Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Školství a vzdělávání ›› Výstup z evaluace ZŠ a MŠ v r. 2007 ›› detail/podstránka

Výstup z evaluace ZŠ a MŠ v r. 2007

Evaluace činnosti základních a mateřských škol v pedagogicko – organizační a komunitní oblasti.

Vzhledem ke změně zákonných norem v oblasti evaluace škol od roku 2013, připravuje i Městská část Praha 6 úpravu metodiky pro souhrnného hodnocení.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) se stal první právní úpravou školské oblasti, která umožnila zřizovatelům škol, aby podle stanovených kritérií hodnotili své školy. Městská část Praha 6 jako zřizovatel mateřských a základních škol využila tohoto svého práva poprvé v r. 2006, kdy na základě metodiky schválené usnesením Rady Městské části č. 2859/05 ze dne 19. 10. 2005 provedl odbor školství ÚMČ Praha 6 pilotní evaluaci mateřských a základních škol. Výsledkem této evaluace byl podrobný interní materiál, který byl dotvářen ve vzájemné diskusi s řediteli škol, připomínkován školskými radami základních škol (u mateřských škol se zástupci rodičů) a po projednání v Komisi pro výchovu a vzdělávání byl předložen zřizovateli. Na závěr roku 2007 bylo provedeno další kolo evaluace; část týkající se činnosti škol v pedagogicko – organizační a komunitní oblasti byla tentokrát zaměřena na výstup pro veřejnost, mezi kterou lze zaznamenat rostoucí poptávku po stručné a v jistém smyslu jednotné informaci o tom, co jednotlivé školy zřizované MČ Praha 6 nabízejí a co lze od nich očekávat. Protože všechny základní školy musely k začátku školního roku 2007/2008 zahájit vzdělávání podle vlastních školních vzdělávacích programů, lze očekávat, že zveřejnění základních informací o školách, které je doprovázeno stručným hodnotícím pohledem zřizovatele na jednotlivé školy a nabídnuto veřejnosti v období začínajících zápisů do 1. tříd, přijde zájemcům vhod. Podrobné kontaktní údaje i odkazy na internetové stránky všech základních škol lze nalézt na www.praha6.cz/zakladni_skoly.html.

Základní školy

Srovnání s výsledky pilotní evaluace ukazuje, že školy reflektovaly vznesené připomínky (zpřístupnění výročních zpráv na svých internetových stránkách, vyvěšení informací o zasedáních školské rady a zápisů ze zasedání tamtéž, zpřehlednění a pravidelná aktualizace stránek). Značně se rozvinula komunikace vedení školy i učitelů s rodiči prostřednictvím elektronické pošty (sdělování termínů schůzek, zejména mimořádných, technické záležitosti týkající se zveřejňování jídelníčku a komunikace se školní jídelnou). Základní školy také věnují značnou pozornost zlepšování úrovně vyučování jazyků, je snaha nabízet dle možností školy výuku angličtiny vhodnou formou (volitelné nebo nepovinné hodiny) již od 1. třídy. Některé školy připravují výuku některých předmětů v cizím jazyce, jedna škola již takový program s pozitivním ohlasem žáků i jejich rodičů realizuje. Zvýšení kvality jazykové kompetence je podporováno nabídkou tří okruhů grantů vypsaných zřizovatelem škol, zájem škol byl okamžitý. V grantové oblasti se všeobecně zvýšila aktivita škol při zpracování projektů, významné části dvou velkých grantů získaných školami a v převážné míře financovaných z Evropských strukturálních fondů jsou zaměřeny na zlepšení výuky jazyků.

Předložená evaluace základních škol má trojdílnou strukturu. První složkou u každé školy jsou tzv. tvrdá data ve formě tabulek, která vyjadřují některé aspekty činností škol, jež mají být předmětem zájmu zřizovatele. Tato první, tabulková část evaluace byla rozeslána školám k vyjádření a případným korekturám; text byl podle připomínek škol upraven. Další složkou je stručná charakteristika školního vzdělávacího programu. Tato část pochází přímo od škol a s jejich souhlasem byly zaslané texty podrobeny jednotící redakci; ta byla školami odsouhlasena. Třetí složkou je krátký, obsažný text, ve kterém jsou uvedena výrazná pozitiva školy; tento text byl zpracován výhradně odborem školství a byly do něj zapracovány připomínky ředitelů škol a školských rad základních škol.

Mateřské školy

U mateřských škol se nynější evaluace zaměřila především na ty oblasti, které při hodnocení v první etapě vykázaly jisté rezervy: sledovalo se, zda se v nich školám podařilo dosáhnout zlepšení. Ukazuje se, že s odstupem necelých dvou let bylo ve většině případů dosaženo zřetelně pozitivních výsledků. Především jsou již všude dopracovány školní vzdělávací programy, s osobními vklady učitelek pak konkretizovány do třídních podmínek, a to s ohledem jak na specifika ročních dob, tak i na dostatečný prostor pro individuální rozvoj dětí při dodržování zdravé životosprávy. Programy se stále doplňují a vylepšují o poznatky získané při dalším pedagogickém vzdělávání, zohledňují se jak přirozené potřeby dětí, tak i přání rodičů. Jazykovou výuku - hlavně AJ – v mateřských školách stále častěji provádějí renomované firmy, někde dokonce diferencovaně na začátečníky a pokročilé, nezřídka i s rodilými mluvčími. Také úroveň předškolní přípravy v součinnosti se základními školami, poradenskými a zdravotnickými zařízeními má stoupající tendenci. Mnohé mateřské školy jsou s to si běžně poradit s někdy i dost závažnými dětskými zdravotními specifiky. A konečně tam, kde déle pečují o děti silně postižené, mají již opravdu velké profesionální zkušenosti i renomé.

Patrné je i prohlubování vzájemné součinnosti mateřských škol s rodičovskou veřejností, a to nejen ve sponzorské oblasti, ale především na kulturně společenském poli, kde rodiče již zdaleka nejsou jen pasivními konzumenty školních besídkových programů, ale na řadě společných podniků mají vlastní aktivní podíl. Stále více mateřských škol se také úspěšně uchází o granty v komunitní oblasti, jimž MČ Praha 6 tyto snahy podporuje. Významné počiny jsou nově patrné zejména v ekologické výchově; děti jsou přístupnou formou vedeny k ohleduplnosti vůči životnímu prostředí. V řadě mateřských škol se rozrostla i nabídka pohybových aktivit, děti provozují četné sálové sporty, učí se plavat a tráví hodně času i v přírodě. Kulturní (výtvarné, hudební, dramatické a jiné) dění je již stálou a pevnou součástí programové nabídky škol.

Mnohé se zlepšilo i v oblasti stravování: zatímco při minulém hodnocení byly v některých MŠ shledány poměrně závažné nedostatky zejména ve skladbě stravy, vyskytly se v současnosti již jen drobné sporadické výkyvy v jedné ze sledovaných hodnot, zatímco ostatní byly v pořádku.

Jako výstupy evaluace jsou dále prezentovány stručné hodnotící listy všech mateřských škol, projednané komisí pro výchovu a vzdělávání a připomínkované ředitelkami mateřských škol i zástupci rodičovské veřejnosti. Obsahují jednotlivé hodnocené oblasti škol včetně závěrečné souhrnné charakteristiky. V záhlaví každého listu je pak uveden odkaz na webové stránky škol, kde lze získat další konkrétní údaje.

Základní školy

 1. ZŠ a MŠ Bílá
 2. ZŠ a MŠ Červený vrch
 3. ZŠ Dědina
 4. ZŠ E. Destinnové
 5. ZŠ a MŠ Hanspaulka
 6. ZŠ a MŠ J.A. Komenského
 7. ZŠ Marjánka
 8. ZŠ Na Dlouhém lánu
 9. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády
 10. ZŠ a MŠ nám. Svobody 2
 11. ZŠ Norbertov
 12. ZŠ Petřiny - jih
 13. ZŠ Petřiny - sever
 14. ZŠ Pod Marjánkou
 15. ZŠ a MŠ T.G. Masaryka


Mateřské školy

 1. Mateřská škola Bělohorská (pracoviště součásti ZŠ a MŠ T.G. Masaryka)
 2. Mateřská škola Bílá
 3. Mateřská škola Bubeníčkova
 4. Mateřská škola Čínská
 5. Fakultní mateřská škola se speciální péčí
 6. Mateřská škola Charlese de Gaulla
 7. Mateřská škola Janákova
 8. Mateřská škola Jílkova
 9. Mateřská škola Juárezova
 10. Mateřská škola Kohoutek
 11. Mateřská škola Libocká
 12. Mateřská škola Meziškolská
 13. Mateřská škola Mládeže
 14. Mateřská škola Motýlek
 15. Mateřská škola Na Dlouhém lánu
 16. Mateřská škola Na Okraji
 17. Mateřská škola Parléřova
 18. Mateřská škola Pod Novým lesem
 19. Mateřská škola Sbíhavá
 20. Mateřská škola Šmolíkova
 21. Mateřská škola Stochovská
 22. Mateřská škola Terronská
 23. Mateřská škola Tychonova
 24. Mateřská škola Velvarská
 25. Mateřská škola Vokovická
 26. Mateřská škola Volavkova
 27. Waldorfská mateřská škola

ZŠ a MŠ Bílá1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1
Adresa: 160 00 Praha 6 – Dejvice, Bílá 1/1784
Ředitelka školy: Mgr. Maja Bihelerová od 1. 7. 2000
Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

2. Statistické údaje

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 452 436 410 394 404 458 471 440 439
počet tříd 19 18 18 17 18 19 19 18 18
počet žáků 1. tříd 45 42 42 38 39 56 50 55 55


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 31 24 28
počet ostatních žáků 0 0 0


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 47
přihlášeno: 12
přijato: 7


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 0 0 0
počet žáků celkem 0 0 0


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 8 12
počet úspěšných projektů 6 10
získané finanční prostředky (tis. Kč) 314 2 486

 

3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Pro zlepšení výuky anglického jazyka je žákům od 6. ročníku v rámci rozsáhlého grantového projektu zvýšena hodinová dotace na 4 hodiny týdně, z nichž polovina je vyučována rodilým mluvčím – kvalifikovaným učitelem a dále je jim nabízena výuka některých předmětů rodilými mluvčími v angličtině v rozsahu 1 - 2 hodin týdně. Úspěch mají COOKING (vaření) a SOFTBALL (2 hodiny týdně), pro malý zájem naopak nebyly realizovány MATH IN USE (zábavné úlohy v matematice), MUSIC (anglické písničky) a GEOGRAPHY (reálie anglicky mluvících zemí). Výstupem projektu budou osnovy ověřovaných volitelných předmětů a soubor doporučených výukových materiálů a aktivit pro jednotlivé předměty, vytvořený učiteli – rodilými mluvčími.

Škola je aktivně zapojena do mezinárodního projektu UNLOCKING OUR TREASURE CHEST, který je zaměřen na porovnávání zkušeností partnerských škol z Belgie, Irska a Finska s výukou na 1. stupni.

Významná je činnost školního uměleckého souboru Bělásek, který má folklórní oddělení rozdělená dále podle pokročilosti a sborové oddělení. Specifikem školy jsou celoškolní projekty, které učí všechny žáky školy spolupráci ve věkově smíšených skupinách a umožňují zažít úspěch i dětem, kterým při výuce organizované výhradně po třídách podle věku, nebývá dopřán. Ve třídách I. stupně jsou zavedeny tzv. Veselé středy; v těchto dnech žáci do školy nenosí pomůcky a je jim dán maximální prostor k vlastním projevům v jednotlivých výchovách. Kromě třídních schůzek a individuálních konzultací pořádá škola pro rodiče Školní ples, Pasování prvňáků a Soboty za školou, kterých se mohou účastnit pouze žáci doprovázení rodičem. Většina učitelů se pravidelně 1 – 2x ročně zúčastňuje víkendových kurzů Týmová sborovna zaměřených zejména na týmovou práci, stmelení pedagogického sboru a moderní způsoby výuky a navštěvuje jazykové kurzy angličtiny organizované jazykovou školou přímo v budově ZŠ Bílá (4 hodiny týdně).

Ve škole pracuje od r. 2000 žákovský parlament, do něhož jsou voleni zástupci 4. - 9. tříd (poslanci). Jejich připomínky získané z jednotlivých tříd jsou projednávány s ředitelkou školy; se školním parlamentem byl projednán i školní řád před jeho novelizováním.

Žáci mají možnost zapojovat se do četných soutěží, ve školním roce 2006/2007 se např. ve velkém počtu zúčastnili matematické a biologické olympiády, v sportovních soutěžích se prosadili ve stolním tenise na úrovni krajského kola starších žáků (2. místo žákyň a 3. místo žáků), v plavání (1. místo starších žáků), v softbalu (1. místo v krajském kole, 2. místo v republikovém finále). Z dalších soutěží např. Technická soutěž pražské mládeže (TeSoPraM, krajské kolo - umístění na 1., 2. a dalších místech).

4. Školní vzdělávací program

Název: CESTA K ÚSPĚCHU
Datum zavedení: 3. 9. 2007 v 1. a 6. třídách
Cíl: Vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde je plně respektována individualita každého dítěte.

Akcenty:
Velký důraz je v programu kladen na výchovné působení školy, základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli i mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Každému žáku by mělo být umožněno nalézt vlastní cestu k dosažení maximálního možného rozvoje. Program vychází vstříc individuálním schopnostem a potřebám žáků a využívá proto maximálně možného počtu volitelných předmětů. Již od 2. ročníku si žáci mohou volit 1 předmět podle svých zájmů, od 6. ročníku si pak žáci volí 4 hodiny týdně z 8 – 12 různých předmětů zařazovaných podle zájmu žáků a možností školy. Cílem je žáky motivovat a podporovat k aktivnímu učení se nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím, řešení problémů a sociálním dovednostem. Charakter práce má v dětech také podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.

Školní vzdělávací program je postaven na třech prioritách: výuce cizích jazyků, práci s výpočetní a komunikační technikou a na inkluzivním vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různými obtížemi.

Výuka cizích jazyků
Ve snaze vyhovět rostoucímu zájmu o výuku anglického jazyka při respektování moderních poznatků o výuce jazyků zavedla škola program Start Right. Děti v mateřské škole (každoročně kolem 25 dětí), v prvních třídách (ve šk. r. 2007/2008 přihlášeno 32 žáků) a v druhých třídách (30 žáků) jsou rozděleni do skupin po maximálně 10 žácích a 3 hodiny týdně je učí rodilí mluvčí – kvalifikovaní učitelé jazykové školy Akcent International House působící v budově školy. Výuka je zařazena do dopoledního rozvrhu žáků a je placená. Je podporováno i zapojení bilingvních dětí, které mohou docházet do jazykové školy Akcent International House na speciální kurz angličtiny (2 hodiny týdně odpoledne), kde se tyto děti učí anglicky číst a psát. Ve 3. ročníku začíná povinná výuka cizích jazyků pro všechny žáky. Ti žáci, kteří již s programem Start Right začali dříve, pokračují dále; polovinu hodin při tom učí česká učitelka a polovinu rodilý mluvčí. Kromě toho je pro ně připraven program Start Right Club, ve kterém se učitelé z jazykové školy snaží rozvíjet komunikativní schopnosti žáků (audio-orální, anglické čtení a psaní) a doplnit běžné hodiny jazyka další 2 odpolední vyučovací hodiny.


Informační a komunikační technologie
Snahou všech učitelů ve škole je, aby děti co nejvíce pracovaly s informacemi. Od 1. třídy jsou vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti a pracují s daty. Od 2. třídy využívají učebnu výpočetní techniky na procvičování získaných znalostí v matematice, češtině a přírodních vědách, k rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem a v tzv. D-klubu (programy pro odstraňování specifických poruch učení). Žáci II. stupně využívají jak školní knihovnu, tak výpočetní techniku například pro zpracování referátů a podobně. Samostatná výuka informatiky je zařazena do 5. a 6. ročníku po jedné hodině týdně; žáci se naučí psát všemi deseti na počítačové klávesnici, seznámí se se stavbou počítače, s možnostmi jeho využití a se standardním softwarovým vybavením. V šestém ročníku žáci prohloubí své znalosti a dovednosti v práci s počítači při tvorbě své první oborové práce, jež je zadávána v rámci učiva dějepisu. V následujících ročnících zpracují žáci své oborové práce na zeměpisné téma (v 7. roč.), z biologie nebo chemie (v 8. roč.). V 9. ročníku vypracují žáci závěrečnou práci z libovolného předmětu dle vlastního zájmu. Tu odevzdají v elektronické podobě a před komisí obhájí.

V rámci volitelných předmětů na II. stupni si zájemci vybírají z nabídky předmětů, které se věnují specifickým oblastem jako je pořizování, úprava a zpracování dat (obrázky, hudba, video), programování, tvorba internetových stránek apod.

Škola také disponuje velkým množstvím výukových programů, které žáci využívají i při výuce ostatních předmětů nebo při vlastní přípravě na výuku.

Inkluzivní vzdělávání
Vysoký počet volitelných předmětů umožňuje nadaným žákům, aby si prohloubili základní učivo především v těch oblastech, pro které mají nadání. Žáci se zájmem o cizí jazyky si mohou zvolit francouzský jazyk (od 6. ročníku – 3 hodiny týdně), konverzaci v anglickém jazyce (různé volitelné předměty vyučované v anglickém jazyce – např. Math, Art, Cooking, Computers), žáci se zájmem o výpočetní a komunikační techniku si volí různé předměty s tímto zaměřením (Informatika – Excel, Informatika – video, Programování), sportovně nadaní žáci mají kromě povinných 2 hodin TV ještě možnost zvolit si sportovní hry (2 hodiny) nebo anglicky vedený Softball. Žáci se zájmem o přírodní vědy si volí už na I. stupni volitelný předmět Chemíček, na II. stupni pak přírodovědný seminář, chemická praktika nebo ekologickou výchovu.

Péče je věnována handicapovaným dětem s poruchami učení, ale nikdo není izolován. Škola učí tolerantnosti a schopnosti spolupracovat. Žáky se specifickými poruchami učení (SPU) posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do Pedagogicko - psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení PPP jsou tito žáci zařazováni do reedukační péče. Ředitelství školy uzavírá se zákonnými zástupci žáka „Dohodu o vzájemné spolupráci při nápravě“. Součástí dohody je individuální vzdělávací plán, podle kterého se s žákem bude pracovat a který obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat a způsob hodnocení. Při klasifikaci se přihlíží ke stupni a druhu specifické poruchy, u žáků s nejzávažnějšími poruchami se používá slovní hodnocení. Žáky s SPU zařazujeme do D-klubu, ve kterém s nimi individuálně pracuje podle druhu poruchy 1 – 2 hodiny týdně speciální pedagog. S žáky se závažnějšími poruchami učení pracují asistenti pedagoga.

zpět na začátek

ZŠ a MŠ Červený vrch

1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26
Adresa: 160 00 Praha 6 – Vokovice, Alžírská 26/680
Ředitelka školy: Mgr. Jana Matoušová od 1. 1. 1993
Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

2. Statistické údaje

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 797 813 791 779 779 781 775 748 728
počet tříd 32 33 32 32 32 32 31 30 29
počet žáků 1. tříd 76 91 66 66 77 60 72 83 72


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 38 30 28
počet ostatních žáků 10 10 13


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 73
přihlášeno: 17
přijato: 8


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 0 0 0
počet žáků celkem 0 0 0


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 15 14
počet úspěšných projektů 13 11
získané finanční prostředky (tis. Kč) 583 1 045


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Vyšší počet žáků školy v naplněných třídách je pozitivně využit k velké nabídce volitelných předmětů, které jsou organizovány napříč třídami, takže každý žák 7. - 9. ročníku má možnost vybrat si 2 volitelné předměty. Díky tomu, že škola je akreditovaným pracovištěm pro získávání kvalifikace učitelů v oblasti ICT, je i vlastní počítačová gramotnost pedagogického sboru na vysoké úrovni. Učitelé se soustavně vzdělávají i v dalších oblastech. Systematickým úsilím vedení školy za podpory MČ se podařilo docílit toho, že škola je dnes zcela bezbariérová, a je tak možné zvládat i náročné případy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

S účinností od 1. 9. 2008 bylo škole povoleno vyučovat volitelný předmět matematika v angličtině v rozsahu 1 hod. týdně v souladu se školním vzdělávacím programem. Škola se zapojila do několika projektů ESF (např. byla vybrána do projektu inovativní školy Praha – INOSKOP), spolupracuje s gymnáziem Arabská a s vysokými školami, je fakultní školou. Významným pozitivem je systematické úsilí o přiznání mezinárodního titulu EKOŠKOLA.

Vynikající propagací školy je dlouhodobé působení Sedmihlásku, známého školního souboru se 3 odděleními, z toho jedním koncertním. Soubor je dlouhodobě zván k vystupování při mnoha slavnostních příležitostech i ke spolupráci ve filmu a v dalších médiích. Známá je také široká součinnost školy s rodiči a dobré, živé vztahy s bývalými žáky.
Žáci hojně soutěží v matematických a přírodovědných olympiádách a v pythagoriádě a získávají velmi pěkná umístění jak v obvodních, tak ve vyšších kolech těchto soutěží (ve školním roce 2006/2007 např. 1. místo a další úspěšní řešitelé v krajském kole matematické olympiády kat. Z9, 2. místo v krajském kole - Vyšší programovací jazyky). Škola tradičně pořádá obvodní kola matematické a fyzikální olympiády, soutěže Šikula a Šikulka, Handy Dandy, nyní i matematickou soutěž vedenou v anglickém jazyce Maths Olympiad pro 8. a 9. ročník,. V literární soutěži SPUSA – Writing Competition probíhající na celostátní úrovni se žák školy umístil na 3. místě. V basketbalu získali v pražském kole chlapci 2. místo.

4. Školní vzdělávací program

Název: SOUZNĚNÍ (slovo utvořené z prvních hlásek slov, která vyjadřují filozofii školy).
Datum zavedení: 3. 9. 2006 v 1. a 6. třídách.

S Spolupráce Učíme žáky spolupracovat. Vytváříme řadu situací, v nichž žáci musí spolupracovat, učí se v týmu přijímat různé role. Spolupracujícím týmem je i kolektiv pedagogů.
O Otevřenost Jsme otevřeni žákům, jejich rodičům i veřejnosti. Jsme otevřeni novým přístupům i poznatkům. Bezbariérovost chápeme nejen ve stavebních úpravách, ale i ve vztazích mezi lidmi.
U Úspěšnost
Upřímnost
Upřímně se snažíme, aby byl úspěšný každý žák. Nejedná se pouze o úspěšnost v naukových předmětech, ale i v dalších oblastech a oborech.
Z Zájem
Zábava
Snažíme se probudit v žácích zájem o poznání, aby se jim celoživotní vzdělávání stalo potřebou. Volbou metody výuky se učení může stát žákům i zábavou.
N Naslouchání Ve škole žijeme spolu, nikoli jen vedle sebe. Nasloucháme starostem druhých, učíme žáky být tolerantními a empatickými.
Ě Etika
Empatie
Ekologie
Etiku považujeme za jednu z nejvyšších hodnot.
Jsme ekologickou školou – ekologie pro nás není jen třídění odpadu a šetrnost k životnímu prostředí, ale také harmonické vztahy.
N Nápady Oceňujeme a vítáme dobré nápady a nápadité metody. Vytváříme podmínky k jejich realizaci.
Í Integrace
Inovace
Škola je otevřena všem dětem – nadaným i s handicapem, snaží se být školou pro všechny. Odlišnosti chápeme jako zdroj obohacení celku.
Učíme se od druhých, sledujeme vývoj a dalším vzděláváním učitelů se snažíme o inovaci ve vyučování. Inovujeme však i vybavení tak, aby odpovídalo požadavkům současného života a žáci se připravovali pro reálný svět.

Filozofií školy je, že musí být otevřená pro všechny děti - nadané i ty s jakýmkoli omezením. Měla by být místem setkávání a spolupráce, bezpečným místem, kde budou děti získávat nejen vědomosti, ale budou se učit i sociálnímu chování, učit si vážit sebe i respektovat druhé. Zároveň musí být místem, kde žáci získají kvalitní základy vzdělání i chuť vzdělávat se dál. V souladu s evropskými trendy chceme u žáků rozvíjet kompetence, které jsou nezbytné pro život v 21. století.

Snažíme se, aby každý žák měl příležitost ke svému rozvoji (volitelné předměty, individuální plány), aby žáci učivo nejen ovládali, ale dokázali ho i aplikovat v praxi, aby dokázali vyhledávat informace a dále s nimi uměli pracovat (využití knihovny, internetu). Jsme zaměřeni na maximální výkon každého žáka, ale s ohledem na jeho možnosti a omezení. Snažíme se kvalitně připravit naše žáky na další stupeň studia, neučit pouze izolované poznatky, ale učit chápat souvislosti, umět propojovat znalosti a dovednosti mezi předměty. K tomu využíváme metod, které zároveň vedou ke vzájemné spolupráci žáků (projektové vyučování, kooperativní učení, kritické myšlení). Projektové vyučování v rámci předmětů, ročníků i celé školy se stalo běžnou praxí. Na prvním stupni jsou využívány i metodické prvky programu Začít spolu a alternativních pedagogik.

Podporujeme aktivity zaměřené na talentované žáky – kromě účasti na soutěžích a olympiádách pořádáme také soutěže sami. Každým rokem otevíráme třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Od šestého ročníku si žáci volí první volitelné předměty – cvičení z českého jazyka a matematiky nebo německý jazyk; od 7. do 9. ročníku pak další dva předměty s podmínkou, že se na týž jednoletý kurz lze za tříleté období přihlásit pouze jednou. Vznikají tak skupiny bez ohledu na ročník žáka. Vybírají si z těchto předmětů: sportovní výchova, technická výchova, výpočetní technika a informatika, multimédia a tvorba www stránek, kultura bydlení, kultura odívání, netradiční výtvarné techniky, psaní všemi deseti, technické kreslení, ekologie, společenskovědní seminář, přírodovědný seminář, svět loutek, Praha historická, přírodovědná praktika, německý jazyk, v osmém ročníku výuku matematiky v angličtině Maths in English.

Realizujeme projekty osvědčené v minulých letech - Co v učebnicích nenajdete, Krok do života, projekt environmentální výchovy či výuku fyziky heuristickou metodou. V rámci občanské a rodinné výchovy v šestém ročníku pracujeme podle programu Připraveni pro život, který je zaměřen na zdravý životní styl a prevenci patologických jevů.

zpět na začátek

ZŠ Dědina

1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6
Adresa: 161 00 Praha 6 – Liboc, Žukovského 6/580
Ředitel školy: Mgr. Mojmír Dunděra od 1. 8. 2002; k 1. 7. 2006 po úspěchu u konkurzního řízení jmenován ředitelem nástupnické organizace sloučených škol ZŠ Dědina a ZŠ Vlastina
Součásti školy: základní škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

2. Statistické údaje (ZŠ Dědina a ZŠ Vlastina celkem)

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 949 654 601 555 564 558 481 453 449
počet tříd 43 30 28 26 27 28 26 25 25
počet žáků 1. tříd 89 58 65 49 59 66 37 55 76


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 15 30 37
počet ostatních žáků 0 7 4


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 47
přihlášeno: 9
přijato: 2


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 1 2 1
počet žáků celkem 11 51 12


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 4 5
počet úspěšných projektů 3 5
získané finanční prostředky (tis. Kč) 55 378


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Velká rekonstrukce školní budovy započatá o letních prázdninách a dokončená v průběhu školního roku 2006/2007 dala vyniknout bohatému členění stavby na atria a pavilony. Škola se tak po skončení stavebních prací po vnější stránce stala moderním vzdělávacím zařízením, koncipovaným pro dva zcela odlišné vzdělávací programy. Vedení školy se nehledě na komplikace způsobené úpravami školské legislativy podařilo do vzdělávacího programu a struktury školy organicky začlenit třídy s prvky waldorfské pedagogiky, které působily původně na ZŠ a MŠ T.G. Masaryka a nacházejí mezi rodiči trvale řadu příznivců. Cenné je při tom to, že hlavní zaměření školy nebylo ani přes komplikace, které přinesla rozsáhlá rekonstrukce celého areálu Dědina, opomíjeno. Při rozšířeném vyučování cizích jazyků se osvědčila organizace výuky do zvláštních skupin utvořených speciálně pro hodiny jazyků. Žáci, kteří jsou pokročilejší v cizím jazyce, tak nejsou vyčleňováni do zvláštních tříd. Toto řešení bylo inspirováno švédským modelem a bylo již dříve pozitivně hodnoceno ČŠI.

Důležitá je nabídka zapojení žáků do činnosti zavedeného souboru Musica Melodica, který rozvíjí sborový zpěv, muzikál a populární hudbu. Školu dobře reprezentuje umělecký pěvecký soubor Musica e Danca; vystupuje při mnoha slavnostních příležitostech. Hudbě je věnována značná pozornost i ve waldorfské větvi, která má vlastní orchestr. Součinnost na celostátní úrovni je naplňována i účastí na waldorfské olympiádě a waldorfské přehlídce divadelních souborů. Škola podporuje maximální zapojení nadaných žáků do soutěží a olympiád. Je také využíváno ustanovení nového školského zákona, které poprvé umožňuje sestavit pro vrcholové sportovce (v případě ZŠ Dědina např. sportovní tanečníky) v závislosti na věku žáků individuální studijní plán. Individuálním způsobem je také organizována RVJ pro nadané žáky.

Převzetí tříd s prvky waldorfské pedagogiky ze ZŠ TGM přineslo značnou pozitivní aktivitu rodičů, kterým na alternativním pojetí velmi záleží, a vedle přímého finančního přispění na materiální zabezpečení nadstandardní výuky jsou ochotni pomáhat i jinak. Tyto aktivity představují značný kapitál; rodiče jsou organizováni v občanském sdružení Waldorfská aktivita, samostatně pořádají jarmarky, schůzky, porady, vzdělávací semináře, financují si vlastního hospodáře a zapojují se do všech školních akcí.

Součástí školního areálu je velký sportovní areál s rozsáhlou zahradou; i zde se počítá s postupnou rekonstrukcí. Už dnes jsou k dispozici rozsáhlá sportoviště, fotbalové hřiště a tenisové kurty. Při škole pracuje od r. 1997 Centrum sportu, které nabízí širokou paletu pohybových aktivit v době volného času nejen pro žáky školy, ale i pro žáky z okolí. Ve škole je umístěno detašované pracoviště DDM, se kterým škola spolupracuje.

4. Školní vzdělávací program

Datum zavedení: 3. 9. 2007 v 1. a 6. třídách směru navazujícího na dosud převažující vzdělávací
program Základní škola; 1. 9. 2005 v 1. a 6. třídách waldorfského směru.

Charakteristika:
Školní vzdělávací program zahrnuje dva vzdělávací směry. První, tradiční, s akcentem na výuku jazyků, a druhý zaměřený na waldorfskou pedagogiku, která tvoří samostatnou větev programu. Vlastní pojetí výchovně-vzdělávacího procesu vychází z ověřených a osvědčených aktivit z předchozích let, které poskytly vhodný základ pro školní vzdělávací program.

Škola usiluje především o všestranný, harmonický rozvoj tělesných i duševních schopností žáka. V souladu s trendy ve vzdělávání v Evropě se snaží naučit žáky přemýšlet, vybavit je odpovídajícími znalostmi, rozvinout jejich individuální schopnosti a vést je k uvědomění vlastní odpovědnosti a ceny. Věnuje maximální úsilí vytvoření tvůrčí a bezpečné atmosféry vzdělávacího procesu, ve kterém je nutná aktivní účast žáků, pedagogů i rodičů. Ve vzdělávacím procesu nejsou žáci pouhými účastníky, ale společně s pedagogy jeho tvůrci. Tomu je podřízen výběr metod motivujících a aktivizujících žáky a vedoucích ke vzájemné spolupráci. Nové metody mnohem lépe vystihují operativní potřeby dnešního dynamického světa a jsou pro žáky aktuální, neboť rozvíjejí ty kompetence, které jsou nezbytné pro život ve 21. století.

Cíl:
Cílem školního programu je, aby žáci:
• poznali a osvojili si strategii učení a byli motivování pro celoživotní vzdělávání, vnímali
jevy v souvislostech, využívali předchozích znalostí a dovedností a aplikovali je v praxi,
• dokázali vyhledávat informace a dále s nimi uměli pracovat,
• zvládli základy všestranné komunikace,
• naučili se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých,
• byli utvářeni a projevovali se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti,
• projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací,
• vnímali citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, a k přírodě,
• získali pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránili, poznali
své reálné možnosti a uplatňovali je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci, byli schopni žít společně s ostatními lidmi, byli tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.

Specifika:
Specifičnost vzdělávací nabídky školy vychází z tradiční výuky cizích jazyků. Původní rozšířená výuka jazyků je zachována zvýšenou tříhodinovou dotací z disponibilních hodin pro druhý jazyk v 6. až 9. ročníku. Škola tak věnuje nadstandardní péči talentovaným žákům. Druhou variantou je volba dalšího jazyka s dvouhodinovou dotací v rozsahu tříletého cyklu; jazyk je možné zvolit v sedmém ročníku.

V hodinách informatiky je výuka celkově nasměrována na práci s různými programy, vyhledávání, třídění a kritické hodnocení získaných informací.

Značný prostor je věnován sportovním aktivitám a mimoškolnímu vyžití dětí, kde je snahou školy co nejširší zapojení žáků v oblastech sportovních, humanitních, technických a estetických.

Při budování vlastní specifické vzdělávací nabídky a v souladu s výše uvedenými principy škola vyhledává a poskytuje prostor novým nebo alternativním způsobům výuky. Součástí školy jsou třídy s waldorfskou pedagogikou, která vychází z odlišného přístupu k žákům a odlišné organizace vyučování.

Jak už bylo naznačeno, školní vzdělávací program zahrnuje dva vzdělávací směry. První, s akcentem na výuku jazyků, a druhý zaměřený na waldorfskou pedagogiku, která tvoří samostatnou větev programu.

Kromě obecných cílů školního vzdělávacího programu týkajících se školy a žáků, které jsou pro waldorfskou pedagogiku shodné, zahrnuje waldorfský program řadu odlišností. Mezi nejzásadnější rozdíly patří:
• jeden třídní učitel po celou dobu školní docházky,
• organizace vyučování do tzv. epoch-bloků dále dělených na části rytmickou, vyučovací a vyprávěcí,
• snaha o dosažení dovedností a vědomostí prožitkem,
• jeden třídní učitel po celou dobu školní docházky,
• slovní hodnocení,
• výuka uměleckých oborů,
• vytváření vlastních učebnic,
• výuka jazyků od prvního ročníku,
• představování světa ve vzájemných vztazích a ve vztahu k člověku.

Snahou školy přitom je vzdělávací programy, žáky a učitele neoddělovat, ale naopak oba programy účelně propojit tak, aby si žáci i učitelé byli vědomi odlišnosti přístupů, a tyto odlišnosti pro ně byly obohacením, jinakostí v tvůrčím slova smyslu a aby zároveň cítili sounáležitost ke spolužákům, kolegům a ke škole.

Školní vzdělávací program není chápán jako uzavřený, ale jako otevřený novým podnětům a návrhům. Jeho další doplňování a vylepšování bude prakticky nepřetržitým procesem v návaznosti na nové zkušenosti z výuky a podnětů z okolního světa.

zpět na začátek

ZŠ E. Destinnové

1. Identifikační údaje
Úplný název: Základní škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930
Adresa: 160 00 Praha 6 – Bubeneč, náměstí Svobody 3/930
Ředitel školy: Mgr. Ludmila Fišerová od 30. 9. 1991
Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

2. Statistické údaje

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 929 903 912 943 958 943 942 946 921
počet tříd 36 36 36 36 37 38 39 37 37
počet žáků 1. tříd 74 95 75 101 92 88 90 107 100


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 26 13 13
počet ostatních žáků 2 3 4


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 128
přihlášeno: 62
přijato: 27


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 1 3 2
počet žáků celkem 56 103 65


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 5 8
počet úspěšných projektů 3 8
získané finanční prostředky (tis. Kč) 46 684


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Škola nabízí žákům kromě vzdělání a výchovy přidanou hodnotu formou nadstandardních činností. K nim patří třídní a celoškolní projekty, spolupráce se školami v zahraničí i s jinými subjekty velmi odlišného zaměření – environmentálního, sociálního či charitativního, a také se Základní školou speciální. Orientace na cizí jazyky je zpestřena o profilaci estetickou s akcentem na výtvarnou, hudební, dramatickou a taneční výchovu. Estetická profilace prolíná téměř všechny výukové i mimoškolní činnosti žáků a vyúsťuje v mnoho akcí v průběhu celého školního roku. Škola pro tyto akce využívá aulu s podiem, víceúčelovou hernu, taneční sál. Zde probíhají školní akademie, při kterých vystupuje velké množství žáků, divadelní představení jednotlivých tříd, tradiční koncert k poctě Emy Destinnové a další akce. Žáci se mohou realizovat v mnoha kroužcích uměleckého, sportovního i naučného zaměření. Vánoční trhy pořádané pravidelně mají charitativní účel, jejich výtěžek je podle rozhodnutí dětské Žákovské rady věnován na dobročinné účely (adopce, postižené děti, dětské domovy apod.)

Zájemce z řad žáků škola připraví a případně jim u British Council zprostředkuje zkoušky pro získání jazykového certifikátu PET a KET. Žáci tříd s RVJ pracují s Evropským jazykovým portfoliem, a připravují se tak k získání oficiálního evropského dokladu, informujícího o dosažených jazykových znalostech a kompetencích podle mezinárodně stanovených a srovnatelných kritérií vypracovaných Radou Evropy.

Škola podporuje rozvoj talentů v umělecké oblasti, pořádá výměnné jazykové zájezdy do Anglie (The Kings of Wessex Community School v Chedaru), Francie (Groupe Sccolaire Saint-Vincent de Paul v Paříži) a Španělska (Colégio estudio v Madridu) a snaží se poskytovat rovné příležitosti a péči všem, tedy i handicapovaným. Již po mnoho let integruje žáky s různými formami postižení – autismus, Downův syndrom, SPU. Ve škole působí psycholog a speciální pedagog.
Soutěže:
vědomostní (811 účastníků - počet odpovídá velikosti školy): AJ,Č, Nj – 3. místo v krajském kole, Fj, Šj, D, M, Bi, Ch, Pythagoriáda, Klokánek, vícečetná medailová umístění v obvodních kolech, umělecké s obvodním kolem – 73 účastníků ze ZŠ Emy Destinnové.

Škola si udržuje pověst přátelské vzdělávací instituce s dobrou úrovní, přiměřenou proporcí nároků na žáka a prostorem pro jeho realizaci. V některých ročnících poptávka rodičů po umístění dětí značně převyšuje kapacitní možnosti školy.

4. Školní vzdělávací program

Název: AD ASTRA
Termín spuštění: 1. 9. 2006 v 1. a 6. třídách
Ověřovací verze proběhla ve školním roce 2006/2007, byla pečlivě vyhodnocena a následně byla podle zjištěných skutečností upravena konečná verze, m.j. byl kladen důraz na průřezová témata, ve kterých byly pevně stanoveny cíle, které jsou výstupními hodnotami vedoucími
k získání požadovaných postojů žáků.

Hlavní cíle:
1. veškerou pedagogickou činnost směřovat k postupnému dosahování klíčových kompetencí daných RVP
2. posílit a rozvinout výuku cizích jazyků
3. všestranně připravit žáky pro další studium na střední škole
4. novými předměty obohatit výuku o prvky osobnostního rozvoje
5. akceptovat ve výuce kooperaci mezi učiteli jednotlivých předmětů
6. moderními projektovými postupy rozvolnit výuku a vnést do ní nové prvky
7. zakotvit do práce školy výuku integrovaných žáků
8. využít disponibilní hodiny k posílení některých předmětů
9. volitelné předměty důsledně organizovat tak, aby byly respektovány požadavky žáků.

Od 1. třídy je zavedena výuka cizích jazyků, po 2. třídě jsou žáci na základě testů rozřazováni do tříd s rozšířenou výukou jazyků a do tříd klasických. Žáci tříd s rozšířenou výukou jazyků zahajují výuku druhého cizího jazyka v 6. třídě, ostatní žáci v 8. třídě. Třídy s RVJ mají možnost pracovat s lektory - rodilými mluvčími.

Důraz je kladen na kvalitní práci žáků, na výsledky ve výuce, které musí maximálně využít jejich schopnosti, ale zároveň je respektovat a individuálním přístupem jim pomáhat.

Novým předmětem je osobnostní a sociální výchova, která je zavedena od 6. ročníku. Koresponduje se zážitkovými kurzy, které jsou organizovány na začátku 6. ročníku a cíleně pomáhají vytvořit kvalitní vazby v třídním kolektivu.

Organizace vyučování zůstává v zásadě stejná. Vzhledem k její složitosti plynoucí z velkého množství dělených hodin v rámci výuky cizích jazyků, určitému omezení vyplývajícímu z nedostatku prostor na výuku tělesné výchovy a v neposlední řadě i z důvodu výuky ve dvou budovách (anglický jazyk v 1. a 2. třídě v budově v Českomalínské ulici vyučují aprobovaní učitelé z hlavní budovy), není možné jakkoliv experimentovat.

Evaluace i autoevaluace probíhají velmi intenzivně podle zákonných požadavků. Škola plně spolupracuje s Kalibrem i Sciem. Autoevaluační plán je vypracován a schválen a jeho výsledky jsou konzultovány s pedagogickým sborem, školskou radou a začleňovány do výroční zprávy.

zpět na začátek

ZŠ a MŠ Hanspaulka

1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29
Adresa: 160 00 Praha 6 – Dejvice, Sušická 29/1000
Ředitelka školy: Ing. Marie Pojerová od 1. 7. 2000
Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina

2. Statistické údaje

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 584 505 461 441 415 424 419 454 446
počet tříd 23 21 19 18 18 18 19 19 18
počet žáků 1. tříd 75 66 47 72 43 59 58 61 59


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 19 16 15
počet ostatních žáků 0 2 39


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 48
přihlášeno: 17
přijato: 15


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 1 2 1
počet žáků celkem 15 12 1*

*) výjimečně již v rámci 1. ročníku programu Sokrates – Comenius k cestě učitelů přibrán 1 žák

Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 8 14
počet úspěšných projektů 6 12
získané finanční prostředky (tis. Kč) 164,3 3 344


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Značná pozornost je věnována osobnostní výchově, která byla zdařile začleněna do dosud převažujícího vzdělávacího programu Obecná škola, a ŠVP zde mohl přirozeným způsobem navázat. Osobnostní výchova dává prostor každému dítěti, aby si bylo vědomo své jedinečnosti a svých možností. Žáci si uvědomují odlišnosti, snaží se jim porozumět a tolerovat je, učí se empatii a řešení problémů. ZŠ Hanspaulka je již třetím rokem zařazena do celostátního pilotního programu Minimalizace šikany na školách. Úspěšně je využíváno projektové vyučování a integrovaná výuka; např. v rámci environmentální výchovy proběhl celoškolní projekt věnovaný problematice odpadů. Výsledkem bylo 1. místo žáků 8. tříd v krajském kole soutěže Nebojme se odpadů vyhlášené sdružením Tereza. Žáci se účastní řady vědomostních i sportovních soutěží; ve kterých získávají velmi dobré výsledky na úrovni obvodu i města. Nadaní žáci mají možnost se každoročně zapojit do projektu Expedice Tranzit, ve kterém týmy žáků 6. – 9. tříd pracují na zadaném tématu zakončeném veřejnou prezentací. Výuka angličtiny je od 3. třídy vnitřně diferencována, nadaní žáci jsou povzbuzováni k účasti v olympiádách a jiných soutěžích. V minulém roce získali naši žáci dvě první místa v olympiádě z anglického jazyka v obvodním kole, jeden pak obsadil druhé místo v celostátní soutěži. Ve školním parlamentu se učí děti ovlivňovat chod školy a lépe mu rozumět. Značná pozornost je vedením školy věnována evaluaci a autoevaluaci s důrazem na výsledky vzdělávacího procesu. ZŠ Hanspaulka je partnerem projektu ESF Přeměna škol na centra komunitních aktivit a v průběhu roku otevírá dveře veřejnosti k relaxaci i vzdělávání a organizuje několik velkých akcí.

Školní vzdělávací program

Název: Učíme se učit se. Chceme rozumět sobě, druhým i světu kolem.
Datum zavedení: 3. 9. 2005 v 1. a 6. třídách; v r. 2003 z podnětu Výzkumného ústavu pedagogického v Praze zahájeny práce na vytvoření programu zaměřeného na sociální výchovu vycházejícího ze zkušeností s výukou etické výchovy (již od r. 1992).

Specifika:
Program je zaměřen na osobnostní rozvoj dítěte; vyjádřeno je to zařazením předmětu (vzdělávacího oboru) Osobnostní výchova do učebního plánu (1 hodina týdně, na druhém stupni 2 hodiny jedenkrát za dva týdny). Součástí výuky osobnostní výchovy jsou zážitkové kurzy pro kolektivy tříd druhého stupně. Zásady osobnostní výchovy se ale snažíme uplatňovat ve všech předmětech a ve školním životě vůbec.

Názvy předmětů ponechány stejné, hlavním důvodem je srozumitelnost pro rodiče (pamatujeme bouřlivou diskusi nad tím, že školy chtějí zrušit dějepis). V tomto období prohlubujeme mezipředmětové vztahy a hledáme vhodná spojení, která jsou samozřejmě závislá na složení sboru. V horizontu tří let, kdy dojde k revizi ŠVP, uvažujeme o propojení oborů dějepis – občanská výchova, vytvoření vzdělávacího oboru, který bude jakýmsi přírodovědným základem – propojením přírodopisu, fyziky a chemie; nabízí se spojení hudební a výtvarné výchovy.
Organizace vyučování - opět zůstává stejná, nabízí možnosti, které učitelé využívají – vytvářením bloků hodin (rozvrh hodin s touto možností počítá), varianta integrovaného vyučování (na prvním stupni program Začít spolu).

Součástí programu jsou zážitkové kurzy třídních kolektivů na celém druhém stupni (název SES kurzy spojuje pojmy seberealizace, spolupráce), školy v přírodě v průběhu celé školní docházky, lyžařské zájezdy sedmých ročníků, výuka plavání na prvním stupni

Průřezová témata – jedno z témat, osobnostní výchova, je plněno formou samostatného předmětu, ostatní témata jsou částečně integrovaná v jednotlivých předmětech a částečně plněna projekty. Učitelé si vypracovali projekty pro jednotlivé ročníky i pro jednotlivá období (1. - 3. tř., 4. - 5. tř., 6. - 9. tř.) tak, aby se žáci seznámili se všemi průřezovými tématy na obou stupních.

Hodnocení žáků považujeme za oblast, která se nejvíce mění a bude měnit. Do klasifikačního řádu jsme včlenili skutečnost, že známka je odrazem nejen znalostí, ale i dovedností – stupněm získání klíčových kompetencí. Děti, na prvním stupni s pomocí učitele, na druhém stupni více samostatně, vytvářely kriteria pro hodnocení v jednotlivých předmětech. Na druhém stupni je součástí závěrečného a výstupního hodnocení tzv. závěrečná práce, kdy si žáci devátých tříd vybírají z nabídnutých témat, nebo si volí po dohodě s učitelem své vlastní. Na tomto tématu pracují během prvního pololetí a v lednu zakončují veřejnou prezentací. Touto prací prokazují svou úroveň klíčových kompetencí. Do budoucna uvažujeme o kombinaci hodnocení známkami a slovního hodnocení.

Autoevaluace školy je stanovena v oblastech podle vyhlášky MŠMT. V tomto roce jsme si pro další dvouleté období stanovili společně s celým pedagogickým sborem indikátory v jednotlivých oblastech a rozdělili si způsob vyhodnocování. Součástí autoevaluace jsou srovnávací testy SCIO a Kalibro pro žáky 5., 6., 7. a 9. tříd. Každý třetí rok hodnotí rodiče v dotaznících školu z několika hledisek a výsledky jsou pro školu důležitou zpětnou vazbou.

Vznik, revize a případné modifikace ŠVP:
Dobré výchozí podmínky pro vzájemnou spolupráci pedagogického sboru při zpracování ŠVP se utvářely řadu let a základy pro ni položila svým působením již paní ředitelka Šuvarská. Učitelé ZŠ Hanspaulka již od roku 2001 vyjíždějí pravidelně na dva víkendy (SES TEACHER) v roce, kde se společně vzdělávají, diskutují o své práci a zkoušejí nové metody učení. Ve stejné době MČ Praha 6 opakovaně nabídla vzdělávání v oblasti zážitkové pedagogiky pro učitele, kterého jsme vrchovatě využili (vyškolilo se osm učitelů). Neméně významnou byla i účast v programu Trvalá obnova školy, kde jsme se naučili analyzovat současný stav, stanovit si cíle a vyhodnocovat je a plánovat vlastní rozvoj. Důležitý byl i fakt, že jsme pracovali podle programu Obecná škola na obou stupních, jehož filozofie byla blízká dnešnímu pojetí a který již počítal s větším množstvím povinně volitelných předmětů. Všechny tyto skutečnosti přispěly k tomu, že jsme mohli vytvořit společné skupiny učitelů prvního i druhého stupně pro jednotlivé oblasti, které začaly s přípravou programu. Součástí příprav byla i velká diskuse o vizi školy a názvu programu.

Již v průběhu tvorby ŠVP jsme si uvědomili, že se nejedná o dokument, který bude platit jednou provždy. Dalším vzděláváním učitelů, díky jejich zkušenostem a také tím, jak se bude měnit způsob práce s dětmi, se musí vyvíjet i náš program. Proto jsme během uplynulých dvou let v jednotlivých oblastech shromažďovali informace a náměty a ve druhém pololetí školního roku 2006/2007 jsme provedli revizi školního vzdělávacího programu (nejedná se o změnu pojetí ŠVP).

I nadále učitelé pracují ve skupinách pro jednotlivé oblasti, scházejí se a domlouvají se na plnění ŠVP, na případných změnách. Dále se scházejí skupiny podle období školní docházky a dolaďují se společné výstupy a jejich vyhodnocování. Záznamy se uchovávají pro další vývoj ŠVP. Komunikace mezi učiteli se tím ještě více rozšířila a učitelé si sami vyžádali pravidelná setkání všech učitelů jedenkrát týdně.

Prezentace:
Se ŠVP ZŠ a MŠ Hanspaulka byli rodiče v hlavních bodech seznámeni na dvou plenárních zasedáních a byla jim nabídnuta prezentace a setkání věnované obsahu ŠVP. Zájem rodičů byl ale velmi malý.

zpět na začátek

ZŠ a MŠ J.A. Komenského

1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola a Mateřská škola J.A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1
Adresa: 169 00 Praha 6 - Břevnov, U Dělnického cvičiště 1/1100
Ředitel školy: Mgr. Luděk Soustružník od 1. 7. 2005
Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

2. Statistické údaje (do r. 2004 ZŠ Bělohorská a ZŠ J.A. Komenského celkem)

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 570 497 466 407 406 364 310 244 205
počet tříd 27 26 25 23 22 18 17 14 11
počet žáků 1. tříd 77 90 71 65 66 40 39 22 25


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 11 37 30
počet ostatních žáků 8 14 12


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 37
přihlášeno: 3
přijato: 3


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 0 0 1
počet žáků celkem 0 0 22


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 0 2
počet úspěšných projektů 0 2
získané finanční prostředky (tis. Kč) 0 310


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Škole se v průběhu posledních dvou let pod novým vedením - i přes jeho značné zatížení pracemi souvisejícími s reorganizací a delimitací pracovišť - podařilo inovovat pedagogické přístupy a učinit svou činnost transparentnější a orientovat ji na jasně formulovaný cíl. Tím je zaměření na matematiku, informatiku a ekologii v souladu s dlouholetou tradicí školy a doplnění nabídky sportovního a humanitního zaměření pro region Břevnova. Žáci se specifickými poruchami učení jsou dosud vedle integrace do běžných tříd vzděláváni ve specializovaných třídách; s integrací dětí s různým poškozením se počítá v míře, která školu nebude neúnosně zatěžovat. Nehledě na omezené finanční zdroje je úspěšná i snaha o modernizaci vybavení školy a učebních pomůcek. Výborně je využíván potenciál učitelů ovládajících technické prostředky výuky pomocí počítačů. Z výsledků v různých soutěžích zaslouží zaznamenat 2. místo školního týmu v krajském kole soutěže Paragraf 11:55.

4. Školní vzdělávací program

Název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JAK?, čj. 255/1-9-2007
Termín spuštění: 1. 9. 2007 (v 1. a 6. ročníku)
Motto: „Pojď sem, synu, uč se moudrým býti.“ (J.A. Komenský)
Zaměření školy
Škola si stanovila tyto výchovné a vzdělávací priority:
- podporovat vyrovnaný a všestranný rozvoj všech žáků s respektováním jejich individuálních potřeb, tzn. škola otevřená všem žákům, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných,
- zabezpečit vzdělávání informační gramotnosti napříč ročníky obou stupňů základní školy s cílem zvýšit efektivitu procesu učení (oblast informační a komunikační technologie),
- rozvíjet komunikační dovednosti v cizích jazycích,
- podporovat zdravý životní styl, rozvoj pohybových a sportovních aktivit,
- podporovat přípravu žáků pro praktický život, tzn. vytvořit podmínky pro výuku praktických předmětů (příprava pokrmů, péče o dítě, domácí kutil, kultura bydlení, estetika).

Školní vzdělávací program zdůrazňuje pevné osvojení podstatných poznatků v jejich těsném spojení s funkčními dovednostmi a se schopností aplikovat je při řešení úkolů, učebních i běžných životních situací. Sleduje jak vytváření elementárních a specifických dovedností a kompetencí spjatých bezprostředně s obsahem jednotlivých oblastí a oborů (zejména správné, jasné a srozumitelné vyjadřování ústní a písemné, užití matematických pojmů, znaků a pouček, aplikace společenskovědních, přírodovědných a jiných poznatků), tak i rozvíjení průřezových kompetencí, propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů a tvořících základ celkové vzdělanosti žáků (zejména vyhledávání informací v různých zdrojích, třídění, rozlišování podstatného od nepodstatného, zdůvodňování, zobecňování, vyvozování závěrů, vysvětlování pracovních postupů apod.). Za důležité považujeme rozvíjení kompetencí sociálních a komunikativních (zejména naslouchání, porozumění, spolupráce, vzájemná pomoc atd.). Důraz na kompetence se ve školním vzdělávacím programu promítá do obsahu učiva jednotlivých předmětů a do přístupu k hodnocení žáků.

Učební plán
Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Disponibilní časová dotace na 1. stupni (14h) je využita k posílení předmětů český jazyk, anglický jazyk, matematika a práce s počítačem. Osobnostní a sociální výchova je vyučována ve 3. ročníku jako samostatný předmět s časovou dotací 1h týdně. Mediální výchova se vyučuje v 5. ročníku 1h týdně. V rámci tohoto předmětu je realizována výuka informačních a komunikačních technologií (oblast základy práce s počítačem, vyhledávání informací a komunikace, zpracování a využití informací). Disponibilní časová dotace na 2. stupni (18h) je využita k posílení předmětů český jazyk, anglický jazyk, matematika, práce s počítačem, výchova k občanství, fyzika, zeměpis, svět práce. Od 7. ročníku je zařazen předmět německý jazyk v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Ve výuce se uplatňuje individuální přístup učitele, skupinové vyučování, pracovní dílny, projektové vyučování, e-learning, týmová práce žáků, propojenost předmětů a ročníků celoškolními projekty.

Hodnocení žáků a evaluace školy
Ke sledování cílů ŠVP i kvalitu jejich naplnění u jednotlivých žáků slouží pravidelné hodnocení úrovně klíčových kompetencí a kvalita jednotlivých výstupů na základě záznamových listů pedagogů. V některých předmětech nejsou výstupy rozpracovány do jednotlivých ročníků, ale do třech období (3., 5., 9. ročník).
Žák je hodnocen průběžně v jednotlivých předmětech (žákovská knížka) a dále pak 1 x za pololetí školního roku vysvědčením – klasifikačními stupni 1 – 5. Slovní hodnocení je využíváno v osobním kontaktu se zákonným zástupcem nebo žákem písemnou formou v 1. a 3. čtvrtletí. Na základě žádosti zákonného zástupce hodnotíme žáka slovně.
Evaluace je prováděna hodnocením žáky (každý školní rok v pololetí v 5., 7. a 9. ročnících – v jednotlivých předmětech), rodiči (1 x za čtyři roky ve všech ročnících), učiteli (průběžné sebehodnocení své výuky, 1 x za čtyři roky hodnocení podmínek výuky a koncepčních zásad a jejich naplňování).

zpět na začátek

ZŠ Marjánka

1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52
Adresa: 169 00 Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 52/417
Ředitelka školy: Bc. Mgr. Anna Niklová od 1. 7. 2001
Součásti školy: základní škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

2. Statistické údaje

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 472 411 366 395 460 508 521 509 522
počet tříd 20 18 17 19 21 21 23 23 23
počet žáků 1. tříd 56 43 28 43 55 54 62 69 80


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 20 22 9
počet ostatních žáků 0 0 0


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 51
přihlášeno: 5
přijato: 1


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 0 1 0
počet žáků celkem 0 11 0


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 5 7
počet úspěšných projektů 3 6
získané finanční prostředky (tis. Kč) 192,4 4 442


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Nový ŠVP využívá inovativních vyučovacích metod; žáci mají v průběhu školního roku zařazeno několik projektových dnů – tzv. školních dílen. Jejich průběh a výsledky jsou pečlivě vyhodnocovány, podrobný přehled je uveden ve výroční zprávě. Začlenění sportovních tříd do ŠVP je provedeno tak, aby spolupráce se SK Hradčany (sportovní gymnastika) a AC Sparta (fotbal) byla pružná, školu nezatěžovala a profitovaly z ní všechny zúčastněné subjekty. Přínosná je pozornost, která je věnována vzdělávání v anglickém jazyce všeobecně a zavedení výuky Aj od 1. třídy. Škole se daří zapojit do života obce, významný byl např. její podíl při slavnostech pořádaných ke 100 rokům Břevnova. Při této příležitosti uspořádala výstavu, zorganizovala besedy a setkání s pamětníky a bývalými učiteli školy, které se setkaly s velkým zájmem veřejnosti. Ve škole pracuje žákovská samospráva (žákovský senát).
Žáci sportovních tříd se prosazují v krajských a celorepublikových soutěžích: gymnastika – 1. a 2. místo přeboru Prahy, 1., 2. a dvakrát 3. místo na mistrovství ČR; fotbal – A-žáci 1. místo v České lize starších žáků, B–žáci 4. místo v České divizi starších žáků, C–žáci 2. místo v České lize starších žáků.

4. Školní vzdělávací program

Název: Všestranně vzdělaný jedinec
Datum zavedení: 3. 9. 2005 v 1. a 6. třídách
Motto ŠVP: „ Škola vychovávající všestranně vzdělaného jedince“
Charakteristika:
Základní vzdělávání má poskytnout postupné rozvíjení klíčových kompetencí a spolehlivý základ všeobecného vzdělávání orientovaného na situace vyplývající ze života a na praktické jednání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat i přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.

Vytváříme u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě. Učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví. Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učíme je žít společně s ostatními lidmi.

Základní myšlenkou vzdělávacího záměru našeho ŠVP je diferencovaná výuka žáků podle jejich talentu, schopností, nadání a zájmu. Hlavním cílem je umožnit všem žákům kvalitní výuku, při které si každý žák najde svou cestu ke vzdělání.

Priority:
1. všestranná a všeobecná vzdělanost žáků s možností volby zaměření a využití svého talentu a
nadání,
2. vysoce nadstandardní výuka cizích jazyků, a to již od 1. ročníku,
3. nadstandardní sportovní příprava talentovaných žáků od 6. ročníku (fotbal, gymnastika).

K prioritám lze připočíst i velký důraz na kultivované chování a vystupování a celkově na kázeň a řád.
Ve všech ročnících mají žáci možnost rozšířit si svůj učební plán o předměty, ke kterým mají vztah a nadání. Od prvního ročníku si proto volí jeden volitelný předmět z nabídky Hra na flétnu a zpěv, Výtvarné činnosti a Sportovní výchova. V nabídce nepovinných předmětů pak mohou toto zaměření ještě rozšířit.

Cizí jazyk (anglický) vyučujeme již od 1. ročníku, druhý cizí jazyk nabízíme od 6. ročníku (výběr z německého, francouzského a ruského jazyka). V rámci jazykové výuky na I. stupni (od 1. ročníku) nabízíme vedle tradičních forem i výuku prostřednictvím jazykové školy Jeviště, která vyučuje netradiční metodou Act and speak (forma dramatických vystoupení a her).
Škola je členem Asociace Cambridgeských škol v ČR. Jako základní výukový materiál při výuce angličtiny jsou používány výhradně učebnice Cambridge University Press. Pro nadané žáky nabízíme od 3. ročníku specializovanou jazykovou skupinu v rámci ročníku, kde žáci pracují intenzivněji zejména v oblasti konverzace. Od šestého ročníku pak tato jazyková skupina tvoří základ specializované jazykové třídy, do které jsou žáci zařazováni po dohodě s rodiči a po úspěšném zvládnutí vstupního testu. Co se týče výstupních úrovní jazykových znalostí našich žáků, vycházíme ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR). V 1. cizím jazyce (AJ) žáci dosáhnou výstupní úrovně A2, ve druhém cizím jazyce (NJ, FJ, RJ) dosáhnou žáci úrovně A1. V rámci výuky AJ budeme pro nadané žáky organizovat ve spolupráci s Britskou radou v Praze složení certifikovaných jazykových zkoušek. Jako zajímavou novinku nabídneme vybraným žákům již na 1. stupni možnost složení speciálních zkoušek pro malé děti v několika úrovních (Cambridge Young Learners English Tests – Starters, Movers, Flyers). V německém jazyce nabídneme možnost skládání německých a rakouských jazykových zkoušek ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze a Österreich Institutem v Brně. Ke zkouškám žáky připravíme.

Ve školním roce 2007/2008 byla zahájena výuka dle rozvojového programu na zintenzivnění jazykové výuky na naší škole (viz výše). Chceme, aby jazyková výuka byla chápána rodičovskou veřejností jako absolutní priorita naší školy a vnímali ji jako vysoce nadstandardní.

Důraz je při výuce cizích jazyků kladen na odbourávání psychologické bariéry z aktivní komunikace v cizím jazyce, tedy povzbuzovat aktivní mluvení. Děti získají více samostatnosti, aby byly schopné aktivně hovořit, vyhledávat si informace v cizím jazyce a zpracovávat je. V rámci výuky angličtiny jako prvního cizího jazyka a němčiny, francouzštiny a ruštiny jako tzv. dalších cizích jazyků chceme využít i komparativní metody, hlavně u germánských jazyků (AJ x NJ), jednoduchou formou poukazovat na interferenci a pozitivní transfer. K tomu již využíváme některých internetových portálů na německém internetu, kde je ve vyšších ročnících doplňkově realizována výuka NJ na bázi AJ.

Při výuce cizích jazyků se soustředíme nejen na předávání nového a neznámého, ale více i na hledání a využívání toho, co jsme již děti naučili a co umějí. To je třeba dobře rozvíjet a upevňovat. Důležitá je osvojená jednoduchá komunikace, dobře procvičená, ne množství, které se nedá a nestihne fixovat.

Velký důraz klademe též na studium reálií zemí, jejichž jazyky se žáci učí, vhodné propojení a strukturování učební látky a uplatňování kompetencí napříč všemi předměty. Nejen díky výukovým programům samotným, ale i díky přítomnosti mnoha žáků – cizinců na naší škole máme možnost vhodně využívat multikulturní aspekty. Učitelé naší školy se účastní od května tohoto roku série školení a seminářů k projektové výuce (školicí agentura na toto vzdělávání získala prostředky z EU). V rámci praktické části tohoto vzdělávání připravují učitelé cizích jazyků s učiteli ostatních předmětů společné výukové projekty.

Pro výuku tělesné výchovy ve třídách s rozšířenou tělesnou výchovou je využívána tělocvična SK Hradčany (specializované gymnastické centrum) a blízké Tréninkové centrum mládeže AC Sparta Praha (plocha bývalého spartakiádního stadionu). Hodiny tělesné výchovy v těchto třídách vedou specializovaní trenéři – učitelé. Pět hodin tělesné výchovy, které v těchto třídách nabízíme, je využito k harmonickému rozvoji osobností žáka a základních pohybových dovedností. Tyto činnosti vedou k všeobecné sportovní přípravě, která je základem k jejich specializaci.

Znalosti a vědomosti získané v jednotlivých předmětech žáci propojují v rámci projektů, školních dílen a projektových dnů. Ty jsou stanoveny několikrát do roka a žáci si zde ověřují v praktických úkolech to, co se naučili ve školních lavicích. Projekty, školní dílny a projektové dny prostupují napříč předměty a ročníky. Škola je zapojena též do několika dalších mimoškolních projektů (Ajax, Zdravé zuby, Pražská veverka aj.). Na I. i II. stupni žáci vyjíždějí na zážitkové kurzy, školy v přírodě, lyžařské kurzy, sportovní soustředění, zahraniční jazykové pobyty, výměnné jazykové pobyty.

Hodnocení žáků, evaluace školy
V oblasti hodnocení žáků jsme provedli revoluční změnu. Od 4. ročníku v rámci hodnocení znalostí a vědomostí během pololetí neznámkujeme, ale bodujeme. Bodový systém jsme zvolili z důvodu průhlednosti, objektivnosti a jednoduchosti. Každý žák vždy ví, kolik bodů může za daný druh zkoušení získat, a tím je také dána důležitost tohoto zkoušení. Výsledná známka na vysvědčení je určena procentuálním porovnáním získaných bodů žákem z jednotlivých druhů zkoušení v daném předmětu a maximálním počtem bodů, které žák mohl těmito zkoušeními v daném předmětu získat. Odpadají tak debaty a spekulace o výsledné známce. Navíc kdykoli během pololetí si mohou rodiče, žáci i učitelé jednoduše spočítat, jaká známka zatím žákovi z daného předmětu vychází.

Pro proces autoevaluace využíváme běžných forem práce s žáky, s učiteli a s rodiči, nebo volíme podle potřeby formy specifické. K získávání informací o vědomostní úrovni žáků využíváme kombinace didaktických testů, analýzy prací žáků, diskuse, pozorování vyučování. Pravidelně každý rok využíváme evaluačních nástrojů erudovaných firem SCIO (KEA dotazníky poskytují informace o stavu výuky, ale i o jejím vývoji; MAPA ŠKOLY pak informace o klimatu školy) a KALIBRO (informace o stavu výuky v hlavních předmětech). Dovednostní a kompetenční úroveň lze vždy posoudit pomocí rozhovorů, analýzy práce žáků, inscenačních metod, případně práce v terénu. K zhodnocení úrovně hodnot a postojů lze využít projektivní metody, diskuse, dotazníky či situační metody. Pro ucelenější a objektivnější sebeevaluaci je nejvhodnější vzájemná kombinace několika různých metod.

zpět na začátek

ZŠ Na Dlouhém lánu

1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43
Adresa: 161 00 Praha 6 – Vokovice, Na Dlouhém lánu 43/555
Ředitelka školy: RNDr. Anna Jelínková
Součásti školy: základní škola, školní jídelna, školní družina

2. Statistické údaje

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 523 391 374 353 348 323 295 302 297
počet tříd 25 28 20 17 16 16 14 14 14
počet žáků 1. tříd 53 18 26 24 41 41 35 46 43


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 20 14 5
počet ostatních žáků 3 3 9


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 22
přihlášeno: 6
přijato: 2


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 0 0 0
počet žáků celkem 0 0 0


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 5 4
počet úspěšných projektů 2 4
získané finanční prostředky (tis. Kč) 180 47


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Škola je zapojena do sítě celoevropského projektu Zdravá škola, kde pracuje už šestý rok; základem tohoto projektu je nejen zdravý životní styl, ale především zdravé, demokratické vztahy a zdravý, tvořivý způsob učení. Zapojila se také jako pilotní škola pro ověřování programu Tvořivá škola – činnostní učení, podle kterého pracuje celý I. stupeň. Tvořivá škola vychází z aktivní činnosti žáků v hodinách, podporující nejen získávání poznatků vlastní činností, ale i jejich upevnění a utváření mezipředmětových vztahů. ZŠ Na Dlouhém lánu je školicím centrem tohoto programu, 2 učitelky jsou jeho metodičkami. Při tvorbě vlastního ŠVP se program stal základním východiskem. Lektorce programu Tvořivá škola a organizátorce vzdělávacích seminářů pro tento projekt Mgr. Renatě Riedlové, která je i vynikající elementaristkou, bylo v červnu 2005 MČ Praha 6 uděleno ocenění Vynikající učitel. Škola je rovněž certifikovaným školicím centrem výuky Montessori, ředitelka je metodičkou. Značná pozornost je věnována ekologické výchově. Při výuce ve třídách je využíváno projektové vyučování, jsou také organizovány celoškolní projektové dny.

Ve školním roce 2003/2004 bylo poprvé připraveno otevření jedné paralelky 1. třídy s výukou s prvky metody Marie Montesssori; třída měla 15 žáků. Od té doby byla každý rok otevírána jedna 1. třída s prvky montessori. V těchto třídách je snížený počet žáků, protože vždy dva ročníky pracují částečně společně. Nový ŠVP umožnil tento pedagogický směr plně rozvinout. Počítá se s tím, že na I. stupni bude trvale vždy jedna ze dvou paralelních tříd takto orientována; na II. stupni program montesssori pokračovat nebude.

Součinnost se soukromým víceletým gymnáziem umístěným v budově školy otevírá možnost pokračování ve studiu pro děti z 5. tříd; někteří rodiče žáků tříd s prvky pedagogiky montessori nebo montessori tříd počítají s tím, že po absolvování I. stupně budou jejich děti pokračovat na soukromé škole. Trvá i spolupráce s HC Hvězda; škola nabízí místa hokejistům v běžných třídách s tím, že rozvrh je sestavován tak, aby mohli být chlapci uvolňováni pro sportovní činnost.

Vzhledem ke skladbě svých žáků usiluje škola o to, aby na pomyslné škále s jedním pólem „škola vlídná k žákům“ a druhým pólem orientovaným výlučně na výkonnost a úspěch našla své místo blíže k prvnímu pojetí, tzn. vytvářela příjemné prostředí, kde se žáci budou cítit dobře, ale zvládla je přitom i dobře připravit na pokračování v dalším studiu.
Soutěže: Praha plná památek – celopražská soutěž, 1. místo.

4. Školní vzdělávací program

Datum zavedení: 1. 9. 2006 v 1. a 6. třídách všeobecného směru navazujícího na dosud převažující vzdělávací program Základní škola a v 1. třídě směru montessori.
Stručná charakteristika: Školní vzdělávací program zahrnuje dva vzdělávací směry. První, který je dominantní, je zaměřen všeobecně se zdůrazněním témat zaměřených na ochranu životního prostředí, druhý program je zaměřený na pedagogiku montessori, která tvoří samostatnou větev.

I. Školní vzdělávací program zaměřený všeobecně

Název: Zdravá škola na zdravé planetě
• Škola je otevřena všem žákům nadaným, průměrným i žákům se specifickými poruchami učení.
• Hlavním cílem naší školy je rozvíjet u všech žáků vědomosti, dovednosti a kompetence tak, aby byli dobře připraveni pro školy dalšího cyklu i pro praktický život.
• Na 1. stupni chceme využít takových metod práce, které by v dětech vytvořily pozitivní vztah k učení, žáci byli spolutvůrci hodin a byli zapojeni do dění. Proto jsme připojeni k projektu Tvořivá škola - činnostní učení. Vždy budeme mít na paměti staré čínské přísloví:
Řekni mi – zapomenu, ukaž mi – zapamatuji si, zapoj mne do práce – porozumím!
• Na 2. stupni bude výuka ČJ a M probíhat spíše klasickými metodami s důrazem na porozumění.
• V oblasti naukových předmětů bychom chtěli pracovat metodou projektů v logických celcích s maximálním uplatněním samostatné tvůrčí práce, potlačit encyklopedický dril.
• Velkou pozornost budeme věnovat výuce jazyků. Od 3. třídy budou mít žáci povinný anglický jazyk, od 7. třídy bude povinná volba 2. jazyka (němčina, španělština, francouzština, ruština).
• Ve spolupráci s víceletým gymnáziem plánujeme výjezdy do zahraničí, včetně výměnných pobytů.
• Výuka práce s PC bude posunuta již do 5. a 6. ročníku s cílem naučit žáky praktickým uživatelským dovednostem včetně užívání internetu. Praktické používání informačních technologií bude potom využíváno v dalších předmětech.
• Volitelné předměty již nebudou pouze doplňkovými, únikovými předměty. Jejich cílem bude vhodně rozšiřovat některé oblasti zájmu žáků (příroda, historie, technika, informatika, konverzace v jazycích…)
• I nadále bude škola nabízet široké spektrum odpoledních aktivit pro vhodné využívání volného času. Zároveň bude opět žákům k dispozici internetová studovna - knihovna s dohledem.
• Nezastupitelné místo má pro žáky 1. stupně školní družina.
• Žákům, kteří budou potřebovat individuální péči budou k dispozici na 1. stupni dys-kluby, na 2. stupni doučovací skupiny v českém jazyce a matematice
• Žáci nadaní budou vedeni k účasti ve vědomostních soutěžích, včetně soutěží on-line v cizím jazyku.
• Pro žáky 9. tříd bude nadále organizována příprava k přijímacím zkouškám.
• Ve všech oblastech činností budou žáci vedeni k odpovědnosti za výsledky své práce. V případě skupinové práce si žáci musejí uvědomovat svoji odpovědnost za výsledek práce celé skupiny.
• Škola bude i nadále dbát na vhodné chování svých žáků. Žáci budou vedeni k demokracii v mezích jasných pravidel, jejichž dodržování bude důsledně sledováno.
• Žáci budou vedeni k tomu, aby vhodným způsobem dokázali uplatnit svůj názor. Chceme vést žáky k dovednosti diskutovat, vážit si partnera diskuse a tolerovat odlišnost názoru.
• Důležité je, aby si žáci osvojili zdravý životní styl. Zdravá výživa, dostatek pohybu, vhodná relaxace a vyhýbání se návykovým látkám by měly být přirozenou součástí jejich života.
• Je nezbytné vést žáky k zájmu o věci veřejné jak lokálního, tak globálního charakteru. V tomto místě se vracíme opět i k odpovědnosti za životní prostředí.

II. ŠVP „ Montessori Dlouhý lán“
• ŠVP je určen pro žáky 1. – 5. ročníku.
• Hlavním cílem je rozvíjet u všech žáků vědomosti, dovednosti a kompetence tak, aby byli dobře připraveni pro další vzdělávání i pro praktický život.
• Hlavním principem je individuální přístup k žákům. Znamená to, že žák pracuje vlastním tempem. Vyučující mu nabízí činnosti buď potřebné pro zvládnutí látky, nebo rozšiřující jeho znalosti. Může individuálně upravovat vzdělávací obsah podle specifických potřeb žáka ať již ve smyslu vysokého nadání, pomalejšího pracovního tempa, nebo problémů s určitým tématem.
• Vyučování nemá pevný rozvrh hodin ani pevnou délku hodin, žáci si řadí činnosti podle své volby a věnují jim tolik času, kolik pro kvalitní splnění úkolu potřebují. Učitel je vhodným způsobem motivuje k volbě činností, nabízí jim pro jejich rozvoj v dané chvíli nejvhodnější materiál.
• Žáci nejsou průběžně klasifikováni. Pravidelné pololetní hodnocení je slovní.
• Výuka probíhá v projektových celcích, kde by se měly uplatnit nejen všechny obory výuky, ale i jasné vazby na praktický život.
Základem je vždy tematický celek předmětu kosmická výchova, téma je využíváno v procvičovacích pracovních materiálech k ČJ, ve slovních úlohách v M, také práce ve Vv a Pv jsou takto tematicky zaměřeny. V Hv jsou využívány písně vztahující se k tématu, pokud je možné je nalézt.
• Velkou pozornost věnujeme výuce jazyků. Žáci v montessori třídách mají již od 1. ročníku zařazen anglický jazyk.
• Žáci mají volnou možnost pohybu, přestávky si zařazují podle svých potřeb. Jsou však stanovena jasná pravidla - hranice svobody, jejichž dodržování je vyžadováno.
• Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za výsledky své práce, za své zdraví. Postupně budou vedeni k tomu, aby si uvědomovali odpovědnost každého jednotlivce za stav společnosti i životního prostředí.
• Žáci budou vedeni k tomu, aby vhodným způsobem dokázali uplatnit sami sebe, svůj názor, své schopnosti, získané znalosti i dovednosti. Současně budou vedeni k respektu vůči ostatním, k toleranci odlišnosti.

zpět na začátek

ZŠ a MŠ nám. Interbrigády

1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6
Adresa: 160 00 Praha 6 – Bubeneč, Antonína Čermáka 6
Ředitel školy: Mgr. Petr Karvánek od 1. 7. 2007
Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

2. Statistické údaje

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 551 519 502 473 454 427 426 375 300
počet tříd 22 22 21 21 20 19 19 17 13
počet žáků 1. tříd 76 58 48 45 27 38 31 26 21


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 32 32 23
počet ostatních žáků 1 1 1


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 42
přihlášeno: 4
přijato: 2


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 0 0 0
počet žáků celkem 0 0 0


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 12 10
počet úspěšných projektů 9 9
získané finanční prostředky (tis. Kč) 450,8 8 630


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Kromě 1. a 6. tříd, které již mají svůj vlastní ŠVP, vyučuje škola jako jediná ze ZŠ zřizovaných MČ Praha 6 podle vzdělávacího programu Národní škola. Na II. stupni jsou zřizovány třídy zaměřené na rozvoj tvořivosti, ve kterých je posílena výuka českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy (vždy jedna paralelka v 6. - 9. ročníku) a třídy s rozšířenou výukou přírodopisu a ekologie, která je druhou profilační oblastí a kromě environmentální výchovy a poznávání přírody zahrnuje i výchovu ke zdravému životnímu stylu a podporu zdraví ve škole. Škola se již potřetí stala nositelkou titulu Ekoškola v celostátní soutěži hodnocené zástupci MŽP vysokých škol a ekologické organizace Tereza. Pro mládež neorganizovanou ve výkonnostním sportu jsou pořádány sportovní turnaje, v povědomí veřejnosti je také šachový turnaj. Z kulturních aktivit je třeba upozornit na pořádání výstav výtvarných prací v půdních prostorách školy, které těmto akcím dodávají specifickou atmosféru. Škola se dlouhodobě věnuje hodnocení své činnosti, má podrobně rozpracované metody evaluace a autoevaluace. Pracuje žákovská rada, kterou tvoří zástupci 4. – 9. tříd.

Soutěže: vítězství žáka 9. ročníku v celostátním kole Soutěže mladých hispanistů (obdoba olympiády v cizích jazycích) v kategorii ZŠ a víceletých gymnázií, 8 medailových umístění ve sportovních soutěžích na obvodní úrovni.

4. Školní vzdělávací program

Čj.: 847/07
Termín spuštění: 1. 9. 2007 (v 1. a 6. ročníku)

Charakteristika:
Školní vzdělávací program byl učitelským sborem zpracován pod vedením bývalého ředitele školy RNDr. Jindřicha Kitzbergera. Od 1. července 2007 je novým ředitelem Mgr. Petr Karvánek. Přestože došlo ke změně ve vedení školy, základní principy obsažené ve školním vzdělávacím programu nejenže zůstávají stejné, ale snaha naplnit myšlenku partnerského přístupu k žákům a rodičům se stala hlavní prioritou nového vedení. To znamená přístup postavený na dialogu, argumentaci, přesvědčování, respektování osobnosti žáka. Výchovná a vzdělávací strategie představuje společně uplatňované a upřednostňované postupy, metody a formy práce, aktivity, pravidla či příležitosti, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Škola se více otevírá veřejnosti, především rodičovské. Dokumentuje to např. aktivní účast rodičů při tvorbě interiéru školy, ale také společné aranžování rodičů a dětí na prvním stupni nebo nově vznikající projekty, např. spolupráce s léčebnou dlouhodobě nemocných v Chitussiho nemocnici v rámci spojení výuky občanské výchovy a společného aranžování dětí a „stařečků“. Mezi aktivity, na které může být škola právem pyšná, patří absolventské práce žáků a obhajoby těchto prací v 9. ročníku.

Nehledě na dosud neprovedenou rekonstrukci budovy, bez které není beze zbytku možné zajistit pro žáky příjemné a moderní prostředí, ve kterém by se cítili bezpečně, jsou za hlavní priority považovány partnerský vztah mezi učitelem a žákem, ale i rodiči, kvalita učitelského sboru a posilování vzájemné důvěry.

Naším cílem je budovat školu rodinného typu, školu, která sice svou velikostí bude patřit k těm menším, ale školu, ve které budou učitelé znát většinu jejích žáků, školu, ve které budou rodiče znát většinu učitelů svých dětí – školu, která patří dětem.

Specifika:
Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády je koncipován s ohledem na všestranné rozvíjení schopností, dovedností a znalostí ve všech oblastech vzdělávání. V 1. – 5. ročníku školy jsou využívány prvky a metody vzdělávacího programu „Začít spolu“, který podporuje rozmanitost, akceptuje odlišnosti a směřuje k rozvoji individuálních schopností dětí. Tento program vytváří pozitivní vztah k učení a umožňuje realizovat výše formulovanou zásadu chápání učitelů, dětí a rodičů jako partnerů na cestě za vzděláním. Děti pracují ve třídě individuálně, ve dvojicích v menších i větších skupinách, mají možnost si pomáhat a spolupracovat, učí se týmové práci. Ve školním roce 2008/9 bychom rádi otevřeli dvě první třídy, jednu v duchu projektu „Začít spolu“, druhou zaměřenou tradičně.

Ve speciálně zaměřených třídách 2. stupně věnovaných rozvoji tvůrčího myšlení, kreativních dovedností a nadání, je rozšířena výuka českého jazyka a výtvarné výchovy. Mimořádné výtvarné práce dětí jsou potvrzením velmi dobré kvality práce výtvarníků – pedagogů školy, potvrzením rozvoje nadání žáků. Výtvarné práce a návrhy žáků jsou součástí řešení interiérů školy.

Další specializace na druhém stupni – třídy s rozšířenou výukou přírodopisu a ekologie - jsou určeny pro exaktně zaměřené nebo o přírodu se zajímající děti. O značně vysoké úrovni ekologické výchovy vypovídá mimo jiné skutečnost, že škola opětovně získala mezinárodní titul „Ekoškola“. Velká pozornost je také věnována výuce jazyků. Ve školním roce 2007/2008 probíhá výuka angličtiny, němčiny a španělštiny s tím, že výuka anglického jazyka je zahájena již od první třídy základní školy. Velká péče je věnována organizaci již tradičních výjezdů žáků jak na poznávací a zážitkové kurzy, tak i na školy v přírodě.

Vybavení školy moderními počítači umožňuje dobrou integraci informačních technologií do života školy, je používáno mnoho výukových programů, fungují obsáhlé webové stránky s adresou www.interbrigady.cz.

zpět na začátek

ZŠ a MŠ nám. Svobody 2

1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2
Adresa: 160 00 Praha 6 – Bubeneč, náměstí Svobody 2/930
Ředitelka školy: Mgr. Ivana Ullmannová od 1. 8. 2006
Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

2. Statistické údaje

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 518 435 431 399 360 344 330 323 323
počet tříd 21 22 22 19 16 16 16 14 14
počet žáků 1. tříd 74 42 39 40 41 46 47 55 47


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 18 14 12
počet ostatních žáků 0 5 10


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 31
přihlášeno: 9
přijato: 4


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 1 0 1
počet žáků celkem 22 0 20


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 0 2
počet úspěšných projektů 0 2
získané finanční prostředky (tis. Kč) 0 1 518


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Interiér školy dává vyniknout původním architektonickým prvkům působivé, solidní budovy a je příjemně dotvořen barevným zvýrazněním šaten v přízemí a výzdobou dalších pater obrazy zvířat a nástěnnými malbami zvířat. Ve školním roce 2006/2007 byla zahájena spolupráce s Čínskou mezinárodní školou v Praze; od dubna 2006 probíhají v budově školy kurzy čínštiny. Díky grantovému projektu „Celkové zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků a usnadnění jejich zařazení do výukového procesu“ financovanému převážně z fondů EU se stala možnou např. rozvinutější péče o kompenzaci SPU u žáků vyžadujících zvláštní péči, dále angažování rodilých mluvčích ve výuce angličtiny, finanční pokrytí prací na propojení učiva zeměpisu a dějepisu v rámci nového ŠVP, otevření nové knihovny, hrazení mzdových nákladů na školní psycholožku. Škola má dobře vybavené učebny pro výuku praktických činností. Využívání těchto učeben ve výuce přispívá k tomu, že žáci 9. tříd, kteří neuvažují o dalším studiu, mohou dostat dobrou průpravu pro přijetí na náročnější učební obory. Na I. stupni je využíván vzdělávací projekt Začít spolu. Výjimečný a výchovně velmi podnětný je i dlouhodobý projekt Děti dětem za účasti žáků a jejich rodičů, nyní přizpůsobený zmíněnému grantu ESF. Žáci tak získali možnost kontaktu s odloženými dětmi v kojeneckém ústavu Dětského domova v Praze 4 – Krči, Sulická 120, který partnerem grantového projektu, a mohou jim být tímto způsobem zprostředkovány např. i poznatky o vlivu drog na kojence. Škola organizuje prodejní výstavy s nezanedbatelným výtěžkem na pomoc tomuto zařízení.
Soutěže: 1. – 3. místo ve výtvarné soutěži vyhlášené Oberbank AG – ČR.

4. Školní vzdělávací program

Název: Chceme mluvit s dětmi, a ne k dětem
Datum zavedení: 3. 9. 2007 v 1. a 6. třídách

Charakteristika:
• spojení naukového a výchovného
- AJ od 1. ročníku
- práce na PC od 1. ročníku
- mediální výchova – volitelný předmět od 6. ročníku, v 8. a 9. roč. samostatný předmět
• podpora zdravého učení
- vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
• pohoda prostředí
• zdravý životní styl
• ekologické myšlení
• komunikace
• kooperace
• umění vyjádřit a prezentovat své názory
- žákovský parlament
• rozmanité formy a metody práce:
Začít spolu
Projektové vyučování
Čtením a psaním ke kritickému myšlení
- práce ve dvojicích
- komunitní kruh
- skupinová práce
- práce v centrech aktivity
- práce s informacemi
- projektová metoda
- pokusy
- činnostní učení
- sebehodnocení
- práce s chybou
- práce ve školní knihovně s odbornou literaturou
- exkurze, besedy
- soutěže
- dopravní hřiště
- plavání
- lyžařský výcvik
- tvorba žákovského portfolia
- práce na PC s výukovými programy, s internetem
- poznávací a relaxační výjezdy do zahraničí
- rodilý mluvčí na výuku AJ

Žák naší školy by měl:
• být vybaven klíčovými kompetencemi a využívat je v praxi:
- umí se učit
- řeší problémy
- komunikuje
- má osvojené základní sociální a interpersonální návyky
- je občanem
- má kladný vztah k práci
- kvalitní jazykové znalosti jsou na úrovni evropského jazykového vzdělávacího rámce
- pracuje s textem, informacemi a informačními médii

Hodnocení žáků je zaměřeno na:
- hodnocení vzhledem k očekávaným výstupům a kompetencím
- rovinu vlastního pokroku žáka
- porovnání jednotlivého žáka s ostatními žáky ve třídě
Hodnotíme:
• předměty teoretické
• předměty praktických činností, výchovného a uměleckého zaměření
• chování
- zdvořilost
- způsob komunikace
- respekt k lidem
- úcta k hodnotám
- plnění povinností
- prosazování práv

Důležitou součástí hodnocení žáků je sebehodnocení:
• posiluje se sebeúcta a sebevědomí žáků
• žák se snaží popsat co se mu daří, co mu ještě nejde, jak bude pokračovat dál.
Sebehodnocení probíhá formou komunitních hodnotících kruhů, a to na I. stupni každý den. Na II. stupni je součástí jak práce třídního učitele, tak jednotlivých učitelů v průběhu vyučovacích hodin; je součástí klasifikačního procesu.

Škola úzce spolupracuje:
• s občanským sdružením Šestikráska, které zajišťuje žákům formou kroužků vyplnění jejich volného času
• s Kojeneckým ústavem v Praze 4, pro který připravuje charitativní aktivity v podobě Vánočních a Velikonočních trhů
• s Čínskou mezinárodní školou, se kterou pořádá kurzy čínštiny pro děti a dospělé
• se školní psycholožkou.

zpět na začátek

ZŠ Norbertov

1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1
Adresa: 162 00 Praha 6 - Střešovice, Norbertov 1
Ředitelka školy: Mgr. Karolína Čermáková od 16. 4. 2005
Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina

2. Statistické údaje

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 438 395 374 362 326 307 301 292 315
počet tříd 18 18 18 17 16 15 16 14 14
počet žáků 1. tříd 55 55 36 37 36 20 30 36 61


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 5 5 6
počet ostatních žáků 0 0 0


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 34
přihlášeno: 9
přijato: 1


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 0 0 0
počet žáků celkem 0 0 0


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 3 3
počet úspěšných projektů 2 3
získané finanční prostředky (tis. Kč) 30 35


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Škola nabízí volbu mezi dalším cizím jazykem a výtvarnou výchovou. Pro žáky, kteří si nechtějí v 6. třídě přibrat druhý cizí jazyk, je připraven program s rozšířenou estetickou výchovou, zaměřený na výtvarnou výchovu v rozsahu 2 hod. výtvarné výchovy a 1 hod. keramiky týdně. Od 7. třídy mají žáci v rámci pracovních činností povinně informatiku. S úmyslem přispět k vytvoření přátelského, příznivého prostředí je nadaným žákům dovoleno zdobit chodby a třídy pohádkovými, literárními a bájnými postavami a postavičkami z večerníčků.
Soutěže

Škola organizuje obvodní kolo recitační soutěže Pražská snítka. 1. místo získané v celostátním kole soutěže Turisté vítáni organizované Českou centrálou cestovního ruchu bylo spojeno s dodatečnou prezentací v celostátních médiích; tři žáci 7. třídy získali 2. místo v krajském a 5. místo v celostátním kole soutěže Eurorébus (Terra - klub Praha), žákyně 3. třídy 2. místo v celostátním kole umělecké Národní fotografické soutěže, starší žáci 1. místo v celopražském kole Soutěže mladých cyklistů (Ministerstvo dopravy a BESIP) .

4. Školní vzdělávací program

Název: S chutí spolu I
Termín spuštění: 1. 9. 2007 v 1. a 6. třídách
Motto: „Učit se je jako veslovat proti proudu – jakmile ustaneš, žene tě to nazpátek.“

Zaměření školy:
Základní škola Norbertov je zaměřena na výuku jazyků a na estetickou výchovu. Od 1. třídy se žáci učí anglický jazyk, v 6. třídě si mohou zvolit buď druhý cizí jazyk – němčinu – nebo estetickou výchovu. Oba předměty jsou dotovány třemi hodinami týdně. V rámci zkvalitnění a prohloubení výuky jazyků spolupracujeme s agenturami Akcent (pro 1. a 2. třídy) a „Mluvíme!“ (pro žáky od 3. třídy), které zajišťují pro zájemce hodiny konverzace s rodilými mluvčími.
Hodiny estetické výchovy zahrnují nejen výtvarnou výchovu, ale i hodinu keramiky. Žáci mají k dispozici hrnčířský kruh i keramickou pec.
Se zaměřením školy souvisí i rozdělení disponibilních hodin. Většina se týká jazyků (zvýšený počet hodin anglického jazyka v některých třídách, vyučování druhého cizího jazyka od 6. třídy) nebo estetické výchovy (od 6. třídy), popř. výtvarné výchovy. Kromě toho jsou disponibilní hodiny zaměřené na informatiku.

Dlouhodobé projekty:

Během školního roku máme připraveno několik projektů. Na podzim organizujeme pro základní a mateřské školy Prahy 6 Orientační běh Norbertovem. V předvečer svátku sv. Václava se utkají žáci 1. stupně v různých „sportovních“ disciplínách. Každý rok probíhá Den otevřených dveří. Vždy před Vánoci probíhá tzv. mikulášská a pro rodiče Adventní odpoledne s vystoupením žáků, prodejem žákovských výrobků a kavárničkou. V únoru pořádáme maškarní karneval spojený s diskotékou. Koncem dubna organizujeme na školní zahradě pálení čarodějnic spojené s opékáním vuřtů a zpíváním při kytaře. Na Den matek zveme do školy maminky dětí z 1. stupně. Koncem roku se setkáváme s rodiči žáků devátých tříd, a to jak učitelé, tak i vedení školy. V červnu organizuje Sdružení rodičů Zahradní slavnost. Jedná se o neformální setkání rodičů a učitelů.

Žáci 6. tříd vyjíždějí vždy v září na tzv. team - building. Jeho cílem je, aby se děti v nově vzniklých kolektivech seznámily s novým třídním učitelem. Před lety jsme navázali spolupráci se školou v Novém Hrozenkově, a tak nejen že žáci z Hrozenkova jezdí každý rok k nám, ale naše 9. třídy jezdí zase na oplátku na týden k nim. Mají tak možnost seznámit se s Javorníky a s Beskydami. Každý rok pořádáme výlet buď do Vídně, nebo do Drážďan, jednou za tři roky se uskuteční zájezd do Anglie. Samozřejmostí jsou také výjezdy našich žáků v zimě za lyžováním do Alp. Snažíme se, aby všechny třídy vyjely na školy v přírodě.

Den dětí je ve znamení projektů. Na tento den učitelé připravují pro děti projekty s různým tématickým zaměřením. Např. v roce 2006 měl projektový den název „Známe svoji školu??“ Úkolem bylo dozvědět se co nejvíce údajů o škole. Děti se učí pracovat v náhodně sestaveném kolektivu, starší pomáhat mladším, vyhledávat informace na počítači.
Týdenní projekty jsou naplánovány většinou na podzim. V loňském roce byl tento týden spojen s oslavami 115. výročí vzniku naší školy - měl tedy název „Rok 1891“. Letos proběhl projektový týden s názvem „Nejoblíbenější památky Prahy“.

Komunikace s rodiči:

Rodiče mají možnost být v pravidelném kontaktu s učiteli, a to buď prostřednictvím e-mailu (každý rodič dostal seznam s e-mailovými adresy všech pedagogů), nebo po dohodě osobním setkáním. Se všemi akcemi školy jsou rodiče seznamováni prostřednictvím žákovských knížek nebo se mohou připojit na naše webové stránky (www.norbertov.cz). Třídní schůzky se konají 4x ročně, na 1. stupni často formou konzultačních hodin. Kromě třídních schůzek jsou rodiče informováni prostřednictvím NOrbertovských NOvinek, které jsou vydávány 4 - 5x ročně.

zpět na začátek

ZŠ Petřiny - jih

1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola Petřiny – jih, Praha 6, Šantrochova 2
Adresa: 162 00 Praha 6 - Břevnov, Šantrochova 2/1800
Ředitelka školy: Mgr. Milena Koreňová od 1. 12. 2004
Součásti školy: základní škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

2. Statistické údaje

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 638 573 560 486 448 370 330 325 289
počet tříd 23 23 22 21 20 18 17 15 14
počet žáků 1. tříd 39 47 26 20 15 11 24 25 30


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 33 33 21
počet ostatních žáků 1 1 0


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 20
přihlášeno: 2
přijato: 0


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 0 0 1
počet žáků celkem 0 0 40


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 1 1
počet úspěšných projektů 1 1
získané finanční prostředky (tis. Kč) 20,9 300


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Od školního roku 1972/1973 je škola pojata jako škola sportovní. Charakteristická je nabídka rozšířené výuky TV pro zlepšení fyzické kondice žáků, kteří se věnují jiným sportům nebo mají zájem o větší objem pohybových aktivit. Kromě sportu má ve své vzdělávací nabídce také informační technologie (možnost získání certifikátu ECDL) a postupně i cizí jazyky. Škola je výborně vybavena počítači a rychlým připojením na internet, školicí středisko nabízí své služby nejen dospělým, ale i mládeži. Na informatiku, tělesnou výchovu a cizí jazyk od 1. třídy dává důraz i nový školní vzdělávací program; ve školním klubu pracují jako lektoři jazyků i rodilí mluvčí. Je vydáván školní žákovský časopis, ve škole se profilují umělecky nadaní žáci. Veřejnost je zvána do školní sportovní haly. Využívají ji děti z mateřských škol, konají se zde různá setkání, karnevaly, akademie a společenské akce. Při školním klubu působí skupina duncanovského tance Primavera s více než patnáctiletou tradicí; jeho členkami jsou stále mnohé bývalé žákyně školy. Nejlepší žáci školy jsou tradičně oceňováni diplomem ředitelky školy. Rozvoji vnitřní demokracie školy napomáhá činnost žákovského parlamentu, který může svými nápady přispívat ke zpestření školního života. Rozhoduje například také o cílení humanitární pomoci získané z dobrovolných školních akcí (Bosna, dětské domovy, zvířecí útulky, ZOO apod.). Škola je zapojena v mezinárodním humanitárním projektu nadace Stonožka.

Pracoviště školní psycholožky poskytuje poradenské služby žákům i rodičům.

Soutěže
Škola je dlouholetým pořadatelem a garantem obvodních kol soutěží v dějepise a v českém jazyce. Žákyně Hana Humlová se ve školním roce 2006/2007 probojovala do krajského kola Olympiády v českém jazyce, kde zvítězila v konkurenci žáků ZŠ a gymnazistů postoupila do ústředního kola. Žáci naplňují očekávání kladená na žáky sportovní školy a pravidelně vítězí v celoroční sportovní soutěži O pohár starosty městské části Praha 6, kde ve školním roce 2006/2007 soutěžili ve 23 disciplinách. Školní obdobou této soutěže je Soutěž O pohár ředitelky školy, do které se zapojují všechny třídy. Ve finále celopražské soutěže v atletickém trojboji nemají žáci sportovních atletických tříd podle propozic této soutěže povolenou účast. V Poháru rozhlasu, který je naopak pro sportovní třídy organizován zvlášť, obsadili ve finále Čechy I starší žáci i žákyně 1. místo, 3. místo mladší žákyně, 5. místo mladší žáci. V Přeboru Prahy družstev získaly starší žákyně 1. místo, starší žáci 2. místo . V halovém přeboru Prahy 9 x titul, 2 x 3. místo, na halovém mistrovství ČR 2 x 1. místo, 3. místo. 


4. Školní vzdělávací program

Název: ŠKOLA PRO ŽIVOT (vzdělání, pohyb, komunikace)
Datum zavedení: 3. 9. 2007 v 1. a 6. třídách
Stručná charakteristika:
Škola zaměřuje svou nabídku na sport a tělesnou výchovu, informatiku a cizí jazyky. Snaží se být dynamickou školou pro všechny, která by navíc odpovídala sportovnímu zaměření dítěte i jeho pestrým osobním zálibám.

Specifika ŠVP:
V 1. ročníku se učí integrovaný předmět Esteticko-pracovní činnosti, Aj a Informatika; v 6. ročníku je zavedena rozšířená tělesná výchova (4 hodiny) a rozšířená výuka informatiky.
Ve školním klubu pracují jako lektoři jazyků také rodilí mluvčí.
Ve vzdělávacím programu podporujeme projektové vyučování:
• Projekty celodenní – Den s Ámosem (netradiční předměty podle vlastního výběru)
• Projekty vícedenní – průřezový projekt Voda
• Projekty v předmětech (Ov, Rv, Př, Čj atd.)

Sportovní dimenze školy:
Od školního roku 1972/1973 je ZŠ Petřiny-jih vedena jako škola sportovní. Žáci trvale dosahují vynikajících výsledků – vítězí v Poháru rozhlasu, v Poháru primátora hl. m. Prahy a v soutěži POPRASK (Pohár pražských škol). Jsou několikanásobnými držiteli Poháru Prahy 6. Spolupracujeme se sportovními oddíly a kluby: USK Praha, Olymp Praha, Sonkal (taekwon-do) a BS Sparta.

ICT:
Škola je vybavena moderními výukovými technologiemi, zejména 94 počítači a rychlým připojením na internet. Má tři odborné učebny PC a internetovou knihovnu. Zdejší školicí středisko nabízí široké možnosti nejen dospělým, ale i mládeži. Žáci mohou získat atestaci v počítačových dovednostech na stupni ECDL.
Pro všechny žáky jsou organizovány poznávací akce, zdravotní či jazykové pobyty, školy v přírodě, lyžařské a plavecké výcvikové kurzy a atletická, resp. basketbalová soustředění. Již šestnáct let vychází školní žákovský časopis Šantrošíček. Je podporována profilace umělecky nadaných žáků, a to jak výtvarně, tak hudebně.
Škola rozvinula celoroční škálu společných aktivit pro děti i rodiče; ti tak přicházejí do potřebného kontaktu se školou mnohem častěji než bylo běžné v dřívějších letech.

zpět na začátek

ZŠ Petřiny - sever

1. Identifikační údaje

Adresa: 162 00 Praha 6 – Veleslavín, Na Okraji 43/305
Ředitelka školy: Mgr. Jana Kindlová od 1. 7. 2006
Součásti školy: základní škola, školní jídelna, školní družina; (školní klub není aktivní)

2. Statistické údaje


Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 457 564 606 609 604 555 521 497 478
počet tříd 20 22 23 23 23 23 23 21 21
počet žáků 1. tříd 47 48 47 56 74 59 70 64 47


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 20 14 16
počet ostatních žáků 21 18 19


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 39
přihlášeno: 20
přijato: 7


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 0 0 0
počet žáků celkem 0 0 0


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 10 11
počet úspěšných projektů 7 8
získané finanční prostředky (tis. Kč) 538 1 210


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy


Silnými stránkami školy jsou zaběhnutý a rodiči vyhledávaný vzdělávací projekt Začít spolu na I. stupni a rozšířená výuka výtvarné výchovy a základů uměleckých řemesel na II. stupni. Škola je známa svým otevřeným, demokratickým prostředím a vstřícnou atmosférou motivující žáky i pedagogy k učení, vyučování a k tvořivé práci. Hojně jsou využívány moderní, inovativní přístupy – vedle zmíněného projektu Začít spolu také např. projektové vyučování realizované v mnoha třídních i školních projektech, kooperativní výuka na II. stupni, výtvarné kurzy, výstavy výtvarných prací žáků; práce jsou také nabízeny v dražbě při každoroční Zahradní slavnosti spojené s módní přehlídkou. Své místo v životě školy má i charitativní činnost, do níž se zapojují i rodiče. Důležitá je práce poradenského centra pro žáky se speciálními potřebami nebo žáky ze znevýhodněného sociálního prostředí; centrum usiluje m.j. o spolupráci i s rodiči těchto žáků a nabízí rodinnou terapii ve svízelných životních situacích. Velké zapojení rodičů do aktivit školy přispívá k naplňování programu školy. Nepřehlédnutelná je výzdoba celé školy pracemi žáků, které jsou vynikajícím dokladem úspěšného zaměření školy na rozšířenou výuku VV a uměleckých řemesel. Toto zaměření a pověst školy a jejích metod práce přitahuje zájem veřejnosti. Důležitou součástí úsilí o demokratické řízení školy je činnost školního parlamentu; schází se pravidelně 1 x měsíčně s vedením školy.

Soutěže:
Pěkné je vítězství v obvodním kole Pražského poetického setkání s navazujícím čestným uznáním z krajském kole. Ve sportovních soutěžích na úrovni obvodního kola získali žáci 5 medailových umístění.

4. Školní vzdělávací program


Datum zavedení: 3. 9. 2005 v 1. a 6. třídách
Motto ŠVP: „Škola by neměla být jen přípravou na život, ale životem samým“

Charakteristika ŠVP
Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Navazujeme na nejlepší tradice naší školy a snažíme se i o začlenění nových prvků, které vycházejí z dlouhodobé snahy inovovat vzdělávací proces. Disponibilní hodiny jsme na 1. i 2. stupni využili k posílení předmětů jak přírodovědných, tak humanitních. V 6. ročníku přibyla hodina informatiky, výtvarníci tradičně využívají disponibilních hodin k posílení VV a pracovních činností. Nově se mezi předměty objevuje informatika v 5. a 6. ročníku. Předmět Biologie člověka v 8. ročníku integruje tématické celky z oborů Výchova ke zdraví a Přírodopis s časovou dotací 2 hodiny týdně. Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do jednotlivých předmětů, některá z nich i formou projektů. Blíže je integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů.

Klíčovým východiskem pro nás byla i analýza vlastních možností a požadavků rodičů, pedagogů, žáků. Rádi bychom, aby naše škola děti nejen vychovala a pomohla jim získat pevné základy vzdělání, ale aby také na školu vzpomínaly jako na podstatnou a smysluplnou část svého života.

CO JE PRO NÁS VE VZDĚLÁVANÍ ŽÁKŮ DŮLEŽITÉ ?
• vytvořit u našich žáků pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat je k celoživotnímu učení
• rozvíjet u žáků jejich osobnost a individualitu tak, aby se z nich stali především slušní lidé

NA CO SE ZAMĚŘÍME ?
• na kvalitní výuku
• na dodržování pravidel slušného chování a na dodržování s dětmi společně vytvořeného školního řádu
• na prohloubení spolupráce s rodiči a veřejností
• na rozšíření nabídky kroužků a další mimoškolní činnosti
• na dobrou atmosféru, vstřícné a podnětné prostředí pro vzdělávání
• na otevřené vyjadřování názorů
• na pozitivní mezilidské vztahy
• na propojení poznatků s praktickým životem a na ústup od encyklopedičnosti
• na prostor pro vlastní iniciativu
• na realizaci (seberealizaci) jednotlivce
• na zavádění efektivních metod výuky
• na podpoření a rozvíjení tvořivosti žáků
• na posílení výuky jazyků a informatiky
• na využívání komunikačních a informačních technologií, na podporu zavádění a využívání výpočetní techniky

Specifika
Škola dlouhodobě realizuje dva programy: ZAČÍT SPOLU na 1. stupni a VÝTVARNÉ ZAMĚŘENÍ některých tříd na stupni druhém. Má s nimi dobré zkušenosti a považuje za svou prioritu tyto zcela specifické projekty podporovat i v budoucnosti.

zpět na začátek

ZŠ Pod Marjánkou

1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2
Adresa: 169 00 Praha 6 – Břevnov, Pod Marjánkou 2/1900
Ředitelka školy: Mgr. Marcela Pácalová od 1. 7. 2002
Součásti školy: základní škola, školní jídelna, školní družina

2. Statistické údaje

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 552 551 540 541 5225 518 521 503 500
počet tříd 20 22 21 21 21 21 21 20 20
počet žáků 1. tříd škola je neúplnou zákl. školou s rozšíř. vyuč. jazyků a přijímá žáky až od 3. roč.


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 0 0 0
počet ostatních žáků 0 0 0


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 73
přihlášeno: 56
přijato: 28


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 3 2 3
počet žáků celkem 77 60 95


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 10 6
počet úspěšných projektů 6 5
získané finanční prostředky (tis. Kč) 291,7 7 811,1


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Budova školy je po velkorysé rekonstrukci, působí moderním a vlídným dojmem. Ve školním roce 2005/2006 byl zaveden a v tomto školním roce pokračoval v rámci volitelných předmětů speciální předmět pro jazykově nadané žáky jako příprava na mezinárodně uznávané zkoušky PET; vzhledem k zájmu i úspěšnosti žáků byl tento předmět rozšířen i do 8. ročníku, takže nyní může být příprava na zkoušky dvouletá. Od září 2007 je vyučována občanská výchova v angličtině s velmi pozitivním ohlasem mezi žáky a jejich rodiči. Rodičovská organizace zřízená ve formě o.p.s. se školou aktivně spolupracuje a kromě významné finanční pomoci pomáhá i při zajišťování rodilého mluvčího na konverzaci v Aj. Výuka cizích jazyků a zejména angličtiny jako hlavního jazyka je zaměřena na dosažení dobré komunikační úrovně jazyka, škola usiluje o posunutí tradičního přístupu ve vyučování jazyků směrem k jeho dennímu, běžnému používání. Spolupráce se zahraničními školskými subjekty včetně výměnných jazykových pobytů a mezinárodních projektů (Sokrates – Comenius) je zaběhnutá a je dlouhodobě plánovaná. Je zpracována podrobná metodika autoevaluace; vlastní hodnocení bylo provedeno souhrnně za období posledních dvou školních roků. Škola se jako výběrová těší trvalému zájmu rodičů o umístění dětí, školní parlament pracuje už 6. rokem; v posledních dvou školních letech svou činnost výrazně zkvalitnil. Těsnější se stala např. spolupráce parlamentu se školním časopisem, žáci se přímo zapojujíc do charitativního projektu Adopce na dálku; s činností parlamentu souvisí i zapojení školy do projektu POLITEIA – kořeny evropské demokracie. Obohacující je zavedení absolventských prací žáků 9. ročníku. Tyto práce jsou veřejně obhajovány před komisí a autorům - absolventům je slavnostně předáván certifikát.
Škola je od r. 2005 zapojena do mezinárodního programu Globe, zaměřeného na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni za účasti studentů ze 110 zemí.

Soutěže
Výsledky žáků odpovídají výběrovému charakteru školy – obsazují četná medailová umístění v obvodních kolech vzdělávacích, uměleckých i sportovních soutěží. V krajském kole přírodovědné soutěže Zlatá stezka vyhráli kategorii mladších družstev, tradičně dobré umístění získali v rámci evropských GLOBE Games (ekologická znalostní a dovednostní soutěž - 6. místo) a na národní úrovni GLOBE Games 7. místo v kategorii ZŠ.

V evaluačních testech z cizích jazyků (SCIO, Kalibro) dosahují žáci ZŠ Pod Marjánkou dlouhodobě umístění mezi nejlepšími školami z celé republiky a jejich výsledky jsou srovnatelné s výsledky žáků víceletých gymnázií.

4. Školní vzdělávací program

Název: GLOBE-TROTTER
Datum zavedení: 17. 9. 2007 v 6. třídách

Charakteristika ŠVP
Zaměření školy
Hlavní profilací školy je výuka cizích jazyků. V souvislosti se zavedením Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je naší prioritou takový školní vzdělávací program, který i nadále počítá se zachováním a dalším prohlubováním nadstandardní nabídky výuky cizích jazyků.
Při tvorbě našeho školního kurikula jsme vycházeli z následujícího profilu absolventa:
• budoucí student střední školy v rámci Evropské unie
• s kvalitní znalostí anglického jazyka a základy druhého jazyka
• s dobrými znalostmi v naukových předmětech
• schopný pracovat v týmu, se zkušeností s mezinárodní spoluprací v rámci mezinárodních projektů
• schopný vyhledávat si informace z různých zdrojů
• má pozitivní přístup k učení a přistupuje zodpovědně ke svému studiu
• schopný využívat moderní informační technologie
• je schopný chápat multikulturnost i jinakost etnických a náboženských skupin bez ztráty vlastní identity
• všestranně harmonicky rozvinutá osobnost s návyky zdravého životního stylu

Cíle:
a) vzdělávací cíle:
• připravit ke studiu na střední škole
• naučit anglický jazyk na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce
• naučit druhý cizí jazyka na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce
• naučit žáky využívat moderní technologii jako prostředek k dalšímu vzdělávání
• zapojit se do mezinárodních projektů
• umožnit žákům získat mezinárodní certifikáty;

b) výchovné cíle:
• pěstovat národní sebevědomí, vytvořit a posílit hrdost na vlastní původ i mateřský jazyk
• utvářet multikulturním výchovným působením v žácích postoj respektu k rasové, národnostní, náboženské a jiné různorodosti a vychovávat je k ochraně lidských práv, respektování svobody a demokracie
• dovést žáky k pochopení hodnoty lidské práce a schopnosti vhodně volit svoje budoucí pracovní zaměření
• vychovávat žáky k pochopení a realizování žádoucího hodnotového systému včetně chápání globálních problémů lidstva a nebezpečí drogových a jiných závislostí.

Anglický jazyk je stěžejním cizím jazykem naší školy. Žáci se jej začínají učit od vstupu do školy, tj. od 3. ročníku. Výuka Aj je rozdělena do několika fází. V úvodní fázi 3. a 4. ročníku
(3 a 4 hodiny Aj týdně) se častěji objevují prvky herní, seznámení s jazykem, začátky výuky gramatiky s maximálním důrazem na vytvoření vztahu k jazyku. V další fázi si osvojují a prohlubují znalosti jazyka, který jim stále více slouží i jako nástroj poznávání a získávání nových informací o okolním světě a jako prostředek komunikace s vrstevníky z různých zemí. Od 5. ročníku (4 hodiny Aj týdně) mají žáci konverzaci v anglickém jazyce; od 6. ročníku s kvalifikovaným učitelem angličtiny - rodilým mluvčím, a to jedenkrát týdně.

Vytvořit základy druhého cizího jazyka znamená orientovat se ve všech běžných situacích, porozumět slyšenému slovu a používat jazyk slovem i písmem. Výuka začíná od 6. ročníku s důrazem na volitelnost z nabídky jazyků německého, francouzského, španělského a ruského (ruštinu se nám zatím pro malý počet zájemců nepodařilo otevřít). Fáze druhého cizího jazyka jsou obdobné jako u výuky angličtiny. Časová dotace je v 6. ročníku 3 hodiny týdně a od 7. ročníku přibývá týdně jedna hodina konverzace ve druhém cizím jazyce.
K prohloubení výuky slouží pro všechny žáky používání internetu, komunikace prostřednictvím elektronické pošty, poznávací a výměnné zájezdy, návštěvy zahraničních škol, práce v mezinárodních projektech, možnost použití výukových programů na PC.

Vzhledem k profilaci školy je naším cílem, aby každý žák 2. stupně mohl minimálně jedenkrát ve školním roce pobýt v zahraničí v prostředí, kde se hovoří anglicky, německy, francouzsky nebo španělsky. K tomu jim prozatím slouží pobyt v Anglii, Dánsku, Francii či Německu.

K další nadstandardní nabídce ve výuce cizích jazyků na naší škole patří příprava na mezinárodní zkoušku Preliminary English Test (PET) a výuka Výchovy k občanství v anglickém jazyce. Zájemci o zkoušku si volí přípravu na PET zaštiťuje Britská rada - v 8. třídě místo konverzace v Aj a na konci deváté třídy tuto zkoušku skládají. Těší nás, že všichni žáci, kteří zkoušku skládali, mezinárodní certifikát získali.

Naším nejnovějším projektem, jehož spuštění jsme dlouho připravovali, je výuka nejazykového předmětu v angličtině na základě povolení MŠMT. Toto povolení bylo škole uděleno a žáci 6. ročníku tak v souladu s platnou školskou legislativou mají od školního roku 2007/2008 možnost zúčastnit se výuky předmětu výchova k občanství v anglickém jazyce. Hlavním cílem je zlepšení schopnosti v používání cizího jazyka a rozvoj znalostí a dovedností v nejazykové oblasti. Dosavadní zkušenosti jsou velmi dobré a škola bude na základě již uděleného dalšího povolení MŠMT v souladu s přáním žáků a jejich rodičů pokračovat ve výuce tohoto předmětu v angličtině i v 7. ročníku.

zpět na začátek

ZŠ a MŠ T.G. Masaryka

1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6
Adresa: 161 00 Praha 6 – Ruzyně, náměstí Českého povstání 6/511
Ředitelka školy: Mgr. Dana Hudečková od 1. 9. 2003 ředitelkou nástupnické organizace sloučených škol ZŠ
Bělohorská 174 a ZŠ T.G.Masaryka, od 1. 1. 1998 do 31. 8. 2003 ředitelkou ZŠ Bělohorská 174
Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub.

2. Statistické údaje

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 339 332 359 368 269 282 309 340 331
počet tříd 16 17 19 19 13 13 14 15 15
počet žáků 1. tříd 53 85 75 63 41 45 61 49 54


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 58 57 45
počet ostatních žáků 4 4 4


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 48
přihlášeno: 10
přijato: 5


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 0 0 0
počet žáků celkem 0 0 0


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 0 4
počet úspěšných projektů 0 3
získané finanční prostředky (tis. Kč) 0 33


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Zrekonstruovaný areál obou budov ZŠ včetně kuchyně, jídelny a také sportovního areálu s krytou halou, dvěma víceúčelovými hřišti, běžeckou dráhou, zázemím pro atletiku a in-line bruslařskou dráhou činí školu přitažlivou na první pohled. Sportovní hala a venkovní sportovní areál jsou využívány i veřejností, sportoviště jsou denně pod dohledem kustóda. V 1. – 5. třídách dislokovaných v budově Bělohorská 174 jsou využívány možnosti, které poskytuje alternativní program Začít spolu. Přitom se však nezapomíná na pomoc žákům při přechodu na II. stupeň, zabezpečovanou poloodborným vyučováním v 5. ročnících a říjnovými pobyty 6. ročníků mimo areál školy. V Bělohorské 174 byla již druhým rokem v hodinách tělesné výchovy cvičena jóga. Škola vypracovala po provedených stavebních rekonstrukcích tzv. interní bezpečnostní audit, ve kterém je podrobně popsána dopravně – bezpečnostní situace v okolí všech školních budov, umístění dopravních značek, semaforů, výkonu služby Městské policie na přechodech v blízkosti školy a jsou rozpracovány metody výchovně - vzdělávacího působení na žáky v oblasti dopravní bezpečnosti. Audit byl velmi uznale hodnocen ČŠI. Rozvinutá je péče o handicapované žáky; škola se tomuto tématu systematicky věnuje, spolupracuje s občanským sdruženími Vertikála a Rytmus. Od jara 2004 pracuje žákovský parlament, a to jak v Ruzyni (devítičlenný), tak na Bělohorské 174 (pětičlenný), do něhož jsou voleni zástupci tříd a jejich náhradníci počínaje 2. třídou až po 9. třídu. Činnost parlamentu napomáhá rozvíjení pocitu sounáležitosti žáků se školou – podílejí se na přípravě projektů využívaných při výuce, organizují sportovní soutěže a spolurozhodují o cenách pro tyto soutěže, dotovaných z výnosu sběru starého papíru v částkách řádu tisíců Kč. V součinnosti s vedením školy po dohodě s pedagogy byly ve školním roce 2006-7 preferovány ty soutěže, které si žáci pro sebe sami připravili a zorganizovali. Akce probíhaly většinou v odpoledních hodinách a nenarušovaly tak průběh vyučování. Minimalizoval se tak problém suplování za ty učitele, kteří žáky doprovázejí na soutěže probíhající mimo školu. Pořádání vlastních školních soutěží umožňuje kromě toho účast všem, kdo mají zájem soutěžit, a nikoliv jen vybraným reprezentantům školy. Školní parlament organizuje také charitativní akce. Ředitelství dbá o další vzdělávání pedagogických pracovníků podle systematicky a promyšleně sestaveného plánu vycházející z potřeb rozvojového plánu školy. Zájem o školu je větší, než jsou její kapacitní možnosti.

Soutěže: mladší žákyně florbal - 2. místo v Praze.

4. Školní vzdělávací program

Název: Učíme se spolu pro život
Termín spuštění: 3. 9. 2007 v 1. a 6. ročníku

Škola není specificky zaměřena. Na pracovišti Bělohorská jsou využívány prvky a metody vzdělávacího programu Začít spolu s genetickou metodou čtení. Pozornost je věnována výuce jazyků. Ve školním roce 2007/2008 probíhá výuka anglického jazyka již od prvního ročníku zájmovou formou, od druhého ročníku formou nepovinného předmětu, na který se přihlásili všichni žáci. Na druhém stupni se vyučuje zájmově francouzština.

Školní vzdělávací program je společným dílem celého učitelského sboru. Klade důraz na otevřenost školy dětem, rodičům i veřejnosti, respektuje jedinečnost každého dítěte i odlišnosti druhých, učí porozumění a toleranci. Učitele, žáky a rodiče chápe jako partnery, kteří se společně podílejí na vzdělávání. Vytváří pozitivní vztah k učení, upřednostňuje postupy, metody, a formy práce, které vedou k naplňování klíčových kompetencí. Hodnocení žáků je vedeno takovým způsobem, aby vypovídalo o vývoji žáka v čase, o tom jak splnil stanovená kritéria a jaké je jeho pořadí v rámci srovnatelné skupiny. Škola formou projektů podporuje práci ve skupinách sestavených jak z dětí stejné věkové kategorie, tak z dětí různých ročníků a podporuje vzájemnou spolupráci.

Východiska k tvorbě ŠVP:
• na škole se dosud realizoval program Základní škola;
• na pracovišti Bělohorská 174 – se realizoval program “Začít spolu“ a sedmileté zkušenosti s tímto programem byly předány učitelům na 1. stupni v sídelní budově
v Ruzyni;
• absolvovali jsme SWOT analýzu školy a 2x týmovou sborovnu. To nám napomohlo ke zmapování situace školy, proběhla analýza pedagogického sboru, zhodnotili jsme stav školy a její vybavenost;
• získali jsme zkušenosti se zážitkovými kurzy žáků na 2. stupni;
• v roce 2006/2007 jsme se připojili k projektu Tvořivý deník na 1. stupni;
• v letech 2005/2006 a 2006/2007 jsme získali zkušenosti s velkými školními projekty nazvanými Planety.

Vzhledem k těmto zkušenostem bylo rozhodnuto, že školní vzdělávací program ZŠ TGM Ruzyně bude zaměřen na osobnostní výchovu. Zaměření bude realizováno zážitkovými kurzy a prvky osobnostní výchovy napříč všemi předměty a projekty napříč školou.


Odlišnosti nového ŠVP od výuky podle stávajícího vzdělávacího programu
• Rozšíření učebních plánů, na prvním stupni na 118 hodin (v roce 2006/2007 113 hodin), na druhém stupni na 122 hodin (118 hodin).
• Na prvním i druhém stupni má škola k dispozici pro tvorbu učebního plánu tzv. disponibilní hodiny. Na prvním stupni byly v našem školním vzdělávacím programu hodiny využity k posílení výuky českého jazyka, matematiky a výtvarné výchovy. Na druhém stupni jsme je využili k posílení informatiky, dějepisu, přírodopisu a zeměpisu.

V prvních letech ověřování nejsou v učebním plánu ZŠ TGM spojovány či integrovány vzdělávací obsahy více vyučovacích předmětů. Důvodem je srozumitelnost pro rodičovskou veřejnost a také zatím neuskutečněné změny v přijímacím řízení na střední školy (průměry známek).

Velkou pozornost věnují pedagogové naší školy práci s integrovanými žáky formou individuální integrace. Pracovníci PPP se souhlasem rodičů včas diagnostikují případné vady, vedou konzultace s rodiči, dětmi a učiteli a snaží se pod odborným vedením odstraňovat zjištěné nedostatky. Cílem všech pracovišť je nadále vytvářet zdravé a podnětné prostředí, ve kterém se bude dobře pracovat nejen žákům, ale i všem zaměstnancům. Vedení školy si velmi cení dobré spolupráce s rodiči.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Bělohorská (pracoviště součásti ZŠ a MŠ T.G. Masaryka)
- neform. název Hvězdička
www.zstgmruzyne.cz/msbelohorska
Hodnocení
Ředitelka Mgr. Dana Hudečková  
Vedoucí učitelka Hana Chmelařová  
Kapacita školy 50 2007/08 2 tř. / 50 dětí (homogenní 2 x 25) (v nové budově od r. 2005)
ŠVP Školka plná pohody  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP s důrazem na estetickou výchovu, sleduje zásadu přiměřenosti, pestrosti a srozumitelnosti – vyváženost; témata dle ročních dob, rozpracována do třídních programů; individuálně upravena doba pobytu dětí; využití spontánní herní aktivity, pozitivní motivace, snaha rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy; postupný přechod z rodiny, zvykání indiv.; využívání hudby a tance (prohloubeně v kroužcích, jazyk. výuka – Aj 1x týdně); řada akcí společných se ZŠ – pozornost zejm. předškolákům, vycházky do Hvězdy a okolí, výlety; hospitace dle potřeby (nejm. 2x ročně), pravidelná písemná hodnocení pořádaných akcí, zavádění nových postupů, v současnosti bez integrace; záznamy o dětech vedeny pravidelně Dokumentace a podklady vedeny důkladně a přehledně; pestý program; kvalitně zpracovaný přehled postupů a cílů včetně autoevaluace na CD
II. Společenská a komunitní oblast Komunikace s rodiči vstřícná, organizování „rodičovského dne“, Klub rodičů při MŠ Bělohorská, využívání sponzorství i při dovybavení nových interiérů (stále ještě odstraňování závad novostavby); vzájemné návštěvy hlav. s okolními MŠ Meziškolská; využívána i zahrada původní MŠ, úroveň informovanosti dobrá, přehledná; školy v přírodě, výlety; návštěvy stud. z Rakouska, SRN a Norska; spolupráce s norskými pedagogy z Bergenu je dlouhodobá; 2007 – podíl na oslavách 100 let školy Funkční www stránky - součást www ZŠ–aktuální, s přehledem akcí na celý rok, výroč. zprávy a fota; zahr. spolupráce
III. Personální, řídící a provozní oblast Evaluační a autoevaluační mechanizmy podrobně zpracovány i využívány, otevřenost k hledání a uplatňování nových postupů, pravidelné hospitace; komunikace se zřizovatelem jak prostřednictvím ZŠ, tak i neformální konzultace přímo – využívány často; funkční schéma zpracováno vč. náplní, hodnocení průběžné, pravidelné (plán porad na celý rok), ped. sbor stabilní, mladý (prům. 38 let), úroveň dalšího vzdělávání se pozvolna zvyšuje 4 ped. plně kvalifikované; řízení nedirektivní, vzájemná vstřícnost v řízení i vztazích
Souhrn: Převaha tradičních metod, konstatovaná v minulém hodnocení, postupně ale účinně nahrazována novými, přitom však stálý důraz na vyvážený, klidný vývoj dětí bez rušivých momentů; velmi dobrá úroveň propojení se ZŠ, vzájemně obohacující; mateřská škola rodinného typu, důraz na estetiku a ekologii; zřetelný plynulý nárůst uplatňování invence, dnes již nejen moderně zařízená, ale i vedená školka.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Bílá (součást ZŠ a MŠ Bílá)
www.msbila.cz
Hodnocení
Ředitelka Mgr. Maja Bihelerová  
Vedoucí učitelka Mgr. Hana Pelikánová  
Kapacita školy 75 2007/08 3 tř. / 72 dětí (heterogenní 3x24), dočas.nadstav 74  
ŠVP Putování se sluníčkem  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP s důrazem na osobnostní rozvoj dítěte a jeho citovou výchovu, zdravý živ. styl, lid. tradice; výrazná participace rodičů na programu; přechod z rodiny dle individ. požadavků, přihlášení již před nástupem chodí na zahradu a na představení; specifikace interakčních oblastí (prožitkovost), důraz na praktickou stránku, detailní rozpracování dle roku po třídách a k dítěti, sledování a hodnocení indiv. vývoje; prolnutí řady činností se ZŠ – výuka A j v 1 třídě (30 dětí) 3x týdně -rodilí mluvčí, přípravka souboru Bělásek, využívány moderní didaktické prostředky, pomůcky; předškolákům péče se ZŠ; spolupráce se sdruž. Apla, Vertikála, PPP, 2x roč. logoped; kroužky (klub sport. her), výtvar. dílny, plavání, divadlo 1x měsíčně Dokumentace i podklady přehledné, vedené s odborností; propracovaný výchovný systém, poslední ČŠI 2004
II. Společenská a komunitní oblast Komunikace s rodiči pravidelná, schůzky 4-5x roč. , 2x roč. besídka, registr. SRPŠ, využívání sponzorství i při dovybavení; účast na vystoupeních hudebních (Bělásek), Husit. harmonie – muzikál, i výtvarných aj. soutěžích (Pražská mateřinka, Štrozok, B. klášter), ekologické projekty, se ZŠ adopce na dálku a proj. Comenius, návšt. z Irska, Belgie, Austrálie; protiúraz. prevence (Podaná ruka), úroveň informovanosti velmi dobrá Aktualizované www stránky – součást ZŠ, informace, četná fota z akcí; společensky aktivní škola
III. Personální, řídící a provozní oblast Evaluační a autoevaluační mechanizmy plně využívány, v příl. hodnotící formuláře, dotazníky pro rod. (odbor. konzultovány s Ped.f. ČB), pravidelné hospitace, četné projekty; komunikace se zřizovatelem hlavně prostřednictvím ZŠ, konzultace přímo – časté, věcné; ped. sbor se dále ustaluje, další vzdělávání průběžně; stravování ze ZŠ;
škola i zahrada po náročné rekonstrukci – výrazně zkvalitněné prostředí
2 ped. nekvalifikované, vzdělávají se; řízení motivující ze strany ved. učitelky; hodnotné prostředí
Souhrn: Pokračují nápadité, všestranně bohatě strukturované činnosti moderně organizované mateřské školy v ideálním prostředí, s prostorem pro zdravý, harmonický rozvoj dětí; vyhledávaná, pružně vedená mateřská škola s mimořádně pestrou nabídkou vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných i společenských aktivit, kvalitní vazby se ZŠ s podílem na jejích činnostech.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Bubeníčkova
www.ms-bubenickova.wz.cz
Hodnocení
Ředitelka Bc. Jana Kučerová  
Kapacita školy 90 2007/08 4 tř. / 90 dětí (heterogenní 1x23,2x22 a 1x23 křesťanská)  
ŠVP ELCE PELCE KOTRMELCE  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP v kontinuitě s minulostí, zpracován věcně, kriticky, s vystižením kladů i příp. slabin a možných rizik (SWOT analýza), doplňován; hlavní cíle – citová oblast, vztahy, proti agresivitě, prostor pro rozvoj; klíčové kompetence, výstupy; křesťanský rok – důrazy zvl. v kř. třídě, rozpracována měsíční témata (5 teol. oblastí); rozvoj spontaneity a prožitkového učení; rytmika, Aj (4 skup. 2x týdně, 1 rod. mluvčí), flétna, Vv, plavání, důraz na předškolní (2x týdně kroužky) a odkladovou výchovu; ekologické prvky, využívání pomůcek a odb. publikací; spolupráce s křesťanskou PPP, konzultace o problémových dětech Podklady k hodnocení připraveny opět svědomitě, s trvale vysokou odbornou úrovní; křesť. třída, ČŠI v r. 2007, zcela pozitivní
II. Společenská a komunitní oblast Ve spolupráci s rodiči časté společné akce (vánoce, velikonoce, jarmark aj.), fungující SRPŠ (vč. sponzorství), úroveň informovanosti velmi dobrá, pravidelná spolupráce s MŠ v oblasti (vzájemné návštěvy) a ZŠ; praxe studentů (hlav. Sv. Jan pod Sk.), kontakty s Domovem sv. Rodiny; účast na soutěžích, řada ocenění a umístění; ekologické projekty – třídění odpadů, pomoc při humanitárních akcích (Domov sv. Rodiny); škola zorganizovala 1. ročník Petřinské olympiády MŠ – přidělen grant MČ vysoká úroveň spolupráce s rodinou a zejm. s křesťansky orient. subjekty; www stránky kvalitní; 1. petřinská olympiáda
III. Personální, řídící a provozní oblast evaluační a autoevaluační mechanizmy propracovány dle metodiky VÚP a využívány; konzultace se zřizovatelem věcné, vždy vstřícnost, v jednání pružnost, včasnost hlášení; využívány poznatky z hospitací, účelná výměna názorů, zpětná vazba, ped. sbor stabilizovaný, mladý (prům. 34 let) ; estetická úroveň velmi vysoká, vybavení doplňováno (podíl sponzorů); stravování kvalitní, jen s občas. drobnými výkyvy ve skladbě; vzniká (od září 08) další třída pro 25 dětí – předškoláků v ZŠ Petřiny-jih 2 ped. – studium VŠ a 1x škol. management; řízení účelné, s důrazem na přátelské klima
Souhrn: Škola nadále dlouhodobě udržuje a prohlubuje své vynikající renomé, spolupracuje s odbornými pracovišti a obč. sdruženími, usiluje o výchovu k mravní vyspělosti a odpovědnosti; komunikace s rodiči je příkladná, řada společných akcí – přirozené komunitní centrum; vyhledávaná mateřská škola s mimořádně příznivým rodinným klimatem, přitom progresivně spravovaná, velký důraz kladen na předškolní přípravu; jako jedna z mála MŠ se pravidelně hlásí o granty. V přípravě zvýšení kapacity.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Čínská
www.materska-skola.cz/cinska
Hodnocení
Ředitelka Jindřiška Minářová  
Kapacita školy 100 2007/08 4 tř. / 96 dětí (heterogenní 4x24)  
ŠVP Objevujeme svět kolem nás  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP zpracován do koncepčních metodických okruhů a třídních tematických plánů pro jednotlivá roční období; adaptace probíhá s ohledem na individuální specifika, prostor pro rozvoj předpokladů při respektování přirozených potřeb v duchu J.A.K. - Škola hrou; důraz na jazykovou přípravu, již tradiční (14. rok) výuka francouzštiny (rod. mluvčí, s podporou Klubu přátel MŠ – denně), Aj 2x týdně; zahradní aktivity, výlety, školy v přírodě; vývojové pokroky sledovány, záznamy s odstupem porovnávány; kultivace vztahů ve vzájemné komunikaci, podpora zdravého sebevědomí, uplatnění; výchova k samostatnosti v sebeobsluze (rozvíjení motoriky) i v receptivních schopnostech (důraz na předškolní přípravu, pozornost odkladům – konzultace a návštěvy ZŠ a MŠ Bílá) Podklady k hodnocení poskytnuty k nahlédnutí, www stránky funkční; důraz na jazyk. výuku; poslední zpráva ČŠI v r. 2007 (letní provoz), bez probl.
II. Společenská a komunitní oblast Trvale hodnotná výtvarná činnost – dílny i pro rodiče, společná příprava oslav svátků vč. výzdoby a výroby kulinářských produktů; konzultace s rodiči o potřebách a problémech dětí; pravidelné návštěvy divadel, koncertů, časté návštěvy seniorů v DPS; cvičná škola SŠ Ped.; účast v akci Dětský úsměv 4. rokem; opakovaná účast ve výtvarných soutěžích; kontakty se zahr. oproti dřívějšku poněkud slabší Pokračující spolupráce s rodiči i se sponzorskými výsledky (kuchyňka, šatny); společen. akce
III. Personální, řídící a provozní oblast Učitelku odešlou do důchodu nahradila kvalifikovaná absolventka; konzultace se zřizovatelem časté, vždy vstřícné a pružné, včasnost hlášení; využívány poznatky z hospitací (náhled do záznamů), porady dle zápisů věcné, podnětné; ped. sbor stabilní, prům. věku 48 let; DVPP – hlavně v obl. metodické a jazykové; estetická úroveň školy velmi vysoká, vybavení doplňováno i sponzorsky; stravování - skladba vyvážená (náprava), nově zařízena kuchyně a šatny Plně kvalifikovaný, stabil. ped. sbor; řízení kolegiální, dlouhodobě fungující osvědčené mechanismy
Souhrn: ŠVP od minulého hodnocení dopracován a využíván, škola funguje zaběhnutým celoročním rytmem v součinnosti s rodinami dětí, spolupracuje s odbornými pracovišti a obč. sdruženími, usiluje o výchovu k samostatnosti a všestrannosti; rozvíjí řadu pozoruhodných vzdělávacích projektů, zejména tradiční vysoká úroveň jazykové přípravy (zvl. Fj); důraz na kulturní hodnoty, hl. na výtvarnou stránku.

zpět na začátek

Název
www
Fakultní mateřská škola se speciální péčí
www.skolka.org
Hodnocení
Ředitelka PaedDr. Vlasta Gregorová  
Kapacita školy 100 2007/08 4 tř. / 87 dětí (heterogenní 2x25, 1x26 a 1x11 spec.), integrace  
ŠVP Osobnostně orientovaný model předškolní výchovy  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP zpracován po oblastech s důrazem na individ. rozvoj dítěte, s přihlédnutím k jeho specifikům a potřebám (vč. postižených); rozpracován do třídních VP po časových cyklech s osobními vklady učitelek; adaptace individuální, úzká součinnost s rodinou; třídy=samostat. komplexy, 1 menší – kombinované vady, asistenti; důraz na dílny, kroužky, Aj (2 matky s předch. pobyty v USA), kvalitní předškol. příprava; využití zahrady; výchovné postupy často netradiční a atraktivní (drama, pohyb a hudba, výtvarné cykly aj.); logopedie, PPP, spec. ped., spolupráce s Ped. f. a FFUK, SŠ Ped., JABOK aj.; zápisy z porad – detailní vývojové záznamy o každém dítěti, se spec. péčí zvlášť podrobně; Podklady zpracovávány a vedeny přehledně, odborně; specifické aktivity, poslední zpráva ČŠI v r. 2003
II. Společenská a komunitní oblast Individuální, úzké vazby s rodiči, časté společné akce ve škole i na zahradě („drakiády“, táboráky, vánoční koncerty, masopust aj.), kvalitně fungující Klub rodičů a přátel školy (vč. sponzoringu), úroveň informovanosti velmi dobrá, spolupráce s okolními ZŠ; stáže studentů i ze zahraničí; účast na soutěžích a veřejných vystoupeních méně = mimo rámec koncepce, o to více vlastních aktivit; dlouhodobé projekty zpracovány do tematických celků; spolupráce s obč. sdruženími-CTD, MÁTA (sídlí zde); přirozené komunitní centrum lokality Informativně i invenčně vedené www stránky (bohatě obrazové); četné odbor. kontakty, vysoká úroveň spolupráce s rodinou
III. Personální, řídící a provozní oblast Mimořádná míra samostatnosti ped. prac., evaluační a autoevaluační mechanizmy zpracovány a využívány; konzultace se zřizovatelem časté, věcné; vzdělávání ped. – dlouhodobé kvalifikační studium i ad hoc kurzy; hospitace - vstřícná výměna názorů, zpětná vazba, preference humanity; ped. sbor částečně obměněný, mladý (prům. 37 let, asistenti 28) ; estetická úroveň školy vysoká, vybavení doplňováno (podíl sponzorů); stravování - skladba vyvážená; nově upraveno přístupové schodiště a zbudován i bezbariérový přístup Z 9 ped. 3 nekval.– studium; 3 asistenti; řízení účelné, nedirektivní; preference harmonie v řízení i vztazích
Souhrn: Ve škole působí odborně zdatný tým pedagogů s vysokou mírou tvořivosti a zájmu o předškolní výchovu a vzdělávání; cenné služby poskytovány i dětem s vážnými kombinovanými postiženími; využívání netradičních metod, spolupráce s pedagogickými pracovišti a obč. sdruženími; příkladné formy komunikace s rodinami dětí; tradičně mnohem větší zájem o umístění než umožňuje kapacita; mateřská škola s trvale vynikajícími pedagogickými výsledky, významné společenské a komunitní centrum.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Charlese de Gaulla
www.degaulla.cz
Hodnocení
Ředitelka Eva Vodrážková  
Kapacita školy 44 2007/08 2 tř. / 44 dětí (heterogenní 23 a 21)  
ŠVP ŠVP MŠ Charlese de Gaulla  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP zpracovaný v horizontu let 2005-009 je každoročně aktualizován, má za cíl respektovat věkové potřeby dětí a rozvíjet jejich osobnost, vytvářet prostředí pro prožití šťastného dětství, rozvíjení komunikačních dovedností, sociálních vazeb, zvyšování sebedůvěry a sebejistoty; v pokračující spolupráci s Centrem inspirace a tvořivosti (působí v objektu – kurzy, kroužky, výstavy) i s rodiči má škola vypracovaný ekologický program dle ročních období (zapojena zahrada), oživovány lidové zvyky a obyčeje např. Martin, advent, Mikuláš, vánoce, tři králové, masopust, velikonoce (výtvarné, hudební, taneční, kulinární aj. aktivity), Aj 2x týdně, spolupráce s PPP, ředitelka – logoped. školena, využívá; předškoláci si vzájemně porovnávají výkony; vyloučení televize!; Podklady k hodnocení písemně i náhledy do dokumentace, pečlivě vedené; vlastní www stránky nové, přehledné, kvalitní s bohatou fotodokumentací (stažen ŠVP); poslední zpráva ČŠI v r. 2004
II. Společenská a komunitní oblast využívány klady malé školy rodinného typu, kontakty s rodiči často velmi neformální (hojná účast na besídkách); soutěže – vánoční ozdoba, Pražská mateřinka, spolupráce se ZŠ nám. Interbrigády (cvičení předškoláků) a ZŠ nám. Svobody 2 (řada programů), MŠ Terronská, Pomocná škola - masopust; návštěvy galerií, divadel, výstav, tematické vycházky, exkurze, výlety; důraz na ekologii – pravidelné návštěvy Toulcova dvora denní spolupráce s rodinou – i se sponzorskými výsledky; četné funkční vazby na okolní školy
III. Personální, řídící a provozní oblast malý kolektiv – neformální vazby; periodická autoevaluace – písemné výstupy (týdenní, měsíční, čtvrtletní, roční) i hodnocení vývoje dětí; konzultace se zřizovatelem velmi časté, vždy věcné a pružné, včasnost hlášení; využívány poznatky z hospitací, ped. sbor stabilní, vyššího středního prům. věku (50), ředitelka se chystá do důchodu; sledována odb. literatura, aplik. progres. metody, školení a ped. vzdělávání; estetická úroveň školy dobrá, domácké prostředí, vybavení doplňováno i sponzorsky; stravování v normě; nové soc. zařízení – viz přílohy 2 nekvalif. ped., všechny zkušené, spolehlivé, řízení neformální, kolegiální
Souhrn: Škola plně využívá výhod, poskytovaných zahradním vilovým objektem; soudržný, přátelsky kooperující kolektiv v úzké součinnosti s rodiči vytváří pro děti příznivé klima; šťastné spojení s Centrem inspirace a tvořivosti – řada vzájemně obohacujících aktivit; trvá tradičně největší zájem veřejnosti o přijetí dětí do této MŠ mezi ostatními bubenečskými; rodinně orientovaná, přitom však moderně vedená škola, ve výchově s důrazem na trvalé hodnoty.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Janákova (součást ZŠ a MŠ nám. Interbrigády)
www.interbrigady.cz
Hodnocení
Ředitel Mgr. Petr Karvánek  
Vedoucí učitelka Anna Agyemangová  
Kapacita školy 50 2007/08 2 tř. / 50 dětí (heterogenní 2x25)  
ŠVP Hrajeme si spolu  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP využívá přirozených schopností a potřeb dětí s ohledem na individuální specifika, podporuje rozvoj kreativity; adaptace ve spolupráci s rodiči; široká nabídka zájmových aktivit – kroužky Vv, flétna, Aj (2 skupiny 1x týdně), dramat. výchova, tanec; předškolní příprava denně dle ŠVP v rámci dopolední činnosti; spolupráce se ZŠ, jíž je MŠ součást, zde i cvičení, letní olympiády; t.č. bez integrace; logopedie; rozvoj komunikačních dovedností, prevence soc. pat. jevů – aplikace ze školení, spolupráce s PPP Podklady předloženy přehledně zpracované; za současného vedení návštěva ČŠI dosud nebyla
II. Společenská a komunitní oblast Společné akce s rodiči – besídky, dílny - výtvarná tvorba (vánoce, velikonoce); sponzoring; nadmíru volné ranní příchody; před volbou rodičovské samosprávy; kvalitní informace prostřednictvím vývěsek – plakátky, plány velmi četných (vnitřních i vnějších) akcí s daty i cenami (pro kontrolu čerpání příspěvku; účast v soutěžích – řada ocenění předních míst (sport.soutěže, výstavy – vánoč. ozdoba); navázány a prohlubovány kontakty s MŠ Kohoutek; kvalitní přírodní prostředí využíváno pro zdravý rozvoj dětí; v přípravě výměnný pobyt s MŠ Želiv na Vysočině a v Regensburgu (Goethe Institut – projekt Von klein auf – Odmalička) www stránky součástí stránek ZŠ – zde i výroč. zpráva; řada zajímavých akcí v běhu i v přípravě
III. Personální, řídící a provozní oblast Stabilizovaný sbor o 4 kvalif. ped., prům. věk 49 let, 1 spec. ped.; řízení neautoritativní, sdělování poznatků a výměna zkušeností při pravid. poradách nebo ad hoc k akcím; komunikace se zřizovatelem jak prostřednictvím ZŠ tak přímo, bezproblémová; další vzdělávání ped. v kurzech a školeních méně využíváno; estetická úprava interiéru příkladná, stravování až na nižší limit ovoce (XI/07) v normě; řeší se ve spolupr. se zřizovatelem náhrada bytu pro školnici, dosud nabízené odmítá, dřívější neshody však ustaly Plně kvalifikovaný stabilní sbor, motivující řízení, estetika vnitř. prostředí vysoká
Souhrn: Hodnocení (=odložená evaluace po nástupu nové ved. uč.) proběhlo právě před rokem - pokračuje kladný posun ve všech oblastech a směrech, ani od rodičů nezaznamenány výhrady; v minulém hodnocení akcentovaná potřeba rozvíjení vazeb na další MŠ a jiné subjekty se zdárně prohlubuje, a to i do vzdálenějších oblastí.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Jílkova
www.sweb.cz/msjilkova
Hodnocení
Ředitelka Hana Kosová  
Kapacita školy 100 2007/08 4 tř. / 100 dětí (homogenní)  
ŠVP Zdravé a šťastné dítě, které zná svou hodnotu  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP pokračuje v zásadách přirozeného ped. působení, vede děti k samostatnosti; adaptační fáze propracována s indiv. ohledy, výchova využívá hlavně pozitivní stimuly ve snaze kompenzovat negativní sklony; důraz je kladen na rozvoj motoriky, prožitkové učení, cítění; v kroužcích dále rozvíjena hudba, tanec, zpěv, výtvarné projevy; plavání, aerobic, keramika aj.;učitelky využívají progresivní metody, participují na rozpracování ŠVP; posilování dovedností v přípravě předškoláků a dětí s odklady (soustředění, grafomotorika aj.); v souč. integrace není, děti s drob. handicapy s individuálními plány a péčí; spolupráce s logopedy, s PPP dobrá, prevence pat. jevů, ekologická výchova (třídění odpadů) Podklady k hodnocení opět v mimořádném rozsahu, www stránky přehledné, řada fotografií; propracovaný systém vých., poslední zpráva ČŠI v r. 2004
II. Společenská a komunitní oblast Snaha vyjít přáním rodičů maximálně vstříc, pro náměty zpracovány a distribuovány dotazníky; besídky s vystoupeními, velmi oblíbená každoroční červnová zahradní slavnost (láká i budoucí klienty, 2006 pro rekonstrukci nebyla); účast v soutěžích Bambiriáda, Pražská mateřinka, Rok s medvídkem Nivea, vánoční vystoupení ve stanu MČ, Betlémy, koncerty (i Zdravé pískání) aj.; návštěvy s programem v Klubu důchodců Břevnov, břevnovské posvícení; pravidelná spolupráce se ZŠ Marjánka (vaření pro MŠ při rekonstrukci), vzájemné návštěvy, též se ZŠ J.A. Komenského; studentské praxe sportovců; vydává školní časopis; školy v přír., granty, návštěva uč. z Dánska kvalit. spolupráce s rodiči, vzájemná infor.,(sponzoring – řada doplňků vybavení); mimořádná četnost účasti v soutěžích a vystoupeních, podává žádosti o granty; četné společenské akce
III. Personální, řídící a provozní oblast Zájem o přijetí v MŠ stabilně vysoko překračuje kapacitní možnosti; spolupráce se zřizovatelem pružná, vždy vstřícná, konzultace věcné, časté; učitelky se průběžně vzdělávají (1 vystudovala VŠ, odešla), sdělování zkušeností na poradách; sbor po částečné obměně již stabilní; strava co do skladby s občas. výkyvy, hospitace pravidelné, z výsledku poučení, z příp. chyb pozitivní motivace k nápravě bez represí; škola i zahrada po generální rekonstrukci plně kvalifikovaný, část. obměněný ped. sbor; řízení nedirekt., s využitím přirozené autority zkušenějších, zejm. výrazná osobnost ředitelky
Souhrn: Stále platí, že se jedná o nejvyhledávanější z břevnovských MŠ se širokou nabídkou aktivit, poskytující prostor pro všestranný rozvoj dítěte; propracovaný výchovný program, podporovaný a dotvářený pracovníky školy i samotnými dětmi za aktivní spoluúčasti rodičů a širokého okruhu příznivců; příkladná MŠ po všech stránkách, po celkové rekonstrukci harmonické prostředí; přirozené komunitní centrum Břevnova, spojující generace.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Juárezova
www.msjuarezova.cz
Hodnocení
Ředitelka Soňa Šrotová  
Kapacita školy 92 2007/08 4 tř. / 92 děti (heterogenní 4x23)  
ŠVP Muzika nejpřirozenější nám jest  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP již v osvědčené podobě s těžištěm práce v estetických aktivitách, v elementárním muzicírování dle Orffova Schulwerku, metody P. Jurkoviče aj.; důraz na lidovou slovesnost, písně, zvyky, tradice, ŠVP rozpracován do tříd a časových pásem dle ročních dob (s participací nápadů učitelek); adaptace s ohledem na individuální specifika; tvůrčí a umělecké aktivity prohlubovány v kroužcích; výuka Aj 1x týdně externě, flétna, divadla koncerty; zahradní aktivity, vycházky do Stromovky, výlety; kultivace vztahů ve vzájemné komunikaci, podpora zdravého sebevědomí, uplatnění; výchova k samostatnosti v myšlení i jednání (důraz na předškolní přípravu – Těšíme se do školy, pozornost i odkladům, aplikace myšlenek J.A. Komenského); výchova v duchu humanismu a tolerance, ekologická výchova Podklady k hodnocení poskytnuty k nahlédnutí s komentáři a výklady; www stránky stále neúplné (XII/07), poslední zpráva ČŠI III/2006 – vynikající MŠ, profilací příkladná
II. Společenská a komunitní oblast Dobrá informovanost rodičů formou vývěsek, pro posílení kontaktů aplikován vlastní dotazník a nabízeny individuální pohovory o dětech – málo využíváno, tradičně 5 velkých akcí pro rodiče (s jejich aktivním zapojením) ročně – vánoce, masopust, vítání jara, den dětí, zahradní slavnost; pravidelné vystupování na slavnostech MČ, úzká spolupráce se ZŠ E. Destinnové preference nesoutěžních aktivit; snaha o vtažení rodičů do dění školy doznává v posl.době zlepšení
III. Personální, řídící a provozní oblast DVPP – stále mimořádné, v loňském škol. roce v celkovém rozsahu 220 hodin, účast všech ped. prac., ředitelka příkladem; školení, semináře a kurzy prohlubující odbornou profilaci, technické a operativní znalosti a dovednosti, dále z oblasti umělecké, psychosociální i legislativní; poznatky aplikovány, vzájemná výměna získaných zkušeností; prováděna evaluace dle dopor. metodik; ped. sbor stabilizován, prům. věku (44); estetická úroveň školy velmi vysoká, vybavení doplňováno i sponzorsky; stravování - v min. hodnocení nedostatečné již v normě, ředitelka pravidelně kontroluje dodržování spotřebního koše kvalifikovaný (mimo 1 uč. na 1/2 úvaz.), stabil. ped. sbor, studium sboru v mimořádném rozsahu a hloubce, aplikace progresivních postupů; řízení s uplatněním přirozené autority
Souhrn: MŠ je osvědčenou dílnou nápadů, v níž se tvořivě a citlivě realizují moderní pedagogické postupy kultivace dětí, především s využitím hudebních a výtvarných výchovných prvků; výchova k toleranci a vzájemnému respektu; učiněna náprava v oblasti stravování oproti minulosti; škola s estetickým prostředím modernizovaného objektu – atraktivní MŠ s nejlepšími předpoklady pro zájemce o specifický výchovný program.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Kohoutek (součást ZŠ a MŠ Hanspaulka)
www.zshanspaulka.cz/kohoutek
Hodnocení
Ředitelka Ing. Marie Pojerová  
Vedoucí učitelka Bc. Světluše Pimperová  
Kapacita školy 54 2007/08 3 tř. / 54 dětí (2 x 21 a 1x12, heterog.)  
ŠVP Osobnostně orientovaná předškolní výchova  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP se stále doplňuje a vylepšuje; jsou nenásilně rozvíjeny schopnosti a dovednosti dětí zajímavou, hravou formou, vše rozpracováno do ročního plánu; zvykání v 3měsíční době, před nástupem schůzky s rodiči, návštěvy dětí v MŠ; kroužky – keramika, flétna; cvičení 2x týdně – v Sokolu Hanspaulka; spolupráce s Ped. fakultou, se ZŠ – Začít spolu; pro předškoláky spec. třída s propracovaným programem „Než půjdeš do školy“, další třída se připravuje v objektu ZŠ (od 1.9. 08); odklady zvlášť; vedeny podrobné záznamy o každém dítěti s vyznačením specifik a dosažených pokroků, (pozorovací schémata v přílohách); spolupráce s PPP, 1x měs. psycholog ze ZŠ; školky v přírodě i 2x ročně, divadlo, výlety Dokumentace a podklady vedeny přehledně, odborně, ale zároveň i srozumitelně; míra spokojenosti rodičů vysoká ve většině oblastí (vlastní dotazník)
II. Společenská a komunitní oblast úzká spolupráce se ZŠ, společná vystoupení, „Hanspaulské dovádění“; pravidelné praxe student. SPgŠ; k informacím rodičů kromě individ. konzultací slouží www stránky ZŠ a vlastní školkový časopis; společné zahradní slavnosti (zahrada upravena a využívána, stejně jako sousední sportoviště); rodiče se aktivně podílejí i na tvorbě vzděl. programu MŠ, studují odbornou literaturu, účastní se besed o školní zralosti; MŠ participuje na soutěžích pořádaných MČ Praha 6; rozvíjeny ekologické projekty, spolupráce s Art preschool Neverland Praha; projekt proti šikaně www stránky - součást www ZŠ, přehledné; se ZŠ i s rodiči naprosto neformální, úzké kontakty, sponzoring na výši – doplňuje vybavení MŠ
III. Personální, řídící a provozní oblast úroveň vzdělávání vysoká, ved. učitelka příkladem; účast pedag. na DVPP pravidelná, 1 magisterské studium na Ped. fakultě, v MŠ ped. praxe 5 SŠ stud.; evaluační a autoevaluační mechanizmy využívány, rozpracovány velmi podrobně v návaznosti na ZŠ, zpracovány dotazníky zvlášť pro kategorie respondentů (přílohy); komunikace se zřizovatelem jak prostřednictvím ZŠ tak i přímo –velmi často a účinně; ped. sbor stabil. (prům. 39 let), plně vzájemně kooperující; stravování ze ZŠ přes výdejnu; v přípravě další třída 5 ped. kvalif., studium; řízení nedirektivní, zcela partnersky vlídné
Souhrn: Mateřská škola příkladně harmonicky provázaná s životem ZŠ, jejíž je součástí, i s rodinami dětí; plně využívá funkčně a esteticky hodnotně pojednaný interiér i klidnou polohu objektu se zahradou, zájem o přijetí minim. dvojnásobně převyšuje disponibilní možnosti; odborně i lidsky kvalitní, sehraný kolektiv pracovnic vytváří dětem prostředí plné inspirace i tvůrčí pohody; mateřská škola rodinného typu, přitom moderní, s přátelským, optimistickým klimatem. Připravuje se od škol. r. 2008/09 otevření další předškolní třídy MŠ v objektu ZŠ.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Libocká
http://web.quick.cz/ms.libocka/
Hodnocení
Ředitelka Bc. Dana Chroustovská  
Kapacita školy 60 2005/06 3 tř. / 60 dětí (heterogenní 23 a 24, spec. 1x13), integrace  
ŠVP Pojďte mezi nás  
I. Výchova a vzdělávání Podrobně zpracovaný, obsažný ŠVP, strukturovaný po oblastech s důrazem na individ., klidný rozvoj dítěte v kvalitních mezilidských vztazích, s přihlédnutím k osobnostním specifikům a potřebám (vč. postižených), nepřetěžování, radost – nadále se doplňuje a vylepšuje; před nástupem do MŠ postupné seznamování – účast na akcích, indiv. adaptace s rodiči; plavání, aerobic, flétna, drama atd., Aj prožitkovou met. 2x týdně, rod. mluvčí; multikulturní výchova, ekologické aktivity (třídění) , vycházky, výlety, výstavy; pravidelné konzultace s rodiči každý 1. čtvrtek v měs., jinak dle dohody; studium, odb. literatura doplňována, k dispozici i rodičům; zvláštní péče předškolákům a odkladům, zpracovány podrobné indiv. vývoj. programy pro integraci – integrují velmi komplikované příp. (t.č. např. Down.s., bezruké d., kochl.imp., epileps.), logopedie, škol. psych. – skupiny pro rodiče Podklady stále zpracovávány přehledně, na odborné úrovni, zvl. vývojové záznamy o dětech (nejen postiž.), poslední zpráva ČŠI v r. 2007 výrazně kladná
II. Společenská a komunitní oblast Zcela neformální, úzké vazby s rodiči, časté společné akce ve škole i na zahradě (plně využívána) pravidelně v průběhu roku, kvalitně fungující Unie rodičů, úroveň informovanosti velmi dobrá, spolupráce i na tvorbě programu MŠ; proti dravé soutěživosti, účast na vánoč. ozdobě, spolupráce se ZŠ Dědina a TGM, MŠ Vokovická a Stochovská; praxe studentů FTVS (obor rehab. tělesně postiž.), s Ped. fakultou (Praha, Liberec); řada cenných projektů (i dlouhodobých) s výchovnými prvky zábavnou formou, nevšední invence („Domácí zvířata a jejich mláďata“, „Podzim v naší zahradě“ , „Běh babím létem“-3. roč.), spolupr. s Člověk v tísni (Srbové – konzult. k integracím), 2x roč. návštěvy DD, zpívání – projekt „Radostné stáří“ Aktualizované, informativně i invenčně vedené, kvalitní www stránky; četné kontakty s odbornými a ped. pracovišti i ze zahr.
III. Personální, řídící a provozní oblast ped. pracují samostatně, řízení nedirektivní, kolegiální vztahy, evaluační a autoevaluační mechanizmy plně využívány;
ped. studují – magisterské (předšk. vých. a spec. ped.)a VOŠPed. (sv. Jan), vysoká míra zájmového nasazení, kurzy a školení - celkem 102 hod. za min. rok; kontakty se zřizovatelem časté; hospitace - zpětná vazba, ped. sbor stabilní, mladší (prům. 38 let); estetická úroveň vysoká, vybavení doplňováno (podíl sponzorů); stravování - skladba vyvážená
2 ped. – studium; řízení účelné, kolegiální sounáležitost; harmonie v pracovních vztazích
Souhrn: Působí zde sehraný tvořivý tým pedagožek s vysokou mírou profesionality a zájmem o věc; cenné služby poskytovány i dětem se závažnými, často kombinovanými postiženími; řada nevšedních projektů, spolupráce s pedagogickými pracovišti; příkladné formy komunikace s rodinami dětí, zcela harmonické prostředí s aktivním podílem i neped. pracovníků; mnohem větší zájem o umístění, než umožňuje kapacita; MŠ vyhledávaná pro odbornost i lidskost přístupu; významné společenské a komunitní místní centrum.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Meziškolská
http://sweb.cz/ms.meziskolska
Hodnocení
Ředitelka Mgr. Zdeňka Dohnalová  
Kapacita školy 95 2007/08 4 tř. / 92 dětí (homogenní 1x24, 2x23, a 1x22)  
ŠVP Svět kolem nás  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP v obecném rámci, s tradičním zaměřením na tělesnou a výtv. výchovu (Zdravá MŠ), region. historii, kulturu, turistiku, rozpracován do tříd po časových etapách; adaptace v kratší době (větš. max. 14 denní); Aj 2x týdně, kroužky Tv, plavání; vycházky a výlety velmi časté – jedna z priorit MŠ; rozvíjení programu „Kamínky“ s modifikacemi; výchova dětí orientována k toleranci, součinnosti, vzájemné pomoci; PPP konzultace zvl. k probl. příp. by škola uvítala častější, předškoláci připravováni průběžně, zvlášť, dle připravených programů, navštěvují i okolní ZŠ; přetrvávají výhrady ze strany MŠ ke spolupráci s pediatry (údajně uschopňují nedoléčené děti) – požádáno o přešetření; vývojové hodnocení slovní, vyhovující; v péči dítě po mozk. obrně Podklady k hodnocení nově a přehledně zpracovány; www stránky aktualizovány, informující, hodně fotogr.; poslední zpráva ČŠI v r. 2005
II. Společenská a komunitní oblast Ve spolupráci s rodiči některé společné akce (zdařilý Den dětí v rodičovské režii), fungující SRPŠ (vč. sponzorství – nákup hraček, knih, divadel. představení; pravidelná spolupráce se ZŠ J.A. Komenského, Marjánka a Norbertov, kontakty jsou i s ostatními břevnovskými MŠ; ekologické projekty v rámci ŠVP; velmi cenné jsou již tradičně každoročně pořádané letní tábory i pro jiné děti z MČ; pravidelné docházky dětí do LDN v ÚVN; loni nastudováno s dětmi divad. pásmo z čes. dějin, letos Erbenova Kytice; reprez. MČ na Pražské olympiádě MŠ Posíleno informování rodičů; pravidelné letní tábory; mimořádná dramatická a tělových.činnost
III. Personální, řídící a provozní oblast evaluační a autoevaluační mechanizmy od minulého hodnocení prohloubeny, hospitace běží, návštěvy ped. i v okolních MŠ; konzultace se zřizovatelem věcné, v jednání pružnost, včasnost hlášení; ped. sbor stabilizován, věkově prům. (41)., význ. kladné specifikum – učitel, školník a inst. plavání muži; DVPP na dobré úrovni, četné kurzy (52 hod.), ředitelka příkladem; estetická úroveň výborná, vybavení doplňováno i sponzorsky; stravování v normě kvalifikov. sbor (až na 1) – studium ; nadstandard.= význ. mužská složka; řízení funkční, s dohledem na event. slabší místa
Souhrn: Pokračuje řada cenných aktivit (divadelní představení dětí pro rodiče, spolupráce s okolními zařízeními aj.), zvýšila se značně úroveň informovanosti rodičů i spolupráce s nimi; bohatá tělovýchovná činnost, časté vycházky a výlety příznivě ovlivňují zejména zdravotní stav dětí; mimořádná dramatická činnost; velmi záslužné je především organizování každoročních letních táborů v přírodě (na různých místech) i pro zájemce z jiných MŠ; moderní výchovné postupy se již pozvolna daří zavádět.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Mládeže (součást ZŠ a MŠ J.A. Komenského)
www.janakomenskeho.cz/ms_index.php
Hodnocení
Ředitel Mgr. Luděk Soustružník  
Vedoucí učitelka Marie Doležalová  
Kapacita školy 100 2007/08 3 tř. / 72 dětí (2x24 heterog. a 1x24 homog.)*/ */Pozn: (v budově sídlo soub. Rosénka)
ŠVP „Mámo, táto, už to vím“  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP již dopracován (v příl.) se zaměřením na rodinný typ školy, s důrazem na tvořivost a samostatnost, aplikován pro třídní podmínky a časově; po zápisu děti zvány na školní akce (zahradní slavnost, besídky); adaptace individuální, spontánní herní aktivity; Vv, plavání, flétna, keram., aerob., školy v přírodě, zdravý životní styl, turistika; odb. literatura již doplněna, užívá se; řada akcí společných se ZŠ (např. lektorka Aj 1x týdně) – pozornost zejm. předškolákům (a odkladům), vydělováni ze tříd na urč. programy; v ped. oblasti ještě posílit zejména výchovu dětí k větší samostatnosti Dokumentace a podklady dobré, přehledné; inspekce ČŠI dlouho nekonána
II. Společenská a komunitní oblast Komunikace s rodiči od min. hodnocení již o něco lepší, ale stále se hledají další cesty, kdykoliv návštěvy a konzultace, pravid. schůzky, organizují i mimoškolní akce – zájem však ještě ne zcela ideální, Sdružení rodičů obnoveno, již více aktivní, s PPP besedy pro rodiče; spolupráce s časopisem Břevnovan; praxe studentek SPgŠ Evropská; spolupráce se ŠD ZŠ i se soub. Rosénka; účast v soutěžích (vánoč. ozdoba); projekty převážně s ekolog. zaměřením; břevnov. posvícení (prodej dět. výrobků), adventní slavnost, akce s MK v Břevnově, sponzorské doplnění inventáře www stránky - součást www ZŠ, dobře informují slovem i obrazem; informovanost veřejnosti o dění školy posílena, ještě s rezervou
III. Personální, řídící a provozní oblast Evaluace a autoevaluace již zpracována, aplikována, poctivě konstatovány i rezervy, stanoveny cíle a priority (eval.list a metodika v příl.), hospitace dle plánu; komunikace se zřizovatelem prostřednictvím ZŠ, též konzultace přímo – využívány ; ped. sbor již stabilizován (prům.věk 42), 1 ped. studuje, úroveň dalšího vzdělávání ostatních slabší; skladba potravy vyvážená ped. plně kvalifikované řízení nedirektivní, klidná atmosféra
Souhrn: Škola dále postupně posiluje v řadě hledisek, dopracován a užíván ŠVP, vcelku solidně zprac. evaluace – třeba však ještě dotáhnout k prakt. cílům, znatelně se zvyšuje estetická hodnota interiérů, daří se i aktivizovat zájem rodičů na životě školy, přestože ještě s rezervami; běžná mateřská škola rodinného typu, náznaky snah o uplatnění progres. metod čekají na adekvátní odezvu rodičů. Celkově od min. hodnocení jistý progres, i když zejména v ped. a komunik. oblasti je stále co zlepšovat.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Motýlek
http://msmotylek.wz.cz
Hodnocení
Ředitelka Eliška Janečková  
Kapacita školy 103 2007/08 4 tř. / 100 dětí (heterogenní 2x25, 1x26, 1x24)  
ŠVP Šťastné a zdravé dítě integrace  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP zaměřen na klidnou adaptaci, indiv. a mateřský přístup, prožitkové učení hrou, prosociální přístup; rozvoj tvořivosti, estetického a environ. cítění (sousedství Šárky); formování zdravého životního stylu ve spolupráci s rodiči; program dle ročních dob a svátků, konkrétní a detailní po třídách; adaptace propracována dle indiv. potřeb, schůzky, konzultace; pitný režim, dostatek pohybu; kroužky keramika, Vv, Hv, tanec, cvičení, předškol., flétna, Aj 1x týdně (uč. se státnicí); pro předškoláky a odklady příprava dle indiv. plánů, integrace autist. chlapce (s asist.) a několik dětí s drobnějšími handicapy v péči, spolupr. s SPC, APLA, PPP aj.; v budově logopedie; zásoba nové odb. literatury využívána – samostudium Veškerá dokumentace kvalitní, svědomitě a přehledně vedená; poslední zpráva ČŠI 12/06 kladná, významná spec. péče
II. Společenská a komunitní oblast Příkladná spolupráce s rodiči – funkční KRPŠ (spolupořádání slavností, akcí, výletů, sponzoring); spolupráce se ZŠ (Hanspaulka, Dl. Lán. a Č. vrch) i s okolními MŚ; informační brožurka pro rodiče před nástupem a další materiály; trvá spolupráce s Policií ČR, s hasiči Lysolaje – společné programy; prohlubující se spolupráce s Pražskou botan. zahradou – zváni na motýly ve skleníku, výstavy zahajují; řada projektů s přírodní tématikou; stáže studentek SPgŠ, příprava spolupráce se švédskou MŠ bohatě a aktuálně vypravené www stránky; vysoká úroveň spolupráce s rodinou
III. Personální, řídící a provozní oblast evaluační a autoevaluační mechanizmy propracovány a plně využívány, opravdu markantní je vklad ředitelky ve všech směrech; konzultace se zřizovatelem velmi časté, věcné, vždy vstřícnost, v jednání pružnost, včasnost hlášení; důsledně využívány poznatky z hospitací, zpětná vazba, ped. sbor po část. obměně stabilní (prům. 43 let); DVPP - vysoká účast na kurzech a odb. seminářích (loni 155 hod.), Vyš. ped. sv. Jan a magist. studium; estetická úroveň školy po rekonstrukci opět velmi vysoká, vybavení doplňováno (podíl sponzorů); kuchyně po rekonstrukci – vaří dobře až na 1 kvalif. ped. sbor, studium; řízení účelné, bezkonfliktní, s důrazem na přátelské klima, otevřenost ; obj. po 2 leté gen. rekonstrukci
Souhrn: Škola s již tradičně udržovanou vynikající pověstí, zájem o přijetí vždy podstatně vyšší než kapacita, spolupráce s rodiči je vzorová; vládne zde na první pohled zřejmá otevřenost a vždy dobrá nálada; přirozené komunitní centrum lokality; MŠ s mimořádně širokou nabídkou činností a příznivým rodinným klimatem, přitom moderně i odborně spravovaná. Po loňské rekonstrukci celého areálu školy i s významným podílem nasazení personálu dosaženo výrazného zkvalitnění prostředí.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Na Dlouhém lánu
www.naseskolka.cz
Hodnocení
Ředitelka Bc. Eva Fulínová  
Kapacita školy 96 2007/08 4 tř. / 96 dětí (4x24, starší 2, mladší 2)  
ŠVP Putování stonožky za poznáním  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP zpracován v tým. práci ped. kolektivu, zaměřen na zdravý individuální, samostat. rozvoj dítěte při kultivaci sociálních vztahů a hodnot; seznamování se světem prožitkovým učením (přirozené, přátelské klima, důraz na spontaneitu, praktickou stránku, vzájem. respekt a solidaritu); adaptace dle individ. potřeb, důraz na ekologické aktivity; pravidelná logop. , PPP, vývojové pokroky sledovány, t.č. bez integrace, menší handic. zvládány s indiv. plány; flétna, Aj 1x týdně, zpívánky, Vv, keramika, školy v přír.; péče pro předškol.-spolupráce se sousední ZŠ (i tělocvič.); Podklady zpracovány svědomitě, odborně kvalitně a důkladně; poslední zpráva ČŠI 4/2007 - pozitivní
II. Společenská a komunitní oblast Ve spolupráci s rodiči časté společné akce (vánoce, dílny, táboráky aj.), fungující SRPŠ (vč. sponzor.), pravidelná spolupráce se ZŠ Na Dlouhém lánu i Červený vrch; účast ve výtvar. soutěžích (4nohý přítel čl., Dejv. zvonek, hist. stavby P6), řada ocenění a umístění; návštěvy dětí s dárky v DD 4x roč.; ekologické projekty – sběr papír, kaštany aj.; praxe studentek SPgŠ, brigády s rodiči na rozsáhlé, kvalitní zahradě, den otevřených dveří; SRPŠ – podíl i na podpoře a rozvíjení programu www stránky přehledné, informativní, pozoruhod. výtvarné projekty, řada ocenění, t.č.žádá o grant MČ (komunit. škola)
III. Personální, řídící a provozní oblast evaluační a autoevaluační mechanizmy propracovány a využívány, pravidel. hospitace, výměny zkušeností při poradách, vlastní dotazníky pro rodiče aplikovány; konzultace se zřizovatelem věcné, v jednání pružnost, včasnost; ped. sbor stabilní, stř. věku (prům.42), odb. literatura doplňována, využívána; dokončeno VŠ studium ředitelky obor “Školský management“(již využívá v pers. strategii a plánování), další dvě učitelky stud.VŠ k doplnění vzdělání, v rámci kurzů a školení DVPP loni celkem 132 hod., vzájemné předávání a zavádění nových poznatků a trendů získaných ze studia; estetická úroveň vysoká, vybavení obnovováno (podíl sponzorů); stravování v normě ředitelka dokonč. stud. managmentu, 2 nekval. ped. – dopl. studium; řízení účelné, s důrazem na přátelské klima, dílčí rekonstrukce prováděny, celková plánov. na r. 2009
Souhrn: Velmi solidní, přívětivá MŠ se stabilně dobrou pověstí, všestranně zaměřená, aplikuje nové pedagogické metody při zachovávání osvědčených, klasických hodnot a postupů, důraz na propojení osobnost – společnost – příroda; mateřská škola s velmi příznivým společenským i estetickým klimatem, přitom moderně, progresivně spravovaná.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Na Okraji
www.sweb.cz/msnaokraji
Hodnocení
Ředitelka Lenka Bártová (řed. od léta 2006)  
Kapacita školy 96 2007/08 4 tř. / 96 dětí (4x24, 3 homog., 1 heter.)  
ŠVP Svět je barevný a já ho chci poznat  
I. Výchova a vzdělávání Zcela nový ŠVP (v příl.) sestaven dle kurikula RVP vč. klíčových kompetencí, 5 oblastí, všestranný psych. i fyzic. rozvoj, rozpracován do tříd. VP, plán akcí zpracován podle období, měsíce tematicky zaměřené; dotazníky pro rodiče před nástupem, adaptační fáze propracována s indiv. ohledy; důraz na rozvoj motoriky, prožitkové učení, cítění; rozvíjena hudba, tanec, plavání, Vv, kondiční flétna, Aj 1x týdně, Tv v ZŠ Petřiny-sever, keram. v ZŠ Petřiny-jih, výlety s poznávacím obsahem; logopedie, PPP, s SPC Sluníčko, OŠD; v přípravě předškoláků a dětí s odklady spolupráce s petřinskými ZŠ, bez integrace Podklady pečlivě, v přehledné formě; nový ŠVP kvalit. www stránky stručně informativní, s obr., poslední zpráva ČŠI léto 2007 – pozitiv.
II. Společenská a komunitní oblast Dobrá spolupráce s rodiči, s výborem SRPŠ i s petřinskými ZŠ – zahr. slavnosti, besídky, kulturní pořady, divadla, s okolními MŠ společné výlety; v III/07 oslavy 45 let trvání školy, výstava a Den otevřených dveří s programem; významná tradiční multikulturní aktivita – začleňování dětí cizinců, vzájemně obohacující (t.č. Srbsko, Korea); jaro 2007 – vítězná škola v olympiádě petřinských MŠ Výroční oslava, multikulturní akce, olympiáda MŠ
III. Personální, řídící a provozní oblast Eavaluace i autoevaluace propracovaná, nápaditě zprac. listy (v příl.), hospitace pravidelná po třídách, průběžně výsledky (v příl. form.); spolupráce se zřizovatelem pružná, vstřícná, konzultace věcné, časté; ředitelka – studium pro řed. (144 hod.) i učitelky se průběžně vzdělávají (SIPVZ, didaktika, legislativa, ekon. aj.- celk.115 hod.); škola příkladně esteticky vyzdobena; sbor stabilní, střední věk. (44); strava vyvážená, v normě 2 nekvalifik. učitelky, studium, nová řed. – patrný posun vpřed; řízení nedirektivní, s výměnami zkušeností
Souhrn: Mateřská škola od nástupu nové ředitelky v loňském roce rozvíjí řadu nových, pro děti i rodiče atraktivních aktivit, dochází k zavádění progresivních metod s propracovanými programy a postupy; důraz na rozvoj schopností, pozitivních hodnot, samostatnosti a na zdravý životní styl; v sídlištní zástavbě tradičně plní roli společenského centra; harmonické prostředí; z dřívějška trvá mimořádná péče předškolákům – úzké kontakty se sousedními ZŠ – plynulé napojení.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Parléřova
www.msparlerova.cz
Hodnocení
Ředitelka Věra Holušová  
Kapacita školy 75 2007/08 3 tř. / 75 dětí (3x25 homogenní)  
ŠVP Zpracován 2001, průb. doplňován (bez vlastního názvu)  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP = v konkrétní podobě v součinnosti s ped. rozpracovaný vzorový RVP se zaměřením na rozvoj schopností a dovedností dítěte v harmonickém rámci a spolu s rodinou, dle osvědčených i nových pedagogických postupů, organizován dle ročních období a měsíců (témata, podtémata) až po přípravu pro vstup do ZŠ ; adaptace dle potřeb, před nástupem dny otevřených dveří, společné akce; Aj 1x týdně, kroužky Vv, Tv (vlastní tělocvična!), flétna, tanec, zpěv, keramika – lektorka kvalit.; vycházky po Praze a výlety velmi časté (Galerie HMP, divadla, muzea)– jedna z priorit MŠ, další – pohybové aktivity (lektorka sport.her); výchova dětí orientována k toleranci, součinnosti, vzájemné pomoci; předškoláci připravováni průběžně, zvlášť dle indiv. programů, navštěvují ZŠ; 1 učitelka – logoped. asistentka, besedy s psych. pro rodiče (též na stravov. návyky), stomatol. prevence (pro děti i rod.), návštěvy policie informují k bezpečnosti Podklady k hodnocení poskytnuty v detail. tvaru, www stránky živé, obsáhle informující, kvanta fotogr.; poslední zpráva ČŠI v r. XI/2006, standard.
II. Společenská a komunitní oblast ve spolupráci s rodiči některé společné akce, fungující SRPŠ (vč. sponzorství – nákup hraček, knih, divadel. představení), úroveň informovanosti školou velmi dobrá -dotazníky pro rodiče, nicméně ze strany někt. rodičů málo akcept.; pravidelná spolupráce se ZŠ Marjánka, kontakty jsou i s ostatními břevnovskými MŠ; ekologické projekty v rámci ŠVP i praktické ukázky s využitím zahrady; tradiční celoškolní soutěž – téma Velikonoce se závěr. programem a oceněním; 2x roč. dny otevř. dveří, návštěva soc. prac. z Norska hojné snahy o spolupráci ze strany školy s rodinou ne vždy s adekvát. odezvou
III. Personální, řídící a provozní oblast evaluační a autoevaluační mechanizmy zavedeny, aplikovány (dle záznamů) i s výstupy; učitelky mají vytvořen prostor pro uplatnění vlastní invence; spolupráce se zřizovatelem pravidelná, věcná, vstřícná, konzultace časté, v jednání pružnost, včasnost hlášení; ped. sbor stabilizován, věkově vyšší prům. (49); DVPP na dobré úrovni, četné kurzy (loni 50 hod. – hlav. ped. oblast); estetická úroveň velmi solidní, vybavení doplňováno; stravování v normě; v přípravě rekonstrukce na r. 2008 plně kvalifik. sbor – studium, řízení funkční, kolegiálně harmonické
Souhrn: Dlouhodobě kvalitně působící MŠ, poskytuje v esteticky vyváženém prostředí odbornou péči dětem dle plně funkčního programu, v optimálních provozních podmínkách a v součinnosti s veřejností i zřizovatelem; zájem o umístění většinou převyšuje disponibilní kapacitu; škola slouží dle možností (po uspokojení žadatelů z Prahy 6) výjimečně i pro malostranskou část Pohořelce; na léto 2008 je připravena celková rekonstrukce se zvýšením kapacity o 1 třídu s 25 dětmi.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Pod Novým lesem (součást ZŠ a MŠ Červený vrch)
www.zscvrch.cz
Hodnocení
Ředitelka Mgr. Jana Matoušová  
Vedoucí učitelka Jitka Jelínková  
Kapacita školy 45 2007/08 2 tř. / 45 dětí (mladší a starší, 20 a 25)  
ŠVP Čtyřbarevná mozaika  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP zpracován a dotvářen v třídních podobách (příl.) tematicky i etapově do projektu podle ročních dob, s důrazem na šťastné dětství, vztahový rozvoj, předškolní přípravu, environmentální a ekologickou výchovu, smyslové a prožitkové učení, kreativitu, spontaneitu – vše herní formou, týdenní plány, úzká vazba na ZŠ; adaptace individuální (zvl. těžká leč zdařilá u 1 moldav. dítěte), návštěvy před nástupem (besídky apod.); kroužky Vv a Pv, Aj 2x týdně ve 2 skup., plavání v bazénu ZŠ, i Tv v ZŠ; se ZŠ projekt pro předškoláky – „Otvíráme dveře prvňáčkům“, participace na programech žáci 8. a 9. tř.; hospitační výstupy nahlédnuty, projednávány s doporučeními; využívány též nové metody dle literatury; integrace – byla již 4. r. 1 slabozraké dítě s asistentkou a indiv. programem, kontakty SPC; v posl. době zásluhou MŠ prohloub. spolupráce s PPP, logoped. indiv. 1xza2 týd. Dokumentace a podklady vedeny svědomitě, do hloubky; mimořád.vzájemně přínosné vazby se ZŠ, ČŠI před 5 lety
II. Společenská a komunitní oblast MŠ „zdravě venkovského“ typu – většina dětí z okolní veleslavínské zástavby, školka respektuje místní specifika a tradice, Sdružení rodičů při MŠ – vzorná kooperace, společné akce („olympiády“ rodičů a dětí, spol. plavání, besídky a mnohé další); stáže studentů SPgŠ; spolupráce (i sponzorská) s okolními podniky a zařízeními www stránky - součást www ZŠ, v době zprac. (XII/07) nedostupné; vazby rodiny a školy příkladné
III. Personální, řídící a provozní oblast Evaluační a autoevaluační mechanizmy nově důkladně zpracovány (příl.), upraveny dle ZŠ, prohloubeny a plně využívány, otevřenost a upřímnost i vůči příp. nedostatkům (např. denní písemné záznamy), též diagnost. listy inovovány; plány porad rozepsány s konkrétními tématy, hospitace častější; komunikace se zřizovatelem prostřednictvím ZŠ, neformální konzultace též přímo – využívány často; funkční schéma zpracováno vč. náplní, ped. sbor stabilizován - 1 nová učitelka, prům. věku (38); úroveň dalšího vzdělávání pružná, pestrá, adekvátní potřebám; strava větš. v normě, připrav. s osob. zaujetím, při úklidu používány ekol. čistící prostředky ped. plně kvalifikované; malý kolektiv, řízení vstřícné, nedirektivní; kolegialita v řízení i vztazích
Souhrn: Mateřská škola rodinného typu, ctící a udržující tradici, současně vedená a spravovaná i moderními prostředky; příklad vynikající oboustranně obohacující vazby MŠ – ZŠ, zcela harmonické prostředí bez rušivých momentů; přirozené společenské centrum Veleslavína.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Sbíhavá
www.sbihava.cz
Hodnocení
Ředitelka Bc. Helena Petříčková  
Kapacita školy 86 2007/08 5 tř./85 dětí (2x20, 22, 12 a 11 heterog.)  
ŠVP Společnou cestou – „Aby nám všem, dětem a rodičům, bylo dobře“  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP hodnotný, příkladně (obsahově i graficky – viz!) zpracován do třídních podmínek a časových bloků, periodicky konkretizován a ověřován; sleduje zdravý a všestranný rozvoj dítěte v úzké spolupráci s rodinou; vychází ze zásady přirozeného ped. působení, vede k samostatnosti; adaptační fáze propracována s indiv. ohledy, umožněn společný pobyt sourozenců, důraz na rozvoj motoriky, prožitkové učení, cítění; kroužky hudebně pohybový, keram., plavání, Aj, flétna; logopedie - 1 uč. členkou Logop. společnosti, PPP; posilování dovedností v přípravě předškoláků (2x týdně) a dětí s odklady (indiv. programy), návštěvy 1. tř. sousedních ZŠ; v souč. bez integrace Podklady předány k hodnocení opět v mimořádném rozsahu a kvalitě zpracování; www stránky plně aktuální, ilustr., přehledné; poslední zpráva ČŠI v II/ 2007, pozitivní
II. Společenská a komunitní oblast Snaha vyjít přáním rodičů maximálně vstříc - pro rodiče školní časopis, www stránky, využívají se ankety a dotazníky, každý měsíc společné tematicky zaměřené akce; využívání grantů, šk. v přírodě, dílny s rodiči, výtvarné aj. soutěže (loni Vánoč. ozdoba – 1. místo, Dejvický zvoneček –1.m. atd.); stáže studentek SPgŠ, VŠ zdrav. VOŠ Beroun; II/07 návštěva z Anglie a VI/07 naopak; adopce na dálku; spolupráce se ZŠ i MŠ v oblasti, výměny zkušeností; grantové programy kvalit. spolupráce s rodiči, vzájemná infor.,(sponzoring – řada doplňků vybavení), pomoc i při rekonstrukci; úspěchy v soutěž. a exter. spolupráci; zisk 5 grantů MČ
III. Personální, řídící a provozní oblast Propracované evaluační a autoevaluační mechanismy plně využívány, krom kladů uved. poctivě i těžkosti; časté pochvalné dopisy a záznamy; spolupráce se zřizovatelem s pružným využíváním e-mailu, naprosto vstřícná, konzultace věcné, časté; učitelky si doplňují vzdělání studiem a kurzy, sdělování zkušeností na poradách, hospitace pravidelné, z výsledku poučení, z příp. chyb pozitivní motivace k nápravě bez represí; sbor stabilní, prům. střední věk 48; strava v normě; v létě 07 s velkým skluzem do podzimu a zimy (t.č. stále trvá!) gen. rekonstrukce školy i zahrady, přes obrovské nasazení všech prac. MŠ i rodičů (obr. a e-maily viz) i sousedních škol firemní realizace těžkopádná a žalostně neodborná plně kvalifik., stabil. ped. sbor; řízení s využitím přiroz. autority ředitelky, dlouhod. fungující osvědč. postupy citlivě inovovány; 2007 rekonstrukce MŠ se zvýšením kapacity - poté namáhavá rekultivace prostř.
Souhrn: MŠ s mimořádně kvalitním a pestrým programem je vyhledávána rodiči dětí i ze vzdálenějších míst (zdaleka nestačí zájmu); propracovaná, moderně a odborně podepřená výchovná koncepce, prohlubovaná a dotvářená erudovanými pracovníky školy i samotnými dětmi, za aktivní spoluúčasti rodičů a širokého okruhu příznivců; příkladná MŠ po všech stránkách, přirozené místní komunitní centrum; celková rekonstrukce v r. 2007 s výsled. nárůstem kapacity (o 12 míst) stála kromě velkých nákladů i nezměrné úsilí prac. MŠ i rodičů a přátel.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Šmolíkova
www.mssmolikova.cz
Hodnocení
Ředitelka Mgr. Anna Zahradníčková  
Kapacita školy 120 2007/08 5 tř. / 112 dětí (heterogenní 3x25, 22 a 15)  
ŠVP Kouzelná jabloň  
I. Výchova a vzdělávání Nově a podrobně zpracovaný ŠVP (v příl.), s hlavními cíli environmentální výchovy, pohybových dovedností, vztahových a komunikač. hodnot i tělesné zdatnosti, vše s dlouhodobými horizonty; zajímavě invenčně promítnut do třídních projektů (např. Sám tu šišku neunesu, Podzimní tajnůstkářství - v příl.); adaptace od 2 hod. denně s indiv. prodlužováním; kroužky - plavání, flétna, vlastní divadlo (hrají všichni) a návštěvy profes. div., Aj 1x týdně ve 2 skup.; využívání pomůcek a odb. publikací, metodické listy, každé dítě má své podrobné vývoj. záznamy - vyhodnocovány; logopedie, PPP; předškoláci a odklady - zpracovány individ. plány, spec. grafomotor. a didakt. postupy; t.č. bez integrace, menší handicapy zvládány s odborností Podklady opět k hodnocení připr. svědomitě,odborně a velmi obsáhle; propracovaný ŠVP; poslední zpráva ČŠI v r. 2003 (účet. kontrola 07 bez závad)
II. Společenská a komunitní oblast Ve spolupráci s rodiči časté společné akce (minim. 3x ročně - vánoce, divadla aj.), fungující KRPŠ (vč. sponzorství), úroveň informovanosti velmi dobrá, indiv. konzultace i společné schůzky, pravidelné vzájemné návštěvy se ZŠ Dědina, dohoda o spolupráci v příl.; ekolog. aktivity - sběr surovin, návšt. ekol. statku (Karlštejn); praxe studentů (SOŠ Futurum); účast a umístění v soutěžích (1. místo ván. ozdoba, Co děláme pro zdraví, 4nohý kamarád aj.); rozvíjení tolerance k odlišným kulturám; v příl. certifikát Sidus (sbírka pro Motol. nem.) www v XII/07 nedostupné, vysoká úroveň spolupráce se ZŠ i s rodinou, výchova k nár. toleranci; cenné sponzorské aktivity
III. Personální, řídící a provozní oblast evaluační a autoevaluační mechanizmy detailně propracovány a využívány; konzultace se zřizovatelem věcné, vždy vstřícnost, v jednání pružnost, včasnost hlášení; vysoká odbornost ředitelky - využívány poznatky z hospitací, zpětná vazba, vhodné jisté posílení rozhodnosti s uplatněním autority; ped. sbor stabilní, stř. věku (42), vzdělává se (75 hod.); estetická úroveň dobrá, vybavení doplňováno (podíl sponzorů); stravování - skladba vyvážená, provedena výměna oken a rekonstr. WC; zvážit a realizovat podmínky k plnému využití rejstříkové kapacity plně kvalifikovaný ped. sbor; řízení odborně na výši, snad jen málo autoritativní, s důrazem na přátelské klima
Souhrn: MŠ v sídlištním prostředí Dědiny funguje již s inovovaným, propracovaným, pedagogicky odborně fundovaným výchovným programem, s dosti širokou škálou vnitřních i vnějších aktivit, spolehlivě spolupracuje s rodiči i zřizovatelem; mateřská škola s příznivým, volným klimatem – zvážit možnost posílení řídící autority; kvalitní rodičovská spolupráce.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Stochovská (pracoviště součásti ZŠ a MŠ T.G. Masaryka)
www.zstgmruzyne.cz/msstochovska
Hodnocení
Ředitelka Mgr. Dana Hudečková  
Vedoucí učitelka Květa Hojsáková  
Kapacita školy 40 2007/08 2 tř. / 40 dětí (2x20 starší a mladší)  
ŠVP Očima se dívej, ušima poslouchej, a přitom si hraj  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP koncipován pro zdravý vývoj dětí jako postupná příprava pro přechod do ZŠ, s ní v úzkém kontaktu ve všech oblastech, témata dle ročních dob, ekologie; individuálně upravena doba pobytu dětí; využití spontánní herní aktivity, pozitivní motivace, výchova k samostatnosti; kroužky keramiky, plavání, Hv (ranní zpívání pro radost), Tv ve školní tělocv., aerobik, divadlo (1x měs.); logopedie, péče o chrup, PPP; spíše tradiční postupy, v současnosti bez integrace Dokumentace a podklady vedeny účelně; posl. ČŠI v r.2002
II. Společenská a komunitní oblast Komunikace s rodiči se zlepšila, přes velkou snahu ze str. školy však stále ještě ne vždy s optimální odezvou, zvl. ve vzájemné důslednosti při pěstování zdravých návyků u dětí; dny otevřených dveří, soutěže, vystoupení pro rodiče 2-3x ročně; Sdružení rodičů – spolupráce zejm. při dovybavení nových interiérů, využívána i zahrada; většina společen. aktivit spolu se ZŠ; ZOO, návštěvy Skanzenu v Přerově, Ruzyň. kasáren aj. www stránky - součást www ZŠ ; dále posilovat spolupr. s rodinou
III. Personální, řídící a provozní oblast Evaluace i autoev. průběžná, dle potřeby, více funkční oproti min. hodnocení, otevřenost a upřímnost i vůči příp. nedostatkům; komunikace se zřizovatel. především prostřednictvím ZŠ; ped. sbor stabilní, vyššího stř. prům. věku (55), úroveň dalšího vzdělávání prům. (celk. 16 hod.), ponejvíce samostudiem; ideální rekonstruovaný objekt v zahradě při ZŠ TGM; stravování zajištěno z jídelny ZŠ až na 1 ped. plně kvalifikované; vstřícnost v řízení i vztazích
Souhrn: Převaha tradičních metod a postupů, důraz na klidný vývoj bez rušivých momentů, od posledního hodnocení posíleny evaluační mechanismy i spolupráce s rodiči; trvá úzká a dobrá úroveň propojení se ZŠ; mateřská škola rodinného typu, poskytuje harmonické zázemí pro předškolní přípravu v příjemném prostředí.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Terronská
www.terronska.cz
Hodnocení
Ředitelka Daniela Pobočková  
Kapacita školy 154 2007/08 7 tř. / 140 dětí (7x20 starší a mladší)  
ŠVP První krok do společnosti  
I. Výchova a vzdělávání Program již rozpracován dle vzoru RVP s konkretizací do tříd s participací učitelek – důraz na rozvíjení samostatnosti, zdravého sebevědomí, socializace a adaptace, získávání nových znalostí a jejich utřídění, rozvoj pohybových aktivit (=vlastní tělocvična), tvořivost - významné výtvarné zaměření (=výzdoba školy, tematické výstavy); třídy v přízemí propojeny, prolínání i při programech; na přání rodičů sourozenci spolu; kroužky - plavání, keramika, tanec (37), sport. hry (30) – vše vlastní, Aj 2x týdně - exter.; divadlo v MŠ 1x měs.; pro nové dny otevř. dveří, zvykání indiv., PPP, logopedie; spolupráce s okolními MŠ a se ZŠ nám. Svobody 2 a Interbrigády – vzájemné návštěvy, do výuky, dílny; 3 předškolní třídy – spec. programy; rozsáhlé prostory využívány Podklady -písemné i ústní, dopracován a aplikován ŠVP; poslední zpráva ČŠI v r. 2004,
II. Společenská a komunitní oblast S rodiči kontakty prostřednictvím učitelek, 2x ročně společné schůzky, též akce ve škole i na zahradě (bazary, výtvarné projekty, vystoupení), fungující Klub rodičů a přátel školy, úroveň informovanosti dobrá, třídní plány dle ŠVP po týdnech na nástěnkách; časté stáže studentek ze SŠ Ped. Evropská, studijní pobyty pedagogů (z Norska); soutěže - Vánoč. ozdoba, Dejvická píšťalka; bazary pro veřejnost 2x ročně; zdravá výživa aj.; spolupráce s Nadací pro seniory, s dom. důchodců www stránky stručné, přehledné, s dět. výtvar. pracemi; cenné kontakty a aktivity s dosahem i mimo MŠ
III. Personální, řídící a provozní oblast Značná míra samostatnosti ped. prac. ve větším kolektivu, řízení nedirektivní leč cílené; evaluační a autoevaluační mechanizmy využívány, zpracovávají se indiv. přehledy, posílena kontrola (předloženy hospit. záznamy); konzultace se zřizovatelem velmi časté, věcné a vstřícné, hlášení většinou včasná; vzdělávání ped.- hlavně edukativní kurzy (96 hod.), ped. sbor již stabilizován (prům. věk 43); estetická úroveň pěkná, vybavení doplňováno (podíl sponzorů); stravování - skladba vcelku vyvážená; chystá se rekonstrukce s možným cílovým zvýšením kapacity Jen 2 nekval. ped. (ze 12, z toho 1 zástup) – studium; řízení účelné, kontrolní činnost posílena
Souhrn: Od posledního hodnocení patrné zvýšení tvořivého nasazení učitelek, též posíleny evaluační a kontrolní mechanizmy; dle ŠVP postupně realizována doporučená diferenciace a specializace ve třídách; cenné jsou udržované formy spolupráce s pedagogickými pracovišti a dalšími subjekty; velká mateřská škola klasického typu se značně autonomně se rozvíjejícími vnitřními celky, skýtá ještě podmínky pro perspektivu dalšího rozvoje.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Tychonova (součást ZŠ a MŠ nám. Svobody 2)
www.zs-ns2.cz/skola/matskola.php
Hodnocení
Ředitelka Mgr. Ivana Ullmannová  
Vedoucí učitelka Renáta Vlasáková  
Kapacita školy 50 2007/08 2 tř. / 48 dětí (2x24 starší a mladší)  
ŠVP Pojďme spolu poznávat svět  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP nově rozpracován (v příl.) do 6 okruhů s ohledem na roční období a přirozený vývoj dětí a s důrazem na rozvoj schopností k učení, na hodnotové orientace, samostatnost, jednotl. témata v třídních programech; dny otevř. dveří, zvykání dle potřeby; informovanost rodičů vyhovující; prolnutí řady činností se ZŠ, moderní didaktické prostředky postupně zaváděny; stáže studentek SPgŠ časté; předškolákům péče spolu se ZŠ - dobrá; PPP, 2x roč. logoped; jóga, rytmika, sport. hry, aerobik, divadlo, Aj nově 1x týdně; 1 učitelka – spec. ped. Podklady vč. nového ŠVP dobře zpracovány a předány; poslední ČŠI z r. 2004
II. Společenská a komunitní oblast Komunikace s rodiči pravidelná, od posledního hodnocení zlepšení zájmu rod. o dění ve šk., 1x týdně konzult. den, schůzky, besídky, registr. Klub rod. MŠ Tych., občas sponzorství při dovybavení; účast na soutěžích ZŠ (zvl. výtvar. a herní), vánoční zpívání v Písecké bráně, Klub tvořivé dramatiky, ekologické projekty, školy v přír. na Šumavě, četné výlety www stránky u ZŠ, stručné; rodiče se již více zapojují; škola má hodně externích aktivit
III. Personální, řídící a provozní oblast Evaluační a autoevaluační mechanizmy a výstupy z hospitací (veden sešit) využívány více než dříve, osobní listy dětí doplňovány pravidelně; DVPP dobré, hlav. zdrav. prevence, loni 46 hod.; komunikace a konzultace se zřizovatelem přímo – časté, věcné; dodatečné umisťování dětí dle možností vždy s příkladnou ochotou; ped. sbor ustálen,věkově prům. (41); ŠJ vaří dobře, výživové dávky vyrovnané; tech. stav budovy slabší Všechny 4 ped. kvalifik.-studium; vlastní kontrolní postupy posíleny
Souhrn: Prostředí bývalé hradčanské rodinné vily poskytuje vhodné zázemí školce rodinného typu, i nové vedení ZŠ zde stále ponechává velkou samostatnost působení; ve výchově značný podíl externích činností (výlety, školy v přírodě, účinkování mimo), zapojovat rodiče do každodenního života školy oproti minulému hodnocení se již daří; ideální malá MŠ, využití invenčních mechanismů také již rozvinutější. Školní budova zralá na rekonstrukci.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Velvarská
www.sweb.cz/velvarska
Hodnocení
Ředitelka Libuše Lichtnegerová  
Kapacita školy 75 2007/08 3 tř. / 75 dětí (heterogenní 3x25)  
ŠVP S úsměvem jde všechno lépe (Kdo si hraje, nezlobí)  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP dopracován a aplikován do třídních tematických plánů v okruzích pro jednotlivá roční období, vytýčeny dlouhodobé cíle; rodinná výchova, kooperativní prožívání; adaptace s ohledem na individuální specifika již 1 měsíc před nástupem; vytvářen prostor pro rozvoj předpokladů při respektování přirozených potřeb; kroužky – keramika (vlastní dílna), plavání, flétna, tanec, jóga, Aj 2x týdně; PPP, logop., zahradní aktivity, výlety, školy v přírodě; kultivace vztahů ve vzájemné komunikaci, podpora zdravého sebevědomí, uplatnění; výchova k samostatnosti v sebeobsluze i v receptivních schopnostech (důraz na předškolní přípravu – indiv. plány, pozornost odkladům – konzultace a návštěvy ZŠ B. Juáreze, Na Dl. lánu, Norbertov), bez integrace Podklady k hodnocení poskytnuty přehledně; nový ŠVP vyvážený množství in- ale i externích aktivit, poslední zpráva ČŠI v r. 2006 a 07 bez závad
II. Společenská a komunitní oblast Příkladná spolupráce s rodiči, vzájemně obohacující, společné slavnosti (i na zahradě) v průb. roku;
hodnotná výtvarná činnost – dílna s rodiči, pravidelné návštěvy divadel, koncertů; multikulturní výchovou k vzájemné toleranci; stáže studentek SPgŠ; přednost kvalitním interním aktivitám před soutěžními
www stránky mimořádně vkusné, aktuální,přehledné; kvalit. spolupráce s rodinou i se sponzorskými výsledky(vybavení);
III. Personální, řídící a provozní oblast Ověřování efektů používaných postupů dle stanovených pravidel a harmonogramu, pokroky v osvojování dovedností u dětí sledovány, záznamy s odstupem porovnávány (velmi podrobné formuláře); konzultace se zřizovatelem časté, vždy vstřícné, neformální a pružné, včasnost hlášení; využívány poznatky z hospitací, účelná výměna názorů při ped. poradách; ped. sbor stabilní, středního prům. věku (45); DVPP značné – v oblastech hlavně ped. a PC (loni 95 hod.); estetická úroveň školy velmi vysoká, vybavení doplňováno i sponzorsky; stravování v normě; budova se skončenou životností, záměr k výstavbě nové plně kvalifikovaný, stabil. ped. sbor, další studium; řízení příkladem ředitelky plně kolegiální, dlouhodobě fungující osvědčené mechanismy
Souhrn: Jedna z nejvyhledávanějších MŠ v MČ, působí v úzké vazbě s rodinami dětí, má mimořádně vstřícné klima a pestrý program s širokou nabídkou pozoruhodných činností, usiluje o výchovu k všestrannosti; ŠVP dopracován dle osvědčených postupů a zdárně aplikován; MŠ po všech stránkách kvalitní, s mnohem větším zájmem o přijetí, než lze uspokojit. V blízkém výhledu zde plánována výstavba nové MŠ s vyšší kapacitou.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Vokovická
www.msvokovicka.wz.cz
Hodnocení
Ředitelka Mgr. Zuzana Soukopová  
Kapacita školy 70 2007/08 3 tř. / 70 dětí (2x23, 1x24 heterog. s Montessori prvky)  
ŠVP RVP s prvky Montessori ped. systému  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP spolurozpracován učitelkami do tříd vychází ze zásad principů Marie Montessori a dalších stylů přirozeného života; cílí k utváření vztahu ke světu, přírodě i lidem; ped. působení k rozvoji maximál. tvůrčí spontaneity (vlastní tempo, potřeby – „Pomoz mi, abych to dokázal sám!“), šetrné zacházení s lidmi i předměty, výchova k ohledům a vzáj. úctě; adaptace již před nástupem při společ. akcích; důraz na rozvoj motoriky, prožitkové učení, cítění; Aj 2x týdně začáteč. pokroč., rozvíjena hudba, tanec, cvičení, plavání, zpěv, keramika, malba, divadlo; prožívání lidových tradic v průběhu roku, výlety, školy v přírodě; posilování dovedností v přípravě předškoláků a dětí s odklady (soustředění, grafomotorika aj.- sleduje se v individ. listech); v souč. integrace není, děti s drob. handicapy s individuálními plány a péčí; logopedie, spolupráce s PPP dobrá Podklady k hodnocení opět v kvalitním rozsahu, www stránky živé, přehledné, aktuální, řada fotografií; poslední zpráva ČŠI IV/2006 – velmi pozitivní
II. Společenská a komunitní oblast Snaha vyjít přáním rodičů maximálně vstříc, podrobná informovanost, s rodiči brigády na zahradě i ve škole, pro ně a s nimi besídky s vystoupeními a četné další společné podniky i mimo MŠ; účast v soutěžích, vánoční vystoupení, Betlémy, koncerty aj; pravidelná spolupráce s montessori školkami (i k výročí 100 let ped. M.), stáže studentek SPgŠ, časté návštěvy a spolupr. se zahraničím (např. Slovensko, Rakousko), ohlasy i v zahraničním tisku; účast na humanitárních akcích, projekt adopce na dálku (indické děvčátko), spolupr. s chráněnou dílnou; posilování mezinár. tolerance a multikultur. trendů (četné další aktivity uved. v příloze) kvalit. spolupráce s rodiči (zcela mimoř.sponzoring - hlavně na vybavení); mimořádná též četnost odb. a společen. tuzemských i mezinár. kontaktů
III. Personální, řídící a provozní oblast Spontánně aktivní, mimořádně invenčně strhující působení ředitelky trvale mobilizuje všechny učitelky, děti i rodiče; spolupráce se zřizovatelem pružná, zcela vstřícně neformální, konzultace věcné, časté; učitelky se průběžně vzdělávají v montes. kurzech (i mezinár.), ale též v ped. diagnost., komunikaci a dalších (loni 83 hod.); sbor stabilní, střední věk. prům. (40); péče o prostředí ukázková, stále se něco vylepšuje (v příl.); strava jen v oblasti spotřeby mléka méně vyvážená, jinak v normě sbor (až na 2) kvalifikovaný, stabil. a stále se vzděláv.; v řízení příkladem přirozená autorita ředitelky, mimořádně přátelské klima
Souhrn: Již na první pohled příjemná školka s nenapodobitelnou, optimistickou a přátelskou, přitom zcela osobitou atmosférou; nápaditě využit doslova každý kout, zájemce o nabízené lákavé činnosti nejen nemá zdaleka šanci všechny využít, ale další přibývají; zájem o přijetí není možné každoročně ani zdaleka uspokojit; originální, svébytné komunitní centrum.

zpět na začátek

Název
www
Mateřská škola Volavkova
www.materska-skola.wz.cz
Hodnocení
Ředitelka PaedDr. Věra Bártová  
Kapacita školy 90 2007/08 4 tř. / 90 dětí (heterogenní 2x23,1x22 a homogenní 1x22), 1 křesťanská tř.  
ŠVP Poklady v nás a kolem nás  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP inovován, konkrétněji rozpracován v ročním časovém plánu 10 témat do tříd a k dítěti – všestranný rozvoj, spolupráce s rodinou, tělesná, duševní a společenská pohoda v příjemném prostředí; zvykání indiv.; mimořádně pestrá nabídka - výtvar. studio, ker. kroužek při ZŠ, flétna, hud.-pohyb., předplav. výcvik, Aj 2x týdně, ekologické programy; 1 třída pro předškoláky a odklady – diagnostika, grafomotor. postupy dle indiv. plánů, pečlivé vývojové záznamy (viz), spolupráce hl. se ZŠ Petřiny-jih (cvičení, keram., chovat. kroužek); PPP (zvl. křesťanská), logop.; plavání, školy v přír.; t.č. bez integrace; v křesť. třídě důraz na etiku, tradice a lid. zvyky Podklady k hodnocení připraveny odborně a co nejpečlivěji! (v přílohách); poslední zpráva ČŠI v r. 2003
II. Společenská a komunitní oblast Ve spolupráci s rodiči časté společné akce (vánoce, velikonoce, jarmark aj.), fungující SRPŠ (vč. sponzorství), úroveň informovanosti velmi dobrá, pravidelná spolupráce s MŠ Bubeníčkova (vzájemné návštěvy); praxe studentů (hlav. Sv. Jan pod Sk., též SPgŠ Beroun a Praha); účast v řadě humanitár. akcí, kontakty s MŠ Bumble bee a písemně s holandskou MŠ; účast na soutěžích, návštěvy NG - výtv. projekty; ekologické projekty, účast na petřinské olympiádě MŠ aj. mimořádně kvalitní www stránky; vysoká úroveň spolupráce s rodinou a s dalšími zejm. křesťansky orient. subjekty
III. Personální, řídící a provozní oblast evaluační a autoevaluační mechanizmy detailně propracovány a důsledně využívány (příl.), četnost DVPP značná, hlav. ped. a org. témata (celk. 74 hod.); konzultace se zřizovatelem věcné, vždy vstřícnost, v jednání pružnost, včasnost hlášení; využívány poznatky z hospitací (nejm. 2x roč.), účelná výměna názorů, zpětná vazba, ped. sbor stabilizován (prům. 40 let) ; estetická úroveň velmi vysoká, vybavení doplňováno (podíl sponzorů); strava nyní již zcela vyvážená (náprava po min. hodnocení) plně kval. ped. – studium časté, řízení účelné, s důrazem kolegialitu; napraveno stravování
Souhrn: Škola s dlouhodobě posilovanou a udržovanou tradicí, zájem o přijetí vždy vyšší než kapacita, intenzivně spolupracuje s odbornými pracovišti i spol. organizacemi, ve výchově zdůrazňuje všestrannost při kultivaci mravních hodnot; komunikace s rodiči příkladná, informačně na výši - stále aktuální vynikající www stránky, výrazná estetika prostředí; mateřská škola progresivně vedená, s opravdu příznivým rodin. klimatem.

zpět na začátek

Název
www
Waldorfská mateřská škola
www.wmsdusikova.unas.cz
Hodnocení
Ředitelka Eva Líbalová  
Kapacita školy 125 2007/08 5 tř. / 125 dětí (5x25 heterogenní) v r.2007 20 míst  
ŠVP Waldorfská pedagogika  
I. Výchova a vzdělávání ŠVP vychází ze zásad principů waldorfské pedagogiky a dalších stylů přirozeného života; ped. působení k rozvoji přirozeného pohybu i hudebního výrazu (eurytmie, muzikoterapie), práce s přírodními materiály, absence televize a videa; postup: prožitek – zkušenost – vzor; předpokladem přijetí hlubší zájem o zaměření (pohovory s rodiči, klub před nástupem, dotazník – příl.), adaptace již před nástupem s indiv. ohledy, rodiče plně účastni života MŠ, řada společných akcí, kvalitní informovanost; cizí jazyky ne, rozvíjena specif. hudba, tanec, cvičení, rodičovské divadlo; učitelky dle svých odborných znalostí systému participují na rozpracování ŠVP; prožívání lidových tradic v průběhu roku, ozdravné pobyty; posilování dovedností v přípravě předškoláků a dětí s odklady (trpělivost, motorika, aj.), bez vědomost. zátěží; v souč. integrace není; školy v přír. (rodič dítě) Podklady k hodnocení solidní, www stránky jednoduché; poslední zpráva ČŠI v r. 2004, velmi dobrá
II. Společenská a komunitní oblast Snaha vyjít přáním rodičů maximálně vstříc, současně vyžadováno souznění, s rodiči besídky a divadla s vystoupeními (i samých rodičů) a četné další společné akce dle svátků roku; účast v soutěžích odmítána, jen o vánoční ozdobu; pravidelná spolupráce s waldorf. školkami v celé ČR, se ZŠ v Jinonicích a na Dědině (návaz.), PF UK, JABOK, Asociace WP, stáže studentek WP, časté návštěvy ped. a stud. ze zahraničí (Němec., Holand., Belgie, Ukr. aj.), účast na humanitárních akcích, návštěvy domova důchodců; občasník pro rodiče, časté přednášky, ohlasy v tisku (příl.) dobrá spolupráce s rod., vzájemná infor. (sponzor. na vybavení a provoz 2. kuch.); mimořádná četnost odb. tuzemských i mezinár. kontaktů
III. Personální, řídící a provozní oblast Aktivní vklad ředitelky podněcuje všechny učitelky, bytostný zájem o profilaci; velmi podrobně zprac. a využív. evaluační techniky; spolupráce se zřizovatelem pružná, konzultace věcné, časté; učitelky se průběžně vzdělávají ve wald. i vícedenních kurzech (i mezinár., samy kurzy pořádají), ale též v legisl. a dal. oborech; sbor stabilní (prům. 39); péče o prostředí v duchu WP, 2 kuchyně, strava s jistými nutričními svérázy (hlavně v lakto-ovo kuchyni), jinak v prům. povol. rozpětí; v r. 2007 celková rekonstrukce MŠ se zvýšením kapacity sbor nadpol. kvalifikovaný, stále se wald. vzděláv.; evaluace kvalitní; v řízení příkladem přiroz. autorita ředitelky, klima sounáležitosti
Souhrn: Výrazně profilovaná MŠ se specifickým alternativním programem, slouží především hlubším zájemcům o určitý názor a životní styl, v němž žijí rodiny jako celky; propracovaný, zkušenostmi a odborností podložený program; četné zájemce o přijetí ze vzdálených míst nelze uspokojit, přednostně z MČ; řada nevšedních, propracovaných činností, obohacujících programovou nabídku MŠ v regionu; svébytné waldorf. komunitní centrum prošlo v r. 2007 celkovou rekonstrukcí (i s vel. přičiněním zaměst. a rodičů) se ziskem dalších 20 míst.

zpět na začátek© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/evaluace_skol ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz