Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Vydání nebo výměna občanského průkazu

Potřebujete nový občanský průkaz?

Kde řešit

17 Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů

Adresa: Čs. armády 23/601, Hlavní budova úřadu

Co potřebujete

K vydání prvního občanského průkazu musí občan předložit:
- rodný list
- popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů
- doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:
- dosavadní občanský průkaz.

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:
- dosavadní občanský průkaz
- doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, registrované partnerství, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu nebo partnerství).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete –li předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:
- doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz,zbrojní průkaz) příp. rodný list
- potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu)
- k žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů předložíte 2x foto.

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložíte:
- rodný list, to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství udělením
- další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v registru obyvatel, evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
- doklad o státním občanství.

K vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům předkládá opatrovník:
- rodný list občana jemuž má být občanský průkaz vydán
- rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům
- další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v registru obyvatel, evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
- občanský průkaz opatrovníka a doklad o ustanovení opatrovníkem.

Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům, předkládá:
- rodný list občana jemuž má být občanský průkaz vydán
- rozhodnutí soudu o zrušení zbavení nebo omezení způsobilosti občana k právním úkonům
- další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v registru obyvatel, evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Při přijetí žádosti vám budou předložené doklady vráceny.

Poplatky:

Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč. Předmětem poplatku není vydání nového občanského průkazu, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana. Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem - 500,- Kč. Za občanský průkaz pro občana mladšího 15 let -50,- Kč.

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 8:00 - 18:00
úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30
středa 8:00 - 18:00
čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30
pátek 8:00 - 12:00

Možnost objednání mimo obvyklé úřední dny (čtvrtek):

Rezervovat termín (čt)

TISKOPISY

  • formulář, který není v současné době zpracován v elektronické podobě

Kdo je vám k dispozici

vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře rezervace termínu schůzky (vedoucí oddělení), 220 189 linka: 684, Čs. armády 23/601, kancelář 012

Odpovědi na vaše dotazy

Do občanského průkazu zapisuje vedle rodinného stavu i registrované partnerství.

Mohu cestovat po Evropské unii s jakýmkoliv občanským průkazem?
Od 1. ledna 2006 lze k cestám do států Evropské unie používat pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, (tyto občanské průkazy nemohou mít odstřižený roh z důvodu změny povinných údajů). Tyto strojově čitelné občanské průkazy jsou vydávány od druhé poloviny roku 2000.
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:
Zákon o občanských průkazech umožňuje vydávat po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 6 měsíců,
a.) jestliže došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů,
b.) v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji,
S platností na 3 měsíce
1)v případě, kdy občan požádá o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství, občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se nevydává opakovaně.

S platností na 1 měsíc
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání (za jeho vydání se vybírá správní poplatek 100 Kč). Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.

Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu se strojově čitelnými údaji?
Na vaši žádost lze do občanského průkazu zapsat:
- označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení "docent" nebo "profesor" a vědecká hodnost.

S čím se lze obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností a matriční úřady?

- Tyto úřady přijímají žádosti o vydání občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností )
- předávají občanům nové občanské průkazy
- ověří na žádost držitele nebo zákonného zástupce funkčnost a obsah kontaktního elektronického čipu a volné kapacity pro zapisování údajů do kontaktního elektronického čipu
- Obecní úřad obce s rozšířenou působnosti příslušný k vydání občanského průkazu nebo matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana je povinen převzít na žádost občana občanský průkaz do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí (příslušné podle místa trvalého pobytu občana),

- přijímají občanské průkazy po osobách zemřelých (nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad)
- přijímají občanské průkazy občanů, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky nebo pozbyli státní občanství (příslušné podle místa trvalého pobytu)
- přijímají nalezené občanské průkazy (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad)
- přijímají hlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení a zneužití občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad).

Upozornění: Odcizení a nález občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky. Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

Celá sekce Potřebuji vyřídit


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/vydani-nebo-vymena-obcanskeho-prukazu-1700-001.html ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz