Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Zvláštní užívání komunikací (ZUK) – placená vyhrazená parkoviště pro motorová vozidla, vyhrazená parkoviště pro osoby zdravotně postižené, uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace

Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací se vydává z následujících důvodů: umístění reklamního zařízení, stavební práce, provozování stánků, sportovní a kulturní akce, audiovizuální tvorba, placená vyhrazená parkoviště pro motorová vozidla, vyhrazená parkoviště pro osoby zdravotně postižené, uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace.

KDE ŘEŠIT


12 Odbor dopravy a životního prostředí

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETE


Náležitosti žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
• identifikace žadatele (název/jméno, adresa, IČ/datum narození, telefonní spojení (příp. fax, e-mail), vyřizující osoba, apod.)
• účel užívání
• jméno dotčené komunikace (místo záboru)
• rozsah záboru v m2
• termín
• situační zákres
• související požadavky (dočasná uzavírka, resp. instalace dopravního značení, krátkodobé pozastavení dopravy, apod.)
• vyjádření dalších (tzv. neopominutelných) subjektů, zejména nájemní (výpůjční) smlouva, uzavřená se správcem komunikace
• stanovisko Policie ČR (nevyžaduje-li Policie ČR samostatné projednání s žadatelem, zajišťuje si stanovisko vyřizující pracoviště)
• kopie živnostenského listu (fyzická osoba podnikající) nebo obchodního rejstříku (právnická osoba)
• souhlas se záborem nebo s provedením výkopových prací (vydává Odbor koordinace Technické správy komunikací hl.m. Prahy - tel.  257 015 808)
• souhlas (rozhodnutí) s provedením stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - v případě, kdy povaha prací tyto náležitosti vyžaduje
• plná moc (nutné pro osobní vyzvednutí vydaného povolení u právnických osob)


POPLATKY


Vydání povolení je podmíněno uhrazením správního poplatku ve výši dle trvání užívání: do 10 dnů (včetně): 100 Kč 11 dnů až 1 rok: 500 Kč déle jak 1 rok: 1.000 Kč (nevztahuje se na subjekty, které jsou dle zákona o správních poplatcích od této povinnosti osvobozeny). Správní poplatek lze uhradit v příjmové pokladně ÚMČ na základě tzv. příkazu k úhradě, vydaném vyřizujícím pracovištěm. Zvláštní užívání komunikace je zpoplatněno místním poplatkem, ve výši dle platných předpisů (sazby pro jednotlivé typy užívání jsou uvedeny ve vyhlášce hl.m. Prahy č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy). Místní poplatek lze uhradit převodem na účet ÚMČ, nebo v hotovosti v příjmové pokladně ÚMČ (platba hotově i kartou). Další poplatek hradí žadatel správci dotčené komunikace při uzavírání nájemní (výpůjční smlouvy). Správci komunikací jsou (až na výjimky): TSK hl.m. Prahy (pracoviště Řásnovka 8, Praha 1), příp. Úřady městských částí Praha-Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina a Suchdol (o charakteru komunikace podá informaci vyřizující pracoviště). Vyhláška č.5/2011 Sb. hl.m. Prahy určuje subjekty, které jsou od úhrady místního poplatku osvobozeny.

KDO JE VÁM K DISPOZICI


Odbor dopravních agend MHMP, p. Luděk Důra, specialista silničního správního úřadu, telefon: 236 00 4392, Praha 1, Jungmannova 35, místnost 165, Policie ČR, kpt. Ing. David Rovenský, telefon: 974 825 676, Praha 4, Kongresová 2


ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY


Jaké orgány státní správy vydávají povolení k užívání komunikací na území Prahy 6?

Zvláštní užívání komunikací povoluje Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ pouze na místních komunikacích II. – IV. třídy, příp. na chodnících místních komunikací I. třídy, a to na území celého správního obvodu Praha 6 (MČ Praha 6, Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina a Suchdol). Dle platného Statutu hl. m. Prahy je výkon státní správy na místních komunikacích I.třídy (vozovky) svěřen Odboru dopravních agend Magistrátu hl.m. Prahy.

Jaké jsou podmínky pro získání vyhrazeného parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené?

Při podání žádosti je zapotřebí předložit průkaz ZTP (ZTP-P) a technický průkaz, příp. osvědčení o technickém průkazu (slouží k ověření SPZ/RZ vozidla). Vydání povolení je pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P osvobozeno od správního poplatku.

Kdy nabývá povolení k užití komunikace právní moci?

Vydané rozhodnutí nabývá právní moci 16. den ode dne jeho převzetí. Žadatel má možnost tuto lhůtu zkrátit vzdáním se práva odvolání.

Kdo nejčastěji žádá o povolení zvláštního užívání komunikace pokud se jedná o stavební práce ?

Zde je žadatel zpravidla zhotovitel díla.
ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00        
středa 08:00 - 18:00        

TISKOPISY


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/zvlastni-uzivani-komunikaci-zuk--ulozeni-inzenyrskych-siti-do-telesa-komunikace-1200-012 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz