Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Z jednání Rady m.č. Praha 6 dne 22. ledna 2003

Radní souhlasí, pouze při splnění několika podmínek, s výstavbou Komerčního centra Vypich. Zároveň rada schválila granty v sociální a ekologické oblasti a také se shodla na dokončení privatizace.


Komerční centrum Vypich Radní Prahy 6 po prostudování předložené Dokumentace a posouzení všech dopadů na životní prostředí Městské části Praha 6 souhlasí s realizací Komerčního centra Vypich. Jako podmiňující stavby Komerční centrum Vypich požaduje Městská část Praha 6 vybudování bezbariérového podchodu pod ul. Bělohorskou s výstupy na nově vybudovanou tramvajovou zastávku a výstupem v předpolí obory Hvězda, mimoúrovňové propojení pro pěší a cyklisty s přírodním areálem Ladronka přes ul. Kuklovu a rehabilitaci poutní cesty s oboustrannou alejí mezi kaplemi č. 5 a 6 (Kukulova – Bolívarova) v jižní části pronajatého pozemku. Stavbu lávky přes ul. Kukulovu je nutno koordinovat s výstavbou Břevnovské radiály, neboť přemostění komunikace Kukulova ústí do prostoru nad západním portálem tunelu. Vzhledem k blízkosti obytné zástavby v ul. Bělohorské a s ohledem na zdraví obyvatel požaduje Praha 6 přemístění plynové kotelny v západním objektu k východní fasádě tohoto objektu. Vyjádření městské části bude zasláno příslušnému orgánu, kterým je odbor životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy. V materiálu jsou zapracovány připomínky Odboru péče o prostředí, Odboru územního rozvoje a Komise životního prostředí. Granty v sociální oblasti v r. 2003 Radní doporučili zastupitelům schválit finanční příspěvky na realizaci grantů následujících nestátních organizací působících v sociální oblasti. 150 tis. Kč pro Rytmus, z toho 30 tis. Kč jako příspěvek na služby osobní asistence pro těžce zdravotně postižené děti, které jsou žáky speciálních škol a 120 tis. Kč na služby osobní asistence pro mentálně postižené děti, které jsou individuálně začleněnými žáky běžných základních škol. 20 tis. Kč pro Společnost pro ranou péči, z toho 10 tis. Kč jako příspěvek na služby osobní asistence poskytované nevidomému psychologovi, který je pracovníkem Střediska rané péče a 10 tis. Kč na služby rané péče umožňující sociální integraci dětí s těžkým postižením zraku. 26 tis. Kč pro Společenství harmonie těla a ducha - příspěvek na programy pro volný čas zdravotně a sociálně handicapovaných dětí 50 tis. Kč pro Domov sv. Karla Boromejského - příspěvek na provoz denního stacionáře s ergoterapií a rehabilitací poskytujícího komplexní péči seniorům 60 tis. Kč pro Máme otevřeno - příspěvek na programy pro mentálně postižené děti a mládež umožňující začleňování do volnočasových zájmových aktivit 60 tis. Kč pro Armádu spásy - příspěvek na provoz komunitního centra v Praze 6 - péče o seniory a sociálně potřebné občany 60 tis. Kč pro Pražskou organizaci vozíčkářů, z toho 30 tis. Kč jako příspěvek na služby osobní asistence poskytované těžce zdravotně postiženým občanům v jejich domácnostech a 30 tis. Kč projekt na uspořádání sportovního setkání ve Hvězdě pořádaného pro těžce zdravotně postižené občany v rámci programu sociální integrace 10 tis. Kč pro Dílnu Eliáš - příspěvek na provoz keramické dílny působící v rámci programu sociální integrace těžce zdravotně postižených 100 tis. Kč pro Nadaci Bona - příspěvek na vybudování a provoz chráněných bytů v rámci programu resocializace a integrace občanů propuštěných z psychiatrické léčebny 15 tis. Kč pro Unii katolických žen - příspěvek na provozní náklady poradny pro ženy v krizových situacích 100 tis. Kč pro Emauzy ČR - příspěvek na provoz azylového domu pro muže bez přístřeší v Praze 6 495 tis. Kč pro Domov sv. rodiny - příspěvek na provoz ústavu sociální péče s celoročním pobytem těžce zdravotně postižených občanů s mentálním postižením a kombinovanými vadami 20 tis. Kč pro Centrum pro zdravotně postižené - příspěvek na opravu podlahy rehabilitační tělocvičny v Centru v Praze 6 15 tis. Kč pro Speciální domov mládeže SPMP Chotěšice - příspěvek na provoz ústavu sociální péče s týdenním pobytem mentálně postižené mládeže 20 tis. Kč pro Asistenci - příspěvek na služby osobní asistence poskytované těžce zdravotně postiženým občanům při volnočasových aktivitách 20 tis. Kč pro Diakonii Broumov - příspěvek na provoz středisek poskytujících sociální služby a pomoc v sociální nouzi občanům v krizových situacích 84 tis. Kč pro Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Praha - příspěvek na sociálně rehabilitační programy pro duševně nemocné 60 tis. Kč pro Speciální domov mládeže SPMP Praha - příspěvek na provoz denního stacionáře pro mentálně postiženou mládež 25 tis. Kč pro OS nevidomých a slabozrakých Cesty poznání - příspěvek na nahrávání zvukových knih 8 tis. Kč pro Českou komoru tlumočníků znakového jazyka - příspěvek na uspořádání plesu neslyšících 45 tis. Kč pro Domácí asistenční a pečovatelskou službu Hewer - příspěvek na služby osobní asistence poskytované seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům v jejich domácnostech Na granty v sociální oblasti je ve schváleném rozpočtu plánována částka 1,5 mil. Kč. Žádosti o udělení grantu, podané v souladu s pravidly schválenými radou, projednala Zdravotně sociální komise. O udělení grantu se ucházelo 24 organizací, které předložily 29 projektů s celkovým finančním požadavkem ve výši 2,3 mil. Kč. Granty v ekologické oblasti v roce 2003 Radní souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků na realizaci projektů v ekologické oblasti následujícím subjektům. 50 tis. Kč pro Útulek pro opuštěná zvířata Správy služeb Městské policie hl.m. Prahy , Praha - Troja Příspěvek na provoz útulku pro opuštěná zvířata, zřízeného MHM Praha. Poskytuje komplexní péči na profesionální úrovni a má celoměstskou působnost. Příspěvek bude použit výhradně k provozním účelům. Výše žádaného příspěvku nebyla uvedena, s tím, že výše finančního příspěvku je ponechána na úvaze a možnostech Rady městské části Praha 6. Komise životního prostředí RMČ doporučuje udělit příspěvek ve výši 50 000,-Kč, stejně jako v loňském roce. . Výše příspěvku je doporučena s ohledem na velmi dobrou zkušenost ze vzájemné spolupráce útulku a MČ Praha 6 v minulých letech. (např. v roce 2002 tento útulek zajistil ve spolupráci s OPP odchyt a kastraci 69 bezprizorných koček na území městské části Praha 6). Útulek dále zajišťuje odchyt a umístění psů. 6 tis. Kč pro Mateřské centrum MÁTA, Arabská 681/20 - Praha 6 Příspěvek na činnost neziskové organizace, zabývající se předškolní výchovou dětí se zaměřením na ekologickou oblast . Požadován příspěvek ve výši 6.000,- Kč, komise doporučuje přidělit příspěvek v plné výši, tj. 6000,- Kč. Program občanského sdružení poskytuje prostor pro výchovu dětí a rodičů k ochraně životního prostředí. 2,5 tis. Kč pro Občanské sdružení přátel Hendlova dvora, Na Babě 42, Praha 6 Příspěvek je požadován na organizaci rokového koncertu "Koncert pro pejsky a kočičky", na kterém by vstupným bylo krmení pro opuštěná zvířata. Takto získané krmení by bylo věnováno pražským útulkům. Výše požadovaného příspěvku je 10 000,- Kč. KŽP doporučuje přidělit finanční příspěvek pouze v omezené míře a to ve výši 2500,- Kč. Tento příspěvek doporučuje využít pouze na propagační a reklamní materiály. Žádosti o udělení grantu, podané v souladu s pravidly schválenými radou, projednala Komise pro životní prostředí. Odbor péče o prostředí radnice obdržel celkem 10 žádostí. V budoucnu bude ještě vypsáno druhé kolo pro udělení ekologických grantů, ve kterém bude rozděleno dalších zhruba 140 tis. Kč. Opravy domů v Praze 6 Radní Prahy 6 schválili plán oprav objektů v majetku hl.m.Prahy – m.č. Praha 6 na rok 2003. Celkový objem oprav je předpokládán ve výši více než 120 mil. Kč. Velké opravy, tzn. nad 500 tis. Kč, proběhnou na více než sto domech. Jejich rozsah oprav je rozmanitý – opravy a nátěry fasád, výměny elektroinstalací, opravy střešních krytin, výměny výtahů, výměny oken apod. Dokončení privatizace Radní doporučili zastupitelům souhlasit s prodloužením platnosti cenové nabídky dosud neprodaných domů z 1. až 6. etapy privatizace. V 1. až 6. etapě privatizace bylo schváleno k prodeji 584 domů. Po odečtení domů, které nebyly předloženy do Zastupitelstva hl.m.Praha pro nedostatky v zápisech v Katastru nemovitostí, domů, které byly vyřazeny na základě rozhodnutí Rady i Zastupitelstva a domů se změněným způsobem prodeje bylo třeba prodat 504 domů. Uzavřít či podepsat kupní smlouvu tak dnes zbývá u 26 domů. Je snahou tyto domy prodat ještě v tomto roce. Celková částka získaná z jejich prodeje by pak činila téměř 78 mil. Kč. Podle „Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy“ je kupní cena vždy vypočítána podle znaleckého posudku. V převážné většině případů však dokončení prodeje brání okolnosti, na které nemají nájemci bytů, či jimi založené právnické osoby žádný vliv. Jedná se zejména o spory, vedené s nájemci některých bytů a dotýkající se platnosti jejich nájemních smluv či byty, k nimž není nájemní smlouva uzavřena vůbec. Např. poměrně často se vyskytují úmrtí osamoceného nájemce bytu v domě (v některých případech těsně před uzavřením kupní smlouvy) znamená zjistit dědice, dohodnout se s nimi na vyklizení bytu, vypsat výběrové řízení na jeho pronájem, výběrové řízení vyhodnotit a uzavřít novou nájemní smlouvu a nového nájemce přijmout do družstva. Tato procedura může, zejména v případech komplikovaných dědických řízení, trvat i několik let. Pronájmy bytů a prodloužení nájemních smluv Radní schválili pronájmy bytů ze sociálních důvodů 4 žadatelům. Rozvedená, 33letá, pečující o 13leté dítě získala byt na 3 roky, na dva roky získala pronájem v azylovém domě Vinička 55letá, rozvedená, kterou se z dosavadního bytu se majitel snaží vystěhovat násilím a šikanou. Na 2 roky získal pronájem také 52letý, rozvedený žadatel se soudní výpovědí z bytu bez náhrady. Do června letošního roku pronajala rada byt žadatelce na mateřské dovolené pečující o 15měsíční dítě. Radní také prodloužili nájemní smlouvy dvěma žadatelům. O 2 roky vdovci ve věku 78 let, o 1 rok rozvedené žadatelce pečující o dvě nezletilé děti a dosud užívající byt v azylovém domě Vinička. Rada schválila pronájem obytné místnosti v Domě s pečovatelskou službou v Liboci. Žadatelka, které je 82 let se pohybuje s pomocí holí pro polyarthrosu nosných kloubů a ze zdravotních důvodů přestává zvládat péči o domácnost. Martin Šalek tiskový mluvčí ÚMČ Praha 6 tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/z-jednani-rady-mc-praha-6-dne-22-ledna-2003-2003-01-23 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz