Stadtbezirksamt Prag 6 - Offizieller Server


Hauptseite ›› Behörde ›› Gewählte Organe ›› Rat des Stadtbezirks

Rat des Stadtbezirks (volební období 2002-2006)

Mgr. Tomáš Chalupa (fotka)
Mgr. Tomáš Chalupa
starosta
(2002-2006)
Ing. Marie Kousalíková (fotka)
Ing. Marie Kousalíková
1. Stellvertretender Bürgermeister
(2002-2006)
Ing. Jaroslava Trnková, CSc. (fotka)
Ing. Jaroslava Trnková, CSc.
Stellvertretender Bürgermeister
(2002-2006)
Mgr. Jiří Hermann (fotka)
Mgr. Jiří Hermann
člen RMČ
(2002-2006)
Ing. Jan Holický (fotka)
Ing. Jan Holický
člen RMČ
(2002-2006)
Doc.Ing. Václav Čekan, CSc. (fotka)
Doc.Ing. Václav Čekan, CSc.
zemřel 12. 5. 2006
(2002-2006)
MUDr. Věroslav Gebouský (fotka)
MUDr. Věroslav Gebouský
člen RMČ
(2002-2006)
MUDr. Lukáš Pollert (fotka)
MUDr. Lukáš Pollert
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
(2002-2006)
Ing. Jan Šafr (fotka)
Ing. Jan Šafr
člen RMČ
(2002-2006)

Souvislosti:


Starosta

 • 2018-2022
 • 2014-2018
 • 2010-2014
 • 2006-2010
 • 2002-2006

A. Navenek

 1. Zastupuje Městskou část Praha 6.
 2. Podepisuje smlouvy uzavírané m. č. Praha 6.
 3. Má právo používat závěsný znak.
 4. Odpovídá za koordinaci činnosti m. č. Praha 6 s ostatními městskými částmi.
 5. Odpovídá za koordinaci činnosti m. č. Praha 6 s orgány hl. m. Prahy.
 6. Účastní se zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.
 7. Účastní se sněmu starostů.
 8. Na základě usnesení Rady městské části (viz jednací řád ZMČ) svolává a řídí zasedání ZMČ, podepisuje jeho usnesení.
 9. Svolává a řídí jednání RMČ a podepisuje její usnesení.
 10. Může pozastavit výkon usnesení RMČ v otázkách samostatné působnosti městské části, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání ZMČ.
 11. Po dobu mezi jednáními RMČ a mezi zasedáními. ZMČ plní všechny povinnosti, které mu byly zastupitelstvem a radou uloženy.
 12. Požaduje v neodkladných případech součinnost Policie ČR nebo Městské policie hl.m.Prahy při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
 13. V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona čís. 359/1999 Sb. zřizuje komisi pro sociálně - právní ochranu dětí jako zvláštního orgánu.

B. Vzhledem k Úřadu městské části

 1. Po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu hl.m.Prahy jmenuje a odvolává tajemnici ÚMČ, stanovuje jí plat a odměny.
 2. Konzultuje s RMČ programové zaměření práce tajemnice.
 3. Prostřednictvím tajemnice vydává příkazy k zajištění úkolů plynoucích ze zasedání ZMČ a RMČ.
 4. Přímo řídí činnost sekretariátu starosty a stanoví mu úkoly. Práva tajemnice jako statutárního orgánu zaměstnavatele v ostatních případech tím nejsou dotčena.
 5. Odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti ekonomiky, investiční politiky, bezpečnosti, zahraničních vztahů a budování sociálního vybavení
 6. Odpovídá za materiály předkládané RMČ a ZMČ, které se vztahují k výše uvedeným oblastem.

Zástupce starosty

Člen ZMČ dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce člen RMČ

A. Navenek

 1. Mají právo používat závěsný znak.
 2. Podílejí se na výkonu funkce starosty vždy ve vymezené oblasti.
 3. Podle svého zaměření předkládají materiály k projednání RMČ.
 4. Po dobu nepřítomnosti starosty ho zastupují v nezbytném rozsahu na základě písemného pověření.

B. Vzhledem k Úřadu městské části

 1. V návaznosti na své zaměření koordinují prostřednictvím tajemnice činnost odborů ÚMČ včetně zadávání metodických pokynů vedoucím odborů souvisejících s usneseními zasedání zastupitelstva a rady. Práva tajemnice jako statutárního orgánu zaměstnavatele v ostatních případech nejsou dotčena.
 2. Ukládají úkoly zaměstnancům Odboru kanceláře městské části, plnící funkce jejich sekretariátu.

C. Zaměření činnosti zástupců starosty a členů ZMČ dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce člena RMČ

  1. Zástupce starosty . - Ing. Marie Kousalíková

  1. Zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti ve vymezeném rozsahu.
  2. Spolu se starostou podepisuje usnesení zastupitelstva a usnesení rady a písemnosti v souladu s platným podpisovým řádem m.č. Praha 6.
  3. Odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti hospodářské politiky a správy majetku svěřeného MČ Praha 6.
  4. Odpovídá za materiály předkládané RMČ a ZMČ, zahrnující uvedené oblasti.
  5. Účastní se zasedání Zastupitelstva hl..m.Prahy.

  2. Zástupce starosty - Ing. Jaroslava Trnková, CSc.

  1. Odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti školství a vzděláváním, sociální politiky a zdravotnictví, dopravy a nadřazeného dopravního systému.
  2. Odpovídá za materiály předkládané RMČ a ZMČ zahrnující uvedené oblasti.
  3. Účastní se zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, pokud jsou projednávány materiály související s jeho zaměřením.

  Člen ZMČ dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce člena RMČ - Mgr. Jiří Hermann

  1. Odpovídá za koncepci činnosti m.č. Praha 6 v oblasti územního rozvoje a památkové péče.
  2. Koordinuje činnost v oblasti rozvojových lokalit na území MČ Praha 6.
  3. Odpovídá za materiály předkládané RMČ a ZMČ, zahrnující uvedené oblasti.
  4. Koordinuje činnosti odboru územního rozvoje ÚMČ v Praze 6 v souladu se schválenou Koncepcí rozvoje území m.č. Praha 6.
  5. Účastní se zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, pokud jsou projednávány materiály související s jeho zaměřením.

  Člen ZMČ dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce člena RMČ - Bc. Jan Holický

  1. Odpovídá za koncepci činnosti m.č. Praha 6 v oblasti životního prostředí a zeleně, úklidu a odpadového hospodářství, kultury, sportu a zájmové činnosti.
  2. Odpovídá za materiály předkládané RMČ a ZMČ, zahrnující uvedené oblasti.
  3. Koordinuje činnosti odboru školství a kultury a péče o prostředí.
  4. Účastní se zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, pokud jsou projednávány materiály související s jeho zaměřením.

  Člen ZMČ dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce člena RMČ - Ing. Jan Šafr

  1. Odpovídá za koordinační a koncepční činnosti v oblasti sociálně bytové politicky.
  2. Je koordinátorem projektu výstavby domu pro seniory, projektu elektronického zabezpečovacího dohledu pro seniory, projektu vymístění Domova důchodců a revitalizace lokality Jednořadá.
  3. Odpovídá za pronájmy sociálních bytů 1. skupiny a za přípravu pravidel pro pronájmy bytů 2. skupiny.
  4. Je předsedou Komisí pro sociálně bytové otázky a pro sociálně právní ochranu dětí.
  5. Odpovídá za materiály předkládané RMČ a ZMČ, zahrnující uvedené oblasti.
  6. Účastní se zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, pokud jsou projednávány materiály související s jeho zaměřením.


--- Ende der gedruckten Seite www.praha6.cz ---

Stadtbezirksamt Prag 6
Čs. Armády 23, 160 52, Prag 6

Kontakt

Telefon - Zentrale: 220 189 111
Kostenlose Infos: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{et}praha6{punkt}cz
Datenbox: bmzbv7c
Web: http://www.praha6.cz