Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Z jednání Rady městské části dne 23.1.2002

Na druhém letošním jednání Rady Městské části Praha 6 projednávali radní, mimo jiné, následující body.


Grantové řízení "ROZVOJ PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ ŠKOL" Rada schválila grantové řízení v oblasti specifické (dlouhodobé) primární protidrogové prevence na ZŠ a SŠ. Řízení je vypisováno se záměrem podpořit rozvoj školních minimálních preventivních programů a jejich různorodých nadstavbových aktivit vyplývajících ze strategií jednotlivých škol (vzdělávací, výchovná a osvětová činnost, vrstevnické programy, "peer" aktivity apod.) Letos bude na rozvoj preventivních programů škol z rozpočtu městské části hrazena částka 500 tis. Kč. Grantové řízení "Rozvoj preventivních programů škol" navazuje na vzdělávací program pro pedagogy, který je rovněž realizován v rámci Komunitního programu protidrogové prevence "Zdravá Šestka". Přihlášky budou přijímány do 15.3.2002. V minulém roce si zvolená strategie vzdělávání pedagogů s důrazem na posílení statusu školních metodiků prevence a týmové spolupráce vzala za cíl zkvalitnit a podpořit jejich didaktické znalosti, dovednosti a postoje v oblasti prevence drogových závislostí a jiných sociálně patologických jevů. Důraz byl kladen na tvorbu a rozvoj minimálních preventivních programů škol. Výsledkem je širší porozumění dané problematice a uvědomění si rolí v procesu vzdělávání, výchovy a působení na děti a školní mládež prostřednictvím vhodné strategie preventivních programů jednotlivých škol. Právě tyto skutečnosti chceme zúročit vyhlašovaným grantovým řízením. Granty a dary v sociální oblasti v r. 2002 Rada doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí finančních příspěvků na granty v sociální oblasti v celkové částce 1,2 mil. Kč. O udělení grantu se ucházelo celkem 20 organizací, které předložily 24 projektů s celkovým finančním požadavkem téměř 4 mil. Kč. Rada tak schválila podpoření následujících projektů: Rytmus 1. projekt - příspěvek na služby osobní asistence pro mentálně a tělesně postižené děti, které jsou individuálně začleněnými žáky běžných základních škol 2. projekt - příspěvek na služby osobní asistence pro těžce zdravotně postižené děti, které jsou žáky speciálních škol Společnost pro ranou péči 1. projekt - příspěvek na služby osobní asistence poskytované nevidomému psychologovi, který je pracovníkem Střediska pro ranou péči 2. projekt - příspěvek na služby rané péče umožňující sociální integraci dětí s těžkým postižením zraku Společenství harmonie těla a ducha - příspěvek na programy pro volný čas zdravotně a sociálně handicapovaných dětí Domov sv. Karla Boromejského - příspěvek na provoz denního stacionáře s ergoterapií a rehabilitací poskytujícího komplexní denní péči seniorům a zdravotně postiženým Máme otevřeno - příspěvek na služby osobní asistence pro mentálně postižené děti při jejich začleňování do volnočasových zájmových aktivit Armáda spásy - příspěvek na provoz azylového domu pro občany bez přístřeší Pražská organizace vozíčkářů 1. projekt - příspěvek na služby osobní asistence poskytované těžce zdravotně postiženým občanům v jejich domácnostech 2. projekt - příspěvek na uspořádání sportovního setkání ve Hvězdě pořádaného pro těžce zdravotně postižené občany v rámci programu sociální integrace Dílna Eliáš - příspěvek na provoz keramické dílny, působící v rámci programu sociální integrace a osobní asistence těžce zdravotně postiženým Nadace Bona - příspěvek na vybudování a vybavení chráněných bytů v rámci programu resocializace a integrace občanů propuštěných z psychiatrické léčebny Unie katolických žen - příspěvek na provozní náklady poradny pro ženy v krizových situacích Emauzy ČR - příspěvek na provoz azylového domu pro muže bez přístřeší v Praze 6 Domov sv. rodiny - příspěvek na provoz ústavu sociální péče s celoročním pobytem těžce zdravotně postižených občanů s mentálním postižením a kombinovanými vadami Sdružení zdravotně postižených v ČR - příspěvek na opravu a vybavení rehabilitační tělocvičny v Centru služeb pro zdravotně postižené v Praze 6 Speciální domov mládeže SPMP Chotěšice - příspěvek na provoz ústavu sociální péče s týdenním pobytem mentálně postižené mládeže Asistence - příspěvek na služby osobní asistence poskytované těžce zdravotně postiženému občanu Diakonie Úpice - příspěvek na provoz středisek poskytujících sociální služby a pomoc v sociální nouzi občanům v krizových situacích Mimo grantové řízení schválila rada poskytnutí darů následujícím organizacím působím v sociální oblasti: Řeholní dům Misionářek lásky - sestrám Matky Terezy  příspěvek 50 tis. Kč na provoz azylového domu v Praze 6 Česká unie neslyšících - oblastní organizace Praha  příspěvek 5 tis. Kč na uspořádání Společenského plesu neslyšících Občanské sdružení nevidomých Cesty poznání  příspěvek 10 tis. Kč na nahrávání zvukových knih Granty v oblasti zájmových aktivit v roce 2002 Rada doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí finančních příspěvků na granty v oblasti zájmových aktivit, tzn. kultury, sportu a volného času v celkové částce 1,8 mil. Kč. Do grantového řízení se přihlásilo celkem 154 projektů. Vybráno jich bylo 81. Hodnocení bylo vedeno snahou ocenit co největší počet kvalitních projektů. Členové komisí přihlíželi mj. k naplňování podmínek stanovených programovými okruhy, k reálnému dopadu na život obyvatel Prahy 6 a v neposlední řadě i k pozitivním zkušenostem s činností jednotlivých žadatelů. Zvláštní pozornost byla věnována projektům podporujícím vědomí přináležitosti ke komunitě obce, společné rodinné aktivity, péči o mládež apod. Mezi vybranými projekty jsou např. SK Střešovice s částkou 205 tis. Kč na dokončení rekonstrukce fotbalového hřiště včetně dovybavení areálu, Pomocná škola Praha 6 s částkou 150 tis. Kč na vybudování multifunkčního hřiště s využitím i pro okolní školy a občanská sdružení, Centrum VČ Bilbo s částkou 69 tis. Kč na tvůrčí dílny různých uměleckých oborů pro seniory a pro neorganizované děti a mládež, Klub přátel -Sedmihlásek a Soubor Bělásek s částkami po 50 tis. Kč na činnost a dovybavení dětských pěveckých sborů apod. Granty v ekologické oblasti v roce 2002 Rada souhlasí s poskytnutím finančních prostředků a realizaci následujících projektů v ekologické oblasti v celkové částce 78 tis. Kč. V letošním roce si o grant z oblasti ekologie požádalo pouze 5 žadatelů. Domácí psí azyl pro opuštěná a týraná zvířata Příspěvek 5 tis. Kč na provoz psího útulku, včetně odborné veterinární péče. Mateřské centrum MÁTA Příspěvek 3 tis. Kč na činnost neziskové organizace, zabývající se předškolní výchovou dětí se zaměřením na ekologickou oblast. Útulek pro opuštěná zvířata Správy služeb Městské policie hl.m. Prahy Příspěvek 50 tis. Kč na provoz útulku pro opuštěná zvířata, zřízeného MHM Praha. Poskytuje komplexní péči na profesionální úrovni a má celoměstskou působnost. Příspěvek bude použit výhradně k provozním účelům. Pražský spolek ochránců zvířat z Prahy 4 Příspěvek 20 tis. Kč na odchyt toulavých koček a jejich umístění v útulku, následné umístění v nových rodinách. Prodej Jinočanské Rada schválila vypsání výběrového řízení na prodej nemovitosti Jinočanská čp. 42 s pozemkem o výměře cca 2300 m2 bez udání minimální požadované kupní ceny. Nemovitost se nachází v části k.ú. Ruzyně, kterou je možno pokládat za zbytek historického jádra obce a byla postavena v první polovině 19.stol. jako kasárna. Dalším využitím budovy bylo ubytování dělnictva cukrovaru v Ruzyni a poslední veřejnou funkcí domu bylo umístění obecního úřadu a bytů dle výkresů, zpracovaných architektem Švestkou v roce 1934. Vloni byl tento objekt kompletně vyklizen a v současné době je prázdný. Současný technický stav domu není dobrý. Jedná se o objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou, s 15 byty a 2 nebytovými prostory. Odprodej spoluvlastnického podílu domu ve Střešovicích Rada doporučila zastupitelstvu odprodat čtvrtinu spoluvlastnického podílu na nemovitosti v Buštěhradské ul. ve Střešovicích zbývajícímu vlastníku, který je majitel zbývajících 3/4. Městská část chce za svou čtvrtinu podle znaleckého posudku cca 871 tis. Kč. Nemovitost je dvoupodlažní dům s podsklepením a podkrovím. Je postaven na rohové parcele v zastavěné části obce.V prvním podzemním podlaží se nachází – prádelna, kotelna, sklad paliva, a dvě místnosti po zrušeném bytě. V prvním nadzemním podlaží je jedna bytová jednotka s příslušenstvím. Ve druhém nadzemním podlaží je jeden byt s příslušenstvím. V podkroví je jedna bytová jednotka s příslušenstvím a půda. V objektu jsou celkem tři bytové jednotky (2x 3+1 a 1x 2+1). Dům byl dle archivní dokumentace stavebně dokončen a kolaudován v roce 1929 - od té doby je užíván k bydlení. Stavebně technický stav odpovídá stáří a nepravidelně prováděné údržbě. Spoluvlastníci bydlí v domě a zajišťují provoz a běžnou správu domu. Dva byty jsou obsazeny nájemníky. Celkový odhad potřebných finančních nákladů činí cca 1,8 mil. Kč. Je zapotřebí opravit střechu, vyměnit vodoinstalaci a kanalizaci a opravit fasády a oplocení. Pronájem preferované profesi Rada schválila pronájem bytu na dobu jednoho roku za nájemné smluvní pracovníkovi Vězeňské služby Praha - Ruzyně. Žadatelka pracuje ve Vazební věznici Praha - Ruzyně od roku 1991. V současnosti je na mateřské dovolené a pečuje o dvě děti ve věku 3 a 1/2 roku. Pronájmy bytů z kvóty hl.m.Praha Radní schválili pronájem čtyř bytů, které byly schváleny pro potřebu městské části usnesením rady Hlavního města Prahy. Nájemné je v těchto bytech stanoveno jako věcně usměrňované, ve výši zhruba 55 Kč/m2/měsíc. Byty jsou o velikosti od 1+1 do 4+1. Na pronájem bytů proběhlo výběrové řízení na přelomu roku 2001/2002 a přihlásit se do něj mohli pouze občané s trvalým bydlištěm v m.č. Praha 6, kteří zdokladovali výši svých příjmů. Kritéria výběru nejvhodnějšího účastníka byly následující:  upřednostněni byli nájemci bytu v domě hl.m. Prahy - m.č. Praha 6, kteří se zaváží (v případě pronájmu bytu HMP) uzavřít dohodu o skončení nájmu k dosud užívanému bytu a jeho vyklizení všemi, kdo ho užívají  výše zdokladovaných příjmů  v případě srovnatelných nabídek je vítězný účastník určen losem Celkem o byty projevilo zájem 53 žadatelů, z toho 10 přihlášek bylo neplatných. Pronájem bytu v domě Mládeže v Praze 6 Rada schválila pronájem bytu 2+1 v domě Mládeže, určeného k privatizaci, na dobu neurčitou vítězi výběrového řízení, které proběhlo na přelomu roku 2001/2002. Jediným kritériem hodnocení nabídek byla výše nabízeného "prvního nájemného". Do výběrové řízení se přihlásilo 25 uchazečů. Vítězem se stala žadatelka, která za byt pronájem bytu nabídla přes 950 tis. Kč. Pronájem bytu v domě Na baště sv. Jiří v Praze 6 Rada schválila pronájem bytu v domě Na baště sv. Jiří na dobu neurčitou vítězi výběrového řízení, které proběhlo na přelomu roku 2001/2002. Jedná se o "nadstandardní" byt 4+1 o rozloze 170 m2 v jedné z nejkrásnějších částí Prahy 6 v blízkosti Písecké brány. Minimální částka byla požadována cca 16 tis, Kč/měs. Přihlásilo se celkem 10 zájemců, přičemž nejvyšší nabídka byla více než 43 tis. Kč/měs. Výše nabízeného měsíčního nájmu byla jediným kritériem při určování pořadí. Pronájem bytu a zajištění přístřeší z důvodu soudní výpovědi Rada schválila pronájem náhradního bytu 0+1 z kvóty MHMP na dobu neurčitou za nájemné regulované žadatelce z titulu soudní výpovědi po rozvodu manželství. Žadatelka je na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 povinna vyklidit byt 1+1 s příslušenstvím ve prospěch svého bývalého manžela, a to do 15 dnů od zajištění náhradního bytu. Kromě rozvedených manželů bydlí v bytě jejich nezletilý syn Vojtěch a dcera z prvního manželství bývalého manžela. Rada také schválila zajištění přístřeší dvěma žadatelům na dobu 3 měsíců, kteří jsou povinni vyklidit byt na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 z důvodu neplacení nájmu. Byty jsou povinni odevzdat vlastníkovi, tj. MČ Praha 6 do 15 dnů po zajištění přístřeší. Prodloužení nájemní smlouvy k přístřeší Rada schválila prodloužit manželům o 1 rok nájemní smlouvu k přístřeší 0+1 ve Vokovicích za nájemné regulované. Toto přístřeší bylo poskytnuto žadatelům radou po vyklizení bytu 1+1 IV. kat. Žadatel je současné době ve výkonu vazby a o prodloužení nájemní smlouvy požádala jeho manželka, která zároveň doložila potvrzení o řádném hrazení nájemného. Vyjádření městské části Praha 6 k předložené dokumentaci EIA o vlivu na životní prostředí na akci CARGO ČSA Letiště Praha - Ruzyně Městská část obdržela v prosinci loňského roku “Dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí“ na akci CARGO ČSA Letiště Praha - Ruzyně. Následující vyjádření městské části na tuto akci bude zasláno příslušnému orgánu, kterým je Ministerstvo životního prostředí. Výstavba areálu CARGO ČSA na letišti Praha – Ruzyně je vyvolána potřebou zajištění nového provozního celku jako náhrady za současně provozované stávající objekty Cargo T2, Cargo T3 a objekt DHL, které jsou situovány v západní části letiště a musí být z důvodu zahájení výstavby Terminálu Sever 2 Prst C odstraněny. Rada Městské části Praha 6 po prostudování předložené dokumentace a posouzení všech dopadů na životní prostředí městské části Praha 6, které vyplývají z plánované stavby souhlasí s realizací uvedené stavby pouze za podmínek: Vyjádření městské části Praha 6  Odbavovací kapacita přemístěného objektu CARGO ČSA zůstane stejná jako stávající odbavovací kapacita objektu CARGO ČSA a DHL, který bude odstraněn z důvodu přípravy území pro stavbu Terminál Sever 2 Prst C Letiště Praha - Ruzyně.  O zvýšení odbavovací kapacity CARGO ČSA je možno uvažovat nejdříve po roce 2010 a to po dokončení výstavby silničního okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně - Březiněves.  I po přemístění objektu bude 95% kapacity CARGO ČSA využíváno pro dovažování civilní letecké dopravy. K předložené dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí na akci CARGO ČSA Letiště Praha - Ruzyně vyslovili radní následující připomínky:  Z hlediska ochrany ovzduší je nutné co nejdříve vytvořit zpevněné bezprašné komunikace a vlastní zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném a pro snížení ekologických dopadů na městskou část Praha 6 při odvozu vytěžené zeminy je nutné předjednat přepravní trasy. Zásadně nesouhlasíme s vedením stavební dopravy směrem do centra města  Z hlediska problematiky odpadů požadujeme upřesnění jednotlivých druhů odpadů, v případě prokázání znečištění zemin nad stanovené limity je nutné provést sanaci pozemku a přebytečný materiál ze stavební činnosti ihned odvážet a likvidovat  Z hlediska ochrany vod požadujeme, aby srážkové a splaškové odpadní vody vznikající při provozu areálu CARGO ČSA byly odvedeny na ČOV a ČKV Sever  Z hlediska posouzení krajiny požadujeme doložit pouze nezbytně nutný rozsah kácení a kompenzovat ho náhradní výsadbou, přičemž hodnota dřevin v navržených sadových úpravách musí být minimálně v hodnotě kácených dřevin--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/z-jednani-rady-mestske-casti-dne-2312002-2002-01-24 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz