Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Etický kodex zastupitele ›› detail/podstránka

Etický kodex zastupitele

Etický kodex ke stažení:

 ikonka typu souboru application/pdf Etický kodex zastupitele [ PDF • 268kB ]

 ikonka typu souboru application/pdf Etický kodex [ PDF • 298kB ]

 

Etický kodex zastupitele Městské části Praha 6

 

Preambule

My, členové Zastupitelstva městské části Praha 6 (dále jen „ZMČ“), vnímáme výkon mandátu člena ZMČ jako veřejnou službu občanům, od kterých jsme získali důvěru i právo zastupovat je při správě Městské části Praha 6 (dále jen „MČ“). Ve své činnosti po dobu výkonu mandátu se řídíme slibem člena ZMČ. Hlásíme se k morální i právní odpovědnosti za své konání po dobu výkonu mandátu člena ZMČ a dobrovolně se ve své práci řídíme, mimo jiné, i tímto Etickým kodexem.

 

Článek 1

Obecná pravidla

(1)     Člen ZMČ (dále jen „zastupitel“) je zodpovědný za výkon svého mandátu všem občanům MČ.

(2)     Zastupitel dbá na to, aby vykonával svoji funkci aktivně a bezúhonně, v souladu s ústavním pořádkem, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a v souladu se svým svědomím.

(3)     Zastupitel při výkonu své funkce rozhoduje objektivně, kvalifikovaně, se znalostí věci a s ohledem na potřeby a zájmy MČ. Neuchyluje se k jednání, kterým by jednostranně upřednostňoval nebo naopak diskriminoval jakoukoliv skupinu či jednotlivce.

(4)     Zastupitel neuzavře takovou dohodu, jež by ho zavazovala jednat či hlasovat v soukromém zájmu jiné osoby a jež by mohla ohrozit jeho svobodu hlasování. Zákaz uzavřít dohodu neplatí v případech běžné politické praxe, např. uzavření koaliční smlouvy.

(5)     Zastupitel se účastní každého zasedání ZMČ a jednání dalších orgánů MČ, kterých je členem. Z vážných důvodů se předem omluví v souladu s jednacím řádem. Zastupitel přichází na jednání připraven.

 

Článek 2

Poskytování informací

(1)     Zastupitel vykonává svůj mandát pod veřejnou kontrolou a poskytuje proto veřejnosti informace související s výkonem svého mandátu s výjimkou těch, které v souladu s právními předpisy podléhají zvláštní ochraně.

(2)     Zastupitel neposkytuje a odpovídajícím způsobem chrání informace, které získal v souvislosti s výkonem mandátu, jejichž ochranu stanoví zákon.  Tuto ochranu informací dodržuje i při komentování a zveřejňování zpráv a informací, a to i pro sdělovací prostředky.

(3)     Zastupitel neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ostatní zastupitele ani zaměstnance MČ.

 

Článek 3

Oznámení o činnostech zastupitele, popř. manžela/manželky, registrovaného partnera/registrované partnerky zastupitele

(1)     V případě, že se zúčastní jakéhokoliv jednání (včetně individuálního) s členy ZMČ, orgánů MČ, ZMČ a Rady MČ (dále jen „RMČ“) včetně zaměstnanců Úřadu MČ, které se týká dále uvedených vztahů, je zastupitel povinen včas oznámit, zda on sám nebo jeho manžel/manželka, resp. registrovaný partner/registrovaná partnerka:

a) je nebo alespoň rok před uvedeným jednáním byl zaměstnancem, spolupracovníkem, členem řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené za účelem podnikání, popř. jejím majitelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, pokud tento subjekt vstoupí do jakéhokoliv vztahu s MČ (zejména obchodního, při převodu majetku a jiných veřejných prostředků, spolupráce apod.);

b) vykonává činnosti či provozuje osobní aktivity ve spolcích, iniciativách či jiných obdobných subjektech, které jsou příjemci grantů, popř. jiné formy finanční pomoci od MČ,

c) vykonává činnosti či provozuje osobní aktivity v právnické osobě (např. spolku, SVJ), iniciativě či jiném obdobném subjektu, které vstoupí do úředního vztahu s orgány MČ.

(2)     Oznámení o vztazích dle odst. 1 tohoto článku učiní zastupitel vůči osobám, s nimiž o nich jedná, před tímto jednáním.

(3)     Pokud se zastupitel účastní jednání orgánů MČ, ZMČ a RMČ, které rozhodují o vztazích dle odst. 1 tohoto článku (včetně poradních orgánů), které se ho týkají, učiní oznámení tak, aby bylo součástí zápisu nebo záznamu jednání.

(4)     Oznámení není třeba učinit v případě, kdy je vztah podle odst. 1 obecně známý a v případě vztahů upravených zákonem o hl. m. Praze (např. o náhradě mzdy a náhradě výdělku).

 

Článek 4

Oznámení o příjmech zastupitele a obdržených darech

(1)     Zastupitel bere na vědomí, že Úřad MČ P6 zveřejňuje v ročním souhrnu jmenovitý přehled odměn a náhrad ušlé mzdy či ušlého výdělku členů zastupitelstva. Zastupitel též písemně oznámí veškeré příjmy veřejných prostředků od MČ a smluvní vztahy s MČ formou prohlášení příjemce veřejných prostředků. Prohlášení se podává i tehdy, jestliže zastupitel neměl mimo měsíční odměny žádný další příjem veřejných prostředků ani smlouvu podléhající této oznamovací a odstavce 1 Čl. 6 povinnosti.

(2)     Za peněžitý příjem nebo dar ve smyslu odst. 1 tohoto článku se nepovažuje poskytnutí dopravy, noclehu, stravy a dalších přiměřených požitků při jednáních, cestách a návštěvách konaných zastupitelem v zájmu MČ.

(3)     Prohlášení příjemce veřejných prostředků za předešlý kalendářní rok podle odst. 1 tohoto článku doručí zastupitel předsedovi Mandátového výboru ZMČ prostřednictvím Úřadu MČ (oddělení volených orgánů KMČ) vždy nejpozději k termínu do 31.01. následujícího kalendářního roku

(4)     Dle zákona č. 159/06 Sb. o střetu zájmů odevzdávají do 30.06. následujícího kalendářního roku  uvolnění členové ZMČ na PO Úřadu MČ čestná prohlášení. V případě ukončení výkonu funkce v průběhu roku, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 kalendářních dnů.

 

Článek 5

Střet zájmů a neslučitelnost funkcí

(1)     Jednou ze základních povinností zastupitele je učinit vše nezbytné k zabránění střetu soukromého a veřejného zájmu a vzniku situací, které mohou podezření ze střetů zájmů vyvolávat.

(2)     Zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým, tzn. jednání, které by přineslo jednostrannou a neoprávněnou výhodu jemu samotnému, jeho rodinnému příslušníkovi či osobě blízké nebo fyzické či právnické osobě, se kterou měl nebo má obchodní nebo politické vztahy. V případě, že bude ZMČ či některý z dalších orgánů MČ, kterých je zastupitel členem, projednávat materiál dotýkající se jakýmkoliv způsobem zastupitele, jeho rodinného příslušníka či osoby blízké nebo fyzické či právnické osoby, se kterou měl nebo má obchodní nebo politické vztahy, oznámí zastupitel tuto skutečnost před projednáváním příslušného materiálu v orgánu MČ, který jej projednává, nejdéle však tak musí učinit před hlasováním o takovéto věci

(3)     Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakkoliv spojenou s jeho postavením zastupitele, která by byla v rozporu s právními předpisy a dobrými mravy.

(4)     Zastupitel po dobu výkonu svého mandátu neučiní a ani nenavrhne orgánům MČ učinit úkon, který by jeho osobně, jeho rodinného příslušníka či osobu blízkou nebo fyzickou či právnickou osobu, se kterou měl nebo má obchodní nebo politické vztahy, zvýhodnil.

(5)     To se netýká všeobecného zvýhodnění.

(6)     Zastupitel se zavazuje, že po ukončení svého mandátu nebude zneužívat informace a jiné výhody, které získal, či které vyplynuly z výkonu jeho bývalé funkce.

(7)     Zastupitel odmítne účast v příslušné výběrové komisi, pokud se výběrového řízení účastní jeho blízká osoba nebo právnická osoba, jíž je nebo alespoň rok před zahájením výběrového řízení byl zaměstnancem, spolupracovníkem, členem řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu, či v ní drží podíl.Zavazuje se nepožadovat žádné informace o průběhu takového řízení či takové řízení jakkoliv ovlivňovat.

 

Článek 6

Přijímání darů či jiných pozorností a služeb

(1)     Zastupitel odmítne výhody, dary, úsluhy, služby a jiná zvýhodnění, která jsou mu v souvislosti s výkonem mandátu nabízena.

(2)     Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá od účastníků řízení, zájemců o smluvní vztahy a spolupráci či dalších třetích osob dary, úsluhy, služby ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jeho nestranné rozhodování, či která by mohla být považována za odměnu za plnění povinností spojených s výkonem jeho mandátu.

 

Článek 7

Kontrolní postupy

(1)     Případné podezření z porušení ustanovení tohoto Etického kodexu a podezření z uvedení nepravdivých údajů v oznámeních podávaných zastupiteli podle tohoto Etického kodexu, prověří na návrh zastupitele, popř. skupiny zastupitelů nebo občana, resp. skupiny občanů MČ, Mandátový výbor ZMČ.

(2)     Výsledky každého šetření Mandátového výboru ZMČ ve smyslu odst. 1 tohoto článku projednává ZMČ.

(3)     Při závažném či opakovaném porušení ustanovení tohoto Etického kodexu zastupitelem , může být zastupitel ZMČ odvolán ze své funkce v RMČ či výboru ZMČ, resp. jinými orgány MČ z dalších funkcí, do kterých ho tyto orgány jmenovaly či ustanovily. Usnesením ZMČ může být při zvlášť závažných případech porušení tohoto Etického kodexu zastupiteli doporučeno i vzdát se mandátu zastupitele.

 

Článek 8

Závěrečné ustanovení

(1)     Zastupitel se formou podepsaného čestného prohlášení ztotožňuje s tímto Etickým kodexem člena ZMČ s tím, že se bude řídit jeho ustanoveními.

(2)     Tímto Etickým kodexem nejsou dotčena práva a povinnosti zastupitelů stanovené právními předpisy, vnitřními předpisy hlavního města Prahy a MČ.

(3)     Vzor „Čestného prohlášení k Etickému kodexu člena ZMČ, je připojen jako příloha tohoto Etického kodexu člena ZMČ.

(4)     Čestné prohlášení k Etickému kodexu předává člen ZMČ předsedovi Mandátového výboru ZMČ prostřednictvím Úřadu MČ (oddělení volených orgánů KMČ),  které je archivuje a seznam zastupitelů, jež se k Etickému kodexu přihlásili, zveřejňuje na internetových stránkách MČ.

 

 

Článek 9

Účinnost

Tento Etický kodex nabývá účinnosti dnem schválení ZMČ.

 

Schváleno usn. ZMČ č. 397/17 dne 24.02.2017

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/eticky-kodex-zastupitele ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.