OTEVŘENÝ SVĚT 2022 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

Číslo

2022/009

Datum vyhlášení

20. 6. 2022

Datum ukončení žádostí

3. 10. 2022

Datum zveřejnění výsledků

31. 12. 2022

Vyhlášeno usnesením

Kontakt

Karel Čermák Odbor školství Úřadu městské části Praha 6, Československé armády 23, Praha 6. 3. patro, místnost č. 314 tel.: 220 189 456 e-mail: kcermak@praha6.cz

Úvod

Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.

Cílovou skupinou jsou žáci plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu do výše až 90%. Maximální počet žáků je stanoven počtem žáků v nejpočetnějším ročníku II. stupně dle údajů zahajovacího výkazu k 30.09.2021. Maximální příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč.

Podmínky účasti

Podmínky pro poskytnutí dotace:

1. Vyplnění elektronické žádosti a projektu s označením zahraniční školy, programem a rozsahem výuky, způsobem dopravy a ubytování a finanční rozvahy s položkovým vyčíslením nákladů, jakož i specifickou tabulkou s počtem žáků, nákladů na 1 žáka, případně i s návrhem dotace na 1 žáka, a samostatnou přílohou se jmenným seznamem účastníků, vč. obce trvalého pobytu. Elektronickou žádost je třeba následné vytisknout, podepsat, naskenovat a vložit jako elektronickou přílohu k žádosti v modulu Elektronické dotace.

2.  Docházka na vyučování v cizím jazyku, ubytování žáků v rodinách nebo realizace projektu, vypracování elektronické prezentace či osobního pobytového deníku v příslušném cizím jazyku. 

3. Reprezentace školy, MČ Praha 6 a Letiště Praha, a.s..

 

Kritéria pro hodnocení žádosti:

Splnění všech podmínek pro poskytnutí dotace.

Kritéria pro hodnocení žádosti:

Přílohy