Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Soutěž na logo oslav 100 let Bubenče

Soutěž, kterou společně vypisuje Praha 6 a Praha 7 byla vyhlášena dne 30. 4. 2003 a datum odevzdání soutěžních návrhů je 30. 5. 2003 do 12 hodin na ÚMČ Praha 6. Vítězný návrh bude vyhlášen zhruba tři týdny po skončení soutěže.


náhled souboru
Soutěž je vypsána jako ideová výtvarná neanonymní a jednokolová, které se může zúčastnit odborná i laická veřejnost bez omezení věku a vzdělání. Omezena je pouze teritoriálně, vztahuje se na území České republiky. Návrh bude obsahovat graficky zpracovaný nápis „100 let města Bubenče“ či jenom grafickou symboliku, grafickou zkratku, vyjadřující toto téma. U příležitosti 100. výročí povýšení Bubenče na město dne 26. 10. 1904 připravují městské části Praha 6 a Praha 7 společné oslavy. Scénář oslav zahrnuje kulturní a společenské akce podtrhující historický rámec čtvrti a stavební a údržbové práce na parteru města, realizované pod hlavičkou \"100 let města Bubenče\". Společná značka - logotyp, který vznikne na základě vypsané soutěže, bude používán na propagačních materiálech, na reprezentačních dárcích, na samolepkách, v tisku i masmédiích a při všech příležitostech týkajících se uvedené akce. Oslavy 100 let města Bubenče umožní koordinovat jednotlivé společenské a kulturní akce a drobné investiční i neinvestiční úpravy v parteru města pod společnou hlavičkou. Účelem této akce je oslovit nejširší občanskou veřejnost a obrátit její pozornost na oživení prostředí , v kterém žije, k podchycení a znovuoživení historických tradic, drobných artefaktů v území i povědomí historické kontinuity místa v čase jako celku. Za tímto účelem se nabízí možnost obnovení původních masopustů, povelikonočních slavností Slamník (dříve Na strožoku) a řady dalších. Zároveň by byl realizován chodníkový programu ve větším rozsahu než doposud, řešení dopravy v klidu (i mimoúrovňově, rehabilitaci městských alejí atd. Samostatnou kapitolou zůstává reanimace Stromovky, transformace oblasti Papírenské a samozřejmě i řešení otázky celoměstského charakteru tj. budoucnosti Ústřední čistírny odpadních vod. Katastrální území Bubenče se dnes rozprostírá na levém spodním toku řeky Vltavy při jejím průtoku Prahou . Jako celek se Bubeneč nachází mezi k.ú. Sedlec, Dejvice, Hradčany, Holešovice a Trója, z části na území m.č. Praha 6 a m.č. Praha 7. Dnešní Bubeneč byla původně nazývaná Přední Ovenec ( na rozdíl od Zadního Ovence, stejnojmenné vsi na protilehlém břehu Vltavy, jejíž název rovněž zanikl, když byla po roce 1848 sloučena v jednu politickou obec se sousední Trójou) a historicky je poprvé připomínána roku 1197. Dnešní označení má snad základ v její blízké poloze vedle neméně starobylé obce Bubny. A odtud zřejmě jméno Bubeneč. Na město byla dnešní Bubeneč povýšena dne 26.10. 1904, kdy jí byl udělen i městský znak (na příslušné privilegium si však bubenečští museli počkat až do 17.2.1905). Městská symbolika hradby je doplněna figurou berana, mající původ v předchozím názvu vsi. Prapor Bubenče tvoří podélné pruhy bílé a červené. Zemské barvy v městském znaku vyjadřují nejen panství nejvyšších purkrabí českých a pokračování tradice vybudováním letohrádku pro účely českých místodržících ale i sousedství dnešní Stromovky, vzniklé na místě královské obory s tzv. císařským mlýnem proměněným za Rudolfa II. na jednu z jeho letních rezidencí. 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE 1.1. Identifikační údaje vyhlašovatele název vyhlašovatele: Městská část Praha 6 zastoupená: starostou Mgr. Tomášem Chalupou adresa: Československé armády 23, 160 52 Praha 6 název vyhlašovatele: Městská část Praha 7 zastoupená: starostou Radkem Mikšíkem adresa: kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 1.2. Zmocněný zástupce vyhlašovatele/Zpracovatel Soutěžních podmínek jméno: Ing. arch. Bohumil Beránek, ved. odboru územního rozvoje adresa: Československé armády 23, Praha 6 tel: 220189900 fax: 224323308 e-mail 1.3. Sekretář soutěže jméno: Ing. Alena Tvrdíková adresa: Československé armády 23, Praha 6 tel: 220189982 fax: 224323308 e-mail: 2. PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE 2.1. Předmět soutěže Na město byla dnešní Bubeneč povýšena dne 26. 10. 1904 a od 17. 2. 1905 jí byl udělen i městský znak. Na základě této skutečnosti připravuje Praha 6 a Praha 7 na katastrálním území Bubenče řadu kulturních a společenských akcí a několik investičních záměrů, zaměřených k oslavě 100. výročí povýšení Bubenče na město. Pro tento soubor zdánlivě nesourodých akcí bude vymezen jednotný rámec pod společným logotypem „100 LET MĚSTA BUBENČE“. Z těchto důvodů vypisuje M. Č. P6 a M. Č. P7 soutěž na grafický návrh logotypu této akce. Tento logotyp bude umístěn na propagačním materiálu, na reprezentačních dárcích, na samolepkách, používán v tisku i masmédiích, v barevné i černobílé podobě, v digitalizované formě apod. Návrh bude obsahovat graficky zpracovaný nápis „100 let města Bubenče“ či jenom grafickou symboliku, grafickou zkratku, vyjadřující toto téma. 2.2. Účel a poslání soutěže Účelem této soutěže je získat námět na logotyp výše uvedené akce pro výše uvedená využití. Vybraný ideový návrh logotypu bude digitalizován profesionálním studiem, případně dopracován. Porota však posuzuje předložené návrhy v podobě ideových námětů na logotyp před jejich profesionálním a průmyslovým zpracováním. Předmětem posuzování je tudíž vypovídací schopnost návrhu s možností jeho použití pro vymezený účel. 3. DRUH SOUTĚŽE Soutěž je vypsána jako ideová výtvarná neanonymní a jednokolová. 4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 4.1. Podmínky účasti v soutěži Soutěže se může zúčastnit odborná i laická veřejnost bez omezení věku a vzdělání a omezena je pouze teritoriálně, vztahuje se na území České republiky. Podmínkou v soutěži není žádná autorizace. 4.2. Osoby vyloučené ze soutěže Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které se bezprostředně účastnily na vypracování soutěžního úkolu a na vyhlášení soutěže nebo jsou členy soutěžní poroty. 4.3. Vyhlášení soutěže a jejích výsledků Soutěž bude vyhlášena: v časopisech Prahy 6 a Prahy 7 na internetové adrese M.Č. Praha 6 a M.Č.Praha 7 Výsledky soutěže budou vyhlášeny stejným způsobem 5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY Jedinými soutěžními podklady jsou tyto Soutěžní podmínky 6. POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU A JEJICH OBSAH 6.1. Grafická část Závaznou částí soutěže je grafická část, která musí obsahovat: Výtvarný návrh v černobílém provedení na formátu A4 a současně v barevném provedení na formátu A4 Každý autor může odevzdat jeden i více návrhů. 6.2. Textová část Závaznou částí soutěže je textová část, která musí obsahovat: Seznam výkresů grafické části, označených názvem a číslem výkresu Stručné objasnění ideového záměru Popis černobílého řešení i barevného řešení Jméno a adresu autora a případné spojení (tel., E-mail) 7. POŽADOVANÁ ZÁVAZNÁ ÚPRAVA GRAFICKÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI 7.1. Grafická část Formát výkresů grafické části na výtvarný návrh je A4. Každý výkres bude v pravém dolním rohu označen popisem, názvem výkresu a pořadovým číslem souhlasně se seznamem výkresů v textové části. Jiné omezující podmínky se nestanovují. Grafická část bude odevzdána v jednom vyhotovení. 7.2. Textová část Rozsah textové části bude mít maximálně 1 stranu formátu A4 ke každému návrhu. Textová část bude označená pořadovým číslem navazujícím na grafickou část. Textová část bude odevzdána v jednom vyhotovení. Všechny přílohy budou předány v zalepených deskách označených popisem jako přílohy. 8. ZÁVAZNÝ ZPŮSOB OZNAČENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 8.1. Označování a číslování příloh Všechny přílohy (výkresy, texty) budou očíslovány shodně se seznamem příloh v textové zprávě. Všechny uvedené přílohy budou vloženy do desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem: „100 LET MĚSTA BUBENČE“ 9. KRITÉRIA HODNOCENÍ 9.1. Závazná kritéria hodnocení  VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST NÁVRHU  VYUŽITELNOST NÁVRHU 9.2. Důvody pro vyloučení ze soutěže Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které  nesplňují obsahové požadavky vypsání  neodpovídají formálním požadavkům těchto Soutěžních podmínek  nedošly v požadovaném termínu 10. JMENNÝ SEZNAM ŘÁDNÝCH ČLENŮ POROTY A JEJICH NÁHRADNÍKŮ Porota má 20 členů a bude zasedat, jednat a rozhodovat v tomto složení: za M.Č.P6: Mgr. Tomáš Chalupa – starosta M.Č. Prahy 6 Bc. Jan Holický – uvolněný člen RMČ PhDr. Michal Tryml – předseda KUK Jana Barochová – člen KUK za M.Č. P7: Radek Mikšík – starosta M.Č. Prahy 7 PhDr. Ivana Kučerová – zástupce starosty M.Č.P7 Iveta Jordanová – předsedkyně KUK PhDr. Kateřina Ebelová – člen KUK za odbornou veřejnost: Radomír Leszczynski akad. sochař Stefan Milkov Milan Podobský RNDr. Jan Zavřel M.Č. P7 RNDr. Pavel Jablonský Irena Mudrová za vypisovatele: Ing. arch. Bohumil Beránek – OÚR M.Č. P6 PaeDr. Jan Hrubeš – KMČ M.Č. P6 Bc. Martin Šalek – tiskový mluvčí M.Č. P6 Helena Šmídová – tisková mluvčí M.Č. P7 Lucie Mamurovová – KS M.Č. P7 Ing. arch. Stanislav Stránský – OÚR M.Č. P7 Schopnost usnášení poroty je při nadpoloviční většině všech členů. Práce poroty není hrazena. 11. CENY, ODMĚNY A NÁHRADY VYHLAŠOVATELI ZA REPRODUKCI SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK A PODKLADŮ 11.1. Ceny 1. cena se stanovuje ve výši 15 000,- Kč 2. cena se stanovuje ve výši 10 000,- Kč 3. cena se stanovuje ve výši 5 000,- Kč 11.2. Odměny Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši 30 000,- Kč 11.3. Termín vyplacení cen a odměn Ceny a odměny budou vyhlašovatelem vyplaceny do třiceti dnů po vyhlášení výsledků soutěže. 11.4. Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě neudělení některých cen a odměn Soutěžní porota může rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen a odměn, popřípadě neudělení cen a odměn v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o průběhu soutěže. 11.5. Náležitosti zdanění odměn z soutěže Ceny a odměny udělené v soutěži se zdaňují takto: finanční částky udělené fyzickým osobám, přesahující částku 10.000,- Kč, budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z přijmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 20 %, která bude vyhlašovatelem podle §79 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně; finanční částky udělené právnickým osobám budou podle §36 odst. 2 písm. b) zákona 586/1992 Sb., o dani z přijmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání. 11.6. Záloha na náhradu reprodukčních nákladů spojených s reprodukcí podkladů poskytovaných vyhlašovatelem soutěžícím za úplatu Vyhlašovatel nepožaduje žádnou zálohu za poskytnutí soutěžních podkladů. Vyhlašovatel neposkytuje žádnou náhradu za reprodukční náklady vynaložené soutěžícími. 12. ZÁKLADNÍ TERMÍNY 12.1. Datum ustavujícího zasedání soutěžní poroty se stanovuje na 22. 04. 2003 v 15:00 hod. 12.2. Datum vyhlášení soutěže se stanovuje na 30. 04. 2003 12.3. Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími se stanovuje na 30. 05. 2003 do 12:00 hod. pro případ osobního nebo kurýrního předání; v případě podání soutěžního návrhu k poštovní přepravě se považuje lhůta za splněnu, bude-li návrh podán do 24.00 hod. dne předcházejícího dni určenému k odevzdání soutěžních návrhů osobně nebo kurýrem. 12.4. Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty Datum zasedání soutěžní poroty k hodnocení soutěžních návrhů se uskuteční do dvou týdnů od skončení soutěžní lhůty; přesné datum konání hodnotícího zasedání poroty bude stanoveno v průběhu soutěže 12.5. Lhůta k oznámení výsledků soutěže a k nahlédnutí soutěžních návrhů soutěžícím Lhůta oznámení výsledků soutěže se stanovuje na dobu deseti dnů od rozhodnutí poroty. 12.6. Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže se stanovuje na dobu deseti dnů od konečného rozhodnutí poroty. 13. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ Návrhy předávané doručitelem Místem pro odevzdání návrhů doručovaných osobně nebo kurýrem je podatelna Úřadu městské části Praha 6, 160 00 Praha 6, Československé armády 23. Návrhy je možno odevzdávat v kterýkoliv den v týdnu v úředních hodinách podatelny a v konečný den lhůty k odevzdání do 12.:00 hod. Návrhy musí být označeny „100 LET MĚSTA BUBENČE“ 14. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK SOUTĚŽE 14.1. Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, porotci a odborní znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít. 14.2. Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto smlouvy a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi. 15. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHŮ 15.1. Autorská práva, souhlas soutěžících s využitím návrhu Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže, který se zavazuje k zakoupení autorských práv vítězného návrhu. Autoři odevzdaných návrhů souhlasí s vystavením návrhů. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů. 15.2. Protokol o průběhu soutěže 15.2.1. Ze zasedání bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty, Protokol o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem předseda nebo předsedající a potvrzuje osoba zapisující. 15.2.2. Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně hlasování, rozhodnutí o vyloučení návrhů ze soutěže, seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů, posouzení všech soutěžních návrhů, rozhodnutí včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty. Protokol stvrdí na závěr svým podpisem všichni řádní členové poroty. 15.2.3. Do Protokolu o průběhu soutěže budou zaznamenány odlišné názory členů soutěžní poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají. 15.2.4. Kopii Protokolu o průběhu soutěže opatří předseda soutěžní poroty průvodním dopisem a zašle ji všem účastníkům soutěže. 16. USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH, PODLE NICHŽ SE SOUTĚŽ KONÁ Soutěž byla připravena a bude probíhat v souladu s ustanoveními zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s ustanoveními § 847 až § 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 17. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 22. 04. 2003

DATUM PUBLIKACE: 01.05.2003

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Bubeneč

OBLAST ZAMĚŘENÍ: KulturaNEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Historické pohlednice Bubenče

Na město byla dnešní Bubeneč povýšena dne 26. 10. 1904, kdy jí byl udělen i městský znak (na příslušné privilegium si však bubenečští museli počkat až do 17. 2. 1905). Městská symbolika hradby je doplněna figurou berana, mající původ v předchozím názvu vsi. Prapor Bubenče tvoří podélné pruhy bílé a červené.
Dnešní Bubeneč byla původně nazývaná Přední Ovenec (na rozdíl od Zadního Ovence, stejnojmenné vsi na protilehlém břehu Vltavy, jejíž název rovněž zanikl, když byla po roce 1848 sloučena v jednu politickou obec se sousední Trójou) a historicky je poprvé připomínána roku 1197. Dnešní označení má snad základ v její blízké poloze vedle neméně starobylé obce Bubny. A odtud zřejmě jméno Bubeneč.

náhled souboru
[ JPG • 77kB • 640×492 (8bit 3ch) ]

Slavnost Slamník

náhled souboru
[ JPG • 63kB • 640×497 (8bit 3ch) ]

Jádro obce

náhled souboru
[ JPG • 52kB • 640×493 (8bit 3ch) ]

Průhled ulice U Vorlíků

náhled souboru
[ JPG • 57kB • 640×489 (8bit 3ch) ]

Kostel sv. Gottharda

náhled souboru
[ JPG • 80kB • 640×500 (8bit 3ch) ]

Budovy sanatoria v Chittusiho ul.

náhled souboru
[ JPG • 48kB • 329×640 (8bit 3ch) ]

Bývalý místodržitelský letohrádek

náhled souboru
[ JPG • 40kB • 640×511 (8bit 3ch) ]

ul. Na Zátorce

náhled souboru
[ JPG • 68kB • 640×511 (8bit 3ch) ]

Vchod do restaurace Na Slamníku

náhled souboru
[ JPG • 52kB • 640×408 (8bit 3ch) ]

Tamburašský odbor pěveckého spolku Václav

náhled souboru
[ JPG • 57kB • 640×492 (8bit 3ch) ]

Císařský mlýn

náhled souboru
[ JPG • 53kB • 640×489 (8bit 3ch) ]

dům čp. 33 v Gotthardské ul.

náhled souboru
[ JPG • 70kB • 640×485 (8bit 3ch) ]

U pramene

náhled souboru
[ JPG • 254kB • 820×633 (8bit 3ch) ]

škola na nám. Svobody

náhled souboru
[ JPG • 137kB • 800×500 (8bit 3ch) ]

Bubeneč – Kostel a radnice BubenečOsada Bubeneč se původně jmenovala Ovenec (nejstarší zmínka o ní je ...--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/soutez-na-logo-oslav-100-let-bubence-2003-05-01 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz