Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Odbor správy majetku - náplň činnosti

I. H l a v n í   ú k o l y

 

V oblasti samostatné působnosti odbor zajišťuje evidenci a využívání nemovitého a movitého majetku HMP, svěřeného MČ Praha 6. Připravuje návrhy dispozic s tímto majetkem, zajišťuje řádné nakládání s domovním a bytovým fondem, nebytovými prostory, pozemky svěřenými HMP do správy MČ Praha 6.  Zajišťuje kontrolní činnost v souvislosti s přímým výkonem správy a hospodařením domovního a bytového fondu prostřednictvím správních firem s důrazem na dodržování a plnění uzavřených smluv.

Zajišťuje úkoly, spojené  se zdaňovanou činností MČ Praha 6 včetně nakládání s majetkem.

Jako odvětvový odbor kontroluje a dohlíží na hospodaření akciové společnosti SNEO, a.s.

 

II. O r g a n i z a č n í   č l e n ě n í

 

1.  Oddělení bytů,  nebytových prostor a technické správy

2.  Oddělení majetkoprávní

3.  Oddělení ekonomiky a evidence majetku

 

III. N á p l ň   č i n n o s t i   o d b o r u

 

1.      Oddělení bytů, nebytových prostor a technické správy

Vede agendu smluvních vztahů k bytům a nebytovým prostorům ve vlastnictví HMP svěřených MČ Praha 6, zabezpečuje výkon agend souvisejících s řádným užíváním bytů jako např. jejich pronájem, přechod nájmu, výměnu bytů a jeho uvolnění od neoprávněných uživatelů apod. a nebytových prostor jako např. pronájem, převod, podnájem apod.

Vykonává kontrolní činnost vůči správcům v souvislosti s přímým výkonem správy bytového a nebytového fondu, kontroluje faktické provedení jednotlivých povinností správců daných smlouvou včetně návrhu řešení v případě neplnění těchto povinností.

 

1.1.   Postupuje při vyřizování žádostí o pronájem bytu a o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v souladu se Zásadami a podmínkami pro nakládání s byty .

1.2.   Vyřizuje ucelenou agendu nebytových prostor:

-          rozšíření, resp. změnu účelu nájmu, o změnu činnosti (sortimentu)

-          žádost o stažení výpovědi

-          stažení žaloby na vyklizení

-          souhlas se společným užíváním nebytového prostoru

-          převody nájemních smluv

-          pronájem nevyužívaných společných částí domu k rekolaudaci na nebytové

-          podnájem nebytových prostor

-          připsání (odepsání) společníka

-          umístění sídla společnosti.

1.3.   Vyřizuje agendu:

-          bytových náhrad a přístřeší

-          vznik společného nájmu)

-          rekolaudace bytů na nebytové prostory

-          slučování bytů

-          přerozdělování bytů

-          rozšiřování bytů o společné prostory

-          žádostí o podnájem bytů

-          umístění sídla právnické osoby v bytě

-          pronájmu bytu „azylantům“

-          pobytu cizozemce v obecním bytě

-          souhlasu pronajímatele s přijetím další osoby do bytu  po sjednání nájemní smlouvy.

1.4.   Vede evidenci volných bytů.

1.5.   Vede evidenci volných nebytových prostor.

1.6.   Vede evidenci bytů pronajatých ze sociálních důvodů a bytů pronajatých v “programu deregulace“.

1.7.   Vyřizuje ucelenou agendu žádostí o přechod nájmu bytu.

1.8.   Vydává stanovisko k dohodám o vzájemné výměně bytů.

1.9.   Provádí řízení o protiprávním obsazení bytu.

1.10. Spolupracuje a s exekutorskými úřady a správci při výkonu rozhodnutí vyklizením bytu, nebytových prostor, nemovitostí.

1.11. Ve spolupráci se správními firmami zabezpečuje úkony vyplývající pro orgány obce z občanského soudního řádu - zákona  č. 99/1963 Sb. v platném znění:

-          § 340, odst. 2

-          § 342, odst. 1 a 4

-          § 345, odst. 3

-          § 349, odst. 1

a dále ze ZoHMP.  Úkony se vztahují na byty, nebytové prostory, nemovitosti včetně přilehlého pozemku v majetku obce.

1.12. Spolupracuje se správci  při zjišťování kolaudačních stavů nebytových jednotek ve spisovně  OV.

1.13. Vyřizuje žádosti o změnu výše nájemného, resp. dalších podmínek uzavřených smluv (bytů a nebytových prostor).

1.14. Sleduje nepeněžní plnění závazků z uzavřených smluv  (bytů a nebytových prostor).

1.15. Připravuje podklady k ukončení smluvních vztahů (výpověď apod.) pro orgány MČ Praha 6.

1.16. Dává podněty k žalobám na vyklizení bytů a nebytových prostor. 

1.17. Vydává pokyny správcům k uzavření či ukončení smluv v souladu se schválenými usneseními.

1.18. Vydává souhlas k opravám, rekonstrukcím a stavebním úpravám prováděných nákladem nájemce ve spravovaných domech.

1.19. Metodicky řídí správce při posuzování stavebních záměrů na DBF ve správě MČ Praha 6 dle platného stavebního zákona.

1.20. Provádí technické prohlídky uvolněných bytů před opravou společně se správci a stanovuje rozsah oprav uvolněných bytů, kontroluje přejímku dokončených oprav ve spolupráci se správci.

1.21. Kontroluje věcné plnění plánu oprav a údržby zajišťovaných správci.

1.22. Účastní se výběrových řízení v rámci domovního a bytového fondu zajišťovaného správci.

1.23. Zajišťuje technické posouzení investičních záměrů majetku svěřeného do správy MČ Praha 6.

1.24. Provádí kontrolu pasportizace, případně projednává základní kritéria, podle nichž by měla být evidence vedena.

1.25. Prověřuje technické posudky a stanoviska k připravovaným úpravám objektů.

1.26. Provádí místní šetření s ohledem na stížnost stran na kvalitu a rozsah prováděných oprav.

1.27. Posuzuje stav zanedbanosti a nutnosti oprav při místních šetřeních.

1.28. Zajišťuje ve spolupráci se správci podklady  a stanoviska ke stavebním úpravám nemovitého majetku.

1.29. Kontroluje správce v oblasti reklamací a uplatňovaných záruk na movitý a nemovitý majetek.

1.30. Řeší jednotlivá podání občanů týkající se oblasti bytového a nebytového fondu.

1.31. V oblasti technické podpory u objektů zvláštního určení spolupracuje s oddělením majetkoprávním.

 

2.      Oddělení majetkoprávní

2.1.   Vyřizuje ucelenou agendu ke svěření majetku a odejmutí nemovitého majetku.

2.2.   Vyřizuje ucelenou agendu

-          k prodeji nemovitého majetku

-          k darování nemovitého majetku a jiným formám bezúplatného převodu

-          ke směně nemovitého majetku

-          k výpůjčce  nemovitého majetku

-          k pronájmu nemovitého majetku s výjimkou bytů a nebytových prostor

-          k zatěžování nemovitého majetku (věcná břemena, povolování činnosti jiných subjektů apod.) včetně jiných forem disponování s nemovitým majetkem.

 

Za tímto účelem:

2.3.   Připravuje výběrová řízení na prodej a pronájem nemovitého majetku (vyjma pronájmu bytů a nebytových prostor).

2.4.   Vyřizuje žádosti o změnu výše nájemného, resp. dalších podmínek uzavřených smluv (vyjma pronájmu bytů a nebytových prostor).

2.5.   Sleduje nepeněžní plnění závazků z uzavřených smluv (vyjma pronájmu bytů a nebytových prostor).

2.6.   Připravuje podklady k ukončení smluvních vztahů  vyjma pronájmu bytů a nebytových prostor (výpověď apod.).

2.7.   Dává podněty k žalobám na vyklizení nemovitostí (vyjma bytů a nebytových prostor). 

2.8.   Vyřizuje ucelenou agendu nakládání s nemovitým majetkem ve spoluvlastnictví.

2.9.   Zajišťuje agendu k umístění reklam, billboardů apod. na nemovitostech.

2.10. Zabezpečuje agendu týkající se novinových stánků, včetně jejich provozuschopnosti.

2.11. Připravuje zadávání výběrových řízení na prodej či pronájem nemovitého majetku (vyjma pronájmu bytů a nebytových prostor).

2.12. Spolupracuje s veřejnoprávními orgány a organizacemi, jedná s MHMP, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

2.13. Zajišťuje souhlas potřebný pro realizaci schválených záměrů v souladu se ZoHMP a Statutem.(§ 13, §18).

2.14. Zajišťuje zpracování znaleckých posudků a jiných podkladů potřebných pro stanovení prodejní ceny nemovitostí, výše úplaty za zatížení pozemků apod.

2.15. Zajišťuje zpracování geometrických plánů, technických zaměření.

2.16. Zajišťuje pro SNEO, a.s. podklady k realizaci majetku dle uzavřených smluv

2.17. Vydává pokyny správcům k uzavření či ukončení smluv v souladu se schválenými usneseními.

2.18. Předává podklady k nemovitostem oddělení ekonomiky a evidence majetku  k zavedení nebo vyvedení do (z) účetnictví.

2.19. Vede evidenci uzavřených smluvních vztahů v oblasti realizace nemovitého majetku.

2.20. Zakládá a vede  archivní dokumentaci týkající se činnosti oddělení.

2.21. Potvrzuje formální správnost faktur náležejících do spravovaného odvětví.

2.22. Zakládá, průběžně doplňuje a odpovídá za evidenci nemovitého majetku v katastru nemovitostí a při této činnosti spolupracuje s katastrálním úřadem, vyřizuje případná dožádání, opravy chyb operátu nebo změny v evidenci nemovitostí.

2.23. Zajišťuje podklady pro možnost dalšího nakládání s nemovitým majetkem (výpisy, listiny, vyjádření Pozemkového úřadu - apod.).

2.24. Předává podklady k nemovitostem správcům k zavedení nebo vyvedení do (ze) správy, provádí identifikaci tohoto majetku včetně jeho užívání.

2.25. Zajišťuje podklady pro vyřešení sporných či nejasných majetkových případů.

2.26. Zajišťuje agendu údržby zeleně a  povolení kácení včetně zadávání znaleckých posudků, udělování plných mocí.

2.27. Zajišťuje agendu týkající se objektů zvláštního určení – stavby pronajímané jako celek včetně pozemků, vede jejich evidenci, zajišťuje pronájem a vykonává s tím související práva pronajímatele, v oblasti technické podpory spolupracuje s oddělení bytů, nebytových prostor a technické správy.

2.28. Řeší jednotlivá podání občanů týkající se oblasti nemovitého majetku.

 

 

3.      Oddělení ekonomiky a evidence majetku

3.1.   Zajišťuje podklady pro zpracování rozpočtu MČ Praha 6 za odbor správy majetku,  jeho aktualizace a rozborů hospodaření.

3.2.   Zpracovává finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 6, průběžně sleduje jeho plnění, zpracovává aktualizaci plánu a rozbory hospodaření.

3.3.   Vede evidenci příjmů a výdajů ZČ, vyhodnocuje průběžně jejich stav a předkládá  návrhy na opatření v této oblasti.

3.4.   Vede evidenci hospodářsko-právních závazků v působnosti OSM a pohledávek MČ Praha 6 dle ZoHMP sleduje plnění závazků smluvních stran, řídí pohledávkové procesy a předkládá orgánům MČ Praha 6 žádosti o jejich prominutí či odpis.

3.5.   Vykonává kontrolní činnost systémového postupu nakládání s pohledávkami vzniklými při nakládání s majetkem, je gestorem jeho dodržování a průběžného analyzování.

3.6.   Ve spolupráci se správci a PO zajišťuje vymáhání pohledávek  a předkládá orgánům MČ Praha 6 žádosti o jejich prominutí, provádí kontrolu ve věci pohledávek předaných k soudnímu vymáhání a předaných k exekučnímu vymáhání.

3.7   Odpovídá za agendu pojištění nemovitostí v majetku MČ Praha 6 a zpracovává refundaci nákladů na pojištění pro zajištění úhrad pojistného od ostatních odborů ÚMČ, správců nemovitého majetku a příspěvkových organizací.

3.8.   V rámci předběžné, průběžné a následné kontroly dle ZoFK vykonává činnost příkazce operace (rozpočet, zdaňovaná činnost – finanční plán) , správce odvětví (za daný oddíl a paragraf) a řídí se dalšími ustanoveními tohoto zákona.

3.9.   Zajišťuje evidenci  a vedení smluvních vztahů  a objednávek, včetně smluv uzavřených správní firmou a předává EO účetní předpisy.

3.10. Zajišťuje zpracování daňových přiznání za MČ Praha 6.

3.11. Připravuje plány oprav a předkládá ke schválení plány investic.

3.12. Připravuje podklady pro inventarizaci pohledávek a závazků a vyhotovuje účetní předpisy pro EO.

3.13. Řeší žádosti bývalých nájemců bytů a nebytových prostor ve věci úhrady nákladů na zhodnocení.

3.14. Na základě předložených dokladů vede a zajišťuje evidenci budov a staveb pro účely daňových odpisů a vydává souhlas s prováděním odpisů za podmínek stanovených zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

3.15. Zajišťuje vedení a kontroluje samostatnou evidenci splátek za prodej nemovitého a movitého majetku

3.16. Předkládá MHMP podklady pro sestavení přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

3.17. Zajišťuje dílčí podklady pro výkazy a zprávy vyhotovované MČ Praha 6 podle ZoFK.

3.18. Zajišťuje, zpracovává a kontroluje evidenci movitého a nemovitého majetku v systému GINIS MAJ a ENO, jeho identifikaci, provádí inventarizaci majetku, zpracovává podklady pro zpracování statistických výkazů, spolupracuje přitom také s vyřazovací a škodní komisí, generuje sestavy účetních odpisů z GINIS MAJ a předává zpracované podklady k zaúčtování do oddělení účetnictví EO.

3.19. Zpracovává agendu související s nákupem, prodejem nemovitého a movitého majetku, včetně technického zhodnocení a následně předává do EO k zavedení a vyvedení do (z) účetnictví.

3.20. Sleduje výnosy a náklady v rámci hospodaření s nemovitostmi, kde je obec spoluvlastníkem, provádí kontrolní činnost vůči správcům ve vedení evidence a vyúčtování těchto nemovitostí.

Organizace odboru

Souvislosti

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/odbor10?detail=organizacni_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz