Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Přehled realizovaných dotací

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda

Výpis záznamů 110 z celkového počtu 206 vyhovujících záznamů.


OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 4.C Programy pro seniory

[číslo:2017/021] [žádosti od: 01.12.2017 do: 01.02.2018]
Cílem je podpora aktivního odpočinku a vzdělávacích programů pro seniory v součinnosti s mateřskými, základními a středními školami, včetně zapojení dětí a žáků.

Cílovou skupinou jsou mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a střední školy se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je Hl. m. Praha. Škola může v této oblasti podat nejvýše tři žádosti.

Finanční dotace pro mateřské , základní a střední školy cílové skupiny na realizaci aktivit a programů pro seniory do výše až 90% nákladů.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 4.B Zájmové aktivity pro děti a mládež

[číslo:2017/020] [žádosti od: 01.12.2017 do: 01.02.2018]
Cílem je podpora účelového využívání volného času dětí a mládeže nad rámec vzdělávacích programů mateřských, základních a středních škol.

Cílovou skupinou jsou mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a střední školy se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je Hl. m. Praha. Škola může v této oblasti podat nejvýše tři žádosti.

Finanční dotace pro mateřské , základní a střední školy cílové skupiny na volnočasové projekty pro děti, mládež a místní komunitu do výše až 90% nákladů.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

[číslo:2017/019] [žádosti od: 01.12.2017 do: 01.02.2018]
Cílem je propojení školy s místní komunitou, zapojení místních obyvatel a rodinných příslušníků dětí a žáků do aktivní spolupráce se školou

Cílovou skupinou jsou mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6. Škola může v této oblasti podat nejvýše tři žádosti.

Finanční dotace pro mateřské a základní školy cílové skupiny na realizaci projektů do výše až 90% nákladů.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

Kultura I. - 2018 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen 2018 a Víceleté dotace v oblasti kultury od ledna 2018 do konce roku 2021

[číslo:2017/014] [žádosti od: 05.10.2017 do: 08.11.2017]
Cílem městské části Praha 6 (MČ Praha 6) v oblasti kultury je nabízet a podporovat kulturní programy, které reflektují potřeby obyvatel  a  poskytují pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny vyváženě a nediskriminačně.

MČ Praha 6 proto vyhlašuje program v rámci dotačního titulu Kultura I. - 2018 v  oblasti :

a)       Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen  2018

b)       Víceleté dotace v oblasti kultury od ledna 2018 do konce roku 2021

 

Prioritami jsou projekty, které:

 

Oblasti zájmu dotačního titulu Kultura:

-          Divadlo

-          Hudba

-          Tanec a nonverbální umění

-          Výtvarné umění design a fotografie

-          Literatura

-          Audiovizuální díla a umění nových médií

-          Ostatní (mezioborové a víceoborové projekty)

-          Klubová a komunitní činnost (hudební klub, kino, kulturní centrum)

POZOR! Důležitá informace pro žadatele o víceleté dotace v programu Kultura I. - 2018!

Upozorňujeme žadatele, že položky rozpočtu  (Celkové náklady, Hrazeno žadatelem, Požadovaná výše dotace, Hrazeno jiným subjektem, Jiné příspěvky již přidělené, Jiné příspěvky žádané, tj. položky č. 20 - 25) se týkají celkových nákladů vynaložených na celou dobu trvání víceletého projektu, tj.mohou převýšit částku 500 000 Kč/tento program v roce 2018.

Přesné náklady specifikujte v tabulce Položkového rozpočtu.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: kultura

Zdravá Šestka 2018 - dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

[číslo:2017/013] [žádosti od: 05.10.2017 do: 04.12.2017]
Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování Zdravá Šestka 2018.

Pro rok 2018 jsou vyhlášeny programy:
I. Podpora preventivních programů škol
II. Podpora rozvojových pobytů škol
III. Podpora organizací zaměřených na prevenci v komunitě

IV. Vzdělávání pedagogických pracovníků

Podmínky a veškerá pravidla dotačních programů jsou přílohou tohoto elektronického vyhlášení - název přílohy "vyhlášení_Zdravá Šestka 2018_final_RMČ.pdf"

Informace a konzultace k předkládání projektů poskytne na odboru OŠKS protidrogová koordinátorka Mgr. Michaela Malůšková, tel.: 220 189 544, e-mail: mmaluskova@praha6.cz , Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, odbor školství, kultury a sportu, kancelář č. 313, 3. patro.

O dotace se mohou ucházet subjekty, které působí v oblasti prevence rizikového chování na území městské části Praha 6, a to jak fyzické, tak i právnické osoby.

Žádosti musí být podány na Úřad MČ Praha 6 v elektronické podobě v termínu: od 6.11.2017 do 04. 12. 2017.

Elektronická forma podání: www.praha6.cz, http://www.praha6.cz/granty/list.php
on-line služba https://www.praha6.cz/system/

 
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: prevence rizikového chování

Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

[číslo:2017/011] [žádosti od: 06.09.2017 do: 16.10.2017]
Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační program Sport a volný čas na Šestce I. – jednorázové akce pro 1. část roku 2018

Cílem a prioritou programu je:

            - smysluplně strávit volný čas
            - rozvíjet společenské kontakty
            - rozvíjet talent a schopnosti
            - podpořit kladný vztah ke sportu
            - upevňovat zdraví a zdravý životní styl.

Cílové skupiny:

Období realizace projektů a čerpání částky z dotace:

Projekty, které získají finanční podporu, mohou být realizovány pouze v době od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie:

Aktivní Šestka – podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let

[číslo:2017/012] [žádosti od: 06.09.2017 do: 16.10.2017]
Městská část Praha 6 vyhlašuje jednoletý dotační program Aktivní Šestka - podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let na území městské části Praha 6 pro rok 2018 (dále jen Aktivní Šestka).

 

Cílem a prioritou programu je nabídnout dětem a mládeži do 26 let sportovní nebo volnočasové aktivity, které mj. umožní:


Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie:

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 1.H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty žáků ZS

[číslo:2017/010] [žádosti od: 29.05.2017 do: 01.11.2017]
Cílem je rozvoj individuálních studijních předpokladů žáků ZŠ formou příspěvku na standardizované jazykové osvědčení.

Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. ročníků s trvalým pobytem v MČ Praha 6, kteří si plní povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Finanční příspěvek pro ZŠ na pokrytí nákladů souvisejících s úspěšným složením standardizovaných jazykových zkoušek, úrovně znalostí A2 nebo B1 až do výše 100%.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

[číslo:2017/009] [žádosti od: 29.05.2017 do: 02.10.2017]
Cílem je podpora školních aktivit se zahraničními partnery, realizace společných projektů a účast v soutěžích a výměnných pobytech.

Cílovou skupinou jsoupedagogové MŠ a ZŠ, děti MŠ a žáci ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Finanční příspěvek pro MŠ a ZŠ zřízené MČ Praha 6 na pokrytí nákladů spojených s aktivitami školy v oblasti mezinárodní spolupráce do výše až 90%.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

[číslo:2017/008] [žádosti od: 29.05.2017 do: 02.10.2017]
Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.

Cílovou skupinou jsou žáci s trvalým pobytem v MČ Praha 6 plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a pedagogický doprovod.

Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu do výše až 90%. Max. příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč a na 1 pedagoga 3 000 Kč.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/list.php?list=archiv&crc=2b70f987919995e95cbe24ef48e97f32 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz