Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Občanský průkaz

Potřebujete nový občanský průkaz?

KDE ŘEŠIT


17 Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETE


K vydání prvního občanského průkazu musí občan předložit:

- rodný list
- popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů
- doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:
- dosavadní občanský průkaz
- občané narození v hl. m. Praze předloží rodný list
Pokud již platnost občanského průkazu skončila, je nutné předložit další platný doklad (cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz) nebo rodný list.

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:
- dosavadní občanský průkaz
- doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj ( doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete –li předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:
- doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz,zbrojní průkaz) příp. rodný list
- potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu)
- k žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů předložíte 2x foto (tyto občanské průkazy se vydávají pouze v souvislosti s volebním právem).
K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložíte:
- rodný list, to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství
- další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v registru obyvatel, evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
- doklad o státním občanství.


K vydání občanského průkazu pro občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven a předkládá:
- rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
- rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti
- další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v registru obyvatel, evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů, nebo v evidenci cestovních dokladů
- občanský průkaz opatrovníka a doklad o ustanovení opatrovníkem, nebo občanský průkaz jiného zákonného zástupce


Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním úkonům, předkládá:
- rodný list občana jemuž má být občanský průkaz vydán
- rozhodnutí soudu o zrušení omezení způsobilosti občana k právním úkonům
- další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v registru obyvatel, evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Při přijetí žádosti vám budou předložené doklady vráceny.


POPLATKY


Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem: Občanu staršímu 15 let: do 30 pracovních dnů - 0,- Kč do 5 pracovních dnů - 500,- Kč do 24 hodin -1000,- Kč Občanu mladšímu 15 let: do 30 pracovních dnů - 50,- Kč do 5 pracovních dnů - 300,- Kč do 24 hodin - 500,- Kč Bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce – 100 Kč. Občanu mladšímu 15 let – 50 Kč. Se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy – 100 Kč. Se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200 Kč. Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti – 100 Kč. Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu – 100 Kč.

KDO JE VÁM K DISPOZICI

ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY


Mohu cestovat po Evropské unii s jakýmkoliv občanským průkazem?

K cestám do států Evropské unie lze použít jakýkoliv platný občanský průkaz (tyto občanské průkazy nemohou mít odstřižený roh z důvodu změny povinných údajů).
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:
Zákon o občanských průkazech umožňuje vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 6 měsíců,
a.) jestliže došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů,
b.) v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji,
S platností na 3 měsíce
1)v případě, kdy občan požádá o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství, občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se nevydává opakovaně.

S platností na 1 měsíc
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají pouze v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva.

Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu se strojově čitelnými údaji?

Na vaši žádost lze do občanského průkazu zapsat:
- označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení "docent" nebo "profesor" a vědecká hodnost.

S čím se lze obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností a matriční úřady?


- Tyto úřady přijímají žádosti o vydání občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností )
- předávají občanům nové občanské průkazy
- ověří na žádost držitele nebo zákonného zástupce funkčnost a obsah kontaktního elektronického čipu a volné kapacity pro zapisování údajů do kontaktního elektronického čipu
- Obecní úřad obce s rozšířenou působnosti příslušný k vydání občanského průkazu nebo matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana je povinen převzít na žádost občana občanský průkaz do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí (příslušné podle místa trvalého pobytu občana),

- přijímají občanské průkazy po osobách zemřelých (nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad)
- přijímají občanské průkazy občanů, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky nebo pozbyli státní občanství (příslušné podle místa trvalého pobytu)
- přijímají nalezené občanské průkazy (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad)
- přijímají hlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení a zneužití občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad).

Upozornění: Odcizení a nález občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky. Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.
ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00        
úterý 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
středa 08:00 - 18:00        
čtvrtek 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
pátek 08:00 - 12:00        

TISKOPISY
  • formulář, který není v současné době zpracován v elektronické podobě


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/vydani-nebo-vymena-obcanskeho-prukazu-1700-001 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz