Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Zpracování osobních údajů

Městská část Praha 6, včetně organizačních složek či podřízených organizací, (souborně městská část Praha 6, my, nás nebo naše) dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavázala se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR).


Cíl regulace nakládání s osobními údaji


Naším ciĚlem je zajistit maximální ochranu VasĚŚich osobniĚch uĚdajuĚŠ prĚŚi jejich zpracovaĚvaĚniĚ. Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, nebo souhlasu, či jsme je získali na základě zákona, který nám to určuje, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá pravidla:


1)      minimalizovat jejich nutný rozsah,


2)      chránit je a kontrolovat přístup k nim,


3)      vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné.


Konkrétní zásady a postupy při zpracování.


1. PrĚŚedmeĚŚt:


Tento dokument vysveĚŚtluje zpuĚŠsob shromazĚŚdĚŚovaĚniĚ a pouzĚŚiĚvaĚniĚ osobniĚch uĚdajuĚŠ. OsobniĚ uĚdaje jsou jakeĚkoliv informace tyĚkajiĚciĚ se identifikovaneĚ nebo identifikovatelneĚ fyzickeĚ osoby, tj. osoby, kterou lze prĚŚiĚmo cĚŚi neprĚŚiĚmo identifikovat prostrĚŚednictviĚm odkazu na identifikaĚtor, jako je jmeĚno, identifikacĚŚniĚ cĚŚiĚslo, uĚdaje o umiĚsteĚŚniĚ, on-line identifikaĚtor, nebo odkazu na jeden cĚŚi viĚce faktoruĚŠ specifickyĚch pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, dusĚŚevniĚ, ekonomickou, kulturniĚ nebo sociaĚlniĚ identitu teĚto fyzickeĚ osoby.


OsobniĚ uĚdaje shromazĚŚdĚŚujeme ruĚŠznyĚmi zpuĚŠsoby beĚŚhem své cĚŚinnosti, a to jak on-line, tak off-line. Ke shromazĚŚdĚŚovaĚniĚ uĚdajuĚŠ dochaĚziĚ prĚŚi výkonu povinností městské části Praha 6 v rámci přenesené i samostatné působnosti, nebo prĚŚi naĚkupu zbozĚŚiĚ cĚŚi sluzĚŚeb, prĚŚi uzaviĚraĚniĚ smluv nebo komunikaci s občany a ostatními subjekty, nebo prĚŚi naĚvsĚŚteĚŚvaĚch a pouzĚŚiĚvaĚniĚ nasĚŚich webových stránek.


2. Správce osobních údajů:


Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha, pověřenec pro ochranu osobních údajů Jana Leitkepová, tel. č. 606 745 561, email: jana.leitkepova{zavináč}equica{tečka}cz.


V případě žádosti o naplnění Vašich práv v oblasti osobních údajů se obracejte na Koordinátora pro práva subjektů údajů – Kancelář tajemníka, email: gdpr{zavináč}praha6{tečka}cz,  která zajišťuje zpracování žádostí Subjektů údajů. Příjem žádostí je prováděn výhradně proti jednoznačné identifikaci Subjektu údajů (ztotožnění), tedy podáním žádosti datovou schránkou Subjektu údajů, podáním žádosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu Subjektu údajů prostřednictvím emailové adresy gdpr{zavináč}praha6{tečka}cz nebo elektronické podatelny městské části, podáním žádosti s úředně ověřeným podpisem Subjektu údajů prostřednictvím podatelny městské části nebo ověřením totožnosti žadatele předložením občanského průkazu při osobním podání žádosti v podatelně městské části.


3. Kategorie osobniĚch uĚdajuĚŠ:


Mezi osobniĚ uĚdaje, ktereĚ muĚŠzĚŚeme shromazĚŚdĚŚovat a zpracovaĚvat, patrĚŚiĚ mimo jineĚ: • Adresní a identifikační údaje

 • Údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost

 • Informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi

 • Informace potřebnéĚ k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku jako jsou kamerové záznamy


Jedná se například o: Adresa místa trvalého pobytu; Adresy předchozích míst trvalého pobytu; Datová schránka; Datum narození; Datum, místo, okres a stát uzavření manželství; Datum, místo, okres a stát vzniku partnerství; Doklady o důchodu; Doklady o vzdělání; Doručovací adresa; Email; Invalidita, zdravotní znevýhodnění; Jméno, popřípadě jména; Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte; Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; Místo a okres narození; Místo narození; Místo pobytu; Obsah rozsudku soudu; Omezení svéprávnosti; Platový výměr; Podpis; Pohlaví; Popisné údaje na záznamovém zařízení: vzhled, činnost, doba, audio záznam; Předchozí zaměstnavatel; Rodinný stav; Rodné číslo; Stát narození; Státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství a data jejich nabytí nebo pozbytí; Státní příslušnost; Stav; Telefon; Titul; Trvalé bydliště; Údaje o opatrovníkovi; Údaje o oprávněné osobě; Údaje o osvojenci; Zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu; Zdravotní pojišťovna; Zdravotní prohlídky a další údaje.


4. PraĚvniĚ zaĚklad pro zpracovaĚniĚ osobních údajů:


Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je: • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Mezi základní právní akty patří zejména: 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze; 500/2004 Sb. – Správní řád; 89/2012 Sb. – Zákon občanský zákoník; 134/2016 Sb. – Zákon o zadávání veřejných zakázek; 106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím; 634/2004 Sb. – Zákon o správních poplatcích; 250/2000 Sb. – Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; 250/2016 Sb. – Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; 499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a další např. sektorová legislativa.

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě


5. UĚcĚŚely zpracovaĚniĚ: • plnění povinností v přenesené a samostatné působnosti městské části Praha 6, včetně poskytování informací

 • plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci městské části Praha 6

 • spraĚva nasĚŚich smluvniĚch zaĚvazkuĚŠ a probiĚhajiĚciĚho smluvního vztahu, vcĚŚetneĚŚ jednaĚniĚ se smluvními stranami

 • zajisĚŚtĚŚovaĚniĚ bezpecĚŚnosti nasĚŚich webovyĚch straĚnek, siĚtiĚ, systeĚmuĚŠ a areaĚluĚŠ a rovneĚŚzĚŚ ochrana městské části Praha 6 proti podvoduĚŠm a v soudních sporech

 • spraĚva nasĚŚich kazĚŚdodenniĚch obchodniĚch potrĚŚeb, naprĚŚiĚklad zpracovaĚniĚ uĚhrad a spraĚva financĚŚniĚch uĚcĚŚtuĚŠ, spraĚva smluv, spraĚva webovyĚch straĚnek, vedeniĚ městské části Praha 6, audit, kontrola, vykazovaĚniĚ a dodrzĚŚovaĚniĚ praĚvniĚch prĚŚedpisuĚŠ


6. PrĚŚiĚjemci osobniĚch uĚdajuĚŠ: • Dle pozĚŚadavkuĚŠ zaĚkona: OsobniĚ uĚdaje tyĚkajiĚciĚ se jednotlivcuĚŠ muĚŠzĚŚeme zprĚŚiĚstupnĚŚovat verĚŚejnyĚm a soudniĚm orgaĚnuĚŠm, slozĚŚkaĚm prosazovaĚniĚ zaĚkona a agenturaĚm, v rozsahu vyzĚŚadovaĚným zaĚkonem. V prĚŚiĚpadech, kdy je to prĚŚiĚpustneĚ podle zaĚkona, muĚŠzĚŚeme tyto uĚdaje poskytovat takeĚ trĚŚetiĚm stranaĚm, pokud je to nutneĚ k prokazovaĚniĚ, uplatnĚŚovaĚniĚ nebo ochraneĚŚ praĚvniĚch naĚrokuĚŠ

 • TrĚŚetiĚ strany: VesĚŚkereĚ zpracovaĚvaĚniĚ teĚŚchto osobniĚch uĚdajuĚŠ bude probiĚhat podle nasĚŚich pokynuĚŠ a bude v souladu s puĚŠvodniĚmi uĚcĚŚely.


7. UchovaĚvaĚniĚ:


OsobniĚ uĚdaje budou uchovaĚvaĚny pouze po dobu, kteraĚ je potrĚŚebnaĚ pro uĚcĚŚely, za kteryĚmi byly shromaĚzĚŚdeĚŚny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem.


8. Ochrana osobniĚch uĚdajuĚŠ:


BezpecĚŚnostniĚ opatrĚŚeniĚ pro ochranu osobniĚch uĚdajuĚŠ: UplatnĚŚujeme vhodnaĚ technickaĚ, fyzickaĚ a organizacĚŚniĚ opatrĚŚeniĚ, kteraĚ jsou prĚŚimeĚŚrĚŚeneĚŚ navrzĚŚena tak, aby zajisĚŚtĚŚovala ochranu osobniĚch uĚdajuĚŠ prĚŚed naĚhodnyĚm nebo protipraĚvniĚm znicĚŚeniĚm, ztraĚtou, uĚpravami, nepovolenyĚm zverĚŚejneĚŚniĚm nebo prĚŚiĚstupem a dalsĚŚiĚmi formami nezaĚkonneĚho zpracovaĚniĚ. PrĚŚiĚstup k osobniĚm uĚdajuĚŠm je omezen na opraĚvneĚŚneĚ prĚŚiĚjemce, kterĚŚiĚ tyto uĚdaje potrĚŚebujiĚ znaĚt. UdrzĚŚujeme ucelenyĚ systém informacĚŚniĚ bezpecĚŚnosti, jehozĚŚ rozsah je uĚmeĚŚrnyĚ rizikuĚŠm spojenyĚm se zpracovaĚvaĚniĚm uĚdajuĚŠ. Tento systém je neustaĚle prĚŚizpuĚŠsobovaĚn za uĚcĚŚelem zmiĚrneĚŚniĚ provozniĚch rizik a k ochraneĚŚ osobniĚch uĚdajuĚŠ prĚŚi zohledneĚŚniĚ uplatnĚŚovanyĚch postupuĚŠ. PrĚŚi zpracovaĚvaĚniĚ jakyĚchkoli citlivyĚch osobniĚch uĚdajuĚŠ rovneĚŚzĚŚ uplatnĚŚujeme rozsĚŚiĚrĚŚenaĚ bezpecĚŚnostniĚ opatrĚŚeniĚ.


ZpuĚŠsob ochrany osobniĚch uĚdajuĚŠ zpracovaĚvanyĚch v zastoupeniĚ centálních orgánů veřejné správy (kdy puĚŠsobiĚme jako zpracovatel dat): V neĚŚkteryĚch prĚŚiĚpadech zpracovaĚvaĚme osobniĚ uĚdaje jako zpracovateleĚ osobních uĚdajuĚŠ. Tyto osobniĚ uĚdaje shromazĚŚdĚŚujeme a zpracovaĚvaĚme pouze podle pokynuĚŠ správce a nepouzĚŚiĚvaĚme je ani neprĚŚedaĚvaĚme daĚle k vlastniĚm uĚcĚŚeluĚŠm. UdrzĚŚujeme kontroly bezpecĚŚnosti informaciĚ, jejichzĚŚ uĚcĚŚelem je ochrana VasĚŚich uĚdajuĚŠ. OsobniĚ informace sdeĚŚlujeme nebo prĚŚenaĚsĚŚiĚme pouze podle pokynuĚŠ správce nebo zauĚcĚŚelem výkonu svěřených agend.


9. NasĚŚe weboveĚ straĚnky:


Soubory cookie, vyuzĚŚitiĚ dat a podobneĚ naĚstroje • KdyzĚŚ navsĚŚtiĚviĚte nasĚŚe weboveĚ staĚnky, muĚŠzĚŚeme automaticky shromazĚŚdĚŚovat urcĚŚiteĚ informace pomociĚ technologiiĚ, jako jsou soubory cookie, naĚstroje pro analyĚzu internetoveĚho prohliĚzĚŚecĚŚe a protokoly serveru. V rĚŚadeĚŚ prĚŚiĚpaduĚŠ jsou informace shromazĚŚdĚŚovaneĚ pomociĚ souboruĚŠ cookie a dalsĚŚiĚch naĚstrojuĚŠ pouzĚŚiĚvaĚny neidentifikovatelnyĚm zpuĚŠsobem bez jakeĚhokoli odkazu na osobniĚ uĚdaje.

 • Cookie jsou maleĚ textoveĚ soubory, ktereĚ webovaĚ straĚnka prĚŚi naĚvsĚŚteĚŚveĚŚ uklaĚdaĚ prostrĚŚednictviĚm prohliĚzĚŚecĚŚe na pevnyĚ disk pocĚŚiĚtacĚŚe nebo jineĚho zarĚŚiĚzeniĚ. Soubory cookie muĚŠzĚŚeme pouzĚŚiĚvat k zefektivneĚŚniĚ pouzĚŚiĚvaĚniĚ webových stránek a rovneĚŚzĚŚ k prĚŚizpuĚŠsobeniĚ preferenciĚ prochaĚzeniĚ a zlepsĚŚeniĚ funkce nasĚŚich webovyĚch straĚnek. Soubory cookie je mozĚŚneĚ pouzĚŚiĚvat k rĚŚiĚzeniĚ vyĚkonu a shromazĚŚdĚŚovaĚniĚ informaciĚ o tom, jakyĚm zpuĚŠsobem jsou pouzĚŚiĚvaĚny nasĚŚe weboveĚ straĚnky, k analytickyĚm uĚcĚŚeluĚŠm. ExistujiĚ dva druhy souboruĚŠ cookie: soubory cookie relace, ktereĚ jsou z vasĚŚeho zarĚŚiĚzeniĚ odstraneĚŚny po opusĚŚteĚŚniĚ weboveĚ straĚnky, a trvaleĚ soubory cookie, ktereĚ zuĚŠstaĚvajiĚ ve vasĚŚem zarĚŚiĚzeniĚ po delsĚŚiĚ dobu, nebo dokud je rucĚŚneĚŚ neodstraniĚte.

 • V souborech protokoluĚŠ z nasĚŚich serveruĚŠ mohou byĚt shromazĚŚdĚŚovaĚny informace o tom, jakyĚm zpuĚŠsobem uzĚŚivateleĚ pouzĚŚiĚvajiĚ weboveĚ straĚnky (uĚdaje o pouzĚŚitiĚ). Mezi tyto uĚdaje patrĚŚiĚ mimo jineĚ naĚzev domeĚny uzĚŚivatele, jazyk, typ prohliĚzĚŚecĚŚe a operacĚŚniĚ systeĚm, poskytovatel internetovyĚch sluzĚŚeb, adresa IP (internetovyĚ protokol), lokalita nebo odkaz, ze ktereĚho uzĚŚivatel prĚŚisĚŚel na webovou straĚnku, web, kteryĚ jste navsĚŚtiĚvili prĚŚed prĚŚiĚchodem na nasĚŚi webovou straĚnku, a webovaĚ straĚnka, kterou navsĚŚtiĚviĚte po opusĚŚteĚŚniĚ nasĚŚeho webu, a rovneĚŚzĚŚ cĚŚas straĚvenyĚ na nasĚŚem webu. UĚdaje o pouzĚŚiĚvaĚniĚ webu muĚŠzĚŚeme sledovat a vyuzĚŚiĚvat k hodnoceniĚ jeho vyĚkonu a cĚŚinnosti, ke zlepsĚŚeniĚ jeho designu a funkciĚ, nebo k bezpecĚŚnostniĚm uĚcĚŚeluĚŠm.

 • NastaveniĚ sveĚho internetoveĚho prohliĚzĚŚecĚŚe muĚŠzĚŚete zmeĚŚnit tak, aby prĚŚijateĚ soubory cookie zablokoval nebo na jejich prĚŚijetiĚ upozornil cĚŚi je smazal. PrĚŚiĚpadneĚŚ muĚŠzĚŚete nasĚŚimi webovyĚmi straĚnkami prochaĚzet pomociĚ anonymniĚho profilu prohliĚzĚŚecĚŚe. DalsĚŚiĚ informace o uĚpravaĚch cĚŚi zmeĚŚnaĚch nastaveniĚ internetoveĚho prohliĚzĚŚecĚŚe naleznete v prĚŚiĚrucĚŚce nebo v naĚpoveĚŚdeĚŚ k prohliĚzĚŚecĚŚi. Pokud nesouhlasiĚte s pouzĚŚitiĚm souboruĚŠ cookie nebo podobnyĚch technologiiĚ, ktereĚ uklaĚdajiĚ informace do vasĚŚeho zarĚŚiĚzeniĚ, musiĚte odpoviĚdajiĚciĚm zpuĚŠsobem zmeĚŚnit nastaveniĚ sveĚho prohliĚzĚŚecĚŚe. UpozornĚŚujeme, zĚŚe neĚŚktereĚ funkce nasĚŚich webovyĚch straĚnek nemusejiĚ pracovat spraĚvneĚŚ, pokud zakaĚzĚŚete prĚŚiĚjem souboruĚŠ cookie nebo tyto technologie.


 


PropojeneĚ straĚnky: • Na nasĚŚich webovyĚch straĚnkaĚch muĚŠzĚŚeme poskytovat odkazy na weby trĚŚetiĚch stran („propojeneĚ straĚnky“). PropojeneĚ straĚnky nejsme povinni hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. KazĚŚdaĚ propojenaĚ straĚnka muĚŠzĚŚe miĚt vlastniĚ podmiĚnky pouzĚŚitiĚ a prohlaĚsĚŚeniĚ o ochraneĚŚ osobniĚch uĚdajuĚŠ. UzĚŚivateleĚ se prĚŚi pouzĚŚiĚvaĚniĚ propojenyĚch straĚnek musiĚ s teĚŚmito podmiĚnkami seznaĚmit a dodrzĚŚovat je. Neneseme odpoveĚŚdnost za zaĚsady a postupy jakyĚchkoli propojenyĚch straĚnek a prĚŚiĚpadnyĚch dalsĚŚiĚch odkazuĚŠ, ktereĚ se na teĚŚchto straĚnkaĚch nachaĚzejiĚ. Tyto odkazy neprĚŚedstavujiĚ nasĚŚe schvaĚleniĚ propojenyĚch webuĚŠ nebo jakeĚkoli spolecĚŚnosti cĚŚi sluzĚŚby. DoporucĚŚujeme uzĚŚivateluĚŠm, aby se seznaĚmili spodmiĚnkami a odpoviĚdajiĚciĚmi dokumenty teĚŚchto propojenyĚch webuĚŠ drĚŚiĚve, nezĚŚ je zacĚŚnou pouzĚŚiĚvat.


DeĚŚti: • NasĚŚe weboveĚ straĚnky nejsou zameĚŚrĚŚeny na deĚŚti. NevyuzĚŚiĚvaĚme je k veĚŚdomeĚmu ziĚskaĚvaĚniĚ osobniĚch uĚdajuĚŠ od deĚŚtiĚ ani k poskytování služeb deĚŚtem. ZjistiĚme-li, zĚŚe diĚteĚŚ poskytlo sveĚ osobniĚ uĚdaje prostrĚŚednictviĚm neĚŚktereĚho z nasĚŚich webuĚŠ, tyto uĚdaje ze svyĚch systeĚmuĚŠ odstraniĚme.


SluzĚŚba Google Analytics: • Na svyĚch webovyĚch straĚnkaĚch muĚŠzĚŚeme rovneĚŚzĚŚ pouzĚŚiĚvat sluzĚŚbu Google Analytics ke shromazĚŚdĚŚovaĚniĚ informaciĚ o on-line aktivitaĚch uzĚŚivateluĚŠ na webovyĚch straĚnkaĚch, jako jsou naprĚŚiĚklad navsĚŚtiĚveneĚ weboveĚ straĚnky, odkliknuteĚ odkazy a provedenaĚ vyhledaĚvaĚniĚ.

 • Tyto informace pouzĚŚiĚvaĚme k sestavovaĚniĚ zpraĚv a k vylepsĚŚovaĚniĚ webu. Soubory cookie anonymneĚŚ shromazĚŚdĚŚujiĚ informace, jako je pocĚŚet naĚvsĚŚteĚŚvniĚkuĚŠ na webu, odkud naĚvsĚŚteĚŚvniĚci prĚŚisĚŚli a straĚnky, ktereĚ navsĚŚtiĚvili. Informace vytvorĚŚeneĚ teĚŚmito soubory cookie a vasĚŚe aktuaĚlniĚ adresa IP budou prĚŚeneseny z vasĚŚeho internetoveĚho prohliĚzĚŚecĚŚe a budou ulozĚŚeny na serverech Google ve SpojenyĚch staĚtech a dalsĚŚiĚch zemiĚch. Google bude tyto informace pouzĚŚiĚvat ve vasĚŚem zastoupeniĚ pro uĚcĚŚely vyhodnoceniĚ zpuĚŠsobu, kteryĚm pouzĚŚiĚvaĚte naĚsĚŚ web, jak bylo popsaĚno vyĚsĚŚe. Adresa IP ziĚskanaĚ prostrĚŚednictviĚm sluzĚŚby Google Analytics nebude spojena s jakyĚmikoli jinyĚmi daty v drzĚŚeniĚ spolecĚŚnosti Google. DalsĚŚiĚ informace o uĚdajiĚch shromazĚŚdĚŚovanyĚch sluzĚŚbou Google Analytics ziĚskaĚte na adrese:


 http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.


Tyto soubory cookie muĚŠzĚŚete zablokovat pomociĚ odpoviĚdajiĚciĚch nastaveniĚ internetoveĚho prohliĚzĚŚecĚŚe. Pokud tak ucĚŚiniĚte, je mozĚŚneĚ, zĚŚe nebudete moci plneĚŚ vyuzĚŚiĚt funkciĚ nasĚŚich webuĚŠ. DoplneĚŚk internetoveĚho prohliĚzĚŚecĚŚe Google Analytics Opt-out je mozĚŚneĚ staĚhnout na naĚsledujiĚciĚ adrese:


http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


10. VasĚŚe praĚva:


Máte právo v relevantních případech a do miĚry prĚŚiĚpustneĚ podle platneĚho zaĚkona se na nás obracet za účelem uplatnění práva • na přístup k osobním údajům,

 • jejich opravu nebo aktualizaci svyĚch neprĚŚesnyĚch nebo neaktuaĚlniĚch osobniĚch uĚdajuĚŠ,

 • výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud  souhlas odvolán,

 • na omezení zpracování,

 • vznést námitku proti zpracování,

 • na přenositelnost údajů


a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak máte právo se na nás obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

KDE ŘEŠIT


01 Kancelář tajemníka

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETEPOPLATKY


--- neuvedeno ---

KDO JE VÁM K DISPOZICI


--- neuvedeno ---


ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00        
středa 08:00 - 18:00        
Czechpoint

TISKOPISY
 • formulář není předepsán


© 2018 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/informacni-memorandum-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-mestska-cast-praha-6-0100-006 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz