Dotace Městské části Praha 6 organizacím, které poskytují hospicovou péči.

Městská část Praha 6

vyhlašuje dotační program

pro zařízení a organizace, které poskytují hospicovou péči

I. Číslo ZMČ-0140/23

II. Vyhlášeno: od 01. 10. 2023 do 30. 06. 2027

III. Název: Dotace Městské části Praha 6 organizacím, které poskytují hospicovou péči

IV. Oblast: zdravotnictví

V. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Dotace může být použita výhradně na snížení ztráty z provozních výdajů hospice poskytujícího hospicovou paliativní péči občanům Městské části Praha 6 (dále jen „MČ Praha 6“) a na zajištění domácí hospicové paliativní péče pro občany MČ

Praha 6.

VI. Důvody podpory stanoveného účelu

Podpora hospicové péče pro občany MČ Praha 6 poskytovaná různými odbornými organizacemi nebo zařízeními, které jsou specializované na tuto péči.

VII. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu

Celkový objem peněžních prostředků na tento dotační program činí na každý kalendářní rok 750.000 Kč.

VIII. Kritéria pro stanovení dotace

Výše dotace lůžkovým hospicovým zařízením

a) MČ Praha 6 může poskytnout na 1 občana dotaci ve výši 350 Kč na 1 ošetřovací den

b) Dotace na 1 občana může být poskytnuta maximálně v délce 60 ošetřovacích dní v kalendářním roce

Výše dotace organizaci, která poskytuje domácí hospicovou péči

a) MČ Praha 6 může poskytnout na 1 občana dotaci ve výši:

- 300 Kč na 1 ošetřovací den (dotace pro organizaci)

- 150 Kč na 1 ošetřovací den (dotace pro organizaci za 1 občana), o tuto částku bude snížen příspěvek občana organizaci, která mu poskytuje domácí hospicovou péči

b) Dotace na 1 občana může být poskytnuta maximálně v délce 60 ošetřovacích dní v kalendářním roce

IX. Okruh způsobilých žadatelů

Žádost o dotaci na dofinancování lůžkové hospicové péče si může podat zařízení, které poskytuje tuto péči občanům MČ Praha 6 nebo organizace, která poskytuje domácí hospicovou péči občanům MČ Praha 6 (resp. nikoliv občanům MČ Praha - Lysolaje, MČ Praha – Nebušice, MČ Praha – Přední Kopanina, MČ Praha – Suchdol a MČ Praha 17 – Řepy).

X. Lhůta pro podání žádosti

Žádost se podává vždy na začátku kalendářního čtvrtletí (tj. do 20. dubna, 20. července, 20. října, 20. ledna) s údaji z předchozího kalendářního čtvrtletí. Žádost musí být podepsána vlastnoručním nebo uznávaným elektronickým podpisem. Podepsanou žádost lze odeslat poštou nebo osobně přinést do podatelny MČ Praha 6 tak, aby byla doručena na podatelnu dle úředních hodin, případně vytištěnou vlastnoručně podepsanou žádost odeslat emailem na adresu tskolnikova@praha6.cz. Žádosti je možné také podepisovat prostřednictvím elektronického podpisu nebo podávat přes datovou schránku. Žádost může být podána pouze v českém jazyce. Každý žadatel smí podat za příslušné kalendářní čtvrtletí pouze jednu žádost.

Podepsaná žádost za příslušné kalendářní čtvrtletí musí být vždy doručena nejpozději v den, do kterého lze žádost v příslušném kalendářním čtvrtletí podat (tj. 20. dubna, 20. července, 20. října, 20. ledna). Žádosti zaslané po tomto termínu budou automaticky vyloučeny.

XI. Kritéria pro hodnocení žádosti, podmínky pro poskytnutí dotace, způsob vyřizování

Žádost musí obsahovat jmenný seznam občanů MČ Praha 6, jejich adresu trvalého pobytu, datum narození a dobu hospitalizace, příp. počet ošetřovacích dnů v uplynulém kalendářním čtvrtletí v daném zařízení nebo poskytovaných danou organizací v rámci domácí hospicové péče.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace probíhá dle následujícího harmonogramu:

a) Odbor sociálních věcí Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 (dále jen „OSV“) nejprve posoudí, zda předložená žádost splňuje všechny formální náležitosti a zda byla řádně a včas doručena. Žádosti, které potřebné náležitosti nesplní, nebudou posuzovány a budou vyřazeny.

b) OSV posoudí,

- zda je žádost podána způsobilým žadatelem

- zda je za dané kalendářní čtvrtletí podávána konkrétním žadatelem pouze jedna žádost

- zda jmenný seznam občanů uvedených v žádosti odpovídá údajům v agendovém informačním systému evidence obyvatel.

c) Poté proběhne vypočítání výše přidělované dotace pro jednotlivé žadatele. Na základě jmenných seznamů občanů MČ Praha 6 zaslaných žadateli bude vypočítána výše dotace na 1 občana za 1 ošetřovací den pro danou

organizaci nebo zařízení. Následně OSV vynásobí tuto výši dotace požadovaným počtem ošetřovacích dnů, maximálně však počtem 60 ošetřovacích dnů na 1 občana za kalendářní rok. Následně OSV sečte výši dotace na všechny občany za všechny ošetřovací dny u příslušné organizace nebo zařízení. Po jejich sečtení vytvoří OSV návrh přidělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům.

d) Následně předá OSV tento návrh ke schválení voleným orgánům MČ Praha 6 – Radě městské části a Zastupitelstvu městské části Praha 6. Tyto orgány rozhodnou o udělení dotací.

e) Po odsouhlasení dotace OSV předloží návrh smlouvy na právní odbor Úřadu městské části Praha 6.

XII. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Předpokládaný termín sdělení výsledku dotačního řízení: do 3 měsíců od skončení termínu pro podání žádosti za příslušné kalendářní čtvrtletí.

Zveřejnění výsledků dotačního programu zajišťuje OSV v příloze příslušného schváleného usnesení Zastupitelstva městské části. Výsledky dotačního řízení budou sděleny se zdůvodněním elektronickou formou či telefonicky. Zaslané materiály se žadatelům nevracejí.

XIII. Čerpání dotace

1. S příjemcem dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s vymezením účelu použití podle tohoto dotačního programu. Poskytnutá dotace musí být použita ve stanoveném termínu výhradně na realizaci stanoveného účelu.

2. Smlouva bude obsahovat závazek příjemce umožnit pověřeným zástupcům ÚMČ Praha 6 vykonání kontroly využití poskytnuté dotace. MČ Praha 6 bude prostřednictvím příslušných komisí Rady MČ a odborů ÚMČ kontrolovat naplnění účelu z obsahového hlediska.

3. Smlouva bude obsahovat závazek příjemce zpracovat závěrečnou zprávu o realizaci stanoveného účelu a vyhotovit vyúčtování dotace a předložit je spolu s fotodokumentací, kopiemi faktur, pokladních dokladů a dalšími přílohami OSV nejpozději do 30. 04. každého následujícího roku po poskytnutí dotace na předepsaném formuláři, zveřejněném na webových stránkách. V případě nevyčerpání celé výše poskytnuté dotace musí být adekvátní část dotace vrácena poskytovateli do data určeného ve smlouvě.

4. Poukázání dotace provádí ekonomický odbor ve spolupráci s OSV na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

XIV. Využití dotace

1. Podmínkou pro přidělení dotace je naprostá transparentnost hospodaření příjemce. Příjemci dotace jsou povinni čerpat finanční prostředky v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti.

2. Příjemce dotace je povinen využít prostředky hospodárně a čerpat je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ostatními obecně platnými předpisy a s veřejnoprávní smlouvou. Přidělená dotace může být využita jen na účely specifikované ve smlouvě.

3. Příjemce dotace nesmí finanční prostředky poskytovat jiným právnickým nebo fyzickým osobám.

4. Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dojde-li k naplnění podmínek tohoto zákona, zejména § 2 odst. 3.

5. Poskytnutá dotace je poskytnuta výhradně na snížení ztráty z provozních výdajů (např. energie, voda, benzin atd.).

XV. Náležitosti žádosti

a) název organizace, sídlo, IČ

b) požadovaná částka

c) účel, na který žadatel chce dotaci použít

d) dobu, v níž má být účelu dosaženo

e) odůvodnění žádosti

f) identifikaci osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení

g) seznam příloh (jmenný seznam občanů MČ Praha 6, včetně délky hospitalizace nebo domácí hospicové péče)

h) prohlášení o seznámení se s pravidly ochrany osobních údajů poskytovaných pro potřeby vyhodnocování a rozhodování o žádosti

i) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

K žádosti musí být připojeny dokumenty, které slouží jako podklad pro vypracování veřejnoprávní smlouvy:

- doklad o registraci nebo evidenci právnické osoby příslušným státním orgánem

- doklad o přidělení IČ, pokud není součástí dokladu o registraci

- pověření osoby, oprávněné jednat za žadatele

- doklad o zřízení účtu u finančního ústavu

- doklad o registraci poskytovatele sociálních/zdravotních služeb

- údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, ve formě tzv. úplného výpisu

- informace o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl a o výši tohoto podílu.

XVI. Společná ustanovení

a) Na poskytnutí této dotace není právní nárok.

b) Rozhodující slovo ve věci poskytnutí či neposkytnutí dotace má Zastupitelstvo městské části Praha 6.

Toto dotační řízení bylo schváleno usnesením Zastupitelstva městské části Praha 6 č. ZMČ-0140/23 ze dne 26. 06. 2023 a nahrazuje dotační řízení schválené usnesením Rady městské části Praha 6 č. 393/15 ze dne 20. 05. 2015.