Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Většina staveb, plánovaných na ZPF (zahrada, orná půda, trvalý travní porost) je podmíněna souhlasem s odnětím půdy ze ZPF.

KDE ŘEŠIT


12 Odbor dopravy a životního prostředí

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETE


• doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí
• kopie katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí pozemků, které jsou navrhovány k odnětí ze ZPF, jejich výměr a zákres navrhovaného odnětí ve snímku pozemkové mapy
• výpočet odvodu (pokud je třeba)
• plán rekultivace (při dočasném odnětí)
• vyjádření příslušného orgánu územního plánování (pokud je třeba)
• předběžnou bilanci skrývky


POPLATKY


Podání ani vyřízení žádosti nejsou zpoplatněny. Pokud odnětí půdy ze ZPF podléhá odvodu, řeší se až po vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení v samostatném řízení.

KDO JE VÁM K DISPOZICI


Odbor životního prostředí MHMP, Praha 1, Jungmannova 35


ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY


 Potřebuji odnětí ze ZPF?

1) Odnětí ze ZPF není třeba při stavbě:
a. v zahrádkových osadách zájmových organizací, popř. jiných právnických osob,
b. účelových ploch u objektů a zařízení občanské vybavenosti nebo u objektů a zařízení zdravotnických, kulturních a osvětových a církevních,
c. garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby (do 16 m2), stavby pro drobné pěstitelství nebo chovatelství a vinného sklepa pokud se nachází v zastavěném území (zastavěné území je většinou stanovené územním plánem (ÚP), pokud není stanovené v ÚP je zastavěným územím hranice stanovena k 1.9.1996, která je zakreslena v katastrálních mapách), na pozemku, který musí být ve vlastnictví fyzické osoby v jehož zájmu bude odnímáno,
d. stavby pro bydlení v zastavěném území (zastavěné území je většinou stanovené územním plánem (ÚP), pokud není stanovené v ÚP je zastavěným územím hranice stanovena k 1.9.1996, která je zakreslena v katastrálních mapách),
e. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, stožárů nadzemních vedení, vstupních šachet podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2,
f. přečerpávacích stanic, vrtů a studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, a větrných jam,
g. k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu
2) Odnětí ze ZPF je třeba při stavbě: případy neuvedené v bodě 1.

Potřebuji odnětí ze ZPF pro terénní úpravy?

Pokud budou terénní úpravy většího charakteru, kde se nedá předpokládat, že pozemek bude zrekultivován (tzn. souvislý trvaní porost apod.) do jednoho roku je třeba odnětí ze ZPF.

Kdy potřebuji k žádosti o odnětí ze ZPF přiložit i výpočet odvodů?

a. výpočet odvodů není třeba při:
stavby zemědělské prvovýroby, pro výstavbu zemědělských účelových komunikací, pro zřizování rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže a pro uskutečňování investic do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační zařízení apod.),
výstavbou objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod,
komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě a pro výstavbu občanského a technického vybavení,
na vše co se nemusí odnímat ze ZPF,
stavbě pro bydlení v zastavitelných plochách vymezených územním plánem nebo zásadami územního rozvoje,
při dočasném odnětí pro pěstování vánočních stromků nebo dřevin pěstovaných pro energetické účely,
stavbě zemědělské prvovýroby, za stavby zemědělské prvovýroby se nepovažují stavby vázané na chov zvířat, které slouží jiným účelům, např. sportovním (dostihová dráha, výcviková hala apod.).
b. výpočet odvodů je třeba při stavbách, které nejsou vyjmenovány pod písm. a).

Které stavby se považují za stavby občanské vybavenosti?

Za stavby občanského vybavení se pro účely výpočtu odvodů za odnětí půdy považují stavby škol všech typů, mateřské školy, kina, divadla, kulturní domy, výstavní síně, nemocnice, polikliniky, zdravotní zařízení a střediska, ústavy sociální péče včetně ústavů pro mládež, jesle, dětské domovy, stavby církevní (kaple, kostely, modlitebny) a hřbitovy.

Kdy budu platit odvody?

Odvody se stanovují v samostatném řízení a to po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.
ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00        
středa 08:00 - 18:00        

TISKOPISY
  • formulář není předepsán


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/koko-1212 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz