Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Tiskopisy a formuláře

Seznam všech tiskopisů, které jsou dostupné v elektronické podobě. Pokud Potřebuje vyřídit nějakou "životní situaci", použijte stejnojmenný modul, kde naleznete podrobné návody.

Výpis záznamů 101136 z celkového počtu 136 vyhovujících záznamů.
Název / Popis Přísluší odboru Relevantní návody Potřebuji vyřídit
ikonka typu souboru application/msword Žádost o povolení tomboly [ DOC • 55kB ]
Žádost o povolení tomboly s herní jistinou do 50 000,- Kč
04 - Ekonomický odbor
ikonka typu souboru text/richtext Žádost o povolení zvl. užívání komunikace - komer. zábor [ • 40kB ]
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - komerční zábor dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
12 - Odbor dopravy a životního prostředí
ikonka typu souboru application/msword Žádost o prodloužení pronájmu bytu ze sociálních důvodů [ DOC • 130kB ]
Žádost o prodloužení pronájmu bytu ze sociálních důvodů podle Koncepce sociálně bytové politiky MČ Praha 6 schválené usnesením RMČ č. 1691/12 dne 03.09.2012
06 - Odbor sociálních věcí Pronájem bytu ze sociálních důvodů
ikonka typu souboru application/msword Žádost o pronájem azylového bytu [ DOC • 160kB ]
Žádost o pronájem azylového bytu podle Koncepce sociálně bytové politiky MČ 6 schválené usnesením RMČ č. 1691/12 dne 03.09.2012
06 - Odbor sociálních věcí Pronájem azylového bytu
ikonka typu souboru application/msword Žádost o pronájem bytu ze sociálních důvodů [ DOC • 160kB ]
Žádost o pronájem bytu ze sociálních důvodů podle Koncepce sociálně bytové politiky MČ 6 schválené usnesením RMČ č. 1691/12 dne 03.09.2012
06 - Odbor sociálních věcí Pronájem bytu ze sociálních důvodů
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o provedení změny v cestovním průkazu
[ PDF • 443kB ]
Žádost o provedení změny v cestovním průkazu - VZOR
17 - Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů
ikonka typu souboru application/msword Žádost o přidělení grantu - květinová výzdoba oken - FO [ DOC • 22kB ]
Formulář žádosti o přidělení grantu MČ Praha 6 v roce 2010 - Květinová výzdoba oken směřujících na veřejná prostranství (Fyzická osoba)
12 - Odbor dopravy a životního prostředí
ikonka typu souboru application/msword Žádost o přidělení grantu - květinová výzdoba oken - PO [ DOC • 21kB ]
Formulář žádosti o přidělení grantu MČ Praha 6 v roce 2010 - Květinová výzdoba oken směřujících na veřejná prostranství (Právnická osoba)
12 - Odbor dopravy a životního prostředí
ikonka typu souboru application/msword Žádost o přijetí do Domova sv. Karla Boromejského [ DOC • 178kB ]
Žádost o přijetí do Domova sv. Karla Boromejského v Praze Řepích, včetně ceníku a vstupních informací.
06 - Odbor sociálních věcí
ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel Žádost o připojení na systém tísňového volání [ XLS • 18kB ]
06 - Odbor sociálních věcí Systém tísňového volání
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
[ PDF • 118kB ]
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků podle ustanovení § 86 ve spojení s § 82 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnop
09 - Odbor výstavby Odstranění stavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o rozhodnutí o ochranném pásmu
[ PDF • 116kB ]
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu podle ustanovení § 86 ve spojení s § 83 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o rozhodnutí o umístění stavby, změně stavby
[ PDF • 116kB ]
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
09 - Odbor výstavby Odstranění stavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o rozhodnutí o změně využití území
[ PDF • 116kB ]
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území podle ustanovení § 86 ve spojení s § 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlo
09 - Odbor výstavby Odstranění stavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o stavební povolení
[ PDF • 132kB ]
Žádost o stavební povolení podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řá
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o stavební povolení k vodním dílům
[ PDF • 291kB ]
Žádost o stavební povolení k vodním dílům [§ 15 vodního zákona].
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o udělení souhlasu k vod. stavbám a činnostem
[ PDF • 241kB ]
Žádost o udělení souhlasu [§ 17 vodního zákona].
09 - Odbor výstavby
ikonka typu souboru application/msword Žádost o ustanovení zvláštního příjemce [ DOC • 32kB ]
06 - Odbor sociálních věcí Zvláštní příjemce
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o územně plánovací informaci
[ PDF • 113kB ]
Žádost o územně plánovací informaci podle ustanovení § 21 odst.1 písm. a) až c), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení j
[ PDF • 104kB ]
Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
09 - Odbor výstavby
ikonka typu souboru application/msword Žádost o užívání veřejného prostranství - zeleně [ DOC • 20kB ]
Žádost o užívání veřejného prostranství - zeleně (ZÁBOR)
12 - Odbor dopravy a životního prostředí
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o vydání cestovní přílohy
[ PDF • 19kB ]
Žádost o vydání cestovní přílohy - VZOR
17 - Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o vydání cestovního pasu
[ PDF • 451kB ]
Žádost o vydání cestovního pasu - VZOR
17 - Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o vydání cestovního průkazu
[ PDF • 23kB ]
Žádost o vydání cestovního průkazu - VZOR
17 - Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
[ PDF • 118kB ]
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o vydání loveckého lístku
[ PDF • 82kB ]
Žádost o vydání loveckého lístku podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
12 - Odbor dopravy a životního prostředí
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o vydání občanského průkazu
[ PDF • 25kB ]
Žádost o vydání občanského průkazu - VZOR
17 - Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o vydání průkazu
[ PDF • 21kB ]
Žádost o vydání průkazu - VZOR
17 - Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o vydání regulačního plánu
[ PDF • 115kB ]
Žádost o vydání regulačního plánu podle ustanovení § 66 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18 vyhlášky č. …/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně p
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
[ PDF • 304kB ]
09 - Odbor výstavby Odstranění stavby
ikonka typu souboru application/msword Žádost o vydání rybářského lístku [ DOC • 29kB ]
Žádost o vydání rybářského lístku podle § 13 odst. 11 písm. a) a b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství
12 - Odbor dopravy a životního prostředí Rybářský lístek
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o vyjádření k zamýšlené stavbě
[ PDF • 280kB ]
Žádost o vyjádření [§ 18 vodního zákona].
09 - Odbor výstavby
ikonka typu souboru application/msword Žádost o výmaz předkupního nebo zástavního práva [ DOC • 10kB ]
Žádost o výmaz předkupního nebo zástavního práva zřízeného ve prospěch Městské části Praha 6
16 - Právní odbor
ikonka typu souboru application/msword Žádost o zábor veřejného prostranství [ DOC • 35kB ]
Žádost o užívání (zábor) veřejného prostranství
12 - Odbor dopravy a životního prostředí
ikonka typu souboru application/msword Žádost o zapsání do stálého seznamu voličů [ DOC • 12kB ]
Žádost o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů podle § 4 odst.1 a § 28 odst. 1 zák.č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a dle §3 odst. 3 vyhl. 59/2002 Sb. vyhlášky MV o provedení některých ustanovení zák. č. 491/2001 Sb., v platném znění
07 - Odbor vnitřních věcí
ikonka typu souboru application/msword Žádost o zvláštní užívání komunikace výkop. a steveb. práce [ DOC • 36kB ]
Žádost o zvláštní užívání komunikace výkopové práce, stavební zábory dle ust. §§ 24 a 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
12 - Odbor dopravy a životního prostředí

Konec výpisu.


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/formulare/?vynechat=100&crc=9f4dfd0ab6d136d47edfc2ecb140d30f ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz