní značení, 100%-ní efekt to ale nepřineslo. Je jistě rovněž pravda, že při vstupu ze staničního ostrůvku na vozovku se pěší a řidiči do poslední chvíle nevidí, neboť jim v tom brání konstrukce přístřešků pro cestující. Vzhledem k tomu, že dalším užitím nějakého dopravního značení by ke zvýšení bezpečnosti pěších již sotva došlo, zadává (v těchto dnech) odbor rozvoje dopravy MHMP u Ústavu dopravního inženýrství hl.m. Prahy zpracování studie k řešení uvedeného lokálního problému.

Pozn. na závěr : někteří pisatelé nás občas upozorňují na údajnou skutečnost, že přechod není "řádně" značen; k tomu uvádíme, že u přechodů, instalovaných v prostoru křižovatek, nemusí být přechod vyznačen i svislým dopravním značením. Rovněž tak, dle Technických podmínek MD ČR, se svislým dopravním značením (DZN IP 6) neoznačují přechody na křižovatkách, vybavených světelnou signalizací !

S pozdravem
Ing. Fiala, odbor dopravy

Re: Vyjádření Úřadu městské části
Autor: EVA (IP zapsáno)
Datum: 13.01.2004 23:03

Vážený pane Ing. Fialo,
máte dojem, že můj předchozí příspěvek vyznívá jako "ne zcela souhlasná" reakce na pana Tocháčka. Cítím, že bych měla ještě poznamenat, že - podobně jako pan Tocháček - si myslím, že zbytečné přechody nemá cenu udržovat při životě a je dobré prověřit, zda opravdu jsou užívány. Jenomže si nemyslím, že těch "zbytečných" a tedy vhodných ke zrušení je mnoho. Já sama nevím o žádném. Přechody přece vznikaly v místech, kde si to vynucovala situace. A musím opět zdůraznit, že rušení přechodů přes rušné komunikace je nesmyslné. Právě při přecházení frekventované ulice se stává neštěstí. Přece právě tam mají smysl. A naopak, mnoho smyslu nemají v ulicích, kde se auto objeví jednou za hodinu.

Vyjádření Úřadu městské části
Autor: Odbor dopravy (IP zapsáno)
Datum: 15.01.2004 12:38

Vážená paní Evo,

s poslední větou Vašeho příspěvku se plně ztotožňuji. Bohužel, není to vždy jenom dopravní situace, co si vynucuje vznik nových přechodů.
Na straně druhé, stávající úprava pravidel silničního provozu definuje vzájemné chování řidiče a pěšího ne zcela jednoznačně, neboť ani jeden z účastníků nemá přiznánu absolutní přednost a záleží vždy na posouzení konkrétní situace oběma účastníky. Jinými slovy, stávající úprava vyžaduje od obou aktéru manévru určitou ohleduplnost, předvídavost a respekt jednoho k druhému, jinými slovy vzájemnou slušnost. A protože se této vlastnosti poslední léta v naší společnosti poněkud nedostává, staly se některé přechody pro chodce zákonitě nebezpečnými a život ohrožujícími. A nemějte proto za zlé příslušným správním orgánům, že se rozhodly tu a tam některý z přechodů zrušit. Vždy k tomu vedly nějaké kvalifikované důvody; není tomu rozhodně tak, jak se domnívá jeden z přispěvatelů DF, že si úředníci hlídají splnění plánu počtu přechodů na kilometr komunikace.

S pozdravem
Ing. Fiala, odbor dopravy

Svislé značení přechodů
Autor: Josef Jůza (IP zapsáno)
Datum: 15.01.2004 18:56

K závěrečné poznámce odpovědi z 13. 01. 2004 10:49: Protože jsem psal o svislém značení u přechodů, podotýkám, že jsem netvrdil, že nejde o řádné značení nebo že jde o závadu. Jenom jsem konstatoval, že v případech, že je sníh nebo je vodorovné značení již nevýrazné, pak dochází ke konfliktním situacím, kdy jeden z účastníků o vodorovném značení a existenci přechodu neví, a druhý to ví a nepředpokládá o prvním, že neví.
Ostatně ještě horší jsou křižovatky bez dopravních značek, kdy si jeden myslí, že jde o křižovatku s předností zprava, zatímco druhý, že jde o vjezd z místa mimo pozemní komunikaci. Pamatuji spor, kdy motorista logicky předpokládal konec zákazu parkování křižovatkou, která podle městského policisty nebyla křižovatkou, ale vjezdem z místa mimo komunikaci. Horší byla ale situace, kdy si jeden řidič myslel, že má přednost jeda zprava, zatímco druhý si myslel, že má přednost před vozidlem vjíždějícím na pozemní komunikaci. Ovšem zrovna v Praze 6 máme hodně takových obvykle kritických míst osazeno dopravními značkami a zmíněné případy se staly jinde.

Re: Svislé značení přechodů
Autor: EVA (IP zapsáno)
Datum: 16.01.2004 00:00

Vážený pane Ing. Fialo,
máte pravdu, že současná právní úprava připomíná úsloví "aby se vlk nažral a koza zůstala celá". To však nemůže být důvodem pro to, abychom považovali obě strany (t.j. chodce a automobilisty) za rovnocenné po stránce rizika. Chodec je velmi znevýhodněn a při střetu s automobilem dává v sázku to nejcennější - svůj život. Automobilista riskuje často jen pár škrábanců na laku.
Víte, myslím si, že do zákonů a směrnic by se měla promítat určitá noblesa a rytířství. Chodec je velmi slabý a má být chráněn. Když to nepochopili ti, kteří současný zákon sestavovali, můžeme jeho dopad alespoň zmírnit tím, že nebudeme rušit přechody - místa, kde je chodec alespoň trochu chráněn. To je to rytířství v denní praxi. Místo toho se volí postup právě opačný: vychází se z toho, že agresivní automobilisté by chodce ohrožovali, proto jim raději ustoupíme - doslova i obrazně. Vše je relativní: jen naivka se může domnívat, že když bude přechodů místo deseti třeba sedm, že na těch sedmi budou chodci respektováni. Spíš se dá očekávat, že časem bude vadit i těch sedm a bude požadováno pouze pět nebo tři.... Nebo žádný..

přechody
Autor: Tocháček (IP zapsáno)
Datum: 16.01.2004 13:44

Va svém příspěvku jsem rozhodně nevolal po paušálním rušení přechodů pro chodce. Domnívám se však, že v některých případech by zrušení konkrétního přechodu mohlo napomoci jakémusi "zvýšení vážnosti" přechodů sousedních. Tímto, možná poněkud méně srozumitelným tvrzením, mám v praxi na mysli např. zrušení jednoho ze dvou přechodů na křižovatce, kde jsou přechody po obou jejích stranách a současně zřetelnější vyznačení zbylého přechodu (nejlépe kombinací vodorovného i svislého značení). Taktéž bych souhlasil s rušením přechodů v případě, že by tyto měly být nahrazeny jinými na podstatně příhodnějším místě (ad. moje oblíbená Svatovítská a Kafkova u pošty).
Ztotožňuji se s panem Jůzou v tom, že často dochází k situacím, kdy není jednomu z účastníků dopravní situace řidič - přecházející chodec známo, že se nachází na přechodu. Z tohoto důvodu jsem psal např. o přechodech v Terronské ulici. Tam je několik míst, kde jsou přechody značeny velmi nezřetelně a tudíž lze očekávat výše popsanou situaci. "Učebnicovým" příkladem je přechod před MŠ (býv. Marty Gottwaldové), kde je přechod vyznačen nevýrazně vodorovně, ale svisle nikoli, a to i přesto, že se jedná o (vzhledem k přilehlé MŠ) potenciálně velmi rizikové místo. Z hlediska přechodů pro chodce je pak celá Terronská, podobně jako Svatovítská, dle mého názoru velmi problematická. Je tu řada míst, kde jsou přechody potřebné (musí jich tu být proto hodně, ale nemohou být všude) a zároveň je zde, s ohledem na povrch vozovky, velmi náročné zajistit jejich viditelnost. Proto znovu (panu Fialovi se omlouvám za svou umíněnost) vyjadřuji přesvědčení, že by bylo vhodné problematiku přechodů v těchto lokalitách přechodnotit - nejen z hlediska jejich umístění (tím ustupuji ze své umíněnosti nechat zřídit přechod u pošty) ale i z hlediska způsobu a kvality jejich vyznačení (zejm. vodorovného ale i svislého).
Příklad s dopraním značením z plzeňského obchvatu ukazuje, že mnohdy ani několika institucemi schválené řešení považované za dostatečné nemusí být zárukou potřebné bezpečnosti. Ovšem ani dokonalé značení nezabrání nehodám v případě nezodpovědného a bezohledného jednání účastníků silničního provozu (řidičů i chodců); to už je ale na jinou debatu.

Re: přechody
Autor: Jaroslav Bláha (IP zapsáno)
Datum: 16.01.2004 20:45

K přechodům pro chodce mám ten názor, že jsou vyjma velmi frekventovaným místům/např.kolem kulaťáku/ naprosto zbytečné.Každý, kdo chce kdekoli přejít silnici měl by VŽDY bedlivě pozorovat přijíždějící auta a nevstupovat do vozovky pokud si není absolutně jistý, že je to už pro něho bezpečné. Spoléhat se na nějakou absolutní přednost ze zákona je totiž pro takového chodce životu nebezpečné. Žádný zákon, namalovené pruhy na silnici nebo dopravní značky přece nemohou chodce ochránit. Jako chodec se cítím bezpečně pouze v podchodu nebo nadchodu.Na otevřené silnici nikdy. Držím se té zásady až přehnané opatrnosti při přecházení silnic bezmála půl století a nespoléhám se v tomto případě na žádné značení.

Re: přechody
Autor: EVA (IP zapsáno)
Datum: 17.01.2004 16:40

Pane Bláho, myslím, že nikdo z diskutujících se nevyjadřuje v tom smyslu, že by snad spoléhal více na zákony než na svou opatrnost. Být opatrný je přece samozřejmost. Nemáme však mezi sebou jen lidi fyzicky zdatné a mrštné, kteří mohou lépe reagovat na momentální situaci při přecházení. Myslím, že od přechodů nikdo neočekává stoprocentní zajištění své bezpečnosti, ale není sporu, že zvyšují pocit jistoty chodce.Bohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?5,4802,4816 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz