Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Sociální politika Prahy 6 vychází z principu rovnosti všech

Vyjádření Městské části Praha 6 týkajícího se křivých obvinění ze strany sdružení Romea a Strany zelených, že radnice Prahy 6 má asociální politiku.


Sdružení Romea v publikovaném textu „Radnice Prahy 6 integrovanou a oblíbenou romskou rodinu nutí k emigraci“, zaslaném ČTK dne 29.6. 2008, uvádí řadu neúplných, zkreslujících a dokonce lživých tvrzení. V článku se objevují i pomluvy bez jakékoliv autorizace a šíření poplašných zpráv. Zároveň sdružení požaduje od radnice Prahy 6, aby sociální situaci rodiny Badžových posuzovala v rozporu se svými zásadami, které v Praze 6 platí již několik let a pro všechny stejně. Sdružení tak samo žádá od úřadu diskriminační přístup, neboť požaduje nesystémové výhody pro některé jedince.

Městská část Praha 6 se vždy při svých rozhodnutích držela striktně barvoslepé politiky. Politika Městské části Praha 6 vycházela, vychází a vždy bude vycházet z principu rovnosti všech jejích obyvatel. Nikdy jí nezajímala barva pleti, národnost, pohlaví či náboženské vyznání žadatele a všichni občané mají v Praze 6 stejná práva i povinnosti. Praha 6 při své politice vychází nejen z platného právního řádu ČR, ale stejně tak opírá svou politiku o principy, na kterých stojí náš ústavní pořádek a demokratický stát svobodných občanů jako takový.

Městská část vyšla od roku 1999 paní Badžové vstříc, stejně tak i víc nežli stovkám ostatních žadatelů. O možném prodloužení nájmu k bytu ze sociálních důvodů bude Komise sociálně-bytová rozhodovat 17. září 2008. Kvůli neúplnosti žádosti paní Badžové musela totiž komise projednání její žádosti odložit právě na září.

Sociálně-bytová politika Prahy 6

Sociálně bytová politika Prahy 6 vychází nejen z rovnosti pro všechny, ale také z přijaté koncepce zajišťování potřeb v oblasti sociálního bydlení. Sociálně bytová politika se realizuje především řešením žádostí sociálně potřebných občanů, kteří se ocitli v obtížné sociálně bytové situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami.

Za uplynulých pět let bylo podáno 469 žádostí o pronájem či prodloužení pronájmu bytu ze sociálních důvodů. Ve 32 případech bylo rozhodnuto o novém pronájmu bytu, ve 200 případech byl pronájem prodloužen. V některých případech, zejména rodin s dětmi, kde pronájem bytu ze sociálních důvodů nebyl prodloužen, se bytovou situaci podařilo vyřešit pronájmem bytů z nové výstavby z kvóty hl. m. Prahy.

Byty jsou ze sociálních důvodů pronajímány a pronájem prodlužován většinou na dobu určitou 1 rok, v případě seniorů a zdravotně postižených s plným invalidním důchodem i na maximálně možnou dobu 5 let. Celková doba všech pronájmů bytů ze sociálních důvodů jednomu žadateli je stanovena na 5 let. Její překročení je možné jen při splnění stanovených podmínek, jejichž splnění je přísně kontrolováno a vyžadováno.

Jako podmínka prodlužování pronájmu bytů ze sociálních důvodů je důsledně vyžadována od všech zletilých, zdravých a na příští povolání se nepřipravujících příslušníků domácnosti výdělečná pracovní činnost.

Pokud jsou vedeni na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, mohou tuto podmínku splnit vykonáváním prací, zpravidla úklidových, ve prospěch Prahy 6. Radnice Prahy 6 je tak každému, kdo projeví zájem o práci, schopna tuto možnost zprostředkovat do několika dnů. Zároveň při přidělování bytů ze sociálních důvodů je doložení příjmů za uplynulé období nejméně 12 měsíců je vyžadováno po všech žadatelích, a to jako povinná příloha žádosti, dle „Zásad pro nakládání s byty v Praze 6“.

Situace rodiny Badžových

Paní Monice Badžové skončila letos v červnu platnost nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu přidělenému ze sociálních důvodů. Sama však nepožádala o prodloužení nájmu. Proto jí zástupci Odboru sociálních věcí radnice iniciativně kontaktovali s upozorněním, že se blíží konec lhůty pronájmu a že je třeba podat žádost o prodloužení.

Paní Badžová nakonec žádost podala. Přestože nedodržela lhůtu, podala totiž žádost v den zasedání Komise pro sociální a bytové otázky, komise její žádost přijala. Bohužel o dalším prodloužení nakonec nemohla rozhodnout, protože žádost byla neúplná. Proto dostala paní Badžová další možnost doložit potřebné doklady do září, kdy se komise znovu sejde.

Paní Badžová a její rodina tak užívá podpory městské části ve formě poskytnutí sociálního bytu po dobu už delší než 9 let. To je mnohem déle, než připouštějí „Zásady pro nakládání s byty v Praze 6“. Ty totiž umožňují celkovou dobu pronájmu bytu poskytnutého ze sociálních důvodů maximálně na dobu 5 let. Překročení pětiletého období doporučuje komise především v případech nemocných či invalidních spoluobčanů.

Povinnost pracovat pro získání nájmu k sociálnímu bytu rodina Badžových prokazatelně řešila tím, že v drtivé většině případů doložila potvrzení o zaměstnání z období, kdy se jednalo o prodlužování nájmu k bytu. Krátce po schválení nájmu pak zaměstnání zanechali. V případě, že v tento okamžik jsou Monika i Jan Badžovi bez pracovního poměru, radnice Prahy 6 je ochotna i schopna jim zaměstnání okamžitě poskytnout, a to od zítřka.

Paní Badžová i tisková zpráva Strany zelených uvádějí řadu nepravdivých informací. Podle paní Badžové i tiskové zprávy nepobírala paní Badžová nikdy žádné sociální dávky. Pravdou však je, že z peněz daňových poplatníků od roku 2002 paní Badžová obdržela částku 582 123 Kč.

Stejnou nepravdu uvádějí v souvislosti s nájmem bytu, kde dosud rodina Badžových bydlí. Paní Badžová tvrdila na dnešní tiskové konferenci, že zde platí nájem včetně služeb 6 800 korun. Zpráva Strany zelených, která tiskovou konferenci pořádala, však hovoří o nájmu necelé čtyři a půl tisíce korun. Skutečnost je opět jiná, čistý nájem paní Badžové činí 2 832 korun a kolik platí na službách je závislé na hospodárnosti této rodiny.

Ne neposlední, zato velmi závažnou lživou výpovědí, tentokrát v článku publikovaném na stránkách sdružení Romea, je nařčení, že radnice připravuje odebrání dětí rodině Badžových. Nejenže nikdy o ničem takovém neuvažovala, není to ani v její kompetenci. O takto závažných a krajních řešeních rozhoduje pouze soud. Takovéto tvrzení ze strany nadace je možné klasifikovat jako šíření poplašné zprávy se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími. Protože v tiskové zprávě Strany zelených se uvádí křivé nařčení, že předsedkyně Komise pro sociální a bytové otázky údajně „mezi čtyřma očima“ paní Badžové řekla, že „jim radnice odebere děti, pokud si neseženou bydlení“, zvažuje předsedkyně komise také podání trestního oznámení pro pomluvu. U všech jednáních řešících sociální problémy spoluobčanů byli vždy přítomni kromě předsedkyně komise i zapisovatel, další členové komise a zástupce sociálního odboru radnice. Nikdy tudíž nebyla s paní Badžovou o samotě, a nikdy uvedený výrok neřekla.

Strana zelených o sociální politice pouze mluví, jednání komisí se však neúčastní

Je s podivem, že tisková zpráva Strany zelených se vyjadřuje také o „asociální“ politice Prahy 6, na které se Strana zelených sama může podílet, případně o tom, že sociální práce Prahy 6 selhala. Strana zelených sama má možnost spoluvytvářet sociální politiku Prahy 6, protože je zastoupena v zastupitelstvu a má své zástupce ve všech příslušných komisích.

Problémem však je mizivá účast právě zástupců Strany zelených na všech jednáních komisí věnujících se sociální politice a sociálně-bytové politice Prahy 6. Např. právě jednání komise, která rozhoduje a doporučuje přidělování či prodlužování nájemních smluv k bytům ze sociálních důvodů, se zástupce Strany zelených zúčastnil za poslední rok z devíti možností pouze 4x! Jde o jednu z nejnižších účastí ze všech zastupitelských klubů. Zároveň jednání se samotnými žadateli o sociální ubytování, kterých za poslední rok proběhlo zhruba 60, se nezúčastnil ani jednou (!) žádný zástupce ze Strany zelených. Jednání jsou přitom přístupná každému členovi komise.

Jediná dosavadní aktivita zástupců Strany zelených v případě rodiny Badžových byla intervence předsedy zastupitelského klubu Strany zelených v Praze 6 Petra Hrdiny u starosty Prahy 6 Tomáše Chalupy. Hrdina požadoval, aby mimo schválená sociální pravidla byl případ rodiny Badžových posuzován jako výjimka. Starosta odmítl diskriminovat ostatní občany a doporučil zástupcům Strany zelených, aby v případě, že chtějí rodině Badžových skutečně pomoci, aby rodinu Badžových kontaktovali a pomohli jim alespoň se správným vyplněním žádosti.

Druhou aktivitou Strany zelených za dobu jejich působení v zastupitelstvu Prahy 6 v sociální oblasti bylo vystoupení na prosincovém jednání zastupitelstva, kdy zastupitelka Petra Kolínská navrhla odpuštění dluhu na nájemném z prostého důvodu, že „jsou přeci ty Vánoce“.

Třetí, poněkud kuriozní aktivitou byl telefonický hovor novinářky Lenky Kučerové, spolupracovnice zastupitele Martina Skalského, když se dotazovala vedoucí odboru sociálních věcí radnice, proč rodinu Badžových "pořád otravujeme, o co nám jde, do toho nám nic není, jestli pracují načerno." Vedoucí odboru sociálních věcí oponovala, že s tím zásadně nesouhlasí, protože v žádném případě nemůže podporovat práci načerno a daňové úniky.

Existence koordinátora pro národnostní menšiny je projev diskriminace

V Praze 6 byla v roce 2007 zrušeno pozice koordinátora pro národnostní menšiny. Jeho existence podle radních vyjadřuje diskriminační projev. Pokud totiž dochází k takovým situacím, že někdo má problémy jen proto, že patří k nějaké komunitě, tak řešením není diskriminovanou komunitu protěžovat a zvýhodňovat. Ale trestat ty, kdo diskriminují, případně jim v tom zabránit. A to právě změnou v legislativě a vytvořením jednotných pravidel. Není řešením zaměstnávat koordinátora pro národnostní menšinu a vytvářet pro ně speciální programy. Lze si však představit koordinátory pro seniory nebo pro lidi, kteří se po návratu z vězení chtějí začlenit do společnosti.

I to je důvod, proč v Praze 6 vznikl program Zdravá Šestka v jehož rámci existuje koordinátor pro prevenci drogových závislostí. Ale ať už jde o jakýkoliv program, jde o program otevřený všem. Proto nemůže vzniknout specialista pro Rómské nebo nerómské seniory. Přístup pracovníků sociálního odboru má být ke každému stejný, má pomáhat lidem, má je naučit, jak překlenout obtížnou sociální situaci a postavit se na vlastní nohy. Má jim pomoci z nejhoršího, ale zároveň je nesmí udržovat v nicnedělání. A radnice Prahy 6 chce, aby tento přístup ze strany sociálního pracovníka platil pro všechny stejně.Martin Šalek
tiskový mluvčí MČ Praha 6
msalek@praha6.cz
tel.  220 189 957
mob.  602 316 908
ICQ 199–901-370--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/socialni-politika-prahy-6-vychazi-z-principu-rovnosti-vsech-2008-07-03 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.