Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

Připojování na pozemní komunikace se provádí dle § 10 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

KDE ŘEŠIT


12 Odbor dopravy a životního prostředí

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETE


• identifikace žadatele (název/jméno, adresa, IČ/datum narození, telefonní spojení (příp. fax, e-mail), vyřizující osoba, apod.)
• 1x situace širších vztahů - katastrální mapa v měřítku 1:1000
• 2x situační zákres v podrobnějším měřítku (1:500, 1:250 apod.) se zakreslením vjezdu a okótováním
• situační zákresy, které budou jednoznačně prokazovat splnění podmínek daných ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a ustanovení § 11 a 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění); z dokumentace musí být patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti a vlečné křivky vozidel),
• souhlas vlastníka/pověřeného správce komunikace, na kterou bude nemovitost připojována (zpravidla v zastoupení Technické správy komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 8/770, Praha 1; nebo oblastní správy Severozápad, Bubenečská 15/309, Praha 6; respektive MČ Praha-Přední Kopanina, MČ Praha-Nebušice, MČ Praha-Lysolaje, MČ Praha-Suchdol)
• plná moc (pokud k jednání vlastník pověří jinou osobu)
• kopie vyjádření Policie České republiky (Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy, odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství - Kongresová 2, Praha 4) - pokud byl projekt Policii předkládán k posouzení
• důvod připojení
• aktuální výpis z katastru nemovitostí připojovaného pozemku (nepovinné)
Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky vyžádá.


POPLATKY


Správní poplatek ve výši 500 Kč (nevztahuje se na subjekty, které jsou dle zákona o správních poplatcích od této povinnosti osvobozeny). Poplatek lze uhradit v příjmové pokladně ÚMČ na základě platebního příkazu nebo na poště.

KDO JE VÁM K DISPOZICI

ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY


• Kde jsou stanoveny přesné technické požadavky na připojení k místní komunikaci?

Podrobnější podmínky jsou uvedeny v technických normách: ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací (čl. 12.8, stanovení podmínek bezpečného rozhledu pro samostatné sjezdy) a ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací (čl. 12.7, stanovení podmínek bezpečného rozhledu pro sjezdy dopravně významných veřejně užívaných účelových komunikací, tj. např. parkoviště s kapacitou nad 20 parkovacích stání; tyto musí splňovat podmínky pro bezpečný rozhled podle ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích). 

Kdo smí projektovat parametry připojení (technickou dokumentaci)?

Projektovat připojení v jednoduchých případech může projektant v oboru pozemních staveb, v ostatních případech projektant v oboru dopravních staveb.
ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00        
středa 08:00 - 18:00        

TISKOPISY


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/pripojovani-na-pozemni-komunikace-v-ku-brevnov-stresovice-bubenec-dejvice-sedlec-hrad-1200-016-1 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz