Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Místní poplatek ze psa

1. Identifikační číslo

0400-010

2. Kód

--- neuvedeno ---

3. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek ze psa

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek ze psů starších 3 měsíců, platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla firmy. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za jednotlivé i započaté měsíce do konce kalendářního roku, se platí jedna dvanáctina sazby poplatku. Každý chovatel psa chovaného na území hl. m. Prahy je povinen nechat psa, který je starší 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním (psi s průkazem původu). Označení psa mikročipem na žádost chovatele provede veterinární lékař.  Od veterinárního lékaře, který aplikoval mikročip, si chovatel k doložení trvalého označení vyžádá potvrzení o označení psa, na němž je uvedeno číslo mikročipu. U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu. Označování psů se provádí na náklady jejich chovatelů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (úhyn psa, změnu majitele, stěhování z činžovního do rodinného domu
a opačně, změnu sazby na základě přiznání důchodu apod.).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

8. Na které instituci životní situaci řešit

04 Ekonomický odbor

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, doklady prokazující nárok na úlevu poplatku - doklad o přiznání důchodu, doklad o převzetí psa z útulku hl. m. Prahy, nebo doklad o trvalém označení psa mikročipem či tetováním apod.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

ikonka typu souboru application/msword poplatek za psa [ DOC • 66kB ] - Přiznání k místnímu poplatku ze psů

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby poplatku činí ročně: 1.500 Kč za jednoho psa, 2.250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě v městských částech Praha 1 až 15 a Praha 17 činí ročně 600 Kč za jednoho psa a 900 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200 Kč za jednoho psa a 300 Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně 600 Kč za jednoho psa a 900 Kč za druhého a každého dalšího psa. Úlevy z místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška č.23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů ( § 2 a 6). Úhradu poplatku lze provést hotově v pokladně úřadu, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu. Správce poplatku sdělí číslo účtu a variabilní symbol, na který lze platbu uhradit.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na počkání

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Chovatel je povinen se do 30 dnů od trvalého označení psa mikročipem či tetováním přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

--- neuvedeno ---

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění p.p.

18. Jaké jsou související předpisy

Související právní předpisy: OZV č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění p. p. a OZV č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, kterou byla s účinností od 1.1.2005 novelizována OZV č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nebudou-li poplatky odvedeny včas a nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne doručení odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Správce poplatku buď odvolání vyhoví v plné výši nebo částečně, nevyhoví-li odvolání, předá jej k dalšímu řešení nadřízenému orgánu (Magistrát hl. m. Prahy).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§11 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p.).

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Další informace Vám rádi sdělíme na tel.  220 189 908,  220 189 367, popř. elektronicky ,

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

--- neuvedeno ---

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

--- neuvedeno ---

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

06.02.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

06.02.2013

29. Datum konce platnosti popisu

--- neuvedeno ---

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace© 2018 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/mistni-poplatek-ze-psa-0400-010?ver=0 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz