Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Stanovisko MČ Praha 6 k řešení dopravy v klidu

Řešení problematiky dopravy v klidu v rámci městské části je jedním z největších dopravních problémů. K vypracování kvalifikovaného systémového řešení nechala Městská část Praha 6 zpracovat v září 2004 Analýzu dopravy v klidu. Tato analýza zahrnuje část území MČ Praha 6, část k.ú. Dejvice a Bubeneč.


Na hodnoceném území je vysoce koncentrovaná uživatelská struktura, která svým charakterem vyvolává značné nároky na dopravní obsluhu. Je zde vysoký podíl bytové zástavby, bohaté komerční aktivity a pestrá nabídka služeb produkujících rozsáhlou cílovou a zdrojovou dopravu. Z Analýzy dopravy v klidu vyplývá jasný denní i noční deficit parkovacích míst, nejen pro návštěvníky, ale též pro rezidenty.

Výsledky analýzy potvrdily potřebu aktivního řešení dopravy v klidu. Deficit zjištěný při nočním sčítání poměrně objektivně postihuje nároky na odstavné parkování skupiny bydlících a deficit zjištěný při denním měření zachycuje kapacitní nároky zohledňující atraktivitu dané lokality z hlediska nabídky komerce, služeb, pracovních míst a podobně.

Zásadní pomocí při řešení dopravy v klidu nerezidentů je výstavba záchytných parkovišť na okraji městské části, zejména v oblasti Dlouhá míle. Jejich výstavbu neumí městská část urychlit a jejich kapacita neřeší rezidenční parkování v centru Prahy 6.

Na základě těchto potvrzených skutečností přijala městská část následující zásady řešení situace:

1) Je zpracována pasportizace vyhrazených parkovacích míst jak placených (firmy), recipročních (velvyslanectví) a neplacených (tzv. invalidní stání) s tím, že pro všechna stání je prověřována ještě jejich aktuálnost s cílem snížit počet těchto vyhrazených stání.

2) Zastupitelstvo Městské části Praha 6 dne 17.6. 2005 schválilo vyhlášení grantového řízení na výstavbu podzemních či nadzemních hromadných garáží (o min. počtu 8 stání) na léta 2005/2006

3) V souvislosti se záměrem revitalizace uličního parteru (tzv. chodníkový program ) jsou postupně zpracovávány projekty urbanistického řešení ulic – změny podélných stání na kolmá a šikmá a tím nárůst možnosti parkování. Ovšem toto je dlouhodobá činnost vyžadující značnou přípravu, která je s ohledem na ucelený urbanismus i životní prostředí realizovatelná jen omezeně.

4) Plošné zavedení regulace teprve s realizacemi hromadných garáží o dostatečných kapacitách umožní omezení parkování na povrchu. MČ připravuje (v různém stupni přípravy) výstavbu podzemních garáží.

5) Dalším prvkem řešení dopravy v klidu by mohlo být zavedení plošné organizace a regulace dopravy v klidu (ZÓNY). Tato regulace by mohla umožnit účinnou redukci dopravy v klidu v průběhu dne. Při řešení deficitů parkovací kapacity pro odstavování osobních aut tzv. rezidentů a abonentů (noc) jsou její efekty nižší, a proto je třeba realizovat nové parkovací kapacity. Tato možnost bude nadále prověřována.

Jak již bylo uvedeno v bodě 4, základní nutností pro řešení dopravy v klidu je nárůst počtu parkovacích stání v podzemí. Ke splnění tohoto cíle připravuje MČ Praha 6 výstavbu podzemních garáží. Lokality byly vytipovány na základě několika ověřovacích studií zpracovaných za posledních 15 let, tyto lokality byly ve všech studiích opakovaně doporučovány:

a) Ve stupni projektu ke stavebnímu povolení jsou zpracovány podzemní garáže ve Wuchterlově ulici s kapacitou 116 parkovacích míst. K jejich realizaci by mělo dojít v roce 2006. Součástí stavby bude vybudování parku na povrchu (dnes zde parkují automobily).

b) Ve stupni základní dokumentace jsou zpracovány lokality:
I. Puškinovo náměstí
S ohledem na charakter lokality se odbornými útvary radnice doporučuje k dalšímu řešení varianta co nejvíce šetřící území parku, s kapacitou 325 podzemních parkovacích míst, zachovávající z velké části vzrostlou zeleň a s navrhovaným dětským hřištěm o 80 % větším než je stávající stav. Stávající lokální deficit parkovacích stání při nočním průzkumu činí 250 – 300 parkovacích stání. Tento deficit se projevuje i trvalými dopravními přestupky při parkování (kupř. stání v druhé řadě v blízkosti křižovatek, na uliční zeleni apod.)

II. Vnitroblok Velflíkova
Z navrhovaného variantního řešení se odbornými útvary radnice doporučuje k dalšímu sledování varianta 210 stání ve třech podzemních podlaží. Součástí stavby je kompletní řešení parteru vnitrobloku včetně dětského hřiště a klidových zón.

V území Dejvic a Bubenče nezamýšlí MČ Praha 6 v žádném případě budovat nadzemní parkovací domy, nýbrž základním požadavkem při přípravě podzemních garáží je důraz na úpravu parteru, vznik klidových oblastí s výrazným omezením stání na povrchu a postupnou revitalizací uličního parteru. Jedná se o cíle dlouhodobé, které je ale nutné řešit, respektive připravovat jejich řešení.

S ohledem na některé negativní odezvy při přípravě výše uvedených podzemních garáží zadala městská část zpracování:

1/ ověřovací studie vhodných lokalit v území Dejvic a Bubenče,
2/ průzkumu zaměřeného na zjištění reálných cen parkovného v uvažovaných podzemních garážích,
3/ další ověřovací studie v podrobnějším rozsahu od jiné, nezávislé firmy. Tato studie bude hodnotit reálnost výstavby z hlediska územního plánu, dopravního napojení, dopadu na životní prostředí, inženýrských sítí, a to v lokalitě širší, než je sledované území Dejvic a Bubenče se širšími vazbami na výše popsané území a dopady dopravních změn v důsledku realizace dalších dopravních staveb a opatření v území,
4/ do doby vyhodnocení bodů 1-3) byly další projektové práce pro lokality Puškinova náměstí a Velflíkova pozastaveny.

Na setkání starosty Prahy 6 Tomáše Chalupy (ODS), zástupce starosty Jaroslavy Trnkové (ČSSD) a radního Jiřího Hermanna (KDU-ČSL) se členy petičního výboru Puškinovo náměstí dne 29. června 2005, během něhož byla předána členy petičního výboru petice, bylo dohodnuto, že o textu petice bude informováno zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání dne 1. července 2005 s tím, že meritorně bude věc projednána na řádném jednání zastupitelstva v září 2005.

Martin ©alek
tiskový mluvčí
msalek{zavináč}praha6{tečka}cz
tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/stanovisko-mc-praha-6-k-reseni-dopravy-v-klidu-2005-06-29 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz