Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Udělení státního občanství České republiky

Na udělení státního občanství ČR není právní nárok.


Státní občanství ČR nelze udělit žadateli, který ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví nebo majetkové hodnoty.

KDE ŘEŠIT


07 Odbor vnitřních věcí

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETE


Žádost o udělení občanství sepsaná žadatelem
– musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu (popř. adresu pro doručování) a odůvodnění;
– adresuje se Ministerstvu vnitra ČR (odbor všeobecné správy).

P ř í l o h y k žádosti:
1. Matriční doklady (cizozemské matriční doklady – je potřeba je předložit s příp. vyšším ověřením a s úředním překladem do českého jazyka, předkládají se v ověřené kopii nebo originále) – jsou to:
– rodný list,
– oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství,
– doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství (pokud bylo manželství rozvedeno nebo partnerství zrušeno),
– úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera

2. Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem c i z í h o státu nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost žadatele (v originále nebo v ověřené kopii)
a) osoba, která se v ČR zdržuje ke dni podání žádosti po dobu delší 10 let, ale v tomto časovém úseku pobývala nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí, předkládá doklad o bezúhonnosti vystavený státem, na jehož území nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců pobývala;
b) osoba, která se v ČR zdržuje po dobu kratší 10 let, předkládá doklad, jde-li o její domovský stát, pokud se v posledních 10 letech ke dni podání žádosti nezdržovala nepřetržitě déle než 6 měsíců v jiném než domovském státě;
c) osoba, která se v ČR zdržuje ke dni podání žádosti po dobu kratší 10 let a v tomto časovém úseku pobývala navíc nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí, dokládá doklad, jde-li o stát, na jehož území nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců pobývala a zároveň doklad o bezúhonnosti z domovského státu.
Žadatel předloží o bezúhonnosti místo dokladu čestné prohlášení:
pokud se zdržoval v posledních 10 letech v některém cizím státě po kratší dobu
nebo pokud cizí stát výpis z evidence trestů nevydává či jej odmítá žadateli vydat (o tom musí žadatel předložit potvrzení zastupitelského nebo jiného úřadu daného státu).
Skutečnosti o bezúhonnosti neprokazuje:
a) osoba, která se zdržuje v ČR ke dni podání žádosti po dobu delší 10 let a v tomto období nepobývala nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí;
b) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana;
c) osoba mladší 15 let.

3. Životopis – zpracovaný volnou formou v českém jazyce, s uvedením údajů:
– o pobytu na území ČR,
– o délce zahraničních pobytů během této doby,
– o pracovní nebo jiné výdělečné činnosti a studiu v ČR,
– o rodinném a společenském životě (od narození do současnosti).

4. Doklady o zkoušce a o vzdělání (předkládají se v originále a budou po skončení řízení vráceny):
1. osvědčení o absolvování certifikované zkoušky z českého jazyka a českých reálií – podrobnosti ke zkoušce na www.obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz a ve vyhlášce č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství ČR;
2. n e b o doklady, které prokáží absolvování alespoň 3 školních let základní, střední nebo vysoké školy, kde byl vyučovacím jazykem český jazyk (doby lze sčítat, nemusí jít o nepřetržité tři roky), jedná se zejména o potvrzení o délce studia, vysvědčení nebo vysokoškolské diplomy s dodatkem atd.;
3. n e b o doklad, který prokazuje, že jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka nebo znalost reálií.
Uvedené doklady nepředkládá:
a) žadatel mladší 15 let;
b) žadatel starší 65 let;
c) žadatel s tělesným nebo mentálním postižením.

5. Doklady, které prokazují pobyt na území ČR a pobyty v zahraničí, tj. konkrétní podklady osvědčující f a k t i c k ý pobyt žadatele v ČR (např. školní vysvědčení, podklady k pracovní či podnikatelské činnosti apod.) a v cizině, a průkaz Povolení k trvalému pobytu (dobu legálního pobytu žadatel neprokazuje).

6. Potvrzení z Finančního úřadu pro hlavní město Praha o tom, že nemá za poslední 3 roky evidován daňový nedoplatek (s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky)
( www.financnisprava.cz
Potvrzení nesmí být starší více než 30 dnů ke dni podání žádosti. Předkládá se v originále.

7. Potvrzení z Celního úřadu pro hlavní město Prahu, že nemá za poslední 3 roky evidován nedoplatek (s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky)
( www.cs.mfcr.cz
Potvrzení nesmí být starší více než 30 dnů. Předkládá se v originále.

8. Potvrzení o stavu závazků z Pražské správy sociálního zabezpečení – za poslední 3 roky
– toto potvrzení nesmí být starší více než 30 dnů, předkládá se v originále;
– potvrzení nepředkládá žadatel mladší 18 let.

9. Z příslušné zdravotní pojišťovny
– potvrzení o tom, že neměl za poslední 3 roky finanční závazky na pojistném ani na penále,
– vyúčtování pojistného ze zdravotní pojišťovny za poslední 3 roky (toto předkládá žadatel, který je/byl samoplátcem pojistného – OBZP, OSVČ). Toto potvrzení nesmí být starší více než 30 dnů, opět vše v originále.


10. Doklady prokazující výši a zdroje finančních prostředků sloužících k zajištění životních potřeb v ČR
– zejména potvrzení o výši příjmu;
– potvrzení o tom, že je příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu;
– doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera – pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán;
– doklady o tom, že disponuje příjmy ze zahraničí.
Žadatel prokazuje uvedené skutečnosti za předcházející 3 roky.
Uvedené doklady nepředkládá žadatel mladší 18 let.

11. Doklady prokazující pracovní činnost – předloží je žadatel, který v ČR vykonává nebo vykonával závislou práci:
– potvrzení o zaměstnání;
– pracovní smlouvy nebo jiné podklady prokazující pracovní aktivity žadatele, kterým se v ČR v minulosti věnoval.

12. Doklady o studiu – předloží žadatel, který studuje nebo v minulosti v ČR studoval:
– potvrzení o studiu;
– poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium v ČR.

13. Cestovní pas.

14. Pokud žádost podává jeden z rodičů a do žádosti z a h r n u j e i dítě, je nutný:
– souhlas od druhého rodiče se změnou občanství u dítěte – s úředně ověřeným podpisem a
– souhlas dítěte staršího 15 let – s úředně ověřeným podpisem.
Ověřené podpisy se nevyžadují, jestliže druhý rodič či dítě vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše osobně při jejím podání.

Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

15. Možno předložit i doklady, kterými žadatel prokáže integraci do společnosti v ČR z hlediska rodinného, pracovního nebo sociálního, nebo prohlášení žadatele o uvedených skutečnostech.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo tzv. Apostillou), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce (u dokladů vydaných orgány Slovenské republiky se překlad do českého jazyka nevyžaduje).
Ministerstvo vnitra si může od žadatele vyžádat další doklady týkající se například jeho pracovní a podnikatelské činnosti (pracovní smlouvy, výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, daňová přiznání aj.), veřejného zdravotního pojištění a plnění povinností na úseku daní, odvodů, poplatků a sociálního zabezpečení.
Manželé mohou podat s p o l e č n o u žádost o udělení českého státního občanství.
Rodiče, popř. jeden z nich, mohou zahrnout do své žádosti o udělení českého státního občanství i dítě mladší 18 let.


POPLATKY


Správní poplatek se hradí při podání žádosti hotově nebo kartou: ve výši 2 000 Kč v případě dospělého žadatele, v případě nezletilého žadatele a žadatele, který je azylantem se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč.

KDO JE VÁM K DISPOZICI

ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY


Není specifikováno.
ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00

TISKOPISY
  • formulář, který není v současné době zpracován v elektronické podobě
    POZOR! Formulář(e) je potřeba vyplnit s úředníkem!


© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/udeleni-statniho-obcanstvi-ceske-republiky-0700-003 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.