Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Tajemník

zejména

1. Plní úkoly  statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů.

2. Odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

3. Je nadřízen všem zaměstnancům  MČ zařazeným do ÚMČ.

4. Účastní se zasedání  ZMČ a RMČ s  hlasem   poradním.

5. Zabezpečuje prostřednictvím vedoucích odborů plnění usnesení zasedání ZMČ.

6. Zabezpečuje plnění úkolů, vyplývajících z jednání RMČ, pokud nejsou uloženy starostovi, zástupcům starosty a uvolněným členům ZMČ .

7. Zabezpečuje vedení Registru oznámení ve smyslu znění § 14 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění

8. Koordinuje činnost vedoucích odborů, která vyplývá z příkazů starosty, zástupců starosty a uvolněných členů ZMČ .

9. Řídí činnost vedoucích odborů  ÚMČ.

10. Řídí a odpovídá za výkon činnosti   ÚMČ.

11. Zabezpečuje  kontrolní činnost ÚMČ.

12. Zajišťuje výkon činnosti  KT, OSL a PO.

13. Zajišťuje výkon činnosti odborů vykonávajících státní správu v přenesené působnosti, a to OVV, OV, ŽO, OEOOD a ODŽP.

14. Koordinuje činnost interního auditora v rozsahu dispozic daných starostou MČ Praha 6.

15. Koordinuje činnost odborů ve věcech správy místních poplatků.

16. Navrhuje  RMČ organizační strukturu ÚMČ a její změny.

17. Předkládá RMČ návrhy  na jmenování a odvolání  vedoucích odborů.

18. Rozhoduje při kompetenčních nejasnostech mezi odbory a o  podjatosti vedoucích odborů ÚMČ

19. Pověřuje vedoucí odborů a ostatní zaměstnance zastupováním MČ Praha 6 v jednotlivých případech nebo ve stanoveném rozsahu.

20. Jmenuje vedoucí oddělení.

21. Stanovuje plat všem zaměstnancům  MČ Praha 6. 

22.Přiznává odměny zaměstnancům  MČ Praha 6.

23. Stanovuje pravidla činnosti ÚMČ formou svých příkazů, zejména vydává pracovní řád, spisový, archivní a skartační řád.

24. Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti je odpovědný  RMČ a starostovi, v oblasti přenesené působnosti je odpovědný starostovi.

25. Má právo používat závěsný odznak se státním znakem ČR při příležitosti skládání státoobčanského slibu  žadatelů o udělení občanství ČR.

26. Vykonává funkci administrátora pro datovou schránku.

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/struktura_tajemnik ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz