Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Přehled vyhlášených dotací

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda

Výpis záznamů 110 z celkového počtu 11 vyhovujících záznamů.


Dotace na podporu ekologických aktivit pro rok 2018

[číslo:2017/015] [žádosti od: 01.11.2017 do: 31.01.2018]
Městská část Praha 6 vyhlašuje jednoroční dotační program v oblasti ekologických aktivit, jehož cílem je vytváření podmínek pro rozvoj ekologických činností v rámci vyhlášených dotačních témat.

Viz. příloha: Městská část Praha 6 vyhlašuje jednoroční dotační program v oblasti ekologických aktivit, jehož cílem je vytváření podmínek pro rozvoj ekologických činností v rámci vyhlášených dotačních témat.
Kategorie:

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 4.C Programy pro seniory

[číslo:2017/021] [žádosti od: 01.12.2017 do: 01.02.2018]
Cílem je podpora aktivního odpočinku a vzdělávacích programů pro seniory v součinnosti s mateřskými, základními a středními školami, včetně zapojení dětí a žáků.

Cílovou skupinou jsou mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a střední školy se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je Hl. m. Praha. Škola může v této oblasti podat nejvýše tři žádosti.

Finanční dotace pro mateřské , základní a střední školy cílové skupiny na realizaci aktivit a programů pro seniory do výše až 90% nákladů.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 4.B Zájmové aktivity pro děti a mládež

[číslo:2017/020] [žádosti od: 01.12.2017 do: 01.02.2018]
Cílem je podpora účelového využívání volného času dětí a mládeže nad rámec vzdělávacích programů mateřských, základních a středních škol.

Cílovou skupinou jsou mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a střední školy se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je Hl. m. Praha. Škola může v této oblasti podat nejvýše tři žádosti.

Finanční dotace pro mateřské , základní a střední školy cílové skupiny na volnočasové projekty pro děti, mládež a místní komunitu do výše až 90% nákladů.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

[číslo:2017/019] [žádosti od: 01.12.2017 do: 01.02.2018]
Cílem je propojení školy s místní komunitou, zapojení místních obyvatel a rodinných příslušníků dětí a žáků do aktivní spolupráce se školou

Cílovou skupinou jsou mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6. Škola může v této oblasti podat nejvýše tři žádosti.

Finanční dotace pro mateřské a základní školy cílové skupiny na realizaci projektů do výše až 90% nákladů.
Kategorie: školství a vzdělání

Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením

[číslo:2018/001] [žádosti od: 12.01.2018 do: 20.02.2018]

Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační program Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením.

 

Cílem a prioritou programu je:

 • Podpořit vznik a realizaci jednorázových i dlouhodobých sportovních aktivit určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Rozšířit stávající nabídku sportovních aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Přispět k integraci seniorů a osob se zdravotním postižením do společnosti
 • Nabídnout takové aktivity, které podpoří jejich začleňování, zvýší jejich společenské kontakty, poskytnou možnosti interakce napříč všemi věkovými skupinami
 • Nabídnout seniorům a osobám se zdravotním postižením z Prahy 6 možnosti sportovního vyžití, které jim umožní:
  • smysluplně strávit volný čas
  • rozvíjet mezilidské vztahy
  • rozvíjet talent a schopnosti
  • podpořit kladný vztah ke sportu
  • upevňovat zdraví a zdravý životní styl
  • integraci v rámci celé společnosti

 

Cílové skupiny:

-    osoby se zdravotním postižením s bydlištěm na území MČ Praha 6

-    senioři ve věku od 60 let s bydlištěm na území MČ Praha 6

 

Období realizace projektů a čerpání částky z dotace:

Projekty, které získají finanční podporu, mohou být realizovány v době od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Náklady, které budou z dotace hrazeny, musejí vzniknout pouze v tomto období.


Kategorie:

Kultura II. - 2018 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období květen - prosinec 2018 a Víceleté dotace v oblasti kultury od května 2018 do konce roku 2021

[číslo:2018/002] [žádosti od: 16.01.2018 do: 26.02.2018]
Cílem městské části Praha 6 (MČ Praha 6) v oblasti kultury je nabízet a podporovat kulturní programy, které reflektují potřeby obyvatel  a  poskytují pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny vyváženě a nediskriminačně.

MČ Praha 6 proto vyhlašuje program v rámci dotačního titulu Kultura II. - 2018 v  oblasti :

a)       Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období květen - prosinec 2018

b)       Víceleté dotace v oblasti kultury od května 2018 do konce roku 2021

 

Prioritami jsou projekty, které:

 

Oblasti zájmu dotačního titulu Kultura:

-          Divadlo

-          Hudba

-          Tanec a nonverbální umění

-          Výtvarné umění design a fotografie

-          Literatura

-          Audiovizuální díla a umění nových médií

-          Ostatní (mezioborové a víceoborové projekty)

-          Klubová a komunitní činnost (hudební klub, kino, kulturní centrum)

POZOR! Důležitá informace pro žadatele o víceleté dotace v programu Kultura II. - 2018!

Upozorňujeme žadatele, že položky rozpočtu  (Celkové náklady, Hrazeno žadatelem, Požadovaná výše dotace, Hrazeno jiným subjektem, Jiné příspěvky již přidělené, Jiné příspěvky žádané, tj. položky č. 20 - 25) se týkají celkových nákladů vynaložených na celou dobu trvání víceletého projektu, tj.mohou převýšit částku 500 000 Kč/tento program v roce 2018.

Přesné náklady specifikujte v tabulce Položkového rozpočtu.
Kategorie: kultura

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 -1.E Podpora podmínek pro učitele cizích jazyků dětí v mateřských školách

[číslo:2017/022] [žádosti od: 01.12.2017 do: 01.03.2018]
Cílem je zkvalitnění výuky cizího jazyka dětí v mateřských školách.

Cílovou skupinou jsou vyučující cizího jazyka v mateřských škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, z řad kvalifikovaných učitelů,  odborně způsobilých lektorů jazykových agentur nebo kvalifikovaných externích pracovníků včetně rodilých mluvčích.

Finanční příspěvek k navýšení osobního příplatku nebo poskytnutí odměny učitelům cílové skupiny, nebo na úplatu lektorům a externím pracovníkům, vyučujících cizí jazyk do výše až 250 Kč za 1 vyučovací hodinu.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

[číslo:2017/016] [žádosti od: 01.12.2017 do: 03.04.2018]
Cílem je podpora školních aktivit se zahraničními partnery, realizace společných projektů a účast v soutěžích a výměnných pobytech.

Cílovou skupinou jsoupedagogové MŠ a ZŠ, děti MŠ a žáci ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Finanční příspěvek pro MŠ a ZŠ zřízené MČ Praha 6 na pokrytí nákladů spojených s aktivitami školy v oblasti mezinárodní spolupráce do výše až 90%.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

[číslo:2017/017] [žádosti od: 01.12.2017 do: 03.04.2018]
Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.

Cílovou skupinou jsou žáci plnící si povinnou školní docházku na nižším stupni víceletých gymnázií se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, a pedagogický doprovod.

Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu až do výše až 90%. Maximální počet žáků pro příspěvek je stanoven počtem žáků v nejpočetnějším ročníku nižšího stupně dle údajů zahajovacího výkazu k 30.09.2016 a počtem členů pedagogického doprovodu, který je stanoven na 4 osoby pro 1 výjezd s celkovým počtem do 45 žáků a případně další 2 osoby na každou skupinu s počtem do 20 žáků. Max. příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč a na 1 pedagoga 3 000 Kč.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

[číslo:2017/024] [žádosti od: 01.12.2017 do: 03.04.2018]
Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.

Cílovou skupinou jsou žáci s trvalým pobytem v MČ Praha 6 plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a pedagogický doprovod.

Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu do výše až 90%. Max. příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč a na 1 pedagoga 3 000 Kč.
Kategorie: školství a vzdělání

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/list.php?list=aktual&crc=d3a647897f2e82e842ca05f3f607ff60 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz