Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Ověření opisu nebo kopie listiny nebo podpisu na listině

1. Identifikační číslo

1500-004

2. Kód

--- neuvedeno ---

3. Pojmenování (název) životní situace

Ověření opisu nebo kopie listiny nebo podpisu na listině

4. Základní informace k životní situaci

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona o ověřování).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vidimace se neprovede:

- je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby;
- je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele);
- je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
- jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
- jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
- není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Legalizace se neprovede:
- jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
- je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
- jde-li o legalizaci podpisu na listině, která obsahuje žádný text;
- je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

--- neuvedeno ---

8. Na které instituci životní situaci řešit

15 Odbor služeb

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování)

- občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
- průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
- průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
- průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany,
- průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
- průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

formulář není předepsán

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí Kč 30,-. Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí Kč 30,-. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na počkání

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování).
Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat. (§ 10 odst. 6 zákona o ověřování).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická forma služby NENÍ možná.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
- vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování

18. Jaké jsou související předpisy

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, které úřady jsou matričními úřady
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Platí se hotově.

22. Další informace

Další informace lze získat na adrese www.mvcr.cz

Úřad listiny nevyhotovuje, nesepisuje a neodpovídá za jejich obsah!

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Odbor živnostenský a občanskoprávní MHMP.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

--- neuvedeno ---

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

--- neuvedeno ---

26. Kontaktní osoba

vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře (vedoucí oddělení),  220 189 linka: 185, Čs. armády 23/601, kancelář dvorana

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.05.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

15.05.2008

29. Datum konce platnosti popisu

--- neuvedeno ---

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není specifikováno.© 2018 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/overeni-opisu-nebo-kopie-listiny-nebo-podpisu-na-listine-1500-004?ver=0 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz