OTEVŘENÝ SVĚT 2022 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

Číslo

2022/011

Datum vyhlášení

20. 6. 2022

Datum ukončení žádostí

3. 10. 2022

Datum zveřejnění výsledků

31. 12. 2022

Vyhlášeno usnesením

Kontakt

Karel Čermák Odbor školství Úřadu městské části Praha 6, Československé armády 23, Praha 6. 3. patro, místnost č. 314 tel.: 220 189 456 e-mail: kcermak@praha6.cz

Úvod

Cílem je podpora školních aktivit se zahraničními partnery, realizace společných projektů a účast v soutěžích a výměnných pobytech.

Cílovou skupinou jsoupedagogové mateřských a základních škol, děti mateřských škol a žáci základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Finanční příspěvek pro mateřské a základní škol y, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6 na pokrytí nákladů spojených s aktivitami školy v oblasti mezinárodní spolupráce do výše až 70%.

Podmínky účasti

Podmínky pro poskytnutí dotace:

 Vyplnění elektronické žádosti a projektu s popisem aktivit, informacemi o realizaci obdobných aktivit a finanční rozvahou (položkový rozpočet, výše požadavku, ostatní zdroje financování). Elektronickou žádost je třeba následné vytisknout, podepsat, naskenovat a vložit jako elektronickou přílohu k žádosti v modulu Elektronické dotace.

 

Kritéria pro hodnocení žádosti:

V případě splnění technických náležitostí žádosti a naplnění programového cíle a účelu, jakož i na základě vyhodnocení přínosu projektu, předpokladů žadatele pro realizaci projektu a výše finanční spoluúčasti žadatele či zapojení jiných finančních zdrojů, může být poskytnuta dotace do maximální výše 70% prokazatelných nákladů

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZMČ projednává výši dotace na jednotlivé projekty a postoupí návrh k projednání v Radě MČ.

Kritéria pro hodnocení žádosti: