Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Ing. Jan Holický, MBA (fotka)
Ing. Jan Holický, MBA
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře tajemník ÚMČ

Otázky a odpovědi

Téma: Činnost Úřadu Městské části Praha 6, výkon státní správy


Dobrý den.
Bydlíme na výše uvedené adrese. S námi bydlí i maminka (Nina Zelenková), která je nemohoucí. Potřebuji prosím vědět na koho a kdy se obrátit, aby k nám domů v den voleb do Poslanecké sněmovny někdo přišel z volební komise našeho obvodu a ona mohla odvolit doma. Předem Vám děkuji za odpověď. Feřtr Jiří

[12.10.2017] nová otázka Jiří Feřtr

Vážený pane,

je možné telefonicky u Bc. Lucie Háskové nebo Mgr. Anny Palasové (odbor vnitřních věcí Úřadu m.č. Praha 6 - tel.č. 220 189 772 nebo 220 189 750) požádat pro maminku o hlasování mimo volební místnost. Sdělený požadavek bude tlumočen členům volební komise, kteří za ní v den voleb zajdou s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Případně je možné v den voleb (v čase, kdy probíhá hlasování) kontaktovat přímo členy volební komise a domluvit s nimi takovou "návštěvu".
Telefonní kontakty na jednotlivé volební okrsky jsou uveřejněny na webu Prahy 6 v rubrice VOLBY 2017.

S pozdravem

Jan Holický

[16.10.2017]

Dobrý den,
už třikrát jsem nedostal volební lístky domů. Vím, že je mohu obdržet i ve volební místnosti, ale to považuji za nerovnoprávnou možnost, nadto se vždy dlouho rozmýšlím, tedy rozmýšlel jsem se, dokud mi byly volební lístky doručovány. Prosím, předejte případně tento dotaz někomu, kdo by na něj odpověděl; na stránkách Volby, resp. Volební komise jsem žádný prostor pro dotazy nenašel.
Vlastimil Hála

[19.09.2017] nová otázka Vlastimil Hála

Vážený pane Hálo,

v případě, že se osoba doručující hlasovací lístky nedostane ke schránce voliče, vyvěsí na jeho dveře domu písemné upozornění s uvedením termínu, kdy učiní druhý pokus o doručení lístků.
V případě, že ani podruhé není pokus úspěšný, vylepí na dům oznámení o čísle volebního okrsku a volební místnosti s informací, že hlasovací lístky obdrží volič ve volební místnosti.
Takové skutečnosti (popř. i situace, kdy je schránka rozbitá, či chybí úplně apod.) vyznačí následně do seznamu voličů.
V tuto chvíli však již takové záznamy z minulých let nemáme k dispozici a není proto možné přesně určit příčinu.
Lhůta pro roznášení hlasovacích lístků při těchto volbách končí dnem 17.10.2017.
Pokud dlouhodobě nedostáváte hlasovací lístky máte možnost si je osobně vyzvednout počínaje pondělkem 02.10.2017 přímo na odboru vnitřních věcí (1. patro, dv.č. 126) nebo se telefonicky domluvit na způsobu doručení a to u sl. Lucie Háskové, tel.č. 220 189 772.

S pozdravem

Jan Holický

[27.09.2017]

Vážený pane tajemníku,
na webu hlavního města Prahy je vystaven k připomínkování do 9.3.2017 návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 7/2016 SbHMP, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých je (zkráceně řečeno) zpoplatněné parkování. Vystavili jej však bez toho podstatného, tedy příloh s konkrétním vymezením. Na návrh jejich doplnění zatím (k 10.2.2017 ráno) nereagovali.
Má městská část Praha 6 k dispozici přílohy týkající se naší městské části?
Pokud ano, mohla by je vystavit na svém webu?
Děkuji.
S pozdravem
Josef Jůza

[10.02.2017] nová otázka Josef Jůza

Vážený pane Jůzo,

děkuji Vám za Váš podnět. Materiál zpracovaný příslušným Odborem rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy a logicky je tedy věcí uvedeného odboru předmětný materiál poskytnout nejen městským částem, ale všem zainteresovaným občanům hlavního města Prahy například prostřednictvím svých web. stránek.
Jak jsem byl informován, zodpovědný zástupce MHMP na Vaše dotazy a připomínky obratem reagoval ve dvou sděleních ze dne 10.02.2017, přičemž Vám poskytnul požadované přílohy, jakož i vysvětlení jejich celkového nezveřejnění.
S ohledem na velmi úzkou specializaci materiálu a jeho velikost nepovažujeme za vhodné příslušné přílohy zveřejňovat samostatně na webu Prahy 6, neboť samotné ztvárnění přílohy bez podrobnějšího velmi složitého vysvětlení celého schvalovacího procesu by mohlo přispět ke zhoršení přehlednosti celého stávajícího i připravovaného rozsahu zón placeného stání.
Každopádně Vás mohu ujistit, že na tvorbě materiálu se naše městská část aktivně podílela a tento zahrnuje veškeré naše požadavky, které budou následně dále precizovány při schvalování opatření obecné povahy ve věci umístění konkrétního dopravního značení v dotčených oblastech s možností aktivního zapojení veřejnosti.

S pozdravem

Jan Holický

[20.02.2017]

Vážený pane tajemníku, otázka je sice z oblasti dopravy, ale té části, která spadá do státní správy:
V ulicích Střešovické a Na Petřinách byla loni vyznačena místa pro přecházení vozovky na místech, kde jsou stavebně vybudována (například na opačných koncích tramvajových nástupišť než přechod pro chodce). Budou podobně vyznačena i na Bělohorské? Osobně bych to uvítal.
S pozdravem
Josef Jůza

[05.02.2017] nová otázka Josef Jůza

Vážený pane Jůzo,

je skutečností, že donedávna nebylo možné tzv. místa pro přecházení značit. Až současná legislativa (vyhláška č. 294/2015 Sb.) zavádí vodorovné i svislé dopravní značení (A 12a, V 7b), které toto umožňuje. S prvními instalacemi nového dopravního značení se lze již dnes na komunikacích městské části setkat.
Odbor dopravy a ŽP vznesl před časem k metodicky řídícímu orgánu (ODA MHMP) dotaz s akcentem na celoměstské sjednocení metodiky při uplatňování nové úpravy. Bohužel, zatím jsme ještě odpověď neobdrželi. Každopádně ale s doznačením stávajících míst pro přecházení počítáme, mj. i proto, že neoznačená místa pro přecházení nejsou pro řidiče dobře viditelná a může tak snadno dojít ke kolizi s chodcem, zejména v případech, kdy chodec mylně předpokládá, že na místech pro přecházení má stejná práva, jako při přecházení přechodu pro chodce (dopravní značky IP 6, V 7a).

S pozdravem

Jan Holický

[09.02.2017]

Dobrý den, zajímalo by mne, jestli Městská část pro Prahu 6 nějak upravuje otázku hluku v souvislosti rušením nájemců v sobotu neděli a státní svátky. Konkrétně v našem domě se přestavuje bývalý obchod a hluk se nepříjemně ozývá po celém domě. Toto rušení je velmi nepříjemné. O upozornění na nadměrný hluk v souvislosti s přestavbou, popř. upozorněním správce objektu si nejsem vědom. Jsou tedy nájemci a užívatelé nebytových prostor povinni se zdržet jakéhokoli nadméěrného hluku v těchto dnech? Popř. jsou povinni vyvěsit nějaké upozornění? Děkuji za objasnění a přeji hezký den.

[15.01.2017] nová otázka Michal Potočný

Vážený pane Potočný,

hl. m. Praha nemá v současné době tzv. "hlukovou vyhlášku", která by regulovala činnosti, které způsobují hluk a jsou prováděny v čase mimo hodiny nočního klidu nebo například ve dnech pracovního klidu, státní svátek apod. Noční klid je stanoven od 22.00 hod. do 06.00 hod., kdy za jeho porušení je možné uložit sankci dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, do výše 10.000 Kč. Nájemci a uživatelé nebytových prostor v hodinách mimo noční klid nejsou povinni v rámci stavebních úprav zdržet se nadměrného hluku (dost dobře nelze realizovat stavební úpravy nehlučně), nejsou také povinni vyvěsit nějaké upozornění na nadměrný hluk pro ostatní nájemníky, byť v rámci zachování dobrých sousedských vztahů to považujeme za vhodné. Samozřejmě takovéto osoby musí dodržet povinnosti, které jim ukládá zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, pro realizaci stavebních úprav.

S pozdravem

Jan Holický

[23.01.2017]

Vážený pane Holický

Obracím se na Vás, protože jak TSK(parkuj v klidu), tak info linky k ZPS nejsou schopni mi odpovědět na moji otázku(pokud se vůbec dovolám).
Rád bych věděl, zda se bude s dosavadním systémem parkování ve Vokovicích hýbat.
Fialové zóny jsou naprosto žádnou variantou pro nerezidenty.

Modelový příklad týkající se přímo mojí osoby. Nemám v Dejvicích přihlášené trvalé bydliště a zatím si ho nehodlám přehlašovat.
Bydlím v bytě mé přítelkyně v Kamerunské ulici. Doposud jsem parkovával vůz v Nigerijské ulici, kde je místa habaděj a přes noc tam krom mého, stálo jedno nebo dvě další auta.
Ráno, při odjezdu do práce, jsem se plynule vystřídal s majiteli vozů se středočeskou poznávací značkou, kteří zde vůz nechali a dál pokračovali MHD,
odpoledne při návratu z práce to proběhlo stejným způsobem.

Chápu, že chcete i přes absenci parkovacích domů, či záchytných parkovišť vyštvat středočechy z okolí stanic metra, ale proč proboha nezměníte alespoň parkovací dobu na hodinách u fialových zón?
V ostatních částech Prahy s ZPS mají logicky nastavené placené parkování od 8 do 18ti hodin. Rád bych tedy věděl, zda budete s hodinami hýbat nebo kde mám parkovat.

Budu očekávat Vaši odpověď a blokovat místa rezidentům, kteří bydlí v okrajových částech zóny.

Děkuji a jsem s pozdravem,
Ladislav Havel

[02.09.2016] nová otázka Ing. Ladislav Havel

Vážený pane inženýre,

děkuji za Váš podnět k projektu zón placeného stání (ZPS). Vzhledem k tomu, že zóny byly zprovozněny dne 24.08.2016 a jsme tedy v podstatě ve fázi zkušebního provozu, evidujeme celou řadu připomínek či návrhů na změnu. Každý bude individuálně vyhodnocen a následně projednán se zástupci hlavního města Prahy. Změna časové působnosti patří mezi opakující se požadavky, proto o ní bude nepochybně velmi podrobně jednáno.

S pozdravem

Jan Holický

[12.09.2016]

Radnice prahy 6 má podle údajů na dveřích otevřeno mimo pondělí a středu do 16:00. Jak je možné, že odbor evidence obyvatel a osobních dokladů má zkrácenou pracovní dobu úterý a čtvrtek do 14:30 a přes oběd (1 hodina?!)úplně zavřeno?

[30.08.2016] nová otázka Ing Pavel Langer

Vážený pane inženýre,

u vstupu do úřadu městské části Praha 6 jsou uvedeny následující informace:

Úřední hodiny
Po a St 08:00 - 18:00 hod

Podatelna, pokladny, informační kancelář
Po 08:00 - 20:00 hod.
Út 08:00 - 16:00 hod.
St 08:00 - 18:00 hod.
Čt 08:00 - 16:00 hod.
Pá 08:00 - 14:00 hod.

Úřední hodiny platné pro celý úřad jsou tedy pondělí a středa od 8 do 18 hodin nepřetržitě (tj. bez polední pauzy). Tyto úřední hodiny jsou rozšířeny u agend, které to svým charakterem umožňují. Odbor evidence obyvatel a osobních údajů, který vyřizuje mj. občanské průkazy a pasy má rozšířené úřední hodiny v úterý a čtvrtek 08:00 - 12:00 a 13:00 - 14:30 hod. a v pátek 08:00 - 12:00 hod. Je pravdou, že tyto úřední hodiny nejsou speciálně vypsány na dveřích úřadu a přestože to nečinilo žádné významné potíže, děkuji Vám za podnět ke zlepšení informování občanů. Pracovníci uvedeného odboru odbaví denně v průměru cca 300 osob, přestávka neslouží pouze k obědu, ale též k dalším administrativním záležitostem souvisejícím s náplní práce.

Pro Vaši informaci doplňuji, že podatelna, pokladna a informační kancelář (agendy Czech Pointu - výpisy z některých registrů, ověřování listin, apod.), které se nacházejí ve vstupní hale úřadu a a zajišťují nejběžnější a nejčastější kontakt úřadu s veřejností, mají rozšířené úřední hodiny tak, jak je uvedeno na dveřích úřadu. Podrobnosti je možné nalézt též na webu www.praha6.cz u jednotlivých odborů. Pochopitelně je možné (umožňuje-li to organizace práce) domluvit na návštěvě i mimo výše zmíněné úřední hodiny.

S pozdravem

Jan Holický

[31.08.2016]

Vážený pane tajemníku, obracím se na Vás s dotazem k postupu stavebního úřadu městské části Praha 6. V souvislosti s přáním vlastníků našeho SVJ jsme zahájili práce na výstavbě dvou výtahu. Součásti podkladů, které SÚ ÚMČ Praha 6 vyžaduje pro společně řízení o územním rozhodnuti a stavebním povoleni jsou i vyjádření dvou odborů ÚMČ. Má otázka zní, proč si stavební úřad po podání žádosti tyto vyjádření od dotyčných odborů nezajistí vnitřními procesy úřadu a musíme je cestou projektanta zajišťovat předem. Odvolávám se na ustanovení paragrafu 6, odst. 2, věty první z.č. 500/2004 správní řád, která praví, že "správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje". Schodou okolnosti jsme byl účastníkem konference ISSS v Hradci Králové počátkem dubna, kde náměstkyně MV pro veřejnou správu a legislativu paní Vildumetzová hovořila na téma "přátelského úřadu". Výše uvedeny postup SÚ ÚMČ mi však přátelský nepřipadá.
Předem děkuji za Vaši odpověď
S pozdravem
Ivanko

[19.04.2016] nová otázka Mgr. Karol Ivanko

Vážený pane magistře,

děkuji Vám za věcný dotaz směřující ke zkvalitnění výkonu veřejné správy na úrovni Úřadu městské části (dále ÚMČ) Praha 6. Zjednodušení administrativní zátěže je i cíl vedení našeho úřadu, ale v některých záležitostech nezbývá, než postupovat dle zákonných ustanovení.

Odbor výstavby ÚMČ Praha 6 (stavební úřad) je orgánem působícím v oblasti přenesené působnosti (státní správy). Stavební úřad, jako orgán státní správy postupuje při své činnosti zejména podle stavebního zákona. Správní řád se použije tam, kde tyto postupy nejsou upraveny, tj. postupy upravené ve stavebním zákonu mají přednost před postupy upravenými ve správním řádu.
Z vašeho dotazu vyplývá, že předmětem projednání je žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve spojeném řízení. Náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a doklady, které je povinen žadatel k žádosti připojit, jsou upraveny v ust. § 86 stavebního zákona. Náležitosti žádosti o vydání stavebního povolení jsou upraveny v ust. § 110 stavebního zákona. Z obou těchto ustanovení vyplývá, že žadatel musí k žádosti předložit závazná stanoviska, resp. rozhodnutí dotčených orgánů. Proto si stavební úřad nemůže sám zajistit vydání těchto stanovisek namísto žadatele. V daném případě nelze využít ani ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a požadovat vydání tzv. koordinovaného stanoviska, neboť stanoviska, jejichž předložení je požadováno jsou vydávána sice různými odbory jednoho úřadu, jeden z nich je však orgánem jehož působnost je v oblasti samosprávy a druhý z nich působí v přenesené působnosti. Tedy podmínky pro využití tohoto ustanovení nejsou splněny.

Stavebník tedy má povinnost zmíněná stanoviska předložit k žádosti podávané ke stavebnímu úřadu. Uvedený postup je i v zájmu samotného žadatele a to z důvodu, že např. dotčený orgán může mít k věci připomínky, které mohou vést ke změně projektu. Nejedná se tedy o formální souhlas, ale o věcné posouzení projektu. Případnou změnu projektu může zajistit pouze zpracovatel projektu (stavební úřad nemůže upravovat jemu předložený projekt).

Ještě jednou Vám děkuji za Váš dotaz. Nepochybně je i naším cílem, vybudovat "přátelský úřad" tam, kde to právní prostředí umožňuje.

S pozdravem

Jan Holický

[25.04.2016]

Vážený pane Holický,
chtěl bych se zeptat na fungování tohoto systému Otázek a odpovědí při změně ve složení Rady MČ: Dosud nezodpovězené otázky směřované k odvolaným radním budou přesměrovány jejich nástupcům, zodpoví je jejich původní adresáti, nebo (což bych nerad) budou v případě zájmu na zodpovězení být položeny znovu?
Viděl bych jako logické jejich přesměrování podle obsahu tomu, kdo má danou problematiku v působnosti.
S pozdravem
Josef Jůza

[03.12.2015] nová otázka Josef Jůza

Vážený pane Jůzo,

změny působností starosty, zástupců starosty, uvolněných členů ZMČ pro výkon funkce a ostatních členů RMČ byly schváleny usnesením RMČ č. 923/15 dne 02.12.2015.
V tomto duchu byly přerozděleny i v přehledu otázek v rámci diskusního fóra.

S pozdravem

Jan Holický

[14.12.2015]

Opět Váš krizový tým, při oznámení odpojení plynu v ulici Na Hutích, reagoval stejně rychle jako při problému s pitnou vod. Je mi jasné, že již bylo po pracovní době. NA MÍSTĚ HAVÁRIE V 15 hod. NIKDO Z KRIZOVÉHO ŠTÁBU NEBYL NEBO SE NECHAL ZAPÍRAT, ověřeno PČR 263809.
S pozdravem Bicek

[31.08.2015] nová otázka Jaroslav BICEK

Vážený pane Bicku,

dovolte mi abych reagoval na Váš mail ohledně kritiky krizového štábu.

Úlohou krizového řízení MČ Praha 6 za mimořádných událostí, při kterých zasahují složky Integrovaného záchranného systému (IZS), mezi něž patří Policie ČR, Hasičský záchranný sbor či Zdravotní záchranná služba, je především starost o občany Prahy 6, aby například při evakuaci za požáru, povodní, nálezu trhavin, výbuchu plynu, úniku škodlivin apod. nezůstali bez přístřeší a zajištění životně důležitých potřeb. Službu konající pracovník krizového řízení MČ Praha 6 je cestou Operačního střediska - Krizového štábu hl. m. Prahy (OS KŠ HMP) vyrozuměn, zda velitel zásahu za složky IZS požaduje či nepožaduje součinnost krizového řízení MČ Praha 6. Při tomto vyžádání pak zástupce krizového řízení MČ Praha 6 na místo dorazí a řeší požadovanou součinnost, vč. zajištění výše zmíněných potřeb mimořádnou událostí postižených občanů.

Včera, 31.8. 2015 ve 13:34 jsme obdrželi informativní zprávu od OS KŠ HMP, že " je požár plynové připojky na křižovatce ulic Na Hutích a Dejvická, pravděpodobně způsoben dělníky, kteří pracovali na opravě přípojky. Okolí bylo uzavřeno, výbuch nehrozí..."
Pracovník krizového řízení bezodkladně kontaktoval službu konajícího pracovníka střediska krizového štábu HMP, s žádostí o upřesnění rozsahu mimořádné události a s ověřením, zda je či bude nutná součinnost městské části. Byl ujištěn, že v danou chvíli součinnost nutná není, zásahu velí HZS a v případě potřeby budeme o součinnost požádáni.


V 15:30 hod. pracovník krizového řízení radnice ověřil situaci na místě požáru a navázal osobní kontakt s velitelem zásahu za hasiče HZS. Ten potvrdil, že žádnou součinnost od MČ Praha 6 nepožaduje. Následně byla kontaktována i velitelka zásahu za PČR, za MOP Dejvice přítomna npor.Mgr. Josefa Jelínková, ve spolupráci s PČR byl přivolán správce domu Na Hutích 7 (Líšno Consulting a.s. - pí R.Doudová) a byly zpřístupněny suterénní prostory a byty. Zároveň byla kontaktována společnost PRE pro znovuobnovení dodávky elektrické energie k zajištění možnosti návratu občanů do bytů v tomto domu.

Vzhledem k tomu, že požár, následné opravy a s tím související omezení v lokalitě vyžadovaly delší čas (pro chodce a dopravu byla uzavřena křižovatka ulic Dejvická - Na Hutích a odpojen plyn a el.energie v níže vypsaných vchodech), byl vznesen z preventivně bezpečnostních důvodů požadavek na rozeslání informativní sms zprávy občanům přihlášených do systému. Následně byly publikovány další aktuální informace na radniční web a na facebook.

V cca 16.20hod. tisková mluvčí za MČ Praha 6 - Edita Valentová hovořila se zástupci médií přímo na místě.
V cca 17.30h. jsem byl přítomen osobně a upřesnil jsem zajištění případného nouzového ubytování občanů vchodu č.7 v ul. Na Hutích. Občané ostatních domů v okolí požáru a mimo odpojení plynu v ulicích Na Hutích č.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a Národní obrany č. 23 nebyli požárem s havárií plynu nijak postiženi.

V důsledku havárie plynu a likvidace požáru byl dle informací výjezdové čety Pražské plynárenské odpojen plyn v domech na ulici Na Hutích č.7, 9, 11, 13 + 8, 10, 12, 14 a za rohem v přilehlé ulici Národní obrany č. 23 a vypnut el.proud ve vchodu č.7, z něhož bylo při požáru evakuováno 7 občanů zde bydlících. V průběhu večerních hodin havarijní četa Pražské plynárenské odpustila vodu z plynového potrubí zatečenou v důsledku zásahu hasičů a následně natlakovala potrubí. Po kontrole hasičů na výši zamoření plynem ve vchodu č.7, kdy hodnoty zamoření již poklesly pod míru ohrožení, byl zaměstnaci PRE zapnut el.proud pro tento vchod a občanům umožněn opětovný vstup.

Oprava havárie plynu pak pokračovala do ranních hodin dne 1.9.2015. V 08.30h. na místo přijeli hasiči HZS HMP a PČR k provedení následných kontrol případného úniku plynu ve vchodu č. 7 po provedených opravách. Zaměstnanci Pražské plynárenské následně provedli natlakování plynových rozvodů a k 20 hodině dne 1.9.2015 byla až na vyhořelou pobočku České spořitelny a.s. (roh ulic Dejvická 50 - Na Hutích 7) obnovena dodávka plynu do všech shora uvedených domů.

S pozdravem

Jan Holický

[02.09.2015]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=43 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz