Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Na neplatiče také dojde

Na osmém jednání rady se rozhodovalo o dalším osudu dlužníků městské části, ale také o prodeji domů, finančních darech postiženým povodněmi nebo ekologických a volnočasových grantech.


Co dál s neplatiči? Rada rozhodla o výpovědi z nájmu deseti dlužníků, kteří na nájemném dluží městské části dohromady 1,2 mil. Kč. Radní navíc doporučili zastupitelům uzavřít splátkové dohody s 19 neplatiči nájemného v obecních bytech, dlužící městské části 475 tis. Kč a splátkové dohody se 4 dlužníky v nebytových prostorech, kde dluh dosáhl částky 490 tis. Kč. Rada také vzala na vědomí plnění splátkových dohod v celkové částce 2,1 mil. Kč, které zastupitelé schválili vloni v dubnu. Podle zprávy 13 ze 17 dlužníků své závazky vůči městské části buď neplní nebo plní nepravidelně. Celkový dluh neplatičů vůči městské části je zhruba 75 mil. Kč. V současnosti má Radnice Prahy 6 podáno téměř 2000 žalob na neplatiče. Dlužné nájemné se vymáhá tak, že se nejprve vyzve neplatič k dohodě na splátkovém kalendáři. Pokud neplatič řádně plní splátkový kalendář, může požádat o prominutí poplatků z prodlení. Rozhoduje o tom Rada městské části (do 100 tis. Kč) nebo Zastupitelstvo městské části (nad 100 tis. Kč). O prominutí penále se neuvažuje. Pokud k dohodě nedojde, je podána žaloby na nájemné a na výpověď z nájmu k soudu. Žaloba se podává až ve chvíli, kdy dlužné nájemné přesáhne 12 tis. Kč. Poté už rozhoduje soud. Ovšem až do vynesení rozsudku, tzn. i v průběhu žaloby, je městská část připravena splátkový kalendář dohodnout. Musí k tomu ovšem být i vůle neplatiče. Soud může nařídit vystěhování s poskytnutím přístřeší, vystěhování s poskytnutím náhradního ubytování a vystěhování bez nároku na náhradní ubytování. Pro případy rozsudku vystěhování se zajištěním přístřeší nebo náhradního ubytování má městská část Praha 6 možnost využít ubytovnu v Řeporyjích. Dobu náhradního ubytování schvalují radní. Je to závislé na situaci vystěhovávaného, zpravidla se náhradní ubytování poskytuje na měsíc až tři, může to být ale i na 14 dní. V současnosti je v Praze 6 evidováno 11 151 bytů, z toho ve vlastnictví Městské části Praha 6 je 10 900 bytů a 1 466 nebytových prostor. Prodej dvojdomu ve Veleslavíně Radní doporučili zastupitelům schválit prodej bytového dvojdomu v ul. Na Okraji ve Velaslavíně bytovému družstvu. V každém domě je po osmi bytech a kupní cena je téměř 2,5 mil. Kč. Prodej tohoto domu schválili zastupitelé již v dubnu 2001, teprve nyní je však návrh kupní smlouvy definitivní, zejména co do kupujícího subjektu a stanovení výše kupní ceny. V 1. až 6. etapě privatizace bylo schváleno k prodeji 584 domů. Po odečtení domů, které nebyly předloženy do Zastupitelstva hl.m.Praha pro nedostatky v zápisech v Katastru nemovitostí, domů, které byly vyřazeny na základě rozhodnutí Rady i Zastupitelstva a domů se změněným způsobem prodeje bylo třeba prodat 504 domů. Uzavřít či podepsat kupní smlouvu tak dnes zbývá u 26 domů. Je snahou tyto domy prodat ještě v tomto roce. Celková částka získaná z jejich prodeje by pak činila téměř 78 mil. Kč. Podle „Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy“ je kupní cena vždy vypočítána podle znaleckého posudku. V převážné většině případů však dokončení prodeje brání okolnosti, na které nemají nájemci bytů, či jimi založené právnické osoby žádný vliv. Jedná se zejména o spory, vedené s nájemci některých bytů a dotýkající se platnosti jejich nájemních smluv či byty, k nimž není nájemní smlouva uzavřena vůbec. Např. poměrně často se vyskytují úmrtí osamoceného nájemce bytu v domě (v některých případech těsně před uzavřením kupní smlouvy) znamená zjistit dědice, dohodnout se s nimi na vyklizení bytu, vypsat výběrové řízení na jeho pronájem, výběrové řízení vyhodnotit a uzavřít novou nájemní smlouvu a nového nájemce přijmout do družstva. Tato procedura může, zejména v případech komplikovaných dědických řízení, trvat i několik let. Finanční pomoc Speciálnímu domovu mládeže postiženému povodní Radní doporučili zastupitelům schválit poskytnutí finančního daru 60 tis. Kč z povodňového konta Prahy 6 Speciálnímu domovu mládeže SPMP Praha v Praze 6, Sedlec. Jedná se o první částku vyplácenou ze speciálního povodňového konta Prahy 6, které radnice zřídila během loňských povodní a na které dosud přispívali sami občané a také radnice organizováním různých charitativních akcí v minulém roce. Na kontě se podařilo nashromáždit částku 528 tis. Kč. Speciální domov mládeže je denní stacionář pro mentálně postiženou mládež. V Praze 6 v Roztocké ul. působí od roku 1995. Poskytuje péči dvaceti mentálně postiženým občanům, z nichž šest jich je občany Prahy 6. Zařízení bylo v srpnu 2002 vážně postiženo povodní. Celková výše škody je odhadována na 3,5 mil. Kč, z toho škoda na vnitřním vybavení činí cca 620 tis. Kč. Speciální domov mládeže požádal městskou část Praha 6 o finanční dar v libovolné výši, který by pomohl v co nejkratší době vybavit zařízení pro provoz. Finanční pomoc sboru dobrovolných hasičů Rada odsouhlasila poskytnutí finančního příspěvku 70 tisíc Kč na opravy a doplnění povodněmi poškozené výstroje Občanského sdružení - Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje. Během loňských povodní zajistila radnice pro dobrovolné, ale i profesionální hasiče materiální výpomoc – speciální obleky, přilby, masky a filtry. Jednotka dobrovolných hasičů z Lysolají byla po dobu loňských srpnových povodní plně nasazena a dobrovolně vypomáhala na celém území Prahy 6. Místa jejich nasazení v rámci záchranných prací byly při kulminaci hladiny Vltavy např. v Papírenské, v Sedlci, v Šáreckém údolí, v Podbabě a Podbabské ul., kde vypomáhali při likvidačních pracech v souvislosti s odstraňováním následků povodní – odčerpávání vody za sklepních prostor domů, vynášení zničených věcí a naplavenin z domovních prostor. Všichni členové sboru dobrovolných hasičů pracovali v době povodní s plným nasazením bez ohledu na své osobní volno a stav jejich vybavení a to vždy s ohledem na prvořadou pomoc občanům. Nasazení této jednotky je zmíněno a velmi kladně hodnoceno i v souhrnné povodňové zprávě m.č. Praha 6, kterou již vloni na konci září schválili zastupitelé. Pronájmy bytů, ubytovny a prodloužení nájemních smluv Radní schválili pronájem bytu na jeden rok zaměstnancům Obvodního ředitelství Policie České republiky Praha 6. Jeden policista plní úlohu policejního inspektora, druhý žadatel – policistka – začala také v roli policejního inspektora a záhy byla jmenována vyšetřovatelem. Oba policisté se aktivně zajímají o problematiku práce policie, své úkoly zpracovávají v požadované kvalitě a s maximálním urychlením. Radní zároveň prodloužili nájemní smlouvy o jeden rok šesti zaměstnancům Obvodního ředitelství Policie České republiky Praha 6 a jednomu strážníkovi – okrskáři Městské police. Mezi policisty Policie České republiky jsou jak specializovaní policisté, zaměstnanci kriminální policie, policejní inspektoři nebo pracovníci cizinecké policie. Všichni zaměstnanci jsou přínosem v boji proti kriminalitě nejen na území městské části. Rada schválila pronájmy bytů ze sociálních důvodů čtyřem žadatelům. Dva žadatelé získali pronájem na jeden rok, další na dva, resp. na tři roky. Radní odsouhlasili ubytování učitelky ZŠ Petřiny – sever v ubytovně v Dejvicích na jeden rok. Učitelka působí na škole již čtvrtým rokem a patří k oporám I. stupně. Spolupůsobí v programu Začít spolu, jenž je rodiči dětí vysoce oceňován a jeho aplikace přivádí do této školy zájemce ze širokého okolí. Ředitelka školy hodnotí učitelku jako profesionálně velmi kvalitní, spolehlivou a iniciativní. V minulosti se učitelka pokusila řešit svou bytovou otázku formou podnájmu, který však k neúnosným podmínkám byla nucena opustit. Odměny strážníkům a policistům Rada schválila poskytnutí finanční odměny nejlepším strážníkům městské policie a Policie ČR. Radní chtějí poskytováním motivačních faktorů přispět ke stabilizaci strážníků a policistů na území Prahy 6. Proto se např. finančně ohodnocuje soutěž o nejlepšího strážníka MP a nejlepšího policistu PČR nebo jsou podporováni strážníci MP v jejich dalším vzdělávání. Jako nejlepší pracovník za rok 2002 bude odměnou 15 tis. Kč oceněn strážník okrsku č. 21. Své úkoly vyplývající z jeho funkce plní samostatně a na vysoké úrovni. Vystupuje taktně a přiměřeně okolnostem. Má dostatek odborných vědomostí a dovedností. Odměnu 40 tis. Kč získá také kolektiv policistů linky 158 jako nejlepší pracovní kolektiv. Kolektiv policistů linky 158 je tým deseti policistů, kteří jsou ochotni plnit uložení úkoly i nad rámec služebních povinností. Při své činnosti poskytují pomoc občanům a značnou měrou se podílejí na zadržování pachatelů, jejichž protiprávní jednání je oznamováno na uvedenou tísňovou linku 158. Mimo jiné plní i úkoly při zajišťování bezpečnostních opatření a vzniku mimořádných událostí, např. při povodních v roce 2002. Dva okrskáři Městské policie navíc získají mimořádnou finanční odměnu 12 500 Kč, přestupková pracovnice dostane 15 tis. Kč a jedna policistka - policejní inspektorka Policie České republiky získá také 15 tis. Kč. Všechny odměněné navrhly ředitelé Městské policie nebo Policie ČR v Praze 6. Granty v oblasti zájmových aktivit v roce 2003 Rada doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí finančních příspěvků na granty v oblasti zájmových aktivit, tzn. kultury, sportu a volného času v celkové částce cca 1,4 mil. Kč. Do grantového řízení se přihlásilo celkem 156 projektů od 84 žadatelů. Vybráno jich bylo 86. Hodnocení bylo vedeno snahou ocenit co největší počet kvalitních projektů. Členové komisí přihlíželi mj. k naplňování podmínek stanovených programovými okruhy, k reálnému dopadu na život obyvatel Prahy 6 a v neposlední řadě i k pozitivním zkušenostem s činností jednotlivých žadatelů. Zvláštní pozornost byla věnována projektům podporujícím vědomí přináležitosti ke komunitě obce, společné rodinné aktivity, péči o mládež apod. Mezi vybranými projekty jsou např. SK Střešovice na dokončení rekultivace fotbalového hřiště a vybavení a úpravy hlavního a náhradního hřiště včetně hlediště a interiéru kabin s částkou 150 tis. Kč, TJ Sokol Praha – Dejvice s částkou 80 tis. Kč na celoroční činnost jednoty podle tradic TJ Sokol pro děti, mládež a dospělé a na náhradu za vyplavené smluvně pronajaté tábořiště, Centrum volného času Bilbo s částkou 76 tis. Kč na podporu dlouhodobé činnosti centra volného času, zaměřeného na práci s dětmi a mládeží a také na tvůrčí dílny různých oborů pro seniory a pro neorganizované děti a mládež, Klub PPS Sedmihlásek s částkou 55 tis. Kč na podporu soustavné a dlouholeté činnosti dětského pěveckého souboru Sedmihlásek, Archaia s částkou 50 tis. Kč na aktivity a akce archeologického parku Liboc seznamující zájemce s archeologií i historií Prahy 6, apod. Vyhlášení 2. kola ekologických grantů Rada souhlasí s návrhem druhého kola grantových oblastí pro ekologii pro rok 2003. Žádosti o udělení grantu, podané v souladu s pravidly schválenými radou, projednala Komise pro životní prostředí. Druhé kolo bylo vyhlášeno proto, že finanční prostředky určené na ekologické granty nebyly v prvním kole vyčerpány. V druhém kole bude rozděleno zhruba 140 tis. Kč. Žádost o udělení grantu musí být podána na jednotném formuláři, který je k dispozici v Informačních kancelářích ÚMČ Praha 6 (Čs. armády 23, Bělohorská 110, Vlastina 34) a na www stránkách ( www.praha6.cz Žádost musí být doručena nejpozději do 10. března 2003 do 10 hodin do podatelny ÚMČ Praha 6. Tematické oblasti druhého kola  Příspěvek na opuštěná zvířata  Propagační činnost  Příspěvek na úpravy veřejně přístupných prostranství, dětských hřišť a sportovišť  Vydávání publikací zaměřených na ekologii, ochranu přírody apod.  Projekty k revitalizaci území, které byly zasaženy povodní  Podpora aktivit v přírodním prostředí podporující zdravý životní styl Martin Šalek tiskový mluvčí ÚMČ Praha 6 tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/na-neplatice-take-dojde-2003-02-06 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz