Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Zápis ukrajinských dětí do mateřských a základních škol / Запис дітей з України до дитячих садочків та загальноосвітніх шкіл
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Uzavření manželství

1. Identifikační číslo

0700-009

2. Kód

--- neuvedeno ---

3. Pojmenování (název) životní situace

Uzavření manželství

4. Základní informace k životní situaci

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“) tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka – podrobné informace sdělí matrikářky.

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nejprve je třeba na matričním úřadě domluvit termín obřadu (bude-li uzavírán občanský sňatek).
Pokud bude ve správním obvodu Úřadu m. č. Praha 6 uzavírán církevní sňatek, je zapotřebí obrátit se osobně s písemnou žádostí o vydání osvědčení o splnění požadavků občanského zákoníku pro uzavření církevního sňatku na oddělení matrik a státního občanství Úřadu m. č. Praha 6.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

8. Na které instituci životní situaci řešit

07 Odbor vnitřních věcí

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenci, kteří jsou občany České republiky a jsou přihlášeni k trvalému pobytu v České republice, předkládají:
– platný doklad totožnosti,
– rodný list,
– doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem, cestovním pasem, osvědčením o státním občanství ČR nebo listinou o nabytí či udělení státního občanství ČR, přičemž osvědčení ani listina nesmí být starší 1 roku),
– výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat i občanským průkazem, pokud tam uvedené údaje jsou),
– doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství,
– úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
– pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, popřípadě ukončení partnerství,
– pravomocný rozsudek o tom, zda tu manželství, či partnerství je nebo není,
– jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
– osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Snoubenci, kteří jsou cizinci, předloží:
– platný doklad totožnosti,
– rodný list,
– doklad o státním občanství,
– doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (ne starší 6 měsíců k datu uzavření manželství),
– potvrzení o osobním stavu a pobytu (je-li cizím státem vydáváno),
– úmrtní list zemřelého manžela (jde-li o ovdovělého cizince – tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství),
– pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (jde-li o rozvedeného cizince),
– potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné (je-li uzavíráno zástupcem),
– pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství a nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o cizince, který žil v partnerství),
– potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území České republiky (to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být v originále a opatřeny potřebnými ověřeními), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.
Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

formulář není předepsán
POZOR! Formulář(e) je potřeba vyplnit s úředníkem!

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zpoplatněno je uzavření manželství mezi snoubenci takto: nemají-li trvalý pobyt na území ČR: 3 000 Kč pokud má pouze jeden trvalý pobyt na území ČR: 2 000 Kč Poplatek se platí v hotovosti nebo kartou (popř. bezhotovostním převodem na účet úřadu) před uzavřením manželství.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční úřad do 30 dnů od uzavření manželství provede zápis do matriční knihy a vydá oddací list.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při jednání na matričním úřadě a při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze vést jednání o uzavření manželství ani učinit prohlášení o uzavření manželství.
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list. Občané ČR jsou povinni do 15 dnů po obdržení oddacího listu požádat o vydání nového občanského průkazu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

--- neuvedeno ---

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění
Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Kde je obřadní síň a jaké jsou stanoveny dny pro oddávání?

Adresa obřadní síně:
Skleněný palác, nám. Svobody 728/1, Praha 6 – Bubeneč. 

Oddací dny:
čtvrtek, pátek a první sobota v měsíci 
(vyjma státních svátků)

Oddací hodiny: 
každý čtvrtek: 9.30–14.30 hod.
každý pátek: 9.30–14.30 hod.
první sobota: 9.30–15.30 hod.

22. Další informace

www.mvcr.cz

Zákon o matrikách s komentářem 2015 (vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.) – autor Václav Henych

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Kde získáte bližší informace:
– na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu;
– na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

--- neuvedeno ---

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

--- neuvedeno ---

26. Kontaktní osoba

--- neuvedeno ---

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.08.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.08.2015

29. Datum konce platnosti popisu

--- neuvedeno ---

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/uzavreni-manzelstvi-0700-009?ver=0 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.