Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Z jednání Rady městské části dne 21. ledna 2004

Radní schvalovali mimo jiné dodavatele na opravy škol, granty v sociální oblasti, pronájmy bytů ze sociálních důvodů, veřejnou soutěž na rekonstrukci sálu Globus pro divadlo Semafor nebo soutěž na pomník prof. Otto Wichterle.


Radnice vloni pronajala 86 bytů ze sociálních důvodů Radní schválili pronájem dvou bytů žadatelkám ze sociálních důvodů na dobu určitou 1 roku. Zvýšil se tak počet bytů v Praze 6 pronajatých ze sociálních důvodů na 156, přičemž celkový počet bytů v městské části je zhruba 47 tisíc, z toho 9 500 je jich obecních. Jenom v loňském roce rada projednávala celkem 217 žádostí o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů. Ve 131 případech byla žádost odmítnuta, 86 žádostí bylo posouzených jako skutečně sociálně potřebných, z toho v 33 případech se jednalo o prodloužení pronájmu dosud užívaného bytu, u zbývajících se jednalo o nový pronájem. Z loňského roku zbývá projednat ještě 45 žádostí o pronájem bytu ze sociálních důvodů, u nich však dosud žadatelé nedodali požadované údaje nebo doklady. Zároveň radní vypověděli nájem bytu pěti neplatičům, kteří radnici dluží na nájemném celkem přes 200 tis. Kč. Rada svým rozhodnutím pokračuje v nekompromisním přístupu k neplatičům. Na začátku letošního roku schválili radní totiž zajištění přístřeší v ubytovnách na 14 dnů celkem šesti rodinám, které byly z rozhodnutí soudu povinny vyklidit obecní byt opět z důvodu dlouhodobého neplacení nájemného. Nejen zpřísněním pravidel vůči neplatičům se dosud dařilo snižovat celkový dluh na nájemném. Také vloni nastartovaná rozsáhlá privatizace obecních bytů jejich oprávněným nájemníkům přináší, kromě velkého zájmu o koupi bytu, jeden velmi zajímavý vedlejší efekt – snižuje se počet dlužníků vůči obci. „Byly to poměrně i velké dluhy, protože na regulovaném nájemném dlužit šedesát tisíc, to je poměrně vysoká částka“, vysvětlila místostarostka Marie Kousalíková, která rozsáhlé prodeje bytů prosadila na loňském podzimním jednání zastupitelstva a dodala: „Celkový dluh v pohledávkách se nám tak za poměrně krátkou dobu snížil téměř o pět milionů korun. V pravidlech prodeje bytu je totiž jasně řečeno, že si ho může koupit pouze oprávněný nájemník, který obci nedluží ani korunu na nájemném. To, že najednou dochází k masovému doplácení i několikaměsíčních dlužných částek je nejen dobré pro celkové snižování dluhu, ale je to i důkaz, že lidé mají o koupi bytů v Praze 6 skutečný zájem.“ Ještě během roku 2003 evidovala radnice téměř 2000 soudních sporů s neplatiči, kteří městské části dlužili téměř 80 mil. Kč. Radnice investuje téměř 67 miliónů Kč do modernizace škol Rada vybrala dodavatele na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Bělohorská 174 a MŠ Bělohorská v Břevnově“. Oprava i dostavba budou stát celek 27,7 mil. Kč. Na zveřejněný záměr se přihlásilo 7 zájemců a všichni, kteří splnili požadované podmínky zveřejněného záměru byli obesláni výzvou. Poté komise provedla hodnocení přijatých nabídek na základě zveřejněného způsobu hodnocení. Radní také schválili podání výzvy na veřejné zakázky „Přístavba tělocvičny a venkovních sportovišť ZŠ T.G. Masaryka“ a „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Červený vrch“. Přístavba tělocvičny a venkovních sportovišť ZŠ T.G. Masaryka přijde na 22,7 mil. Kč. „Základní škola T.G.Masaryka má asi nejideálnější areál ze všech škol v Praze 6. Jak školka, tak první nebo druhý stupeň mají svou budovu a všechny jsou v rámci jednoho areálu. Co jim dnes chybí, je pouze sportoviště“, domnívá se starosta Chalupa. „Po výstavbě sportovní haly bude mít tato škola kompletní zázemí. Dokonce před školou plánujeme i malý kruhový objezd, namísto současné komunikace, aby se minimalizovalo riziko střetu školáka s vozidlem. Každý, kdo pojede kolem, bude totiž muset při nájezdu na kruhový objezd zpomalit“, dodal starosta. Základní škola dnes nemá vlastní tělocvičnu, v areálu u školy nejsou vybudována žádná sportoviště pro sportovní vyžití žáků ani veřejnosti. Z tohoto důvodu je připravena k realizaci investiční akce, zahrnující přístavbu tělocvičny, která bude sloužit pro výuku tělesné výchovy, mimoškolní aktivity žáků, po ukončení výuky s možným využitím i pro veřejnost. Jedná se hlavně o zřízení kvalitních krytých ploch pro míčové hry s příslušným technickým a sociálním zázemím. Uvažovaná tělocvična je řešena jako samostatná stavba napojená spojovacím krčkem na stávající budovu. V návaznosti na výstavbu tělocvičny budou nově organizována i venkovní sportoviště. Zejména sektory pro základní atletické disciplíny, hřiště na softbal, skateboardové cvičiště a chodník pro pěší. Zahájení stavebních prací je předpokládáno v březnu 2004. Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Červený Vrch bude stát 16,5 mil. Kč. Stávající školní kuchyně s jídelnou je v havarijním stavu a její provoz byl na konci loňského roku z bezpečnostních důvodů částečně omezen. Oba vnitřní prostory jsou hygienicky nevyhovující a vybaveny zastaralou technologií. Z tohoto důvodu je připravena k realizaci investiční akce, zahrnující celkovou rekonstrukci školní kuchyně s jídelnou. Jedná se o kompletní stavebně-technické úpravy včetně dodávky nové technologie. Zahájení stavebních prací je předpokládáno v březnu 2004. Sloučení ZŠ Bělohorská 103 a ZŠ J.A. Komenského Rada doporučila zastupitelům sloučit příspěvkové organizace ZŠ Bělohorská 103 a ZŠ J.A. Komenského v nástupnickou organizaci s názvem Základní škola J.A. Komenského ke dni 1. září 2004. „Zvolené řešení se ukázalo jako nejlepší z variant, které byly zpracovány a které řeší využití kapacity škol, jejich přitažlivost z hlediska spádovosti i vzdělávacího programu a trendu naplněnosti škol v důsledku očekávaného demografického vývoje“, vysvětlil rozhodnutí rady starosta Tomáš Chalupa a dodal: „K dosažení ekonomických úspor, které sloučení přinese, přispěje i snížení počtu nepedagogických pracovníků, jejichž činnost je potřebná k zabezpečení chodu školy. “ Schválením II. části Koncepce školství Městské části Praha 6 na loňském listopadovém jednání zastupitelstva byla zahájena další fáze optimalizace využití škol v oblasti Břevnova. Těžiště koncepce spočívá ve sloučení příspěvkových organizací ZŠ Bělohorská 103 a ZŠ J.A. Komenského s tím, že nástupnickou organizací bude ZŠ J.A. Komenského, která je úplnou školou s 1. - 9. postupným ročníkem na rozdíl od neúplné ZŠ Bělohorská 103 jen s 1. - 5. ročníkem. Nástupnická organizace převezme součásti ZŠ Bělohorská 103 spolu s veškerým movitým i nemovitým majetkem ve správě ZŠ Bělohorská 103. Tím, že se zachovává činnost všech součástí dosavadního samostatného subjektu Bělohorská 103, zůstane zachována vzdělávací nabídka pro děti ze spádového obvodu této školy. „Sloučení naopak napomůže bezproblémovému přechodu dětí z tohoto obvodu po ukončení 5. třídy na vyšší stupeň základní školy, neboť budou moci přirozeně pokračovat na své kmenové škole, kterou budou znát a s kterou se ve většině případů zřejmě budou moci identifikovat“, domnívá se starosta Chalupa. V delší časové perspektivě se sloučením otevírá i možnost jednotněji koncipovat zlepšování podmínek pro zabezpečení výuky tělesné výchovy a sportování žáků ze spádových oblastí v centrální části Břevnova. Podle navrženého řešení se celá ZŠ Bělohorská 103 včetně školní družiny a MŠ Mládeže včetně školní jídelny stanou součástmi nástupnické organizace jako odloučená pracoviště. Dosavadní školní kuchyně ZŠ Bělohorská 103 bude přeměněna ve výdejnu stravy tamtéž a stane se rovněž součástí nástupnické organizace. Stavební úpravy nelze provádět za běžného provozu dosluhující kuchyně, výdejna bude proto vybudována během letních prázdnin a stavba bude ukončena do konce měsíce srpna 2004. Granty v sociální oblasti v roce 2004 Radní doporučili zastupitelům schválit finanční příspěvky na realizaci grantů následujících nestátních organizací působících v sociální oblasti. Na granty v sociální oblasti je ve schváleném rozpočtu plánována částka 1,5 mil. Kč. Žádosti o udělení grantu, podané v souladu s pravidly schválenými radou, projednala Zdravotně sociální komise, která doporučila poskytnutí grantů v celkové výši bezmála 1,4 mil. Kč. Zbývající částku 101,5 tis. Kč navrhuje komise ponechat jako rezervu pro případné použití na podporu sociálních aktivit během letošního roku. O udělení grantu se ucházelo 25 organizací, které předložily 32 projektů s celkovým finančním požadavkem ve výši 3 mil. Kč. 215 tis. Kč pro Rytmus, z toho 20 tis. Kč jako příspěvek na služby osobní asistence pro těžce zdravotně postižené děti, které jsou žáky speciálních škol a 195 tis. Kč na služby osobní asistence pro mentálně postižené děti, které jsou individuálně začleněnými žáky běžných základních škol. 10 tis. Kč pro Společnost pro ranou péči na služby rané péče umožňující sociální integraci dětí s těžkým postižením zraku. 20 tis. Kč pro Společenství harmonie těla a ducha - příspěvek na programy pro volný čas zdravotně a sociálně handicapovaných dětí. 55 tis. Kč pro Domov sv. Karla Boromejského - příspěvek na provoz denního stacionáře s ergoterapií a rehabilitací poskytujícího komplexní péči seniorům. 40 tis. Kč pro Máme otevřeno - příspěvek na programy pro mentálně postižené děti a mládež umožňující začleňování do volnočasových zájmových aktivit. 160 tis. Kč pro Armádu spásy, z toho 30 tis. Kč jako příspěvek na provoz komunitního centra v Praze 6 poskytujícího péči seniorům a sociálně potřebným občanům a 130 tis. Kč na provoz azylového domu v Praze 7. 70 tis. Kč pro Pražskou organizaci vozíčkářů, z toho 40 tis. Kč jako příspěvek na služby osobní asistence poskytované těžce zdravotně postiženým občanům v jejich domácnostech a 30 tis. Kč projekt na uspořádání sportovního setkání ve Hvězdě pořádaného pro těžce zdravotně postižené občany v rámci programu sociální integrace. 6 tis. Kč pro Dílnu Eliáš - příspěvek na provoz keramické dílny působící v rámci programu sociální integrace těžce zdravotně postižených. 25 tis. Kč pro Nadaci Bona - příspěvek na investiční náklady vybudování chráněných bytů v rámci programu resocializace a integrace občanů propuštěných z psychiatrické léčebny. 24 tis. Kč pro Bona o.p.s. jako příspěvek na provoz chráněných dílen pro pracovní rehabilitaci duševně nemocných. 15 tis. Kč pro Unii katolických žen - příspěvek na provozní náklady poradny pro ženy v krizových situacích. 10 tis. Kč pro Emauzy ČR - příspěvek na provoz azylového domu pro muže bez přístřeší v Praze 6. 500 tis. Kč pro Domov sv. rodiny - příspěvek na provoz ústavu sociální péče s celoročním pobytem těžce zdravotně postižených občanů. 15 tis. Kč pro Speciální domov mládeže SPMP Chotěšice - příspěvek na provoz Ústavu sociální péče s týdenním pobytem mentálně postižené mládeže. 45 tis. Kč pro Asistenci - příspěvek na služby osobní asistence poskytované těžce zdravotně postiženým občanům. 30 tis. Kč pro Diakonii Broumov - příspěvek na přepravu sbírkového materiálu pro účely sociální a humanitární pomoci. 45 tis. Kč pro Speciální domov mládeže Sedlec SPMP Praha - příspěvek na provoz denního stacionáře pro mentálně postiženou mládež. 45 tis. Kč pro Starokatolickou církev v ČR - příspěvek na provozní náklady občanské poradny Communio. 25 tis. Kč pro Židovskou obec v Praze - příspěvek na vybavení denního centra pro program seniorských pracovních aktivit. 3,5 tis. Kč pro Tyfloservis o.p.s. - příspěvek na zakoupení kompenzačních optických pomůcek pro ambulantní středisko sloužící nevidomým a slabozrakým občanům. 40 tis. Kč pro Pohodu – příspěvek na služby osobní asistence občanům s mentálním a kombinovaným postižením, kognitivními poruchami následkem úrazu mozku, autismem. Připojení objektů na poplachový monitorovací systém Radní Prahy 6 žádají Radu hl. m. Prahy o souhlas s připojením dalších 4 základních škol Prahy 6 a jedné mateřské školy na poplachový monitorovací systém, který provozuje Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy od září roku 2000. Tento systém byl vybudován za účelem zabezpečení objektů a majetku v nich před pachateli majetkové trestné činnosti a sekundárně i dopadení pachatelů, jejich zadržení a předání Policii ČR. Poplachový monitorovací systém je provozován neziskově pro soukromou potřebu provozovatele (ochranu majetku) a jako veřejně prospěšná činnost hl. m. Prahy. Je využíván pro napojení objektů v majetku hl. m. Prahy, služeben Městské policie, objektů v majetku nevýdělečných institucí obecně prospěšných organizací, u nichž je veřejný zájem dán jejich humanitárním účelem (domy s pečovatelskou službou, domy pro seniory apod.). O souhlasu s napojením objektů, které nejsou v majetku města nebo jeho organizací, rozhoduje na základě žádosti příslušných subjektů Rada hl.m.Prahy. Rady městských částí jsou oprávněny požádat Radu hl.m.Prahy o souhlas s napojením do poplachového monitorovacího systému v případě, že se jedná o veřejný zájem vyjádřený pozitivním usnesením příslušné rady městské části. Uživatel hradí náklady na montáž elektronického zabezpečovacího systému a technický servis. Vlastní nepřetržitý monitoring, včetně zásahů hlídek městské policie, je bezúplatný. Výtvarná soutěž na Pomník profesora Otto Wichterle Radní souhlasili s vyhlášením výtvarné veřejné dvoukolové soutěže na "Pomník profesora Otto Wichterle" na Heyrovského náměstí v Praze 6. Soutěžní návrhy musí být dodány na radnici do 31. května 2004 do 12 hod. Druhé kolo bude pak vyhlášeno nejpozději do konce července letošního roku. Základní kámen na pomník, jehož cena by neměla přesáhnout 1,25 mil. Kč, byl slavnostně poklepán vloni v říjnu před Ústavem makromolekulární chemie v Praze 6. „Je pro nás velkou ctí, že památníkem můžeme alespoň symbolicky připomenout loňské nedožité 90. narozeniny světově proslulého českého chemika a prvního ředitele Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd, který s Prahou 6 spojil celý svůj život. I proto mu před dvěma lety zastupitelé udělili in memoriam titul Čestný občan Prahy 6“, vysvětlil starosta Tomáš Chalupa. Český chemik Otto Wichterle (1913 – 1998) pocházel z rodiny známého podnikatele. Prostějovská firma Wichterle – Kovařík patřila k největším výrobcům zemědělských strojů v ČSR. Právě Wichterle během války vynalezl technologický postup na výrobu punčoch z našeho prvního umělého vlákna – silonu. Po válce se vrátil na akademickou půdu a přednášel na VŠCHT v Dejvicích. Dosáhl celé řady vědeckých úspěchů, zmiňme však alespoň jeho přínos světového významu – vynálezu hydrogelu umožňujícího výrobu kontaktních oček. Je až neuvěřitelné, že postup výroby kontaktních čoček užívaný dnes milióny lidí na celém světě vyvinul Wichterle za pomoci své ženy v garáži na vlastoručně zhotoveném zařízení z dětské stavebnice Merkur. Obchodní veřejná soutěž na rekonstrukci sálu GLOBUS pro divadlo SEMAFOR Rada souhlasila s vyhlášením obchodní veřejné soutěže na výběr dodavatele na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce sálu GLOBUS pro divadlo SEMAFOR“ v Dejvicích. Termín předpokládaného zahájení rekonstrukce, která přijde městskou část na necelých 50 mil. Kč, je 1. dubna 2004 a limitní předání stavby ke kolaudaci je nejpozději 31. srpen 2004. Podle Programové prohlášení Rady Městské části Praha 6 pro období 2002 – 2006 je jednou z priorit v oblasti kultury zrekonstruovat bývalý taneční sál Globus na víceúčelové kulturní a společenské centrum a pronajmout jej povodněmi postiženému divadlu Semafor. Tato akce je zařazena do rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2004. Zároveň byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr dodavatele. Martin Šalek tiskový mluvčí tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/z-jednani-rady-mestske-casti-dne-21-ledna-2004-2004-01-21 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz